ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ Проекту організації території національного

 ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ Проекту організації території національного 
            природного парку, охорони, відтворення та 
                 рекреаційного використання його 
                 природних комплексів і об\’єктів 
 
                              Вступ 
     Довгострокові завдання охорони,  відтворення та рекреаційного 
використання  природних  комплексів   і   об\’єктів   національного 
природного  парку  (НПП).  Чинники,  які сприятимуть виконанню цих 
завдань. 
                   1. Загальні відомості про НПП 
     1.1. Місцезнаходження,  склад земель,  межі та загальна площа 
НПП. 
     1.2. Організація та використання території в минулому. 
     1.3. Обсяги  та характер виконаних проектних та вишукувальних 
робіт. 
       2. Природні умови та ресурси. Заходи для збереження 
                  біорізноманіття та ландшафтів 
     2.1. Геологія. 
     2.2. Геоморфологія. 
     2.3. Клімат. 
     2.4. Гідрографія. 
     2.5. Ґрунти. 
     2.6. Флора та рослинність.
     2.6.1. Видове та ценотичне різноманіття та його збереження.
     2.6.2. Рідкісні  та зникаючі види рослин,  типові та рідкісні 
рослинні  угруповання  Зеленої  книги  України  та  планування  їх 
збереження.
     2.6.3. Шляхи мінімізації  впливу  антропогенних  чинників  на 
рослинний світ.
     2.6.4. Збереження різноманіття флори ex-situ. 
     2.7. Тваринний світ.
     2.7.1. Видове різноманіття та його збереження.
     2.7.2. Рідкісні та зникаючі  види  тварин  та  планування  їх 
збереження.
     2.7.3. Шляхи мінімізації  впливу  антропогенних  чинників  на 
тваринний світ.
     2.7.4. Вплив окремих представників фауни на рослинність.
     2.7.5. Регулювання чисельності окремих видів фауни.
     2.7.6. Збереження різноманіття фауни ex-situ. 
     2.8. Ландшафтне різноманіття.
     2.8.1. Колишня та сучасна ландшафтна структура.
     2.8.2. Особливості      антропогенної       трансформованості 
ландшафтів.
     2.8.3. Відновлення корінних ландшафтів.
     2.8.4. Різноманіття  типів  природних середовищ та збереження 
рідкісних   типів  природних  середовищ  (за Бернською конвенцією) 
( 995_032 ). 
     2.9. Моніторинг довкілля.
     2.9.1. Стан  та  ефективність  сучасної  системи  моніторингу 
довкілля.
     2.9.2. Перспективи розвитку системи моніторингу довкілля.
     2.9.3. Забезпечення   вільного   доступу   громадськості   до 
інформації щодо стану довкілля. 
     2.10. Наукові дослідження.
     2.10.1. Огляд  історії  та  основних   результатів   наукових 
досліджень.
     2.10.2. Стан та перспективи інвентаризації  флори  та  фауни, 
рослинних угруповань.
     2.10.3. Екологічні особливості видів флори та фауни.
     2.10.4. Стан     та    перспективи    досліджень    геології, 
геоморфології, клімату та мікрокліматичної диференціації, ґрунтів.
     2.10.5. Стан  та  перспективи  досліджень ландшафтів та типів 
природних середовищ.
     2.10.6. Дослідження антропогенних чинників впливу на природні 
комплекси та об\’єкти. 
          3. Соціально-економічна характеристика регіону 
          розташування НПП на сучасному етапі та прогноз 
              його розвитку. Заходи щодо збереження 
                 природних комплексів та об\’єктів 
                   історико-культурної спадщини 
     3.1. Населення.
     3.1.1. Відомості про населені пункти.
     3.1.2. Склад населення та дані щодо його зайнятості.
     3.1.3. Пропозиції щодо підвищення рівня зайнятості населення, 
створення робочих місць, розв\’язання інших соціальних проблем. 
     3.2. Промисловість.
     3.2.1. Розвиток промисловості в минулому,  на сучасному етапі 
та в перспективі.
     3.2.2. Особливості   негативного   впливу   промисловості  на 
довкілля.
     3.2.3. Пропозиції  щодо  подальшого  розвитку  промисловості, 
зменшення її негативного впливу на довкілля. 
     3.3. Сільське господарство.
     3.3.1. Розвиток   сільського   господарства  в  минулому,  на 
сучасному етапі та в перспективі.
     3.3.2. Особливості негативного впливу сільського господарства 
на довкілля.
     3.3.3. Пропозиції   щодо   подальшого   розвитку   сільського 
господарства, зменшення його негативного впливу на довкілля. 
     3.4. Лісове господарство.
     3.4.1. Землі лісового фонду.
     3.4.1.1. Розподіл земель лісового фонду.
     3.4.1.2. Характеристика земель лісового фонду, їх динаміки.
     3.4.1.3. Аналіз лісогосподарської діяльності у попередні роки 
та її сучасних тенденцій.
     3.4.2. Проект використання та відновлення лісів.
     3.4.2.1. Основні види рубок та їх загальні та щорічні обсяги.
     3.4.2.2. Використання недеревних рослинних ресурсів лісу.
     3.4.2.3. Лісовідновлення.
     3.4.3. Збереження лісових екосистем.
     3.4.3.1. Охорона лісу від шкідників та хвороб. Лісозахист.
     3.4.3.2. Негативний вплив на лісові екосистеми та  здійснення 
природоохоронних заходів.
     3.4.3.3. Збереження  пралісів  та  інших   корінних   лісових 
природних комплексів. 
     3.5. Транспорт і зв\’язок.
     3.5.1. Стан  та  перспективи  розвитку   транспорту,   шляхів 
сполучення,  системи обслуговування транспорту, враховуючи аспекти 
впливу на довкілля.
     3.5.2. Стан та перспективи розвитку системи зв\’язку. 
     3.6. Охорона здоров\’я.
     3.6.1. Стан системи охорони здоров\’я.
     3.6.2. Перспективи розвитку системи охорони здоров\’я. 
     3.7. Збереження історико-культурної спадщини.
     3.7.1. Стан об\’єктів історико-культурної спадщини та завдання 
щодо її відновлення.
     3.7.2. Система закладів культури та перспективи їх розвитку. 
     3.8. Мисливське господарство.
     3.8.1. Організація мисливського господарства.
     3.8.2. Видовий склад та чисельність мисливських видів тварин.
     3.8.3. Стан     та    перспективи    розвитку    мисливського 
господарства. 
     3.9. Рибне господарство.
     3.9.1. Видовий склад та запаси риб.
     3.9.2. Стан та перспективи розвитку рибного господарства.
     3.9.3. Заходи щодо розвитку рибного господарства. 
                4. Заходи щодо розвитку рекреації 
     4.1. Рекреаційні ресурси території.
     4.1.1. Природні та естетичні цінності.
     4.1.2. Етнографічні особливості території.
     4.1.3. Кліматичні та бальнеологічні ресурси. 
     4.2. Стан  та перспективи використання рекреаційних ресурсів, 
розвитку готельного господарства, інших об\’єктів довгострокової та 
короткострокової рекреації. 
     4.3. Розвиток мережі  туристичних  маршрутів  та  екологічних 
стежок. 
     4.4. Рекреаційний благоустрій території НПП. 
     4.5. Забезпечення безпеки відвідувачів НПП. 
     4.6. Забезпечення відвідувачів інформацією. 
     4.7. Залучення   організацій   та   місцевого   населення  до 
рекреаційної діяльності на території НПП. 
     4.8. Стан та перспективи розвитку побутового обслуговування. 
     4.9. Стан  та  перспективи  розвитку   системи   громадського 
харчування. 
     4.10. Стан та перспективи розвитку народних промислів. 
     4.11. Кадрове    та    наукове    забезпечення   рекреаційної 
діяльності. 
                   5. Планування території НПП 
     5.1. Аналіз попереднього досвіду планування території. 
     5.2. Функціональне зонування території НПП.
     5.2.1. Обґрунтування системи функціонального зонування НПП.
     5.2.2. Визначення площ та меж функціональних зон НПП.
     5.2.3. Режим  використання,  охорони та відтворення природних 
ресурсів у межах функціональних зон. 
             6. Організація управління діяльністю НПП 
     6.1. Структура  управління   та   господарської   діяльності, 
маркетинг. 
     6.2. Кадрове забезпечення. 
     6.3. Міжнародна діяльність. 
     6.4. Охорона від порушень природоохоронного режиму. 
     6.5. Робота з громадськістю, екологічна освіта. 
     6.6. Матеріально-технічне забезпечення. 
     6.7. Капітальне будівництво. 
     6.8. Інженерне та протипожежне впорядкування території НПП. 
     6.9. Основні   техніко-економічні   показники  та  розрахунок 
витрат на утримання НПП. 
     6.10. Очікувана ефективність запроектованих заходів. 
     6.11. Моніторинг   за   реалізацією   заходів,   запланованих 
Проектом організації території НПП. 
           7. Заходи на виконання головних завдань НПП 
     Додатки 
     1. Копія Указу Президента України про створення НПП. 
     2. Копія Положення про НПП. 
     3. Копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку 
НПП. 
     4. Карти і картосхеми:
     розташування територій та ділянок НПП, М 1:100000;
     сучасного використання  території на топографічній    основі, 
М 1:50000 – 1:25000;
     господарських, сільськогосподарських,   природних   та  інших 
чинників,  що обмежують використання території НПП  для  вирішення 
рекреаційних та природоохоронних завдань;
     природних ландшафтів,  рослинного  покриву,  місць  поширення 
рідкісних та зникаючих видів флори,  фауни,  рослинних угруповань, 
занесених до Зеленої книги України,  типів природних  середовищ  у 
НПП;
     функціонального зонування  території   НПП   (М   1:50000   – 
1:25000);
     розподілу лісових  земель  за  переважаючими  породами  дерев 
(кущів) на території НПП (М 1:50000 – 1:25000);
     розміщення історико-культурних та рекреаційних об\’єктів;
     екологічних стежок та туристичних маршрутів;
     протипожежного впорядкування  території  НПП  (М  1:50000   – 
1:25000);
     проектний план. 
     5. Картографічні матеріали у форматі ГІС. 
     6. Узагальнений план дій щодо розвитку НПП. 
     7. Довгострокові ліміти природокористування. 
     8. Таксаційні описи. 
     9. Проектувальні відомості. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code