ПОЛОЖЕННЯ про Проект організації території регіонального ландшафтного парку

  ПОЛОЖЕННЯ про Проект організації території регіонального  ландшафтного парку, охорони, відтворення 
           та рекреаційного використання його природних 
                      комплексів та об\’єктів 
 
     1. Загальні положення 
     1.1. Положення про Проект організації території регіонального 
ландшафтного  парку,   охорони,   відтворення   та   рекреаційного 
використання   його  природних  комплексів  та  об\’єктів  (далі  – 
Положення) розроблено відповідно до Законів України  \”Про  охорону 
навколишнього        природного         середовища\”   ( 1264-12 ), 
\”Про     природно-заповідний     фонд      України\”   ( 2456-12 ), 
\”Про   планування     і     забудову     територій\”   ( 1699-14 ), 
\”Про землеустрій\” ( 858-15 ),    \”Про    Червону   книгу  України\” 
( 3055-14 ),   Земельного  ( 2768-14 ),    Лісового ( 3852-12 ) та 
Водного  ( 213/95-ВР )  кодексів  України,  постанови     Кабінету 
Міністрів  України    від   25.08.2004    N  1094  ( 1094-2004-п ) 
\”Про затвердження  Порядку  розроблення  проектів  землеустрою   з 
організації  та  встановлення  меж  територій природно-заповідного 
фонду,  іншого природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та 
історико-культурного    призначення\”,    інших    актів    чинного 
законодавства та визначає завдання,  зміст,  порядок розроблення і 
затвердження Проекту. 
     1.2. Проект  організації території регіонального ландшафтного 
парку,  охорони,  відтворення та рекреаційного  використання  його 
природних  комплексів  та  об\’єктів  (далі  –  Проект  організації 
території РЛП)  розробляється  з  метою  забезпечення  ефективного 
виконання  завдань,  покладених  на регіональний ландшафтний парк, 
комплексного науково обґрунтованого використання та зонування його 
території, визначення заходів, необхідних для охорони, відтворення 
та  рекреаційного  використання  цінних  природних  комплексів  та 
історико-культурних   об\’єктів,   розвитку   наукових  досліджень, 
проведення  екологічної  освітньо-виховної   роботи,   моніторингу 
довкілля   та  рекреаційної  діяльності,  здійснення  будівництва, 
реконструкції     та     реставрації     об\’єктів,      формування 
інженерно-транспортної інфраструктури, виконання інших завдань.
     Проект організації  території  РЛП  розробляється  згідно   з 
чинним законодавством. 
     1.3. Проект  організації  території  РЛП розробляється на всю 
територію регіонального ландшафтного парку,  яка  враховує  землі, 
надані   парку   в  постійне  користування,  а  також  землі,  які 
зараховані до складу парку без вилучення їх  у  землевласників  чи 
землекористувачів. 
     1.4. Проект    організації    території   РЛП   розробляється 
спеціалізованою проектною організацією.  Технічне завдання на його 
розробку  погоджується державним управлінням екології та природних 
ресурсів  у  області  (або  містах  Києві  чи   Севастополі)   або 
Республіканським   комітетом   екології   та   природних  ресурсів 
Автономної Республіки Крим  і  затверджується  державним  органом, 
який   прийняв   рішення  про  створення  РЛП.  Технічне  завдання 
готується з урахуванням орієнтовного  змісту  Проекту  організації 
території  РЛП  (додаток)  та природних особливостей регіонального 
ландшафтного  парку,  пріоритетів  розвитку  соціально-економічної 
сфери з визначенням строків тощо. 
     1.5. Основними  завданнями,  виконання яких має забезпечувати 
Проект організації території РЛП, є:
     комплексна оцінка    території   парку,   її   господарського 
використання  та  запасів  природних  ресурсів,  біологічного   та 
ландшафтного  різноманіття,  історико-культурних  об\’єктів,  стану 
інженерно-транспортної інфраструктури,  системи зв\’язку, медичного 
забезпечення,     побутового     обслуговування,    рекреаційного, 
лікувально-оздоровчого  та  бальнеологічного   потенціалу,   інших 
особливостей регіонального ландшафтного парку;
     визначення довго- та  короткострокових,  оперативних  завдань 
розвитку регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його природних комплексів та  об\’єктів, 
найбільш ефективних шляхів їх вирішення;
     проведення науково обґрунтованого  функціонального  зонування 
території    регіонального    ландшафтного   парку,   встановлення 
територіально диференційованого режиму  охорони,  використання  та 
відтворення  природних  комплексів,  біологічного  і  ландшафтного 
різноманіття, історико-культурних комплексів і об\’єктів;
     визначення пріоритетів    науково-дослідної,    еколого-   та 
культурно-освітньої   діяльності    парку,    їх    територіальної 
організації;
     розроблення заходів  для  здійснення  моніторингу   довкілля, 
насамперед типових,  унікальних та інших особливо цінних природних 
комплексів, а також видів тварин і рослин, рослинних угруповань та 
типів  природних  середовищ,  занесених до Червоної книги України, 
Зеленої книги України,  додатків міжнародних  конвенцій  та  угод, 
стороною  яких  є  Україна,  Європейського  Червоного списку видів 
тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому 
масштабі,   Червоної  книги  Міжнародного  союзу  охорони  природи 
(IUCN),  списків регіонально рідкісних та зникаючих видів рослин і 
тварин, історико-культурних об\’єктів;
     розроблення пропозицій  щодо  будівництва  та   реконструкції 
об\’єктів,  необхідних  для  забезпечення  діяльності регіонального 
ландшафтного  парку,  інженерного  облаштування   та   благоустрою 
території,   розвитку   транспортної   мережі,   системи  зв\’язку, 
побутового обслуговування населення  тощо,  виконання  відповідних 
проектних робіт;
     розроблення заходів  з  метою  здійснення   природоохоронних, 
протиерозійних,  протизсувних та протипожежних робіт,  відновлення 
порушених  природних  комплексів,  берегоукріплення,   запобігання 
змінам  гідрологічного режиму території регіонального ландшафтного 
парку;
     забезпечення з урахуванням загальнодержавних, регіональних та 
місцевих  потреб,  а  також  інтересів  місцевих  жителів  сталого 
ведення  лісового,  сільського  господарства,  зокрема виробництва 
екологічно  чистих  продуктів  харчування,   рекреації,   туризму, 
мисливства та рибальства,  місцевих промислів, іншої господарської 
діяльності на  території  регіонального  ландшафтного  парку,  яка 
чинним  законодавством не заборонена,  створення таким чином нових 
робочих місць;
     організація економічно,  соціально  та екологічно ефективного 
управління   регіональним   ландшафтним    парком,    забезпечення 
діяльності  його  служби  охорони,  інших  підрозділів,  залучення 
місцевих  жителів  та  громадськості  до   виконання   відповідних 
завдань;
     визначення загального обсягу  запланованих  на  розрахунковий 
період  необхідних  заходів  та  їх орієнтовної вартості,  прогноз 
ефективності запропонованих заходів. 
     1.6. Проект організації території РЛП передбачає встановлення 
територіально  диференційованого  режиму  охорони,  відтворення та 
використання природних комплексів та інших об\’єктів  регіонального 
ландшафтного парку з урахуванням їх природоохоронних,  оздоровчих, 
наукових,  рекреаційних та історико-культурних цінностей та  інших 
особливостей. 
     1.7. У   межах  території  регіонального  ландшафтного  парку 
виділяються такі функціональні зони:
     заповідна зона  –  призначена  для  збереження та відновлення 
найбільш  цінних,  насамперед   корінних,   природних   комплексів 
відповідно   до   режиму,   визначеного   законом   для  природних 
заповідників;
     зона регульованої   рекреації   –  територія,  в  межах  якої 
створюються умови для короткострокового перебування, відпочинку та 
оздоровлення відвідувачів парку;
     зона стаціонарної  рекреації  –  призначена  для   розміщення 
готелів,   мотелів,   кемпінгів,   інших  об\’єктів  обслуговування 
відвідувачів парку;
     господарська зона – сюди відносяться населені пункти,  землі, 
на  яких  здійснюється  господарська  діяльність   з   додержанням 
загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. 
     1.8. У   заповідній   (заказній)  зоні  Проектом  організації 
території РЛП для  збереження  і  відтворення  корінних  природних 
комплексів,  проведення науково-дослідних робіт та виконання інших 
завдань у регіональному ландшафтному парку може допускатись:
     виконання відновлювальних   робіт   на  землях  з  порушеними 
корінними природними комплексами,  а також здійснення заходів щодо 
запобігання змінам природних комплексів регіонального ландшафтного 
парку внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного 
режиму,   збереження   та  відновлення  рослинних  угруповань,  що 
історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;
     здійснення протипожежних   і   санітарних   заходів,   що  не 
порушують  режиму   заповідної   (заказної)   зони   регіонального 
ландшафтного  парку;  спорудження у встановленому порядку будівель 
та інших об\’єктів,  необхідних  для  виконання  поставлених  перед 
регіональним ландшафтним парком завдань; збір колекційних та інших 
матеріалів,  виконання робіт,  передбачених планами довгострокових 
стаціонарних    наукових    досліджень,   проведення   екологічної 
освітньо-виховної роботи. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code