У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в
такому значенні:

бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх
основними природними властивостями, що мають сталий характер і
суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур,
вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;

валовий дохід – сукупні грошові надходження, які очікуються
від реалізації прав на земельну ділянку;

вартість земельної ділянки – еквівалент цінності земельної
ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати
продавець;

дата оцінки земельної ділянки – дата (число, місяць та рік),
на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її
вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки –
дата, вказана в технічній документації;

економічна оцінка земель – оцінка землі як природного ресурсу
і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як
просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що
характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання
та дохідність з одиниці площі;

експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат
визначення вартості земельної ділянки та пов\’язаних з нею прав
оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із
застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур,
що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і
оформлення результатів у вигляді звіту;

земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами;

земельні поліпшення – зміна якісних характеристик земельної
ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель,
споруд, об\’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем,
багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також
внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду
робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо);

капіталізація – визначення вартості об\’єкта оцінки на
підставі чистого операційного або рентного доходу від його
використання;

метод оцінки – спосіб визначення вартості об\’єкта оцінки,
послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати
певний методичний підхід;

непрофесійна оцінка земель – оцінка, проведена з порушенням
кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і
затвердженими нормативами;

оціночні процедури – дії (етапи), виконання яких у певній
послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки;

рентний дохід (земельна рента) – дохід, який можна отримати
із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця
розташування земельної ділянки;

ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, сплачена за
перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну
ділянку від продавця до покупця;

чистий операційний дохід – різниця між прогнозованою сумою
надходжень від використання земельної ділянки та операційними
витратами, пов\’язаними з одержанням валового доходу.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code