ПОРЯДОК здійснення моніторингу показників розвитку

ПОРЯДОК здійснення моніторингу показників розвитку
регіонів, районів, міст республіканського
в Автономній Республіці Крим і обласного
значення для визнання територій депресивними

1. Моніторинг показників розвитку регіонів, районів, міст
республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного
значення (далі – моніторинг) здійснюється з метою підготовки
пропозицій щодо визнання території депресивною.

2. Моніторинг проводиться щороку на підставі даних державних
статистичних спостережень та інших даних, що подають центральні
органи виконавчої влади (далі – дані), шляхом оцінки визначених
для кожної групи територій показників розвитку за відповідний
період згідно з додатком.

3. Держкомстат, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації подають Мінекономіки дані
за підписом керівника.

Мінекономіки на підставі даних здійснює до 1 липня року, що
настає за звітним, моніторинг територій і проводить класифікацію
районів на промислові та сільські.

4. Регіон визнається депресивним, якщо протягом останніх
п\’яти років середні показники валового регіонального продукту (до
2004 року – валова додана вартість) у розрахунку на одну особу
наявного населення у фактичних цінах найнижчі у сукупності всіх
регіонів.

5. Класифікація всієї сукупності районів в Автономній
Республіці Крим та областях на промислові та сільські райони
проводиться відповідно до критерію частки зайнятих у промисловості
та сільському господарстві.

Район визнається промисловим у разі перевищення частки
зайнятих у промисловості над часткою зайнятих у сільському
господарстві.

Район визнається сільським у разі перевищення частки зайнятих
у сільському господарстві над часткою зайнятих у промисловості.

У разі коли однозначне визначення категорії району неможливе,
на підставі двох переліків промислових та сільських районів
формується перелік районів (далі – перелік), для адекватної
класифікації яких проводиться аналіз додаткових показників.

До переліку включаються:

промислові райони, для яких різниця між часткою зайнятих у
промисловості району і найнижчим значенням такого показника в усій
сукупності районів становить не більш як 25 відсотків варіаційного
розмаху показника;

сільські райони, для яких різниця між часткою зайнятих у
сільському господарстві району і найнижчим значенням такого
показника в усій сукупності районів становить не більш як
25 відсотків варіаційного розмаху показника.

З числа районів, що включаються до переліку, промисловими
визначаються райони, які одночасно відповідають таким умовам:

відношення обсягу реалізованої промислової продукції (робіт,
послуг) (до 2004 року – обсяг промислового виробництва) на одну
особу наявного населення до обсягу реалізованої
сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) (до 2004 року –
обсяг виробленої сільськогосподарської продукції) на одну особу
наявного населення перевищує 1;

обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (до
2004 року – обсяг промислового виробництва) на одну особу наявного
населення становить не менш як 50 відсотків середнього показника в
сукупності районів.

Інші включені до переліку райони, які не відповідають таким
умовам, вважаються сільськими.

6. Промисловий район визнається депресивним, якщо протягом
останніх трьох років одночасно у сукупності всіх промислових
районів:

рівень безробіття в районі найвищий;

частка зайнятих у промисловості району найвища;

обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (до
2004 року – обсяг промислового виробництва) на одну особу наявного
населення в районі найнижчий;

рівень середньомісячної заробітної плати в районі найнижчий.

7. Сільський район визнається депресивним, якщо протягом
останніх трьох років одночасно у сукупності всіх сільських
районів:

щільність сільського населення в районі найнижча;

коефіцієнт природного приросту населення в районі найнижчий;

частка зайнятих у сільському господарстві району найвища;

обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт,
послуг) (до 2004 року – обсяг виробленої сільськогосподарської
продукції) на одну особу наявного населення в районі найнижчий;

рівень середньомісячної заробітної плати в районі найнижчий.

8. Місто республіканського в Автономній Республіці Крим або
обласного значення визнається депресивним, якщо протягом останніх
трьох років одночасно у сукупності всіх міст обласного
(республіканського) значення:

рівень безробіття в місті найвищий;

рівень довготривалого безробіття в місті найвищий;

рівень середньомісячної заробітної плати в місті найнижчий.

9. За результатами моніторингу Мінекономіки подає до 5 липня
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям висновки щодо
відповідності показників розвитку окремих територій критеріям
депресивності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські держадміністрації на підставі зазначених
висновків вносять до 25 липня Мінекономіки за підписом Голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської і
Севастопольської міських держадміністрацій та за погодженням з
відповідними місцевими радами пропозиції щодо:

надання статусу депресивних окремим територіям (продовження
строку його дії), визначення їх меж;

строків, на які територіям передбачається надати статус
депресивних;

визначення заходів стимулювання розвитку депресивної
території;

співвідношення державних, регіональних та інших фінансових
ресурсів, що спрямовуватимуться на виконання програм подолання
стану депресивності території;

строків розроблення та внесення проектів зазначених програм.

10. Мінекономіки щороку готує і подає до 15 серпня Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію за результатами
моніторингу та пропозиції щодо визнання в установленому порядку
територій депресивними з визначенням, зокрема:

переліку територій, яким надається статус депресивних
(продовжується строк його дії), та їх меж;

строків, на які територіям надаватиметься статус депресивних;

заходів державного стимулювання розвитку кожної території з
метою подолання депресивного стану, форми та умов їх проведення;

співвідношення державних, регіональних та інших фінансових
ресурсів, що спрямовуватимуться на виконання програм подолання
стану депресивності територій;

строків внесення проектів зазначених програм.

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
показників моніторингу розвитку регіонів,
районів, міст республіканського в Автономній
Республіці Крим і обласного значення для визнання
територій депресивними
( Текст взятo з сайту \”Законодавство України\” )

——————————————————————
|По- |Найменування | Група | Період,| Строк |Відповідальні|
|ряд-| показника |територій, |протягом| подання |за виконання |
|ко- | та одиниця | для якої | якого | даних | |
|вий | виміру | розрахо- |розрахо-| | |
|но- | | вується |вується | | |
|мер | | показник |показник| | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 1. |Валовий |регіон |останніх|через рік |Держкомстат |
| |регіональний | |п\’ять |та три | |
| |продукт (до | |років |місяці за | |
| |2004 року – | | |звітним | |
| |валова додана| | |періодом | |
| |вартість) у | | |(третя | |
| |розрахунку на| | |декада | |
| |одну особу | | |березня) | |
| |наявного | | | | |
| |населення у | | | | |
| |фактичних | | | | |
| |цінах, | | | | |
| |гривень | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 2. |Обсяг |промисловий|останніх|9 червня | -\”- |
| |реалізованої |район |три роки|наступного| |
| |промислової | | |періоду | |
| |продукції | | | | |
| |(робіт, | | | | |
| |послуг) (до | | | | |
| |2004 року – | | | | |
| |обсяг | | | | |
| |виробленої | | | | |
| |промислової | | | | |
| |продукції) на| | | | |
| |одну особу | | | | |
| |наявного | | | | |
| |населення, | | | | |
| |гривень | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 3. |Середньо- |промисловий|останніх|6 червня | -\”- |
| |місячна |район, |три роки|наступного| |
| |заробітна |сільський | |періоду | |
| |плата одного |район, | | | |
| |найманого |місто | | | |
| |працівника, |республі- | | | |
| |гривень |канського в| | | |
| | |Автономній | | | |
| | |Республіці | | | |
| | |Крим та | | | |
| | |обласного | | | |
| | |значення | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 4. |Щільність |сільський |останніх|20 квітня |Держкомстат |
| |сільського |район |три роки|наступного|Держкомзем |
| |населення, | | |періоду | |
| |осіб на | | | | |
| |1 кв. кіло- | | | | |
| |метр | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 5. |Частка |промисловий| -\”- |6 червня |Держкомстат |
| |зайнятих у |район, | |наступного| |
| |промислово- |сільський | |періоду | |
| |сті, |район | | | |
| |відсотків | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 6. |Частка | -\”- | | -\”- | -\”- |
| |зайнятих у | | | | |
| |сільському | | | | |
| |господарстві,| | | | |
| |відсотків | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 7. |Рівень |промисловий| -\”- |до 20 |Мінпраці |
| |безробіття, |район, | |березня | |
| |відсотків |місто рес- | |наступного| |
| | |публікан- | |періоду | |
| | |ського в | | | |
| | |Автономній | | | |
| | |Республіці | | | |
| | |Крим і | | | |
| | |обласного | | | |
| | |значення | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 8. |Рівень |місто | -\”- |до 20 | -\”- |
| |довготрива- |республіка-| |березня | |
| |лого |нського в | |наступного| |
| |безробіття, |Автономній | |періоду | |
| |відсотків |Республіці | | | |
| | |Крим і | | | |
| | |обласного | | | |
| | |значення | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
| 9. |Коефіцієнт |сільський | -\”- | -\”- |Держкомстат |
| |природного |район | | | |
| |приросту | | | | |
| |(скорочення) | | | | |
| |населення, на| | | | |
| |1000 осіб | | | | |
|—-+————-+———–+——–+———-+————-|
|10. |Обсяг |сільський |останніх|9 червня |Держкомстат |
| |реалізованої |район |три роки|наступного| |
| |сільсько- | | |періоду | |
| |господарської| | | | |
| |продукції | | | | |
| |(робіт, | | | | |
| |послуг) (до | | | | |
| |2004 року – | | | | |
| |обсяг | | | | |
| |виробленої | | | | |
| |сільськогос- | | | | |
| |подарської | | | | |
| |продукції) | | | | |
| |на одну особу| | | | |
| |наявного | | | | |
| |населення, | | | | |
| |гривень | | | | |
——————————————————————

Джepeло – zakon.rada.govархитектор

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code