Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0513 15

Вузли в різних рівнях

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Градостроительная деятельность | Просмотров: 4 689

Вузли в різних рівнях

3.9 Вузли вулиць і доріг у різних рівнях з повною й неповною розв'язками руху залежно від організації руху транспорту та пішоходів і рекомендованих розрахункових швидкостей на лівоповоротних з'їздах поділяються на 5 класів за таблицею 3.3.


Таблиця 3.3

Типи

вузлів

 

Клас пере­-

тину

 

Рух автотранспортних потоків

Рекомендована розрахункова швидкість, км/год, на лівоповоротних зїздах

Пішохідний рух

у разі їх частки в потоці

<0,15

0,15-0,30

3 повною розв'язкою руху в

різних рівнях

 

 

І

 

Всі потоки безперервні та відокремлені

 

50

 

60

 

70

 

Безперервний, повністю відокремлений від усіх транспортних потоків

II

Те саме

30

50

60

Те саме

III

 

Усі прямі потоки безпе-рерв­ні та відокремлені. Поворот­ні потоки безпе-рервні, але можуть мати ділянки суміщення

30

 

40

 

50

 

Безперервний, відокремле­ний на перетині з прямими та основними потоками. Безпе­рервний чи регульований на перетині з іншими потоками

IV

 

Всі прямі потоки безпе-рерв­ні, але можуть мати ділянки з поворотними потоками. Поворотні потоки регульо­вані чи саморегульовані

15

 

20

 

30

 

Те саме

 

3 неповною розв'язкою руху в різних рівнях

 

V

 

Один прямий потік без-пе­рервний та відокрем-лений. Всі інші потоки регульовані чи саморе-гульовані. Частина чи всі поворотні потоки можуть бути відсутніми

15

 

10

 

-

 

Безперервний, відокремле­ний на перетині з прямими потоками. Безперервний, регульований чи нерегульований на пере-тині з іншими потоками

Примітка 1. Безперервний та відокремлений рух транспорту надається основним прямим і

поворотним потокам, а пішоходам – безпечний і повністю роз’єднаний з цими

потоками рух.

Примітка 2. Відокремленими потоками є ті, що не мають у межах вузлів ділянок перестроювання

(перехід з однієї смуги на іншу) і ділянок суміщення (рух потоків двох напрямків на

одній смузі з наступним розгалуженням)

3.10 На всіх перехрещеннях ліво- та правоповоротні з'їзди слід передбачати, коли розміри поворотних потоків перевищують 10 % від прямого руху. За поворотних потоків менше 10 %, а також в обмежених умо­вах реконструкції з'їзди допускається не влаштовувати, забезпечуючи повороти на найближчих пере­хрестях.

Якщо поворотний рух більше 30 % від прямих потоків, його слід вважати основним і проектувати відокремлено від інших напрямків.

Примітка. Коли дані про розміри поворотних потоків відсутні, їх величину слід приймати такою, що дорівнює 10-15 % від прямих і не вважати основними.

3.11 Вибір типу лівоповоротних з'їздів, які визначають геометричну схему вузлів ("лист конюшини", кільцевидні, петляві, ромбовидні, комбіновані з відособленими з'їздами) і примикань (листовидний і Т-подібний тип, неповний "лист конюшини", труба, кільце, трикутник), слід здійснювати з урахуванням конкретних планувальних умов і залежно від інтенсивності та дольового перерозподілу транспортних потоків за напрямками.

За умови інтенсивності лівоповоротного потоку на вузлах І та II класів більше 30 % від прямого руху потрібно використовувати прямі та напівпрямі з'їзди через центр вузла з улаштуванням трьох-чотирьох рівнів перехрещень.

У разі інтенсивності лівоповоротних потоків 15-30 % і наявності вільної території на вузлах II та III класів необхідно використовувати напівпрямі віднесені з'їзди, які проектуються на кільцевих та петлястих перехрещеннях у двох-трьох рівнях.

Лівоповоротні з'їзди типу "лист конюшини" слід використовувати на вузлах II, III і IV класів за інтенсивності лівоповоротних потоків менше 15 %.В обмежених умовах капітальної забудови допускається застосовувати схему "сплющеного листа конюшини".

Можливе застосування комбінованих схем вузлів при різних розмірах лівоповоротного руху за нап­рямками та різко виражених індивідуальних особливостях забудови і рельєфу в різних частинах вузла.

Найбільш поширені типи вузлів у різних рівнях наведені в додатку Д.

3.12 На вузлах у різних рівнях елементи ліво- і правоповоротних з'їздів повинні розраховуватися і призначатися, виходячи з рекомендованої розрахункової швидкості на з'їздах, за таблицею 3.3.

Примітка 1. За інтенсивності кожного з поворотних потоків до 15 % і 30 % від розрахункової інтен­сивності транспортного потоку на під'їзді до вузла в одному напрямку розрахункова швидкість руху на з'їздах може бути знижена відповідно на 20 і 10 % від швидкості основних потоків.

Примітка 2. У гірських умовах і в умовах реконструкції для III класу вузлів допускається приймати розрахункову швидкість на ліво- і правоповоротних з'їздах, незалежно від величини поворотного потоку, 30 км/год, а для IV і V класів - відповідно 20 і 15 км/год. Для ліво- і правоповоротних потоків, що регу­люються, розрахункова швидкість руху на з'їздах допускається в межах 10-15 км/год.

3.13 Найменші радіуси горизонтальних кривих на з'їздах потрібно встановлювати згідно з розрахун­ковою швидкістю в середній частині з'їздів і похилу віражу за таблицею 3.4.

Таблиця 3.4

Розрахункова швидкість

руху в середній частині зїздів, км/год

Найменші радіуси, м, за умови поперечного похилу віражу, ‰

20

30

40

50

60

15

12

12

12

-

-

20

15

15

15

15

15

30

35

35

35

35

30

40

65

65

60

55

55

50

110

105

100

95

90

60

160

150

140

135

130

Примітка 1. На з'їздах міських розв'язок у різних рівнях, як правило, здійснюється змішаний

рух транспорту і не дозволяється обгін, через що розрахункова швидкість руху

на них не повинна перевищу­вати 60 км/год.

Примітка 2. За наявності ділянок перестроювання у межах вузлів найменшу їх довжину слід

приймати, виходячи з рекомендованої розрахункової швидкості руху в середній

частині з'їзду, за табли­цею 3.3.

Примітка 3. На прямих напрямках у вузлах найменші радіуси кривих у плані та поздовжньому профілі, а також найбільші поздовжні та рекомендовані поперечні похили слід призначати за тими самими умовами, що й на перегонах (розділ 2).

Примітка 4. На всіх з'їздах з похилом віражу 20-60 ‰ збільшення поздовжнього похилу

зовнішнього краю проїзної частини на ділянці відгону віражу не повинне

перевищувати 10 ‰.

Примітка 5. Радіуси вертикальних опуклих і угнутих кривих на з'їздах необхідно визначати у

відповідності з рекомендованою розрахунковою швидкістю руху на з'їздах. На

прямих ділянках поздовжні похили допускається призначати на 10 ‰ більше ніж

максимально допустимий похил на основних напрямах магістральних вулиць і

доріг.

Примітка 6. У межах заокруглень з'їздів, починаючи з радіуса 50 м, граничні поздовжні

похили слід знижу­вати. За величини радіуса 50 м гранична величина знижується

на 10 ‰, а на кожні додаткові зниження величини радіуса заокруглення на 5 м

слід зменшувати додатково граничну вели­чину поздовжнього похилу на 5 ‰.

3.14 На вузлах у різних рівнях кількість смуг руху на з'їздах слід визначати, виходячи з перспективної інтенсивності руху та пропускної здатності однієї смуги, залежно від розрахункової швидкості, а також умов руху в межах з'їзду, на ділянках відгалужень і приєднань до прямих напрямків згідно з таблицею 3.5.Таблиця 3.5

Розрахункова швидкість

руху, км/год

Пропускна здатність смуги, приведених авт./год, при русі в межах зїздів

безперервному

регульованому

саморегульованому

70-90

1000

700

550

40-70

1200

800

600

20-40

1400

900

700

15-20

1200

800

600

Примітка. Якщо розрахункова інтенсивність на з’їзді більша, ніж пропускна здатність однієї

смуги, слід передбачати двосмугові з’їзди.

3.15 Ширину проїзної частини односмугових з 'їздів слід призначати однаковою за всією їх довжиною без додаткового розширення з урахуванням можливості обгону за вимушеної зупинки автомобіля: 5 м за радіусів кривих більше 60 м і 5,5 м - за радіусів кривих менше 60 м.

Проїзну частину односторонніх з'їздів за радіусів більше ніж 150 м і проїзну частину двосторонніх з'їздів слід призначати з урахуванням розширення кривих згідно з таблицею 2.1.

Примітка 1. У разі проектування на з'їздах двох зустрічних напрямків руху проїзну частину кожного з них слід улаштовувати в вигляді відокремленої смуги або ж у вигляді загальної проїзної частини з розділювальною смугою не менше 2 м.

Примітка 2. За наявності на з'їздах пішохідного руху необхідно передбачати тротуари завширшки не менше 2,25 м. У випадку відсутності пішохідного руху влаштовуються службові тротуари завширшки не менше 1,0 м (одна смуга руху - 0,75 і за можливості запобіжна смуга - 0,25 м).

3.16 У місцях примикання та розгалуження поворотних з'їздів за різниці між розрахунковою швид­кістю на магістралях безперервного руху та рекомендованою розрахунковою швидкістю на з'їздах (таб­лиця 3.3) більше 30 км/год слід передбачати перехідно-швидкісні смуги завдовжки згідно з таблицею 2.2.

 

 Комментарии по данной теме: Вузли в різних рівнях

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.