Вузли в різних рівнях

Вузли в різних рівнях

3.9 Вузли вулиць і доріг у
різних рівнях з повною й неповною розв\’язками руху залежно від організації руху
транспорту та пішоходів і рекомендованих розрахункових швидкостей на
лівоповоротних з\’їздах поділяються на 5 класів за таблицею 3.3.


Таблиця 3.3

Типи

вузлів

 

Клас пере­

тину

 

Рух автотранспортних
потоків

Рекомендована розрахункова
швидкість, км/год, на лівоповоротних з
їздах

Пішохідний рух

у разі їх частки в потоці

<0,15

0,15-0,30

3
повною розв\’язкою руху в

різних
рівнях

 

 

І

 

Всі
потоки безперервні та відокремлені

 

50

 

60

 

70

 

Безперервний,
повністю відокремлений від усіх транспортних
потоків

II

Те
саме

30

50

60

Те
саме

III

 

Усі
прямі потоки безпе-рерв­ні та відокремлені. Поворот­ні потоки безпе-рервні,
але можуть мати ділянки суміщення

30

 

40

 

50

 

Безперервний,
відокремле­ний на перетині з прямими та основними потоками. Безпе­рервний чи
регульований на перетині з іншими потоками

IV

 

Всі
прямі потоки безпе-рерв­ні, але можуть мати ділянки з поворотними потоками.
Поворотні потоки регульо­вані чи саморегульовані

15

 

20

 

30

 

Те
саме

 

3
неповною розв\’язкою руху в різних рівнях

 

V

 

Один
прямий потік без-пе­рервний та відокрем-лений. Всі інші потоки регульовані чи
саморе-гульовані. Частина чи всі поворотні потоки можуть бути відсутніми

15

 

10

 

 

Безперервний,
відокремле­ний на перетині з прямими потоками. Безперервний, регульований чи
нерегульований на пере-тині з іншими потоками

Примітка 1. Безперервний та
відокремлений рух транспорту надається основним прямим і

поворотним потокам, а
пішоходам – безпечний і повністю роз’єднаний з цими

потоками рух.

Примітка 2. Відокремленими потоками є ті, що не мають у межах вузлів ділянок
перестроювання

(перехід з однієї
смуги на іншу) і ділянок суміщення (рух потоків двох напрямків на

одній смузі з
наступним розгалуженням)

3.10 На всіх перехрещеннях ліво- та правоповоротні
з\’їзди слід передбачати, коли розміри поворотних потоків перевищують 10 % від
прямого руху. За поворотних потоків менше 10 %, а також в обмежених умо­вах
реконструкції з\’їзди допускається не влаштовувати, забезпечуючи повороти на найближчих
пере­хрестях.

Якщо поворотний рух більше 30 % від прямих потоків,
його слід вважати основним і проектувати відокремлено від інших напрямків.

Примітка. Коли дані про розміри поворотних потоків відсутні,
їх величину слід приймати такою, що дорівнює 10-15 % від прямих і не вважати
основними.

3.11 Вибір типу лівоповоротних з\’їздів, які
визначають геометричну схему вузлів (\”лист конюшини\”, кільцевидні,
петляві, ромбовидні, комбіновані з відособленими з\’їздами) і примикань
(листовидний і Т-подібний тип, неповний \”лист конюшини\”, труба,
кільце, трикутник), слід здійснювати з урахуванням конкретних планувальних умов
і залежно від інтенсивності та дольового перерозподілу транспортних потоків за
напрямками.

За умови інтенсивності лівоповоротного потоку на
вузлах І та II класів більше 30 % від прямого руху потрібно використовувати
прямі та напівпрямі з\’їзди через центр вузла з улаштуванням трьох-чотирьох
рівнів перехрещень.

У разі інтенсивності лівоповоротних потоків 15-30 %
і наявності вільної території на вузлах II та III класів необхідно
використовувати напівпрямі віднесені з\’їзди, які проектуються на кільцевих та
петлястих перехрещеннях у двох-трьох рівнях.

Лівоповоротні з\’їзди типу \”лист конюшини\”
слід використовувати на вузлах II, III і IV класів за інтенсивності
лівоповоротних потоків менше 15 %.


В обмежених умовах капітальної забудови
допускається застосовувати схему \”сплющеного листа конюшини\”.

Можливе застосування комбінованих схем вузлів при
різних розмірах лівоповоротного руху за нап­рямками та різко виражених
індивідуальних особливостях забудови і рельєфу в різних частинах вузла.

Найбільш поширені типи вузлів у різних рівнях
наведені в додатку Д.

3.12 На вузлах у різних рівнях елементи ліво- і
правоповоротних з\’їздів повинні розраховуватися і призначатися, виходячи з
рекомендованої розрахункової швидкості на з\’їздах, за таблицею 3.3.

Примітка 1. За інтенсивності кожного з поворотних
потоків до 15 % і 30 % від розрахункової інтен­сивності транспортного потоку на
під\’їзді до вузла в одному напрямку розрахункова швидкість руху на з\’їздах може
бути знижена відповідно на 20 і 10 % від швидкості основних потоків.

Примітка 2. У гірських умовах і в
умовах реконструкції для III класу вузлів допускається приймати розрахункову
швидкість на ліво- і правоповоротних з\’їздах, незалежно від величини
поворотного потоку, 30 км/год, а для IV і V класів – відповідно 20 і 15 км/год.
Для ліво- і правоповоротних потоків, що регу­люються, розрахункова швидкість
руху на з\’їздах допускається в межах 10-15 км/год.

3.13 Найменші радіуси горизонтальних кривих на
з\’їздах потрібно встановлювати згідно з розрахун­ковою швидкістю в середній
частині з\’їздів і похилу віражу за таблицею 3.4.

Таблиця 3.4

Розрахункова швидкість

руху в середній частині зїздів,
км/год

Найменші радіуси, м, за умови
поперечного похилу віражу, ‰

20

30

40

50

60

15

12

12

12

20

15

15

15

15

15

30

35

35

35

35

30

40

65

65

60

55

55

50

110

105

100

95

90

60

160

150

140

135

130

Примітка 1. На
з\’їздах міських розв\’язок у різних рівнях, як правило, здійснюється
змішаний

рух транспорту і не дозволяється
обгін, через що розрахункова швидкість руху

на них не повинна
перевищу­вати 60 км/год.

Примітка
2.
За наявності ділянок перестроювання у
межах вузлів найменшу їх довжину слід

приймати,
виходячи з рекомендованої розрахункової швидкості руху в середній

частині з\’їзду, за
табли­цею 3.3.

Примітка 3. На прямих напрямках у вузлах найменші радіуси кривих у плані та поздовжньому
профілі, а також найбільші поздовжні та рекомендовані поперечні похили слід
призначати за тими самими умовами, що й на перегонах (розділ 2).

Примітка 4. На всіх з\’їздах з похилом
віражу 20-60 ‰ збільшення
поздовжнього похилу

зовнішнього
краю проїзної частини на ділянці відгону віражу не повинне

перевищувати 10 ‰.

Примітка 5. Радіуси вертикальних опуклих і угнутих кривих на з\’їздах необхідно визначати
у

відповідності
з рекомендованою розрахунковою швидкістю руху на з\’їздах. На

прямих ділянках
поздовжні похили допускається призначати на 10 ‰ більше ніж

максимально допустимий
похил на основних напрямах магістральних вулиць і

доріг.

Примітка 6. У межах заокруглень з\’їздів, починаючи з радіуса 50 м, граничні поздовжні

похили
слід знижу­вати. За величини радіуса 50 м гранична величина знижується

на 10 ‰, а на кожні додаткові зниження
величини радіуса заокруглення на 5
м

слід зменшувати
додатково граничну вели­чину поздовжнього похилу на 5 ‰.

3.14 На вузлах
у різних рівнях кількість смуг руху на з\’їздах слід визначати, виходячи з
перспективної інтенсивності руху та пропускної здатності однієї смуги, залежно
від розрахункової швидкості, а також умов руху в межах з\’їзду, на ділянках
відгалужень і приєднань до прямих напрямків згідно з таблицею 3.5.Таблиця
3.5

Розрахункова
швидкість

руху, км/год

Пропускна здатність смуги,
приведених авт./год, при русі в межах з
їздів

безперервному

регульованому

саморегульованому

70-90

1000

700

550

40-70

1200

800

600

20-40

1400

900

700

15-20

1200

800

600

Примітка. Якщо розрахункова інтенсивність
на з’їзді більша, ніж пропускна здатність однієї

смуги, слід передбачати двосмугові з’їзди.

3.15 Ширину проїзної
частини односмугових з \’їздів слід призначати однаковою за всією їх довжиною
без додаткового розширення з урахуванням можливості обгону за вимушеної зупинки
автомобіля: 5 м
за радіусів кривих більше 60 м
і 5,5 м
– за радіусів кривих менше 60 м.

Проїзну частину односторонніх з\’їздів за радіусів
більше ніж 150 м
і проїзну частину двосторонніх з\’їздів слід призначати з урахуванням розширення
кривих згідно з таблицею 2.1.

Примітка 1. У разі проектування на з\’їздах двох
зустрічних напрямків руху проїзну частину кожного з них слід улаштовувати в
вигляді відокремленої смуги або ж у вигляді загальної проїзної частини з розділювальною
смугою не менше 2 м.

Примітка 2. За наявності на з\’їздах пішохідного руху
необхідно передбачати тротуари завширшки не менше 2,25 м. У випадку
відсутності пішохідного руху влаштовуються службові тротуари завширшки не менше
1,0 м
(одна смуга руху – 0,75 і за можливості запобіжна смуга – 0,25 м).

3.16 У місцях примикання
та розгалуження поворотних з\’їздів за різниці між розрахунковою швид­кістю на
магістралях безперервного руху та рекомендованою розрахунковою швидкістю на
з\’їздах (таб­лиця 3.3) більше 30 км/год слід передбачати перехідно-швидкісні
смуги завдовжки згідно з таблицею 2.2.

 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code