Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0313 16

Про благоустрій населених пунктів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Градостроительная деятельность | Просмотров: 3 955
 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                Про благоустрій населених пунктів 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.517 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 509-VI  (  509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 
   N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N  5, ст.41 
   N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 
   N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
   N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N  8, ст.75 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 

  { У тексті Закону слова  "центральний орган виконавчої влади з 
    питань  житлово-комунального  господарства"  та  "спеціально 
    уповноважений центральний  орган  виконавчої влади з  питань 
    житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінено 
    словами "центральний  орган виконавчої влади,  що забезпечує 
    формування  державної політики  у сфері житлово-комунального 
    господарства"  у  відповідному  відмінку згідно  із  Законом 
    N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 

     Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні 
та  організаційні   засади   благоустрою   населених   пунктів   і 
спрямований  на  створення  умов,  сприятливих для життєдіяльності 
людини. 

                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Визначення термінів 

     1. У  цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 

     благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з  інженерного 
захисту,  розчищення,  осушення  та озеленення території,  а також 
соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних 
заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження 
рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту 
з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та 
охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого 
для життєдіяльності людини довкілля; 

     територія -     сукупність     земельних     ділянок,     які 
використовуються  для  розміщення  об'єктів  благоустрою населених 
пунктів:  парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, 
проїздів,   шляхів,   площ,  майданів,  набережних,  прибудинкових 
територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, 
спортивних,  історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, 
комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту; 
{  Абзац  третій  частини  першої  статті  1 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 } 

     утримання в  належному  стані  території - використання її за 
призначенням відповідно до генерального плану  населеного  пункту, 
іншої  містобудівної  документації,  правил  благоустрою території 
населеного  пункту,  а  також  санітарне  очищення  території,  її 
озеленення,   збереження   та  відновлення  об'єктів  благоустрою; 
{  Абзац  четвертий  частини першої статті 1 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

     вулично-дорожня  мережа  -  призначена  для руху транспортних 
засобів  і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та 
інші   проїзди,   тротуари,   пішохідні  та  велосипедні  доріжки, 
набережні,   майдани,  площі,  а  також  автомобільні  стоянки  та 
майданчики  для  паркування  транспортних засобів з інженерними та 
допоміжними  спорудами, технічними засобами організації дорожнього 
руху;  {  Абзац  п'ятий  частини першої статті 1 в редакції Закону 
N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 } 

     заходи з   благоустрою   населених   пунктів  -  роботи  щодо 
відновлення,  належного утримання  та  раціонального  використання 
територій,   охорони   та   організації   упорядкування   об'єктів 
благоустрою з урахуванням особливостей їх використання; 

     зелені   насадження   -  деревна,  чагарникова,  квіткова  та 
трав’яна   рослинність   природного   і   штучного  походження  на 
визначеній  території  населеного пункту. { Частину першу статті 1 
доповнено  абзацом  сьомим згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) 
від 17.05.2012 } 

     Стаття 2. Призначення благоустрою населених пунктів 

     1. Благоустрій населених пунктів передбачає: 

     1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів 
з  утримання  територій  населених  пунктів у належному стані,  їх 
санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, 
а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і 
об'єктів; 

     2) організацію   належного   утримання    та    раціонального 
використання  територій,  будівель,  інженерних споруд та об'єктів 
рекреаційного,           природоохоронного,           оздоровчого, 
історико-культурного та іншого призначення; 

     3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків 
суб'єктами  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів.  {  Пункт 3 
частини  першої  статті  2 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 } 

     Стаття 3. Система благоустрою населених пунктів 

     1. Система благоустрою населених пунктів включає: 

     1) управління у сфері благоустрою населених пунктів; 

     2) визначення  суб'єктів  та  об'єктів  у  сфері  благоустрою 
населених пунктів; 

     3) організацію благоустрою населених пунктів; 

     4) стандартизацію  і нормування у сфері благоустрою населених 
пунктів; 

     5) фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів; 

     6) здійснення   державного,   самоврядного   і   громадського 
контролю у сфері благоустрою населених пунктів; 

     7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у 
сфері благоустрою населених пунктів. 

     Стаття 4. Законодавство з питань благоустрою населених 
               пунктів 

     1. Законодавство   з  питань  благоустрою  населених  пунктів 
складається з цього Закону,  інших законів та  нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини у цій сфері. 

     2. Дія цього Закону поширюється на відносини,  що виникають у 
сфері благоустрою населених пунктів,  і спрямовується на створення 
сприятливого  для  життєдіяльності  людини довкілля,  збереження і 
охорону   навколишнього   природного   середовища,    забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

                            Розділ II 

         УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

     Стаття 5. Органи управління у сфері благоустрою населених 
               пунктів 

     1. Управління   у   сфері   благоустрою   населених   пунктів 
здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
житлово-комунального   господарства,   Рада  міністрів  Автономної 
Республіки  Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень. 

     Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 
               благоустрою населених пунктів 

     1. До  повноважень  Кабінету  Міністрів   України   у   сфері 
благоустрою населених пунктів належить: 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 

     2) розроблення  і  забезпечення  виконання  загальнодержавних 
програм благоустрою населених пунктів; 

     3) координація  діяльності  центральних  органів   виконавчої 
влади у сфері благоустрою. 

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
               що забезпечує формування державної політики у сфері 
               житлово-комунального господарства, центрального 
               органу виконавчої влади, що реалізує державну 
               політику у сфері житлово-комунального господарства, 
               у сфері благоустрою населених пунктів 

     1.  До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує     формування     державної     політики    у    сфері 
житлово-комунального  господарства,  у сфері благоустрою населених 
пунктів, належить: 

     1)   забезпечення   формування  державної  політики  у  сфері 
благоустрою населених пунктів; 

     2)   здійснення   координації   діяльності  місцевих  органів 
виконавчої влади у цій сфері; 

     3)   забезпечення   в  межах  своїх  повноважень  розроблення 
державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів; 

     4)  розроблення  в  установленому  законом  порядку державних 
стандартів, норм і правил у цій сфері; 

     5)      здійснення      в     межах     своїх     повноважень 
нормативно-методичного забезпечення у цій сфері. 

     2.  До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує    державну   політику   у   сфері   житлово-комунального 
господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить: 

     1)   реалізація   державної   політики  у  сфері  благоустрою 
населених пунктів; 

     2)  забезпечення  виконання  державних і регіональних програм 
благоустрою населених пунктів; 

     3)  забезпечення  здійснення заходів щодо інженерного захисту 
територій  населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, 
прогнозування і запобігання їх розвитку; 

     4)  організація спільно з іншими органами виконавчої влади та 
органами    місцевого    самоврядування    проведення    щорічного 
всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і 
підтримання громадського порядку".
{  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 4710-VI 
(   4710-17   )  від  17.05.2012;  в  редакції  Закону  N  5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

     Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 
               Крим у сфері благоустрою населених пунктів 

     1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у 
сфері благоустрою населених пунктів належить: 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 

     2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних 
програм благоустрою населених пунктів; 

     3) організація  та  забезпечення  безпечних  і  здорових умов 
життєдіяльності населення; 

     4) організація виконання робіт з благоустрою  та  санітарного 
очищення населених пунктів; 

     5) здійснення   контролю  за  виконанням  правил  благоустрою 
територій населених пунктів; 

     6) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з 
благоустрою населених пунктів; 

     7) участь  у  проведенні  щорічного  всеукраїнського конкурсу 
"Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського 
порядку". 

     Стаття 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у 
               сфері благоустрою населених пунктів 

     1. До повноважень місцевих державних  адміністрацій  у  сфері 
благоустрою населених пунктів належить: 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 

     2) участь  у розробленні і виконанні державних і регіональних 
програм благоустрою населених пунктів; 

     3) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з 
благоустрою населених пунктів; 

     4)  участь  у  проведенні  щорічного всеукраїнського конкурсу 
"Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського 
порядку".  {  Частину першу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із 
Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 } 
 

     Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та 
                їх виконавчих органів у сфері благоустрою 
                населених пунктів 

     1.  До  повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері 
благоустрою населених пунктів належить: 

     1)  затвердження  місцевих  програм  та заходів з благоустрою 
населених пунктів; 

     2)   затвердження   правил  благоустрою  територій  населених 
пунктів; 

     3)   створення  в  разі  необхідності  органів  і  служб  для 
забезпечення  здійснення  спільно  з іншими суб'єктами комунальної 
власності  благоустрою  населених  пунктів, визначення повноважень 
цих органів (служб); 

     4)  визначення  на конкурсних засадах підприємств, установ та 
організацій   (балансоутримувачів),  відповідальних  за  утримання 
об’єктів благоустрою. 

     2.  До  повноважень  виконавчих  органів сільських, селищних, 
міських рад належить: 

     1)  забезпечення  виконання  місцевих  програм  та здійснення 
заходів з благоустрою населених пунктів; 

     2)  організація  забезпечення  на території населеного пункту 
чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 

     3)    організація    місць    відпочинку    для    населення; 

     4)  затвердження  схем санітарного очищення населених пунктів 
та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 

     5)  здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та 
утриманням  територій  населених  пунктів,  інженерних  споруд  та 
об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій, майданчиків для 
паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з 
користування  майданчиками  для  платного  паркування транспортних 
засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, 
водних об’єктів тощо; 

     6)   визначення   місць   стоянок   транспортних  засобів  та 
майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою; 

     7)   визначення   графіків   роботи   зовнішнього  освітлення 
території; 

     8)   визначення  на  об’єктах  благоустрою  місць  розміщення 
громадських вбиралень; 

     9)    залучення    на    договірних    засадах    коштів    і 
матеріально-технічних  ресурсів  юридичних  та  фізичних  осіб для 
здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; 

     10)  визначення  обсягів  пайової участі власників тимчасових 
споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення в утриманні об'єктів благоустрою; 

     11)  визначення  в установленому порядку розміру відшкодувань 
юридичними  та  фізичними  особами за забруднення довкілля та інші 
екологічні  збитки,  спричинені  порушенням  законодавства у сфері 
благоустрою та охорони навколишнього природного середовища; 

     12)   інформування   населення   про   здійснення  заходів  з 
благоустрою населених пунктів; 

     13)  участь  у  проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу 
"Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського 
порядку"; 

     14)  видача  дозволу  на  порушення  об’єктів  благоустрою  у 
випадках та порядку, передбачених цим Законом.

 Комментарии по данной теме: Про благоустрій населених пунктів

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.