Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0313 16

Про основи містобудування

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Градостроительная деятельность | Просмотров: 3 516

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                   Про основи містобудування 


 Цей  Закон  визначає  правові,  економічні,   соціальні    та 
організаційні  засади  містобудівної  діяльності  в   Україні    і 
спрямований  на  формування  повноцінного  життєвого   середовища, 
забезпечення при цьому охорони навколишнього природного  оточення, 
раціонального  природокористування  та    збереження    культурної 
спадщини. 
 

                            Розділ 1 

                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     Стаття 1. Містобудування 

     Містобудування  (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована 
діяльність  державних  органів,  органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по 
створенню  та  підтриманню  повноцінного життєвого середовища, яка 
включає  прогнозування  розвитку  населених  пунктів  і територій, 
планування, забудову та інше використання територій, проектування, 
будівництво  об'єктів  містобудування, спорудження інших об'єктів, 
реконструкцію   історичних   населених   пунктів   при  збереженні 
традиційного  характеру  середовища,  реставрацію  та реабілітацію 
об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної 
інфраструктури.
{ Стаття 1   в   редакції   Закону   N 2257-III  ( 2257-14 )   від 
08.02.2001 } 

     Стаття 2. Головні напрями містобудівної діяльності 

     Головними напрямами містобудівної діяльності є:
     планування, забудова та інше використання територій; { Статтю 
2  доповнено  абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 
08.02.2001 }
     розробка   і   реалізація   містобудівної   документації   та 
інвестиційних   програм  розвитку  населених  пунктів і територій; 
{ Абзац третій  статті  2  із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     визначення територій,  вибір,  вилучення  (викуп)  і  надання 
земель для містобудівних потреб;
     здійснення  архітектурної  діяльності;  {  Статтю 2 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших 
об'єктів,  формування  містобудівних  ансамблів   і    ландшафтних 
комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
     створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур 
територій та населених пунктів;
     створення   та   ведення  містобудівних  кадастрів  населених 
пунктів; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III 
( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     захист життєвого  та  природного  середовища  від  шкідливого 
впливу техногенних  і  соціально-побутових  факторів,  небезпечних 
природних явищ;
     збереження  пам'яток  культурної  спадщини;  {  Абзац десятий 
статті 2 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     розвиток національних і культурних традицій в  архітектурі  і 
містобудуванні;
     забезпечення        високих        архітектурно-планувальних, 
функціональних  і  конструктивних якостей об'єктів містобудування, 
формування  і  реконструкція  містобудівних  ансамблів, кварталів, 
районів  і  ландшафтних  комплексів,  зон  відпочинку та природних 
лікувальних  ресурсів;  {  Абзац  статті  2  із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, 
пов'язаних з містобудуванням;
     контроль за дотриманням містобудівного законодавства;
     підготовка  кадрів  для   містобудування,    підвищення    їх 
кваліфікації;
     ліцензування   певних   видів   господарської   діяльності  у 
будівництві  в  порядку,  встановленому законодавством. { Статтю 2 
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 
08.02.2001 } 
 

     { Статтю 3 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) 
від 17.02.2011 } 
 

     { Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) 
від 17.02.2011 } 
 

     Стаття 5. Основні вимоги до містобудівної діяльності 

     При  здійсненні  містобудівної  діяльності    повинні    бути 
забезпечені:
     розробка   містобудівної  документації,  проектів  конкретних 
об'єктів  згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням 
державних  стандартів,  норм  і  правил; { Абзац другий статті 5 в 
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
     розміщення і будівництво об'єктів відповідно до  затверджених 
у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих 
об'єктів;
     раціональне    використання    земель    та   територій   для 
містобудівних  потреб,  підвищення ефективності забудови та іншого 
використання  земельних  ділянок;  {  Статтю  5  доповнено абзацом 
згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     охорона    культурної   спадщини,   збереження   традиційного 
характеру середовища населених пунктів; { Абзац п'ятий  статті 5 в 
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     урахування  державних та громадських інтересів при плануванні 
та  забудові  територій;  {  Статтю  5 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 }
     урахування  законних  інтересів  та  вимог   власників    або 
користувачів земельних ділянок  та  будівель,  що  оточують  місце 
будівництва;
     інформування через засоби  масової  інформації  громадян  про 
плани  перспективного  розвитку  територій  і  населених  пунктів, 
розміщення важливих містобудівних об'єктів;
     участь  громадян,   об'єднань    громадян    в    обговоренні 
містобудівної документації, проектів окремих об'єктів  і  внесення 
відповідних  пропозицій  до  державних  органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій;
     захист  прав  громадян  та  громадських організацій згідно із 
законодавством.  {  Статтю 5 доповнено абзацом згідно  із  Законом 
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     Стаття 6. Законодавство України про містобудування 

     Законодавство   України   про  містобудування  складається  з 
Конституції  України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, законів України 
"Про  регулювання  містобудівної  діяльності"  (  3038-17  ), "Про 
архітектурну  діяльність"  ( 687-14 ) та інших нормативно-правових 
актів, що видаються на їх виконання.
{ Стаття   6   в   редакції   Закону   N 2257-III ( 2257-14 )  від 
08.02.2001;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 4220-VI 
( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 

                            Розділ 2 

           ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

     Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання 
               у сфері містобудування 

     Державне  регулювання  у  сфері  містобудування  здійснюється 
Верховною  Радою  України,  Кабінетом Міністрів України, Верховною 
Радою  та  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим, місцевими 
державними  адміністраціями,  органами місцевого самоврядування, а 
також   центральним   органом   виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  державної політики у сфері містобудування, центральним 
органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері 
містобудування,  центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну  політику  з  питань державного архітектурно-будівельного 
контролю, іншими органами в порядку, встановленому законодавством. 
{  Стаття  7  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 2257-III 
( 2257-14 ) від 08.02.2001, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

     Стаття 8. Зміст державного регулювання у сфері 
               містобудування 

     Державне регулювання у сфері містобудування полягає в: 

     плануванні  територій на загальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях; { Статтю 8 доповнено абзацом згідно  із  Законом 
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку; 

     підготовці,    затвердженні    та    реалізації    державних, 
регіональних   і  місцевих  містобудівних  програм,  містобудівної 
документації;  {  Абзац  четвертий  статті 8 із змінами, внесеними 
згідно  із  Законами  N  2257-III  (  2257-14  )  від  08.02.2001, 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

     координації     взаємодії    суб'єктів    містобудівної    та 
архітектурної  діяльності;  {  Абзац  п'ятий  статті  8 в редакції 
Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     наданні  вимог  щодо  урахування  державних інтересів під час 
розроблення  містобудівної  документації;  {  Статтю  8  доповнено 
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     проведенні    експертизи    містобудівної   документації   та 
проектів  конкретних  об'єктів; { Абзац сьомий статті 8 в редакції 
Закону  N  2257-III  (  2257-14  )  від  08.02.2001;  із  змінами, 
внесеними згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 

     розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил; 

     контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, 
державних  стандартів  і  норм, вимог вихідних даних, затвердженої 
містобудівної   документації   та  проектів  конкретних  об'єктів, 
раціональним  використанням територіальних і матеріальних ресурсів 
при  проектуванні  та  будівництві;  {  Абзац  дев'ятий статті 8 в 
редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001; із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 

     контролі   за   дотриманням  вимог  щодо  охорони  культурної 
спадщини   та   збереженням   традиційного   характеру  середовища 
населених  пунктів; { Статтю 8 доповнено абзацом згідно із Законом 
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     ліцензування   певних   видів   господарської   діяльності  у 
будівництві  в порядку, встановленому законом. { Абзац одинадцятий 
статті 8 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     Стаття 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у 
               сфері містобудування 

     До  компетенції  Кабінету  Міністрів    України    у    сфері 
містобудування належить: 

     визначення   порядку   здійснення   державного   контролю   в 
містобудуванні; { Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, 
внесеними    згідно  із   Законом   N 2257-III   ( 2257-14 )   від 
08.02.2001 } 

     координація  діяльності  органів  виконавчої  влади  у  сфері 
містобудування;  { Абзац третій частини першої статті 9 в редакції 
Закону  N  2257-III  (  2257-14  )  від  08.02.2001;  із  змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

     забезпечення: 

     - реалізації містобудівної політики України; 

     -  розробки  державних,  міждержавних містобудівних програм і 
проектів;  {  Абзац  шостий  частини  першої  статті 9 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

     -  розроблення  Генеральної  схеми  території  України,  схем 
планування  окремих частин території України; { Статтю 9 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     -  виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних 
робіт  з  питань містобудування, збереження традиційного характеру 
середовища  населених  пунктів  та  науково-реставраційних  робіт; 
{  Абзац  восьмий  частини  першої  статті  9  в  редакції  Закону 
N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     визначення порядку: 

     - розробки і затвердження державних стандартів, норм і правил 
у сфері містобудування; 

     -   ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності  у 
будівництві  (  1396-2007-п  ); { Абзац одинадцятий частини першої 
статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     -  встановлення  порядку  проведення експертизи містобудівної 
документації  та проектів конкретних об'єктів; { Абзац дванадцятий 
частини  першої  статті 9 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) 
від  08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4220-VI 
( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 

     встановлення  порядку надання вихідних даних для проектування 
об'єктів  містобудування.  {  Частину  першу  статті  9  доповнено 
абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 } 

     Кабінет Міністрів України вирішує  й  інші  питання  у  сфері 
містобудування відповідно до закону.

 Комментарии по данной теме: Про основи містобудування

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.