ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
31.07.96 N 28
(у редакції постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910
( z1399-05 )
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 1996 р.
за N 417/1442
 
ПРАВИЛА
користування електричною енергією
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).
     Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).
     Норми розділів \”Загальні положення\”, \”Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін\” та \”Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів\” поширюються на всіх споживачів без винятку.
 
     1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:
     авансовий платіж – часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;
     аварійна броня електропостачання – найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним наслідкам техногенного та природного характеру;
     аварійне розвантаження – режим роботи об\’єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми;
     автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) – сукупність об\’єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації; { Абзац п\’ятий пункту 1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача – документ установленої форми, у якому зазначені загальні відомості про споживача, перелік струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та технологічної броні, визначені їх навантаження, добове електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення технологічного процесу (циклу виробництва);
     акт розподілу електричної енергії – документ установленої сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку, складається за результатами інструментальних вимірювань протягом доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі;
     базовий період – календарний рік, що передує календарному року, у якому власником мереж складається та погоджується кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж; { Пункт 1.2 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     блок-станція – електростанція, яка належить споживачеві, працює в об\’єднаній енергетичній системі України;
     від\’єднання споживача (від електромережі) – виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу;
     відключення споживача (від електромережі) – припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної енергії в електроустановку споживача;
     відповідальна сторона – власник засобів комерційного обліку або інша організація, яка несе відповідальність за їх функціонування згідно з договором; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     власник електричних мереж – юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     гранична величина споживання електричної потужності – максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального навантаження Об\’єднаної енергетичної системи України, яка визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором;
     договір про технічне забезпечення електропостачання споживача – домовленість двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач), яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії;
     договір про купівлю-продаж електричної енергії – домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії споживачу за вільними цінами;
     договір про спільне використання технологічних електричних мереж – домовленість двох сторін, що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним споживачем під час передачі (транзиту) електричної енергії технологічними електричними мережами; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     договір про постачання електричної енергії – домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України;
     договірна величина споживання електричної енергії – узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період;
     договірна потужність – узгоджена із споживачем на розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для об\’єкта споживача з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт·год і більше; { Абзац двадцятий пункту 1.2 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     дозволена потужність – максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення струмоприймачів) за кожним об\’єктом споживача на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008, N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     доставка (транзит) електричної енергії – комплекс технічних заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх власником (уповноваженою власником особою) або суб\’єктом господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в певній точці електричної мережі отримання певного обсягу електричної енергії електроустановками відповідної величини потужності із дотриманням якості електричної енергії;
     екологічна броня електропостачання споживача – мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
     експертиза засобу обліку – комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку метрологічним характеристикам та умовам експлуатації; { Абзац пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     електрична енергія (активна) – енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару;
     електрична енергія (реактивна) – технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок;
     електрична мережа – сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії;
     електропередавальна організація – суб\’єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб\’єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;
     електропроводка – сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     електроустановка – комплекс взаємопов\’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;
     заінтересовані сторони – юридичні та фізичні особи, на яких впливає чи може вплинути реалізація заходів із програмування електронних багатофункціональних засобів обліку електричної енергії; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії – засоби обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу;
     засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності;
     збитки (з вини споживача) – витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання;
     збитки споживача – вартість пошкодженого устаткування, недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції, втрати від екологічних наслідків і травматизму та втрати здоров\’я, які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних для відновлення устаткування та технологічних процесів;
     зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів – зміна зазначених параметрів первинного програмування електронного багатофункціонального засобу обліку після встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку в точці обліку електричної енергії під час експлуатації; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     компенсація перетікань реактивної електричної енергії – комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок на межі балансової належності;
     контрольний огляд засобу обліку – виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     користування електричною енергією – споживання електричної енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов підключення електроустановок споживача до електричних мереж у точці приєднання, умов оплати купованої електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної енергії та величини потужності;
     локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) – улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб обліку), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування первинної вимірювальної інформації) про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006, N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     межа балансової належності – точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання; { Абзац сорок перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     межа експлуатаційної відповідальності – точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов\’язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;
     населений пункт – юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об\’єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту;
     населення – споживачі електричної енергії – фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності;
     недовідпущена електрична енергія – різниця між обсягом електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у певний період відповідно до договору, і фактично отриманим споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при відключеннях та обмеженнях;
     недоврахована електрична енергія – обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;
     обмеження електропостачання – зниження обсягу постачання електричної енергії та (або) величини потужності споживачу в порівнянні із договірними величинами;
     об\’єкт – електрифікована споруда (сукупність електрифікованих споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди, що належить суб\’єкту господарювання на праві власності або користування; { Абзац сорок восьмий пункту 1.2 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     однотарифні засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реєструють виключно інтегральне (сумарне) значення показів;
     оператор даних комерційного обліку – суб\’єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку забезпечує зчитування, обробку та передачу даних обліку, створення, управління базою даних обліку, перевірку достовірності та заміну даних обліку, надання даних обліку заінтересованим сторонам, які мають право доступу до відповідних даних; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     основний споживач – споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електричними мережами субспоживачам та/або електропередавальній організації; { Абзац пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію) – повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням платежу;
     первинне програмування – установлення параметрів (параметризація) електронного багатофункціонального засобу обліку, достатніх для введення його в експлуатацію, залежно від розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків за електричну енергію та вимог щодо інформаційного обміну в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії та встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку в точці обліку електричної енергії; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     перевірка програмування – інструментальна перевірка відповідності параметрів електронного багатофункціонального засобу обліку, установлених при первинному програмуванні та зміні тарифних зон і тарифних коефіцієнтів, значенням, указаним у протоколі параметризації, під час експлуатації; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     передача електричної енергії – транспортування електричної енергії за допомогою мереж на підставі договору;
     перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії) – складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії;
     підключення – виконання операцій комутації в місцях контактних з\’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки); { Абзац п\’ятдесят сьомий пункту 1.2 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     планові платежі – перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду);
     плата за перетікання реактивної електроенергії – плата за послуги, які електропередавальна організація або власник технологічних електричних мереж змушені надавати споживачу, якщо він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки;
     плата за спільне використання технологічних електричних мереж – еквівалент вартісної участі організації, що використовує технологічні електричні мережі відповідного власника електричних мереж в утриманні цих технологічних електричних мереж; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття аварійної (екологічної) броні – обсяг коштів, необхідний для забезпечення постачання електричної енергії на рівні аварійної(екологічної) броні протягом періоду застосування аварійної (екологічної) броні;
     повірка засобів обліку – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування, на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик;
     площадка вимірювання – забезпечена точкою вимірювання або точками вимірювання електроустановка або сукупність електроустановок, виключно між якими можливі перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами власника електроустановок, у які надходить або з яких віддається електрична енергія; { Абзац пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006, N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     попередня оплата – оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді; { Абзац шістдесят четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     постачальник електричної енергії – суб\’єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії;
     постачання електричної енергії – надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору;
     приєднана потужність – сумарна за об\’єктом споживача номінальна потужність приєднаних до електричної мережі струмоприймачів та трансформаторів споживача (без урахування резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі), кВт; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006, N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     прихована електропроводка – електрична проводка, яка приєднана до електричної мережі поза розрахунковим засобом обліку, яку представник постачальника без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, оздоблювальних матеріалів, під час попереднього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     проектне рішення – інженерні, техніко-економічні, архітектурні, об\’ємно-просторові характеристики електроустановки або її частини, розроблені у проектній документації;
     протокол параметризації – вихідний документ (паперовий носій), створений за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника багатофункціонального засобу обліку; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     реактивна потужність – складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості електричної енергії;
     розрахункові засоби обліку – засоби обліку електричної енергії, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків;
     розрахунковий (комерційний) облік електричної енергії – визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур у передбачених цими Правилами випадках обсягу електричної енергії та величини потужності для здійснення комерційних розрахунків;
     розрахунковий період – період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки;
     спільне використання технологічних електричних мереж – виконання комплексу заходів з метою експлуатації та утримання у належному технічному стані технологічних електричних мереж, які використовуються для забезпечення електропостачання інших суб\’єктів господарювання, крім їх власника, або для забезпечення передачі (транзиту) електричної енергії в мережі електропередавальної організації; { Пункт 1.2 доповнено абзацом сімдесят п\’ятим згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     споживач електричної енергії – юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору;
     споживачі населеного пункту – населення, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту та яке розраховується за використану електричну енергію з населеним пунктом;
     струмоприймач – пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;
     субспоживач – споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж основного споживача;
     тариф – регульована та/або визначена відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно до часу доби) на певні види товарів чи послуг;
     тарифна зона – період за годинами доби, якому відповідає значення ціни електричної енергії та/або значення тарифного коефіцієнта; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }
     технічне забезпечення електропостачання споживача (субспоживача) – забезпечення власником електричних мереж технічної можливості передачі (транзиту) електричної енергії в точку приєднання електроустановок споживача (субспоживача) в певних обсягах у межах дозволеної потужності споживача (субспоживача) з показниками параметрів якості електричної енергії в точці приєднання електроустановок споживача (субспоживача) відповідно до умов договору;
     технічна перевірка – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку \”Правилам устройства электроустановок\” (далі – ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам;
     технічні (контрольні) засоби обліку – засоби обліку, що застосовуються суб\’єктом господарської діяльності для контролю споживання електричної енергії, аналізу втрат електричної енергії у власних електричних мережах тощо;
     технічні цілі – задоволення потреб споживача в електричній енергії для функціонування систем інженерного забезпечення належного йому об\’єкта (забезпечення потреб електроустановок цього об\’єкта, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької (комерційної) діяльності);
     технологічна броня електропостачання споживача – найменша величина електричної потужності та тривалість часу, що потрібні споживачу для безаварійного завершення технологічного процесу (циклу виробництва);
     технологічні витрати електричної енергії на передачу електричної енергії електричними мережами (технологічні витрати електричної енергії) – це сума втрат електричної енергії в елементах мереж, витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій та витрат електричної енергії на плавлення ожеледі;
     технологічні електричні мережі – сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі внутрішньобудинкові електричні мережі, системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв\’язку, що призначені для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації; { Абзац вісімдесят восьмий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     точка вимірювання – місце встановлення розрахункового засобу обліку в певній точці електричної мережі з метою вимірювання обсягу перетікань електричної енергії та рівня електричної потужності; { Пункт 1.2 доповнено абзацом вісімдесят дев\’ятим згідно з Постановою НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     точка обліку – межа балансової належності, на якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/передачі електричної енергії та величини споживання/транзиту електричної потужності за певний період; { Абзац дев\’яностий пункту 1.2 в редакції Постанови НКРЕ N 105 ( z0304-10 ) від 04.02.2010 }
     точка підключення – контактні з\’єднання повітряних або кабельних ліній електропередач у місцях їх приєднання до відкритих або закритих розподільних пристроїв, місця відгалужень ліній електропередач; { Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }
     точка продажу електричної енергії – межа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію;
     форс-мажорні обставини – надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:
     винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
     непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
     умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов\’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;
     якість електричної енергії – перелік визначених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень показників якості електричної енергії і значень нормально допустимих та гранично допустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та електроустановок споживачів електричної енергії, пожежно- та електробезпечність електроустановок споживачів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code