ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 595
 
ПОРЯДОК атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз
 
Загальні питання
 
     1. Цей Порядок визначає процедури атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), внесення змін до методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, а також припинення застосування методик.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 814 ( 814-2013-п ) від 07.11.2013 }
 
     2. У цьому Порядку під поняттям \”методика проведення судової експертизи (далі – методика)\” слід розуміти результат наукової роботи, що містить систему методів дослідження, які застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного експертного завдання.
 
     3. Методики розробляються державними спеціалізованими установами, визначеними статтею 7 Закону України \”Про судову експертизу\” ( 4038-12 ) (далі – спеціалізовані установи).
 
     У разі потреби до розроблення методик залучаються провідні фахівці з певних галузей знань за їх згодою.
 
Атестація методик
 
     4. Атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову роботу, виконану з метою розроблення методик, шляхом проведення його рецензування та апробації методик спеціалізованими установами.
 
     У разі потреби до атестації методик залучаються провідні фахівці з певних галузей знань за їх згодою.
 
     5. Рецензування звіту про наукову роботу проводиться фахівцями з певних галузей знань, які не брали участь у розробленні методики, з метою визначення актуальності та новизни з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, а також можливості використання методик в експертній практиці.
 
     За результатами розгляду звіту складається письмова рецензія.
 
     6. Апробація методик проводиться фахівцями спеціалізованих установ, які не брали участь у їх розробленні, з метою перевірки обґрунтованості методик, а також оцінки їх ефективності та результативності для виконання експертних завдань.
 
     За результатами апробації складається довідка згідно з додатком 1.
 
     7. Результати атестації методик розглядаються науковими радами спеціалізованих установ, які діють відповідно до Закону України \”Про наукову і науково-технічну діяльність\” ( 1977-12 ) (далі – наукові ради).
 
     У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію до впровадження методики в експертну практику – вона подається для державної реєстрації.
 
Державна реєстрація методик
 
     8. Державна реєстрація методик проводиться Мін\’юстом, який є держателем Реєстру методик проведення судових експертиз (далі – Реєстр) і визначає організаційні та методологічні принципи його ведення.
 
     9. Для проведення державної реєстрації подаються:
 
     два примірники методики;
 
     рецензія на звіт;
 
     довідка про апробацію методики;
 
     копія рішення відповідної наукової ради щодо впровадження методики в експертну практику;
 
     облікова картка, яка заповнюється спеціалізованою установою, що є розробником методики (додаток 2).
 
     10. Методики, подані для державної реєстрації, розглядаються Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін\’юсті (далі – Координаційна рада).
 
     За результатами розгляду методики Координаційна рада приймає одне з таких рішень:
 
     методика підлягає державній реєстрації;
 
     методика не підлягає державній реєстрації.
 
     11. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика підлягає державній реєстрації, їй присвоюється відповідний реєстраційний код і до Реєстру заносяться такі дані:
 
     реєстраційний код методики;
 
     найменування спеціалізованої установи, що є розробником методики;
 
     назва методики;
 
     дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики.
 
     12. У разі прийняття Координаційною радою рішення про те, що методика не підлягає державній реєстрації, вона повертається до спеціалізованої установи, що є розробником методики.
 
     13. На примірниках методики робиться напис установленого зразка (додаток 3) із зазначенням дати її державної реєстрації і реєстраційного коду згідно з Реєстром.
 
     14. Після державної реєстрації один примірник методики повертається до спеціалізованої установи, що є її розробником.
 
Внесення змін до методик та припинення
їх застосування
 
     15. До методик, що пройшли атестацію та державну реєстрацію, можуть бути внесені зміни, пов’язані з появою нових об’єктів дослідження, застосуванням нового обладнання та/або програмних продуктів, змінами у законодавстві та нормативно-технічних актах, а також у зв’язку із необхідністю удосконалення методик в окремій частині.
 
     Такі зміни підлягають атестації згідно з цим Порядком.
 
     16. У разі прийняття науковою радою рішення про рекомендацію щодо впровадження змін до методики в експертну практику такі зміни подаються на розгляд Координаційної ради.
 
     За результатами розгляду змін до методики Координаційна рада приймає одне з таких рішень:
 
     внести зміни до методики;
 
     залишити методику без змін.
 
     17. У разі неможливості застосування методики в експертній практиці у зв’язку із змінами у законодавстві та нормативно-технічних актах наукова рада вносить на розгляд Координаційної ради пропозицію щодо припинення застосування методики.
 
     Координаційна рада розглядає пропозицію та приймає одне з таких рішень:
 
     прийняти пропозицію про припинення застосування методики;
 
     відхилити пропозицію про припинення застосування методики.
 
     18. У разі прийняття Координаційною радою рішення про внесення змін до методики або припинення застосування методики до Реєстру вносяться відповідні дані у порядку, визначеному Мін’юстом.
 
     19. У разі прийняття Координаційною радою рішення про залишення методики без змін запропоновані зміни до методики повертаються спеціалізованій установі, що є їх розробником.
 
     У разі прийняття Координаційною радою рішення про відхилення пропозиції про припинення застосування методики спеціалізованій установі, яка внесла таку пропозицію, рекомендується розробити методику на заміну існуючої або зміни до неї.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *