ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються)

                             ЗАТВЕРДЖЕНЕ 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 2 березня 1993 р. N 158 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
         про інвентаризацію майна державних підприємств, 
            що приватизуються (корпоратизуються), а також 
           майна державних підприємств та організацій, 
           яке передається в оренду (повертається після 
            закінчення строку дії договору оренди або 
                         його розірвання) 
     ( Назва Положення  із змінами,  внесеними  згідно з 
       Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
                       I.  Загальні питання 
     1.  Це  Положення  визначає порядок проведення інвентаризації 
майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), 
а   також   майна   державних   підприємств  та  організацій,  яке 
передається  в  оренду  (повертається  після закінчення строку дії 
договору   оренди   або   його   розірвання),   та  оформлення  її 
результатів.
(  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     2.    Інвентаризація    майна   державних   підприємств,   що 
приватизуються   (корпоратизуються),   а   також  майна  державних 
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається 
після  закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), 
проводиться  за  рішенням  державних органів приватизації (під час 
корпоратизації   –   органів,  уповноважених  управляти  державним 
майном) чи орендодавців.
(  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  897 ( 897-2005-п ) від 
14.09.2005 ) 
     3.  Інвентаризації  підлягає все майно державних підприємств, 
що  приватизуються  (корпоратизуються),  а  також  майно державних 
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається 
після  закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), 
чи   їх   окремих   структурних   підрозділів,  включаючи  об\’єкти 
невиробничого  призначення, діючі об\’єкти, об\’єкти та предмети, що 
передані  у  прокат,  оренду  або  перебувають  на  реконструкції, 
модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно 
від  їх  технічного  стану,  а також зараховані чи не зараховані з 
різних причин на баланс.
(  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     4.  Головною  метою  інвентаризації  є  визначення  фактичної 
наявності  й  стану  майна   об\’єкта   інвентаризації,   перевірка 
фактичної  наявності  майна  з  даними   бухгалтерського   обліку, 
врегулювання    інвентаризаційних    різниць    та    відображення 
результатів інвентаризації у передаточному балансі. 
     5. Для проведення інвентаризації майна державних підприємств, 
що приватизуються (корпоратизуються), утворюється інвентаризаційна 
комісія  за  наказом державного органу приватизації про проведення 
інвентаризації. 
     Державні підприємства,  що приватизуються (корпоратизуються), 
подають   на   затвердження   органу   приватизації    (під    час 
корпоратизації   –   органу,  уповноваженому  управляти  державним 
майном) орієнтовний склад зазначеної комісії. 
     До складу інвентаризаційної комісії  включаються  керівник  і 
головний     бухгалтер     підприємства,     що     приватизується 
(корпоратизується).  Представник державного органу приватизації не 
може входити до складу інвентаризаційної комісії. 
     Склад інвентаризаційної   комісії   затверджується  державним 
органом  приватизації   (під   час   корпоратизації   –   органом, 
уповноваженим управляти державним майном). 
     Керівник та    головний    бухгалтер    підприємства   несуть 
відповідальність за надання інвентаризаційній комісії  достовірної 
та повної інформації. 
     Голова інвентаризаційної   комісії   призначається  державним 
органом  приватизації   (під   час   корпоратизації   –   органом, 
уповноваженим    управляти    державним    майном).   До   початку 
інвентаризації   голові   інвентаризаційної   комісії    видається 
контрольний пломбір. 
     Для безпосереднього  проведення  інвентаризації  на  складах, 
дільницях  та  в  цехах  підприємства  головою   інвентаризаційної 
комісії   можуть   утворюватися   робочі  інвентаризаційні  групи, 
представники  яких   обізнані   з   відповідною   технологією   та 
організацією   виробництва,   цінами,   номенклатурою  ресурсів  і 
веденням первинного обліку.
(  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  897 ( 897-2005-п ) від 
14.09.2005 ) 
     5-1.   Під   час  передачі  майна  державних  підприємств  та 
організацій  в  оренду  інвентаризація  проводиться  комісією,  що 
утворюється ними на підставі наказу орендодавця про оцінку об\’єкта 
оренди. 
     До складу   інвентаризаційної   комісії  входять  керівник  і 
головний  бухгалтер  підприємства  або  організації,  майно  якого 
передається   в   оренду.   Представники   орендодавця  до  складу 
інвентаризаційної комісії не включаються. 
     Голову інвентаризаційної комісії  призначає  орендодавець  за 
поданням  державного  органу,  у  сфері управління якого перебуває 
відповідне підприємство, організація. 
     Після закінчення строку дії договору оренди державного  майна 
або  його  розірвання інвентаризація проводиться інвентаризаційною 
комісією,  яка утворюється орендодавцем,  до складу  якої  входить 
представник  орендодавця,  а  також  керівник і головний бухгалтер 
орендаря. 
     Голову інвентаризаційної комісії призначає орендодавець. 
     Членам інвентаризаційної комісії  до  початку  інвентаризації 
надається наказ керівника державного підприємства, організації або 
орендодавця    про    проведення    інвентаризації,    а    голові 
інвентаризаційної комісії – також контрольний пломбір. 
     При проведенні   інвентаризації   під   час   передачі  майна 
державних підприємств та організацій в оренду  та  при  проведенні 
інвентаризації  після  закінчення  строку  дії договору оренди або 
його  розірвання  їх  керівники  та  головні   бухгалтери   несуть 
відповідальність  за надання інвентаризаційній комісії достовірної 
та повної інформації. 
     Для безпосереднього   проведення   інвентаризації   під   час 
передачі  майна  державних  підприємств та організацій в оренду та 
при проведенні інвентаризації після закінчення строку дії договору 
оренди  або  його  розірвання  на  складах,  дільницях  та в цехах 
підприємств головою інвентаризаційної комісії можуть  утворюватися 
робочі   інвентаризаційні  групи,  представники  яких  обізнані  з 
відповідною  технологією  та  організацією  виробництва,   цінами, 
номенклатурою ресурсів і веденням первинного обліку.
(  Положення  доповнено  пунктом  5-1 згідно з Постановою КМ N 897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     5-2. Інвентаризація  проводиться на останнє число місяця,  на 
яке  здійснюється   оцінка   майна   державних   підприємств,   що 
приватизуються   (корпоратизуються),   а   також  майна  державних 
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається 
після   закінчення   строку   дії   договору   оренди   або   його 
розірвання) (далі – підприємства або організації). 
     Дата інвентаризації збігається з датою оцінки.
(  Положення  доповнено  пунктом  5-2 згідно з Постановою КМ N 897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     6. Інвентаризація  майна    державного    підприємства    або 
організації чи їх окремих  структурних  підрозділів  повинна  бути 
закінчена  за  15  календарних  днів,  якщо  інше  не  передбачено 
законодавством  про  оцінку  майна,  майнових  прав  та професійну 
оціночну діяльність. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     Якщо на проведення інвентаризації потрібно більше зазначеного 
часу, то за письмовою пропозицією голови інвентаризаційної комісії 
термін проведення інвентаризації може бути  продовжений  державним 
органом приватизації або орендодавцем,  але  не  більш  як  на  15 
календарних  днів,  якщо  інше  не  передбачено законодавством про 
оцінку  майна,  майнових  прав  та професійну оціночну діяльність. 
(  Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     7.  Узагальнення   результатів   інвентаризації,   підготовка 
пропозицій   і   висновків   інвентаризаційної    комісії    щодо 
врегулювання встановлених різниць проводиться  у  5-денний  термін 
після подання всіх інвентаризаційних описів  (актів). 
     8.  Голова  і  члени   інвентаризаційної   комісії   (робочих 
інвентаризаційних   груп)   несуть   у    встановленому    порядку 
відповідальність за внесення до описів свідомо неправильних  даних 
про відмінні ознаки (тип, сорт, марка та ін.), кількість,  суму  і 
стан майна, коштів і зобов\’язань, що підлягали інвентаризації,  за 
своєчасне  проведення  інвентаризації   і   правильне   оформлення 
відповідних матеріалів щодо неї. 
     9.  До  зняття  фактичних  залишків  на  підприємстві  або  в 
організації повинна бути закінчена обробка  всіх  документів  щодо 
руху  матеріальних  цінностей  (надалі  –  цінностей),   визначені 
залишки на день інвентаризації. 
     10.  До  початку  перевірки  фактичної  наявності   цінностей 
інвентаризаційна комісія зобов\’язана:
     опломбувати  підсобні приміщення  та  інші  місця  зберігання 
цінностей, що мають окремі входи та виходи;
     перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів;
     одержати останні на момент інвентаризації реєстри прибуткових 
і видаткових документів або звітів  про  рух  товарно-матеріальних 
цінностей і коштів.
     Голова інвентаризаційної  комісії  візує  всі  прибуткові  та 
видаткові  документи,  що  додаються  до  реєстрів   (звітів)   із 
зазначенням \”До інвентаризації  на  (дата)\”.  Для  бухгалтерії  ці 
документи  є  підставою  для  визначенням  залишків  цінностей  на 
початок інвентаризації за даними обліку.
     Особи, які відповідають  за  зберігання  цінностей,  дають  в 
описі розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові 
та видаткові документи на цінності здані  в  бухгалтерію,  що  всі 
цінності, які надійшли під їх відповідальність,  оприбутковані,  а 
ті, що вибули, списані на видаток. Такі ж  розписки  дають  особи, 
які мають кошти на придбання або доручення на одержання цінностей. 
     11. Наявність  цінностей  при  інвентаризації  встановлюється 
шляхом обов\’язкового підрахунку,  зважування,  обміру.  Визначення 
ваги (обсягу) навалочних матеріалів  може  проводитися  на  основі 
обмірів  і  технічних  розрахунків.  Акти  обмірів  і   розрахунки 
додаються до описів.
     Інвентаризація  фактичних  залишків  повинна  проводитися   в 
присутності  матеріально  відповідальних  осіб  підприємства   або 
організації,  які приватизуються (корпоратизуються) або майно яких 
передається  в  оренду  (повертається  після закінчення строку дії 
договору  оренди  або  його  розірвання).  Забороняється проводити 
інвентаризацію  в  неповному  складі  інвентаризаційної комісії та 
заносити  до  опису дані про залишки цінностей зі слів матеріально 
відповідальних   осіб  або  за  даними  обліку  без  перевірки  їх 
фактичної   наявності.  (  Абзац  другий  пункту  11  із  змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  897  (  897-2005-п  ) від 
14.09.2005 ) 
     12. Якщо  інвентаризація  цінностей  у  приміщенні,  де  вони 
зберігаються, не закінчена протягом  одного  дня,  вона  має  бути 
закінчена протягом наступних днів. Після того як  інвентаризаційна 
комісія залишила це приміщення, голова  інвентаризаційної  комісії 
опечатує   його   пломбіром.   Під   час    перерви    в    роботі 
інвентаризаційної   комісії   інвентаризаційні    описи    повинні 
зберігатися у закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація. 
     1З. До затвердження нових форм первинного обліку підприємства 
і  організації  при  інвентаризації  застосовують   типові   форми 
первинної облікової  документації  з  інвентаризації,  затверджені 
постановою Держкомстату СРСР від 28 грудня  1989  р.  N  241  \”Про 
затвердження форм первинної облікової документації для підприємств 
і організацій\”.
     Бланки   інвентаризаційного   опису,   акта   інвентаризації, 
звіряльної відомості можуть бути заповнені як ручним способом, так 
і засобами обчислювальної та іншої оргтехніки. 
     14.  В  інвентаризаційному описі найменування цінностей та їх 
кількість  подається  із  зазначенням  номенклатурного номера та в 
одиницях  виміру,  прийнятих в обліку. ( Абзац перший пункту 14 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 
14.09.2005 )
     На  кожній  сторінці  інвентаризаційного   опису   вказуються 
прописом число порядкових номерів цінностей та загальна  кількість 
у  натуральних  вимірах  усіх  цінностей,  що  записані   на   цій 
сторінці, незалежно від того,  в  яких  одиницях  виміру  (штуках, 
метрах, кілограмах тощо)  вони відображені.
     У   цих   документах   ніяких   помарок   і   підчисток    не 
допускається.  Виправлення  помилок  повинно   робитися   в   усіх 
примірниках  описів  шляхом  закреслення  неправильних  записів  і 
написання зверху правильних. Виправлення повинні  бути  обумовлені 
та  підписані   всіма   членами   інвентаризаційної   комісії   та 
матеріально відповідальними особами.
     В    інвентаризаційних    описах    забороняється    залишати 
незаповнені рядки. На останніх  аркушах  опису  незаповнені  рядки 
прокреслюються.
     Інвентаризаційні    описи    підписуються    всіма    членами 
інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальними  особами. 
При цьому матеріально відповідальні особи дають розписку,  в  якій 
підтверджується,   що   перевірка   цінностей   відбулася   в   їх 
присутності, що вони не мають до членів комісії  ніяких  претензій 
та що вони приймають  на  відповідальне  зберігання  перелічені  в 
описі цінності. 
     15.   Матеріали   інвентаризації   (описи,   акти,  звіряльні 
відомості,  протоколи) оформляються не менш як у двох примірниках, 
один  з  яких  подається  державному  органу приватизації (під час 
корпоратизації   –   органу,  уповноваженому  управляти  державним 
майном)  або орендодавцю, а другий залишається на підприємстві або 
організації   і   є   підставою   для   відображення   результатів 
інвентаризації в бухгалтерському обліку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code