Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

 Особливості оцінки цілісних майнових комплексів 
     74. Оцінка  цілісних  майнових  комплексів  для  випадків  їх 
відчуження способами,  визначеними законодавством,  проводиться на 
засадах незалежної оцінки.  Підготовчий етап до проведення  оцінки 
цілісних   майнових   комплексів   передбачає   здійснення  робіт, 
визначених  у  пункті  8.  В  інших  випадках,  крім  приватизації 
цілісних   майнових   комплексів,  роботи  на  підготовчому  етапі 
здійснюють замовники оцінки. 
     Незалежна оцінка   цілісного    майнового    комплексу,    що 
приватизується,  проводиться  у двомісячний строк від дати оцінки. 
При цьому  звіт  про  оцінку  майна  подається  державному  органу 
приватизації  на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 
календарних днів до закінчення вищезазначеного строку. 
     Затвердження оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати 
оцінки. 
     75. Основною  базою  оцінки,  що  застосовується,  є  ринкова 
вартість. 
     Якщо процедури продажу передбачають наявність додаткових умов 
(додаткового інвестування або виконання інших вимог, що потребують 
додаткових  матеріальних  витрат,  зокрема  збереження   існуючого 
напряму діяльності об\’єкта оцінки, якщо такий напрям не відповідає 
принципу  найбільш  ефективного  використання),  може  визначатися 
інвестиційна вартість. 
     Якщо  умовами  продажу  цілісного  майнового  комплексу  буде 
визначена  його  ліквідація,  видом  вартості як базою оцінки може 
бути  вартість  ліквідації,  яка  визначається шляхом застосування 
методу   поточної   вартості   ймовірного   результату  ліквідації 
цілісного майнового комплексу. { Пункт 75 доповнено абзацом згідно 
з Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 } 
     Майновий підхід  застосовується у порядку,  встановленому для 
визначення  розміру  статутного  капіталу  відкритого акціонерного 
товариства,  що створюється під час приватизації (корпоратизації). 
При цьому не оцінюються активи цілісного майнового комплексу,  які 
не   включаються   у   його  вартість,  крім  матеріальних  носіїв 
інформації, яка є державною таємницею. { Абзац четвертий пункту 75 
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) 
від 19.08.2009 } 
     Дохідний підхід   передбачає   використання  методу  непрямої 
капіталізації (дисконтування грошового потоку).  При цьому під час 
прогнозування валового доходу враховуються доходи,  що можуть бути 
отримані  від  найбільш   ефективного   використання   надлишкових 
активів. 
     У разі відчуження цілісного майнового комплексу як сукупності 
активів без зобов\’язань його оцінка базується на майновому підході 
з  урахуванням  принципу  найбільш  ефективного використання таких 
активів. 
     Особливості застосування методичних підходів  визначаються  у 
національних стандартах. 
     76. Під  час визначення ринкової вартості цілісного майнового 
комплексу,  переданого в  оренду,  до  вартості  державної  частки 
включаються  амортизаційні  відрахування  на орендоване майно,  не 
використані   на   дату   оцінки,   кошти   державного   цільового 
фінансування та державних цільових надходжень,  вартість майна, що 
придбане  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань  на  орендовані 
необоротні  активи та коштів від продажу орендованого майна.  Якщо 
покупцем цілісного майнового комплексу,  переданого  в  оренду,  є 
орендар,  до державної частки у ринковій вартості включається сума 
заборгованості за оренду цілісного  майнового  комплексу,  у  тому 
числі з викупу оборотних активів. 
     Порядок визначення   відсоткового   співвідношення  державної 
частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного  майнового 
комплексу,  переданого в оренду,  встановлюється Фондом державного 
майна. 
     77. У  плані  приватизації  цілісного   майнового   комплексу 
зазначається   його  початкова  вартість,  визначена  на  підставі 
затвердженої оцінки. 
     Продаж  цілісного  майнового  комплексу  одному покупцеві, що 
зареєстрований  учасником аукціону (конкурсу), може відбуватися за 
ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для проведення 
такого  аукціону  (конкурсу), якщо висновок про вартість цілісного 
майнового   комплексу   дійсний  на  дату  укладення  відповідного 
договору  купівлі-продажу.  {  Пункт 77 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 } 
     78. Повернення   цілісних   майнових   комплексів   (об\’єктів 
приватизації) у державну власність, у тому числі за рішенням суду, 
відбувається за їх ринковою вартістю,  визначеною на  дату  оцінки 
(день набрання чинності відповідним рішенням суду). 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code