ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
14.05.2013  № 499
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 травня 2013 р. 
за № 823/23355
ТИПОВІ ПРАВИЛА прийому до професійно-технічних навчальних закладів України
І. Загальна частина
1.1. Ці Типові правила є обов\’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.
1.2. До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров\’я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник;
молодший спеціаліст.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником
професійно-технічного навчального закладу за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров\’я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов\’язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:
перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
форми та ступеневість навчання;
обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *