Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів

Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;
інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
органи місцевого самоврядування.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
формує програми розвитку позашкільної освіти;
розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти;
розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:
бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.
5. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються.
Позачергова державна атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
Позачергова державна атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.
Позачергова державна атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:
затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;
створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;
вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;
забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів;
організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім\’ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;
проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності;
сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про освіту\”, цього Закону та положень про них.
Стаття 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу
1. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор.
Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про позашкільні навчальні заклади.
2. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.
3. У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об\’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад
1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.
2. Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.
Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.
Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.
3. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.
4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними.
Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних позашкільних навчальних закладів належать палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.
Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.
5. Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Творчі об\’єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – творчі об\’єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;
основний рівень – творчі об\’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – творчі об\’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу
1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту.
Статут позашкільного навчального закладу розробляється відповідно до Конституції України, Закону України \”Про освіту\”, цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади.
2. Положення про позашкільні навчальні заклади затверджується Кабінетом Міністрів України.
Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про позашкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.
Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, що засновані на державній формі власності і перебувають у сфері їх управління;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері її управління;
обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління.
Статут приватного позашкільного навчального закладу погоджується з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу
1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту.
3. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту та за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.
4. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути:
центральні та місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування;
підприємства, установи, організації України та їх об\’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
громадяни України.
5. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
6. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові зобов\’язання щодо дотримання вимог законодавства України.
Позашкільні навчальні заклади мають право відкривати свої філії у селах, селищах, містах України.
7. Реорганізація і ліквідація позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форм власності – за рішенням засновника (засновників).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code