Розроблення освітніх інновацій
2.1. Розроблення освітніх інновацій включає:
опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів;
перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього проекту.
2.2. Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально створених умовах.
Інноваційним освітнім проектом є процедура і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного освітнього продукту.
2.3. З ініціативою щодо проведення експерименту може виступити автор ініціативи – юридична або фізична особа, що має намір запропонувати нові освітні ідеї, педагогічні та управлінські технології, удосконалити освітню діяльність.
2.4. Ініціатива реалізується шляхом організації та проведення у навчальних закладах експерименту всеукраїнського, регіонального рівня та в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти).
2.5. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки України на підставі клопотання департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації (далі – органи управління освітою), заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи, та висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН (далі – відповідна комісія Науково-методичної ради).
Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня, що здійснюється на основі науково-дослідних робіт, які виконуються в установах Національної академії педагогічних наук України за кошти державного бюджету, приймає МОН на підставі відповідного подання Президії Національної академії педагогічних наук України, програми експерименту, згоди органів управління освітою на проведення експерименту на базі навчальних закладів.
2.6. Рішення про організацію та проведення експерименту регіонального рівня приймають органи управління освітою на підставі клопотання відділів освіти районних державних адміністрацій, заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи, та висновку експертної комісії, утвореної органом управління освітою.
2.7. МОН видає наказ про проведення експерименту всеукраїнського рівня; орган управління освітою видає наказ про проведення експерименту регіонального рівня.
Цим наказом затверджуються заявка на проведення експерименту, програма експерименту; навчальним закладам, на базі яких проводиться експеримент, надається статус експериментальних; у разі потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів.
2.8. Заявка на проведення експерименту включає: опис основних ідей експерименту, об\’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, теоретико-методологічну основу, базу дослідження (перелік навчальних закладів), методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення експерименту; визначення етапів та строків його проведення, очікуваних результатів; інформацію про автора ініціативи, наукового керівника експерименту (місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне, вчене звання, контактний телефон); опис організаційного, науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення експерименту.
Програма експерименту містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту, які визначені у заявці, строки їх виконання та очікувані результати.
2.9. Статус експериментального навчального закладу не змінює підпорядкування, тип, рівень акредитації, форму власності цього навчального закладу.
2.10. Про виконання програми кожного етапу експерименту експериментальний навчальний заклад спільно з автором ініціативи, науковим керівником експерименту готують звіт, який подається у письмовій формі до МОН, органу управління освітою, що видав наказ про його проведення.
Звіт включає опис виконання завдань у відповідні строки та підкріплюється розробленими учасниками експерименту програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу експерименту. У разі потреби вносяться зміни до програми експерименту, розширення бази проведення, припинення експерименту відповідного рівня.
2.11. Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради; регіонального рівня – експертною комісією відповідного органу управління освітою.
2.12. Для проведення експертизи підсумків експерименту всеукраїнського або регіонального рівня автор ініціативи спільно з науковим керівником експерименту складає і подає до відповідного органу управління освітою звіт про завершення експерименту.
2.13. Експертиза освітньої інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти), здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради.
2.14. На підставі висновків експертизи підсумків експерименту МОН, орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, видає наказ про його завершення, знімає статус експериментального із навчального закладу, визначає умови розповсюдження освітньої інновації.
2.15. У разі невиконання програми експерименту МОН, орган управління освітою може прийняти рішення про його припинення.
2.16. Результати проведення експерименту оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках.
2.17. Орган управління освітою може розробити галузеву або регіональну інноваційної програму, в якій визначається мета, завдання, об\’єкти, зміст, етапи, учасники та прогнозовані результати інноваційної освітньої діяльності, та забезпечує її обговорення громадськістю, організовує її виконання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *