Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 17

ПРОТОКОЛ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 498

Додаток 7

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ

про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

__________________ __________________________
 (дата складання протоколу) (місце складання протоколу)
 
 
Мною, ________________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності ________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» складено цей протокол стосовно ____________
____________________________________________________________________:
(повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)
Для юридичної особи:
1. Місцезнаходження__________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ___________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника___________________________________
4. Інші відомості_____________________________________________________________
Для фізичної особи – підприємця:
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання__________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №__________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________
8. Інші відомості ____________________________________________________________,
про те, що за результатами __________________________ перевірки, проведеної на 
(планової/позапланової) 
________________________________________________________________________________________________
 (назва та місцезнаходження об'єкта)
_______________________________________________________________________________________________:

1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) ___________________________________________
 (найменування будівельної організації,
________________________________________________________________________________________________
 прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону
________________________________________________________________________________________________особи, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на 
________________________________________________________________________________________________
здійснення технічного нагляду,серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності)________________________________
 (найменування проектної організації, 
________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
________________________________________________________________________________________________
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності)______________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
________________________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________
 (найменування експертної організації, прізвище, 
________________________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта, _______________________________________________________________________________________________,
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення ______________________________________________________________________
 (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів, 
________________________________________________________________________________________________ частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів ________________________________________________________________________________________________
 і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ___________________________________Закону України «Про відповідальність 
(абзац, пункт, частина, стаття) 
за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Інші відомості _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

 

Розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" __________20__ року у приміщенні____________________________________________________________________________________________

(повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)

за адресою:__________________________________________________________.

(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)


Підпис керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи/фізичної особи - підприємця, стосовно якої складено протокол: 

___________(__________________)

 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Підпис особи, яка склала протокол:

___________(_________________________)

Присутні:

_________________________ ___________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________________ _______________ _______________________________________

___________________________________ _______________ _______________________________________

 
Пояснення і зауваження до протоколу керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи), фізичної особи – підприємця:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
Додатки (за наявності):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Другий примірник протоколу отримав 
________ _______________ _________________________________
 (дата) (підпис) (ім’я, по батькові та прізвище особи, що отримала 
протокол) 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від отримання протоколу робиться відмітка)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 17

ПОСТАНОВА № _____ по справі про адміністративне правопорушення

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 448

Додаток 6

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 


ПОСТАНОВА № _____
по справі про адміністративне правопорушення 

_______________ ____________________________
 (дата складання постанови) (місце складання постанови)

Я, _____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
____________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ______________________________________________ 
(зазначаються документи, складені за результатами 
_______________________________________________________________________________________________,
планової/позапланової перевірки)

УСТАНОВИВ:
_______________________________________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання _________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №__________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)____________________________________________________________,
____________________________________________________________________ (опис обставин, установлених при розгляді справи)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
чим порушив _______________________________________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів,
_______________________________________________________________________________________________.
будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ______________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – 
(частина, стаття)
КУпАП). 

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:_______________________________________________
 (посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 24, 33, 2446, 276-278, 283 та пунктом 1 частини першої статті 284 КУпАП,
 
ПОСТАНОВИВ:
Визнати ________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
________________________________________________________________________________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ________статті ___________ КУпАП, накласти на ________________
 (прізвище, ім’я, по батькові
_______________________________________________________________________________________________
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі

____________________________________________________________ гривень, які перераховуються
 (цифрами та словами)
до державного бюджету за реквізитами _________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

 _____________________ _____________ __________________
 (посада) (підпис) (П.І.Б. посадової особи) 
 М.П.

Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: «_________»_________________________року. 
(зазначається у разі направлення цієї постанови для примусового
 виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)
Ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або у суд з урахуванням положень статей 287-289 КУпАП.

Відповідно до статті 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

 

 

 

 

 

Копію звіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до ______________________________________________

(найменування та місцезнаходження

 

_______________________________________________________________________________.

органу, що наклав штраф)

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.


Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій постанові та становить _________________________________________ грн. 

Копію постанови одержав ________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
 _________ _______________
 (дата) (підпис)
Копію постанови надіслано поштою ________________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
________________________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.