ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ
 

     3.1. ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННІ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

     3.1.1. Одночасно з укладанням договору відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом Установа укладає з первинним кредитором договір обслуговування іпотечних кредитів (додаток N 10 до цього Положення), права вимоги за якими набуті Установою.

     3.1.2. На підставі одного договору обслуговування іпотечних кредитів може здійснюватися обслуговування одного або декількох іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою.

     Окремий іпотечний кредит передається на обслуговування первинному кредитору у відповідності з додатковою угодою до Договору про обслуговування іпотечних кредитів (додаток N 11 до цього Положення). У цій додатковій угоді вказуються реквізити договорів, що супроводжують іпотечний кредит, номери рахунків позичальника та Установи, з використанням яких відбувається погашення іпотечного кредиту, строк рефінансування (у разі рефінансування Установою первинного кредитора на визначений строк) цього іпотечного кредиту, розмір винагороди первинного кредитора за обслуговування цього іпотечного кредиту.

     3.1.3. Договір про обслуговування іпотечних кредитів може бути укладений як з первинним кредитором, який надав іпотечний кредит, так і з іншою фінансовою установою.

     3.1.4. Предметом Договору про обслуговування іпотечних кредитів є обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою.

     3.1.5. Строк дії Договору про обслуговування іпотечних кредитів закінчується на підставах, передбачених законами України, при закінченні строку рефінансування Установою первинного кредитора та/або припиненні зобов\’язань позичальників по всіх іпотечних кредитах, обслуговування яких здійснюється первинним кредитором відповідно до цього договору. У разі припинення дії договору про обслуговування іпотечних кредитів зобов\’язання первинного кредитора по перерахуванню Установі грошових коштів, а також надання інформації, зокрема документів, які були отримані первинним кредитором або повинні бути отримані первинним кредитором до дати припинення договору про обслуговування іпотечних кредитів, а також зобов\’язання Установи по оплаті винагороди первинному кредитору до дати припинення договору про обслуговування іпотечних кредитів, зберігаються.

     3.1.6. Установа протягом дії договору про обслуговування іпотечних кредитів здійснює контроль за фінансовим станом та діяльністю первинного кредитора, який обслуговує іпотечні кредити, права вимоги за якими набуті Установою, шляхом отримання від нього фінансової та ін. звітності, а також перевірки стану та якості іпотечних кредитів, які ним обслуговуються у відповідності до Стандартів ( v0035534-06 ) Установи та п. 3.3.

     3.1.7. У випадках, передбачених п. 2.5.1.2 цього Положення, первинний кредитор, який здійснює обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою, за умови згоди Установи може здійснити необхідні платежі за позичальника на користь Установи до моменту кінцевого розрахунку за договором про іпотечний кредит.
 

     3.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЕРВИННОГО КРЕДИТОРА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

     3.2.1. У відповідності до договору про обслуговування іпотечних кредитів первинний кредитор від імені та за дорученням Установи виконує наступні основні функції:

     – приймає в установленому порядку і в установлені договором про іпотечний кредит терміни платежі від позичальників в рахунок погашення суми кредиту за іпотечними кредитами, відсотків за користування ним, а також стягує суми комісійної винагороди, неустойки (штрафів, пені тощо) на відкритий в обслуговуючому банку транзитний рахунок (наприклад, N 2909___);
     - перераховує суми,  що  направляються  в  рахунок  погашення 
заборгованості по кредиту, не пізніше дня наступного за днем
прийому платежу від позичальника, на поточний рахунок Установи,
вказаний у додатковій угоді до договору про обслуговування
іпотечних кредитів. При цьому в призначенні платежу платіжного
документа вказується також розмір винагороди, утриманої первинним
кредитором з чергового платежу за кредитом у відповідності до
договору про обслуговування іпотечних кредитів. Наприклад,
\"Черговий платіж по кредиту ____________ (П. І. Б. позичальника)
згідно договору про іпотечний кредит N _______ від ____________ за_________ (вказати місяць або інший період сплати). Утримана
винагорода за обслуговування кредиту _______________ (вказати
суму). Без ПДВ\";

     – при несплаті позичальником платежу за кредитом протягом 7 (семи) робочих днів повідомляє позичальника на наступний робочий день рекомендованим листом із повідомленням про вручення щодо необхідності погашення заборгованості за кредитом, включаючи пеню за прострочені платежі, і надає за запитом Установи документи, що підтверджують відправлення вказаних листів;

     – в порядку і строки, передбачені договорами про іпотечний кредит, але не рідше одного разу на рік, здійснює оцінку фінансового стану позичальника, для чого отримує необхідні документи та інформацію від позичальника;

     – в порядку і строки, передбачені договорами про іпотечний кредит, здійснює перевірку стану предмету іпотеки, для чого отримує від позичальника необхідні документи та інформацію щодо предмета іпотеки, негайно повідомляє Установу про загрозу пошкодження, втрати або інші обставини, які можуть спричинити зміни вартості предмета іпотеки, а також про виявлення фактів пошкодження або втрати предмета іпотеки;

     – контролює своєчасність сплати позичальником (іпотекодавцем) страхових внесків за особисте страхування позичальника (у разі укладання таких договорів) і майнове страхування предмета іпотеки згідно умов, передбачених договором про іпотечний кредит та іпотечним договором, отримує від позичальника та передає Установі копії документів в підтвердження сплати страхових внесків, інших документів стосовно страхування, у разі виявлення фактів несплати позичальником страхових внесків, негайно повідомляє Установу про такі факти та факти настання страхових випадків, як тільки первинному кредитору стане про це відомо;

     – приймає від позичальника заяви, в тому числі і щодо дострокового погашення заборгованості по кредиту, готує та доводить позичальнику за першою його вимогою змінені графіки погашення після їх погодження із Установою;

     – у відповідності до умов договору щодо обслуговування поточного рахунку позичальника, відкритого у первинного кредитора, перераховує суми, які надійшли від позичальника в погашення заборгованості та перевищують (або недостатні) розмір платежу, встановленого умовами договору про іпотечний кредит, за дорученням позичальника здійснює списання коштів в рахунок погашення заборгованості по кредиту, в тому числі і погашення прострочених платежів, штрафів, пені;

     – контролює виконання позичальником умов договорів, що супроводжують іпотечний кредит, та своєчасно повідомляє позичальника про необхідність усунення виявлених порушень;

     – в разі необхідності внесення змін до договорів готує відповідні додаткові угоди, погоджує їх з Установою та надає на підпис позичальнику;

     – надає позичальнику консультаційні послуги стосовно виконання умов договорів, що супроводжують іпотечний кредит;

     – безоплатно один раз на місяць надає позичальнику за його вимогою довідку про стан заборгованості по кредиту, попередньо погодивши з Установою;

     – здійснює на вимогу Установи інші дії, пов\’язані з виконанням позичальником своїх зобов\’язань.

     3.2.2. Після повного виконання позичальником своїх зобов\’язань за договором про іпотечний кредит Установа готує та передає первинному кредитору для подальшої передачі позичальнику довідку про повне погашення іпотечного кредиту.

     3.2.3. Після повного виконання позичальником своїх зобов\’язань за договором про іпотечний кредит первинний кредитор відображає остаточні розрахунки у щомісячному \”Звіті про здійснені платежі\” та, при відсутності розбіжностей з даними бухгалтерського обліку Установи, припиняє обслуговування такого іпотечного кредиту.
 

     3.3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПЕРВИННИМ КРЕДИТОРОМ

     3.3.1. Первинний кредитор надає Установі наступну звітність:

     – щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, – \”Звіт про здійснені платежі\” за формою згідно додатку N 12 до цього Положення;

     – щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, – звіти (акти) про проведені перевірки стану предмету іпотеки (додаток N 13 до цього Положення) за всіма предметами іпотеки, за якими в звітному місяці настав строк проведення перевірок, та документи, надані позичальником щодо предмету іпотеки у відповідності до вимог, встановлених договорами про іпотечні кредити;

     – щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, – звіти (розрахунки) про здійснені оцінки фінансового стану позичальника (додаток N 14 до цього Положення) за всіма позичальниками, за якими в звітному місяці настав строк здійснення оцінки фінансового стану, та документи, надані позичальником, на підставі яких така оцінка здійснювалася у відповідності до вимог, встановлених договорами про іпотечні кредити.

     3.3.2. У разі виявлення розбіжностей даних щомісячних звітів первинного кредитора про платежі за іпотечними кредитами і даних балансу Установи остання сповіщає про це первинного кредитора не пізніше 5 (п\’яти) робочих днів після отримання від нього щомісячного звіту. З метою проведення звірки Установа надає при необхідності за письмовим запитом первинного кредитора завірений підписом уповноваженої особи Установи і скріплений печаткою Установи розрахунок заборгованості по кредиту, що містить дані, на підставі яких була встановлена розбіжність. Після усунення розбіжностей первинний кредитор та Установа складають та підписують акт звірки платежів.

     3.3.3. Надання звітності здійснюється у електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом запису на електронні носії), але з обов\’язковим наданням інформації у паперовій формі за підписом уповноваженої особи та завіреної печаткою первинного кредитора протягом наступних 5 (п\’яти) робочих днів.

     3.3.4. Установа може отримувати від первинного кредитора, який здійснює обслуговування іпотечних кредитів, права вимоги за якими набуті Установою, також іншу інформацію та документи про обслуговування іпотечних кредитів за окремим письмовим запитом Установи.

     3.3.5. Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, первинний кредитор також подає звітність щодо виконання ним вимог Стандартів ( v0035534-06 ) Установи, перелік якої наведений у відповідних Вимогах, договорі про обслуговування, а також:

     – інвентаризацію кредитного портфелю (за іпотечними кредитами, права вимоги за якими були відступлені первинним кредитором Установі відповідно до укладених договорів) (додаток N 17 до цього Положення);

     – \”Прогнозний обсяг надання іпотечних кредитів за Стандартами ( v0035534-06 ) Державної іпотечної установи\” на наступний квартал, у відповідності до п. 2.1.2 цього Положення.

     3.3.6. Щорічно, не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, первинний кредитор надає Установі річну фінансову звітність у відповідності до Вимог до первинних кредиторів та договору про обслуговування.
 

     3.4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПЕРВИННОГО КРЕДИТОРА (ОБСЛУГОВУЮЧОГО БАНКУ) ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПЛАТЕЖІВ В ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ІПОТЕЧНИМИ КРЕДИТАМИ

     3.4.1. Розмір винагороди, яку отримує первинний кредитор (обслуговуючий банк) за обслуговування іпотечних кредитів, визначається як різниця між відсотковою ставкою за кредитом, встановленою первинним кредитором у договорі про іпотечний кредит та ставкою рефінансування Установою первинного кредитора.

     Розмір винагороди первинного кредитора (обслуговуючого банку) фіксується у відповідних додаткових угодах до Договору про обслуговування іпотечних кредитів по кожному іпотечному кредиту, права вимоги за яким набуті Установою.

     3.4.2. Сума належної первинному кредитору (обслуговуючому банку) винагороди за обслуговування іпотечних кредитів утримується останнім із сум коштів, які отримані від позичальника в погашення відсотків за користування кредитом у складі чергового платежу за платіжний період, згідно договору про іпотечний кредит.

     З урахуванням абзацу першого цього пункту первинний кредитор (обслуговуючий банк) повинен перерахувати на рахунок Установи платіж наступної структури:

     – належна до погашення у платіжному періоді частина основного боргу;

     – належні до погашення у платіжному періоді відсотки Установи, нараховані за ставкою рефінансування.

     Платіжним періодом вважається період, у якому Позичальник повинен сплатити, а первинний кредитор (обслуговуючий банк) перерахувати Установі черговий платіж, згідно договору про іпотечний кредит, і дорівнює 30 дням.

     3.4.3. Нарахування відсотків Установи за ставкою рефінансування здійснюється починаючи з дня набрання чинності Договору відступлення права вимоги за іпотечним кредитом до дня повного погашення кредиту або до дня зворотного відступлення права вимоги. Відсотки нараховуються на фактичний залишок заборгованості по кредиту виходячи з кількості днів користування кредитом у місяці – 30, у році – 360. Відсотки нараховуються щомісячно з першого дня платіжного періоду по останній день платіжного періоду включно. Дата остаточного погашення кредиту або дата зворотного відступлення права вимоги в розрахунок відсотків не включається.

     3.4.4. При сплаті позичальником чергового платежу в межах платіжного періоду раніше дня, визначеного договором про іпотечний кредит, залишок суми кредиту зменшується у день погашення кредиту, передбачений договором про іпотечний кредит, незалежно від дня фактичного погашення.

     3.4.5. У разі припинення договору про обслуговування іпотечних кредитів за згодою сторін первинний кредитор (обслуговуючий банк) отримує винагороду за обслуговування іпотечних кредитів за фактичну кількість днів поточного місяця до дати припинення договору.

     3.4.6. Пеня за прострочені платежі, комісія в разі дострокового погашення, можливі штрафи позичальника за неналежне виконання своїх зобов\’язань перед Установою належать Установі в повному обсязі та перераховуються первинним кредитором (обслуговуючим банком) не пізніше наступного робочого дня після їх отримання від позичальника.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *