МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ Терміни та визначення

   ДСТУ Б А.1.1-13-94
                    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
               Система стандартизації та нормування
                          в   будівництві
                  МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ
                       Терміни та визначення
               Система стандартизации и нормирования
                          в строительстве
                      МАТЕРИАЛЫ МЕЛКОШТУЧНЫЕ
                             СТЕНОВЫЕ
                       Термины и определения
            Stаndаrdіzаtion and normalization systems
                        in construction
                   WALL SMALL PIECE MATERIALS
                     Terms and definitions
==================================================================
                                     Чинний  від  1994-10-01
     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
     1.1 Цей стандарт  установлює  терміни  та  визначення  понять
дрібноштучних стінових матеріалів.
     1.2 Терміни, регламентовані в  цьому  стандарті,  обов\’язкові
для  використання  в  усіх   видах   нормативної документації, у
довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфе-
ри  діяльності  з  питань  стандартизації  або  при   використанні
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для  комп\’ютерних
систем.
     1.3  Вимоги  стандарту  чинні  для  використання   в   роботі
підприємств, установ, організацій, що діють на території України,
технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-
нерних товариств, міністерств (відомств).
——————————————————————
Видання офіційне
                               – 2 –
                                                  ДСТУ Б А.1.1-13-94
               2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі документи:
ДСТУ 1.2-93       : Державна система стандартизації України.
                  : Порядок розроблення державних стандартів.
—————————————————————–
ДСТУ 1.5-93       : Державна система стандартизації України.
                  : Загальні вимоги до побудови, викладу,
                  : оформлення та змісту стандартів.
——————————————————————
КНД 50-011-93     : Основні положення та порядок розробки
                  : стандартів на терміни та визначення.
                  :
     3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     3.1 Для кожного  поняття  встановлено  один  стандартизований
термін.
     3.2 Подані визначення можна  в  разі  необхідності  розвивати
шляхом введення до них похідних  ознак,  які  доповнюють  значення
термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-
сяг і зміст понять, визначених у стандарті.
     3.3  У  стандарті,  як  довідкові,  подані   німецькі   (de),
англійські (en), французькі (fr) та  російські  (ru)  відповідники
стандартизованих термінів, а також  визначення  російською  мовою.
     3.4  У  стандарті  наведено   абетковий   покажчик   термінів
українською мовою,  абеткові  покажчики  іншомовних  відповідників
стандартизованих термінів кожною мовою окремо.
     4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     4.1 Номенклатура продукції
 4.1.1 cтінові матеріали           de  Wаndbaustoffe
                                   en  wall сonstruction matеrials
                                   fr  matеriaux de construction
                                       des mur
                                   ru  стеновые материалы
       Будівельні матеріали i          Строительные материалы
       вироби, які використо-          и изделия, применяемые
       вують для спорудження           при возведении стен
       стін будівель                   зданий
 4.1.2 дрібноштучні стінові        de  kleinst[u1]ckige  Wandba-  *
       матеріали                       ustoffe
                                   en  small-size wall constructi-
                                       on materials
                                   fr  materiaux de construction
                                       des murs en  petites
                                       piuces
                                   ru  мелкоштучные стеновые
                                       материалы
                               – 3 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
       Малих розмірів однорідні        Малых размеров однородные
       будівельні вироби,              строительные изделия,
       які вкладають вручну            укладываемые вручную
 4.1.3 кам\’яні стінові             de  Steinwandbaustoffe
       матеріали                   еn  stone wall construction
                                       materials
                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *
                                       tion des murs, pierreux
                                   ru  каменные стеновые
                                       материалы
        Будівельні вироби каме-        Строительные изделия
        неподiбної структури           камневидной структуры
 4.1.4  природні стінові кам\’яні   de  Natursteinwandbaustoffe
        матеріали                  еn  natural stone wall con-
                                       struction materials
                                   fr  mat[e2]riaux de construc-  *
                                       tion des murs pierreux
                                       nаturеls
                                   ru  природные стеновые
                                       каменные материалы
        Вироби, що мають               Изделия, имеющие форму
        форму прямокутного             прямоугольного параллеле-
        паралелепіпеда i які одер-     пипеда и получаемые
        жують шляхом випилю-           выпиливанием из туфов и
        вання з туфів і вапняків       известняков
 4.1.5  штучні стінові кам\’яні     de  Kunstwandbausteinstoffe
        матеріали                  en  artificial stone wall
                                       construction materials
                                   fr  mat[e2]riaux de constru-   *
                                       ction des murs pierreux
                                       artificiels
                                   ru  искусственные стеновые
                                       каменные материалы
        Вироби, які мають форму        Изделия, имеющие форму
        прямокутного парале-           прямоугольного паралле-
        лепіпеда і одержані шля-       лепипеда и полученные
        хом технологічного пере-       путем технологической
        роблення вихідної міне-        переработки исходного
        pальної сировини               минерального сырья
 4.4.6  стіновий блок              dе  Wandblock
                                   еn  wall block
                                   fr  bloc mural
                                   ru  стеновой блок
        Конструктивний збiрний         Конструктивный сборный
        елемент у виглядi прямо-       элемент в виде прямоу-
        кутного паралелепіпеда         гольного параллелепипеда
        для зведення cтiн              для возведения стен
        будівель                       зданий
                               – 4 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
 4.1.7  цегла                      de  Ziegel
                                   еn  brick
                                   fr  brique
                                   ru  кирпич
        Будiвельний штучний            Строительный искусствен-
        камінь у вигляді прямо-        ный камень в виде прямоу-
        кутного паралелепіпеда,        гольного параллелепипеда,
        відформований з міне-          отформованный из мине-
        ральних матеріалів i на-       ральных материалов и
        буває каменеподібних           приобретающий камнепо-
        властивостей після випа-       добные свойства после
        лювання або оброблення         обжига или обработки
        парою                          паром
 4.1.8  звичайна керамічна         de  keramischer Normalstein
        цегла                      en  ceramic ordinary brick
                                   fr  brique с[e2]ramique ordi-  *
                                       naire
                                   ru  обыкновенный керами-
                                       ческий кирпич
        Цегла, виготовлена з лег-      Кирпич, изготовленный
        коплавких глин з добав-        из легкоплавких глин с до-
        ками або без них шяхом         бавками или без них
        пластичного формуван-          путем пластического фор-
        ня чи напівсухого пресу-       мования или полусухого
        вання, сушіння і випалю-       прессования, сушки и
        вання                          обжига
4.1.9   одинарна цегла             de  einfacher Ziegel
                                   еn  simple brick
                                   fr  brique simple
                                   ru  одинарный кирпич
        Керамічна цегла з розмі-       Керамический кирпич с
        рами 250 х 120 х 65 мм         размерами 250 х 120 х 65 мм
 4.1.10 модульна цегла             de  Modulziegel
                                   en  modular brick
                                   fr  brique modulaire
                                   ru  модульный кирпич
        Керамічна цегла розмі-         Керамический кирпич раз-
        рами 288 х 138 х 88 мм з       мерами 288 х 138 х 88 мм с
        технологічними порож-          технологическими пусто-
        нинами i масою не              тами й массой не более 4 кг
        більшою, ніж 4 кг
 4.1.11 потовщена цегла            de  WulstziegeI
                                   en  thick brick
                                   fr  brique de sur[e2]paisseur  *
                                   ru  утолщенный кирпич
        Керамiчна цегла з розмі-       Керамический кирпич с
        рами 250 х 120 х 88 им         размерами 250 х 120 к 88 мм
                               – 5 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
 4.I.12 порожниста цегла           de  Lochziegel
                                   еn  hollow brick
                                   fr  brique creuse
                                   ru  пустотелый кирпич
        Керамічна цегла з нас-         Керамический кирпич со
        крiзними і ненаскрiзни-        сквозными и несквозными
        ми вертикально розміще-        вертикально расположен-
        ними порожнинами круг-         ными пустотами круглого
        лого або щільноподіб-          или щелевидного сечения
        ного переpiзy
 4,1.13 лицьова керамічна цегла    de  Keramischer Fassadenziegel
                                   en  facing cеramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       parement
                                   ru  лицевой керамический
                                       кирпич
        Керамiчна цегла для му-        Керамический кирпич для
        рування i одночасного          кладки и одновременной
        облицьовування зовнiш-         облицовки наружных и
        ніх i внутрішніх повер-        внутренних поверхностей
        хень стін будівель             стен зданий
 4.1.14 гладка керамічна цегла     de  glatte keramischer Ziegel
                                   en  smooth ceramic brick
                                   fr  brique cerramicue lisse
                                   ru  гладкий керамический
                                       кирпич
 4.1.15 рельефна керамічнa         de  keramischer Rcliefziegel
        цегла                      en  relief ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       relief
                                   ru  рельефный керамический
                                       кирпич
        Керамічна цегла з              Керамический кирпич с
        рельєфною лицьовою             рельефной лицевой повер-
        поверхнею                      хностью
 4.1.16  обфактурена керамічна     de  Keramiseher Fakturierungs-
         цегла                         ziegel
                                   en  texture ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique de     *
                                       surfacage
                                   ru  офактуренный керами-
                                       ческий кирпич
        Керамічна цегла з обфак-       Керамический кирпич с
        туреною лицьовою               офактуренной лицевой
        поверхнею                      поверхностью
                               – 6 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
 4.1.17 двошарова керамічнa        de  Zweitschichtkeramikziegel
        цегла                      en  two layers ceramic bricks
                                   fr  brique c[e2]ramique [a4]   *
                                       deux couches
                                   ru  двухслойный керамический
                                       кирпич
        Керамiчна цегла                Керамический кирпич из
        місцевих червоних глин з       местных красных глин с
        лицьовим шаром iз бiлих        лицевым слоем из белых
        незабарвлених або забар-       неокрашенных или окра-
        влених глин                    шенных глин
 4.1.18 ангобована керамічна       de  Engobierter Keramikziegеl
        цегла                      еn  engobed ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                       engob[e2]e                 *
                                   ru  агнобированный керами-
                                       ческий кирпич
        Керамічна цегла, лицьо-        Керамический кирпич,
        вана поверхня якої             лицевая поверхность кото-
        покрита ангобом                рого покрыта ангобом
 4.1.19 полив\’яна керамічна        de  Glasierter Kerаmikziegel
        цегла                      еn  glazed ceramic brick
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                       [e2]maill[e2]e             *
                                   ru  глазуровaнный керами-
                                       ческий кирпич
        Керамiчна цегла з              Керамический кирпич с
        полив\’яною лицьовою            глазурованной лицевой
        поверхнею                      поверхностью
 4.1.20 кермічні камені            dе  Keramiksteinе
                                   en  ceramic stones
                                   fr  pierrеs c[e2]ramiques      *
                                   ru  керамические камни
        Керамічні порожнисті           Керамические пустотелые
        вироби розміром                изделия размером
        250x 120 х 138 мм              250 х 120 х 138 мм
 4.1.21 керамічний модульний       de  Modulkeramikstein
        камінь                     еn  modular ceramic stone
                                   fr  brique c[e2]ramique        *
                                       modulaire
                                   ru  керамический модульный
                                       камень
        Керамічний камінь роз-         Керамический камень раз-
        міром 288 х 138 к 138 мм       мером 288 х 138 х 138 мм
                               – 7 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
 4.1.22 керамічний збільшений      de  Grosskeramikstein
        камінь                     en  large sizе cеramic stonе
                                   fr  briquе c[e2]ramique        *
                                       agrandie
                                   ru  керамический укрупненный
                                       камень
        Керамічний камінь розмі-       Керамический камень раз-
        ром 290 х 190 к 288 мм         мером 290 х 190 х 288 мм
 4.1.23 камені з горизонтальним    de  Steinе mit horizontalen
        розміщенням порожнин           Hohlr[a1]umen              *
                                   en  stone with horizontal
                                       disposition of hollows
                                   fr  pierres [a4] disposition   *
                                       horizontale de cavit[e2]s  *
                                   ru  камни с горизонтальным
                                       расположением пустот
        Kерамічні камені з гори-       Керамические камни с
        зонтальним розміщен-           горизонтальным располо-
        ням порожнин по відно-         жением пустот по отно-
        шенню до мурування сті-        шению к кладке стены,
        ни, порожнисті роэміром        пустотелые размером
        250 х 250 х 120 мм             250 х 250 х 120 мм
        250 x 200 х  80 мм             250 х 200 x  80 мм
 4.1.24 керамічні ефективні        de  effektive Keramikziegel und
        цегла і камені                 stеine
                                   en  effective ceramic bricks and
                                       stones
                                   fr  broques et pierres ceramiques
                                       effectives
                                   ru  керамическиe эффективные
                                       кирпич и камни
        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич
        ньою гусиною не                средней плотностью не
        більше, ніж 1400 кг/м3;        более, чем 1400 кг/м3;
        керамічні камені               керамические камни сред-
        середньою густиною не          ней плотностью не более,
        більшою, ніж 1450 кг/м3        чем 1450 кг/м3
 4.1.25 умовно-ефективні цегла     de  bedingt-effektive Ziegel und
        і камені                       Steine
                                   en  conventionelly effective
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres eonvention
                                       nellement effectives
                                   ru  условно эффективные
                                       кирпич и камни
        Керамічна цегла серед-         Керамический кирпич
        нъою густиною понад            средней плотностью
        1400 кг/м3; керамічні          свыше 1400 кг/м3; керами-
        камені середньою               ческие камни средней
        густиною від 1450 кг/м3        плотностью от 1450 кг/м3
        до 1650 кг/м3                  до 1650 кг/м3
                               – 8 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
 4.1.26 силікатна цегла            de  Kalksandziegel
                                   еn  саlcium silicate brick
                                   fr  brique de silice
                                   ru  силикатный кирпич
        Цегла виготовлена спо-         Кирпич, изготовленный
        собом пресування зволо-        способом прессования ув-
        женої суміші із піску та       лажненной смеси из песка
        інших дрiбних заповню-         и других мелких заполни-
        вачів, вапна та інших          телей, извести и других
        в\’яжучих із застосуван-        вяжущих с применением
        ням добавок або без них        добавок или без них и пос-
        і подальшим твердінням         ледующим твердением
        під дiєю пари в автоклаві      под действием пара в ав-
                                       токлаве
4.1,27  силікатна одинарна         dе  Einfacher Kalksandvollziegel
        повнотіла цегла            en  solide calcium silicate
                                       brick
                                   fr  brique de silice simple plei
                                   ru  силикатный одинарный
                                       полнотелый кирпич
        Цегла cилікатна розмі-         Кирпич силикатный раз-
        ром 250 х 120 х 65 мм          мером 250 к 120 х 65 мм
4.1.28  силікатна одинарна         de  Einfacher Kalksandlochziegel
        порожниста цегла           en  single hollow calcium
                                       silicate brick
                                   fr  brique de silice creuse simpl
                                   ru  силикатный одинарный
                                       пустотелый кирпич
        Силiкатна цегла з нeкрiз-      Силикатный кирипич с
        ними порожнинами               несквозными пустотами
        вертикального розмiщен-        вертикального располо-
        ня круглого або щілино-        жения круглого или
        подібного пepepiзy             щелевидного сечения
4.1.29  силікатна потовщена        de  Dicker Ralksandlochziegel
        порожниста цегла           en  thick hollow calcium silicate
                                       brick
                                   fr  drique de silice creuse de
                                       surr[e2]paisseur           *
                                   ru  силикатный утолщенный
                                       пустотелый кирпич
        Силікатна цегла порож-         Силикатный кирпич пус-
        ниста розміром                 тотелый размером
        250 х 120 х 88 мм, масою       250 х 120 х 88 мм, массой
        не більшою,ніж 4,3 кг          не более 4,3 кг
4.1.30  силікатна пориста цегла    de  роr[о1]sеr Kalksandstein   *
                                   еn  porous calcium silicate
                                       brick
                                   fr  brique de silice poreuse
                                   ru  силикатный пористый
                                       кирпич
                               – 9 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
        Силікатна цегла з порис-       Силикатный кирпич с
        тими заповнювачами             пористыми заполните-
        або добавками, що виго-        лями и выгорающими
        ряють при випалюванні          при обжиге добавками
4.1.31  силікатна пористо-         dе  роr[о1]sеr Kalksandloch-   *
        порожниста цегла               ziegel
                                   еn  porous hollow calcium
                                       silicate brick
                                   fr  brique de silice poreuse
                                       сreusе
                                   ru  силикатный пористо
                                       пустотeлый кирпич
        Силікатна порожниста           Силиткатный пустотелый
        цегла з пористим запов-        кирпич с пористыми за-
        нювачем або добавками,         полнителями или выгора-
        що вигоряють при               ющими при обжиге добав-
        випалюванні                    ками
4.1.32  силікатний                 de  Kalksandlochstein
        порожнистий камінь         еn  hollow calcium silicate
                                       stone
                                   fr  pierre de silice creux
                                   ru  силикатный пустотелый
                                       камень
        Cилікатні порожнисті           Силикатные пустотелые
        вироби розміром                изделия размером
        250x 120 х 138 мм              250x 120 х 138 мм
4,1.33  силікатні лицьові цегла    dе  fassaden Kalksandziegel und
        і камені                       steine
                                   еn  facing calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       de paremeht
                                   ru  силикатные лицевые
                                       кирпич и камни
        Цегла i камені cилікатні       Кирпич и камни силикат-
        для личкування cтiн            ные для облицовки стен
        будівель і споруд              зданий и сооружений
4.1.34  лицьові цегла і камені     de  Farbigе Fassadenkalksand
        кольорові силікатні            ziegel und steine
                                   en  colour facing calcium
                                       silicate bricks and stones
                                   fr  briques еt pierres dе  sili-
                                       ce, de couleur
                                   ru  лицевой кирпич и камни
                                       цветные силикатные
        Цегла i камені силікатні,      Кирпич и камни силикат-
        забарвлені в масі або з        ные, окрашенные в массе
        поверхневим кольоро-           или с поверхностной цвет-
        вим опорядженням               ной отделкой лицевых гра-
        лицьових граней                ней
                               – 10 –
                                             ДСТУ Б А.1.1-13-94
4.1.35  силікатні pядові цегла     dе  einfache Kalksandziеgel und
        і камені                       stеine
                                   en  odinary calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       ordinaires
                                   ru  силикатные рядовые
                                       кирпич и камни
        Цегла i каменi cилікатні       Кирпич и камни силикат-
        для кладки зовнішніх i         ные для кладки наружных
        внутрішніх стін                и внутренних стен
4.1.36  силікатні ефективні        de  effektive Kalksandziegel und
        цегла і камені                 steine
                                   еn  effective calcium silicate
                                       bricks and stones
                                   fr  briques et pierres de silice
                                       effectives
                                   ru  силикатные эффективные
                                       кирпич и камни
        Cилікатна цегла серед-         Силикатный кирпич сред-
        ньою густиною не біль-         ней плотностью не более
        шою, ніж 1400 кг/м3 і          1400 кг/м3 и силикатные
        cилікатні камені серед-        камни средней плот-
        ньою густиною не біль-         ностью не более 1450 кг/м3
        шою, ніж 1450 кг/м3
4.1.З7  силікатні умовно-ефек-     de  silikatebedingt-effektive
        тивні цегла і камені           Ziegel und Steine
                                   en  silicate bricks and stones
                                       conventionally effective
                                   fr  briques et pierres siliceux
                                       conventionnellement
                                       effectives
                                   ru  силикатные условно-эфек-
                                       тивные кирпич и камни
    &

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code