Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. 
Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об\’єктів – без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об’єктів. 
4.2Оформлення проектної документації здійснюється згідно з нормативними документами комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва». 
4.3Основними складовими вихідних даних є: 
містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 
технічні умови; 
завдання на проектування (додаток Б); 
Інші вихідні дані, які надаються замовником, наведені в додатку А. 
4.4Технічні умови щодо інженерного забезпечення об\’єкта (ТУ) повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення об\’єкта, що проектується. 
4.5Категорія складності та клас наслідків (відповідальності) об\’єкта будівництва визначаються відповідно до вимог ДБН В.1.2-14 та ДСТУ-Н 
Б В.1.2-16. 
4.6Стадії проектування. 
4.6.1 Для об\’єктів І та II категорій складності проектування здійснюється: 
1)в одну стадію – робочий проект (РП); 
2)у дві стадії – для об\’єктів невиробничого призначення – ескізний проект (ЕП), а для об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох – робочий проект (РП). 
4.6.2 Для об\’єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії: 
1)проект (П); 
2)робоча документація (Р). 
4.6.3 Для об\’єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії: 
1)для об\’єктів невиробничого – ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); 
2)проект (П); 
3)робоча документація (Р). 
Примітка. За відповідним обґрунтуванням замовник та проектувальник можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування. 
При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію – РП. 
4.7За необхідності виконання підготовчих робіт замовник може в завданні на проектування передбачати розроблення окремого розділу проектної документації – проект підготовчих робіт. Склад та зміст підготовчих робіт визначається ДБН А.3.1-5. 
4.8Проектна документація має бути розроблена з урахуванням усіх документів будівельних норм та стандартів, чинних на час її передачі у виробництво. 
Проектна документація, затверджена відповідно до чинного 
законодавства, не підлягає коригуванню у зв\’язку з введенням нових будівельних норм, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових будівельних нормах вимог безпеки, у тому числі щодо забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо- та пожежобезпечності об\’єкта та доступності для маломобільних груп населення, для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельні роботи. 
4.9Проектування може виконуватись за чергами будівництва, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. У цьому разі проектна документація на першій стадії проектування (Техніко-економічне обґрунтування, Техніко-економічний розрахунок, Ескізний проект, Проект) розробляється у цілому на об\’єкт, з виділенням черг будівництва, а також пускових комплексів. 
Черги та пускові комплекси будівництва повинні забезпечувати санітарнопобутові умови, пожежну безпеку, охорону праці та охорону навколишнього середовища тощо. 
4.10При розробленні проектної документації для об’єктів, що підлягають науково-технічному супроводу слід керуватися вимогами ДБН В.1.2-5. 
4.11У разі застосування проектної документації (проектних рішень) для повторного використання проектна документація на новий об’єкт будівництва складається з документації проекту (проектних рішень) повторного використання і документації на його прив’язку до конкретного майданчика, зміст якої визначається окремими нормативними документами. 
4.13 Для підприємств і споруд із складною технологією виробництва або такою, що не має аналога, в проектах в обґрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування експериментальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів. 
4.12 Проектування експериментального будівництва здійснюється відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, а також Індивідуальних технічних вимог та повинно передбачати науковотехнічний супровід згідно з ДБН В.1.2-5. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *