НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
                ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держжитлокомунгоспу 
                                      України 
                                      19.11.2003  N 193 
                                      ( z1110-04 ) 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      8 вересня 2004 р. 
                                      за N 1112/9711 
 
                  НЕОБХІДНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК 
             вимог щодо порядку організації поховання 
              і ритуального обслуговування населення 
 
     Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації 
поховання  і  ритуального обслуговування населення (далі – Перелік 
вимог) розроблено та затверджено відповідно до Закону України \”Про 
поховання та похоронну справу\” ( 1102-15 ). 
     1. Цей  Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік 
вимог щодо порядку організації поховання померлих  та  ритуального 
обслуговування населення в населених пунктах України. 
     2. Поховання   тіла   померлого   покладається  на  виконавця 
волевиявлення померлого.  Якщо  у  волевиявленні  померлого  немає 
вказівки  на  виконання  волевиявлення чи в разі відмови виконавця 
від  виконання  волевиявлення  померлого,  поховання  здійснюється 
чоловіком (дружиною),  батьками (усиновителями),  дітьми, сестрою, 
братом,  дідом або бабою,  онуком (правнуком),  іншою особою,  яка 
зобов\’язалася поховати  померлого  (далі  –  Замовник).  Зазначені 
особи можуть доручити  здійснення  поховання  у  відповідності  до 
чинного   законодавства  іншій  фізичній  чи  юридичній  особі  на 
підставі  письмового  договору,   істотними   умовами   якого   є: 
найменування   сторін;   предмет   договору;  перелік  послуг,  їх 
вартість,  особливості та терміни виконання;  порядок розрахунків; 
права,  обов\’язки  та  відповідальність  сторін;  умови  зміни або 
припинення дії договору;  порядок вирішення спорів;  дата і  місце 
укладання договору. 
     3. На  підставі  свідоцтва про смерть Замовник звертається до 
сільського  голови  або  ритуальної  служби  з  приводу  укладання 
відповідного  договору-замовлення  на  організацію  та  проведення 
поховання (далі – договір-замовлення) не пізніше ніж за 24  години 
до їх проведення.
     Укладання договору-замовлення  на  підпоховання  померлого  в 
родинну  могилу  проводиться  на  підставі  свідоцтва  про  смерть 
померлого,  згоди користувача місця родинного поховання, оригіналу 
свідоцтва   про   смерть   чи   свідоцтва  про  поховання  першого 
похованого.
     Для оформлення  безоплатного поховання померлого (загиблого), 
що  має  особливі  заслуги  чи  особливі  трудові  заслуги   перед 
Батьківщиною,  і  спорудження  надгробка Замовник подає сільському 
голові  або  ритуальній  службі  свідоцтво  про  смерть  померлого 
(загиблого), копію посвідчення, що підтверджує особливі заслуги чи 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.  Витрати на поховання 
зазначеної    категорії    померлих   та   спорудження   надгробка 
здійснюються  на   підставі   договорів-замовлень,   підтверджених 
особами,  що отримали права і пільги,  шляхом перерахування коштів 
на  рахунки   відповідних   органів,   підприємств,   установ   та 
організацій за рахунок коштів державного бюджету.
     Для організації  безоплатного  поховання  померлого  учасника 
бойових дій відповідно до Закону України \”Про увічнення Перемоги у 
Великій   Вітчизняній    війні   1941-1945   років\”    ( 1684-14 ) 
визначається  перелік ритуальних послуг,  необхідних для поховання 
цієї категорії  померлих,  оплата  яких  здійснюється  за  рахунок 
коштів місцевих бюджетів.
     Для оформлення такого  поховання  Замовник  подає  сільському 
голові або ритуальній службі свідоцтво про смерть померлого, копію 
посвідчення,  що  підтверджує  віднесення   особи   померлого   до 
зазначеної категорії. 
     4. Надання  ритуальних  послуг  відповідно   до   необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється 
ритуальними службами  або  за  договором  про  надання  ритуальних 
послуг суб\’єктами господарювання інших форм власності. 
     5. Ритуальні  послуги надаються за плату згідно з цінами,  що 
діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання. 
     6. Ритуальну службу рекомендується розміщати  в  приміщеннях, 
розташованих у місцях, зручних для населення.
     Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці,  в 
якому    проводиться   оформлення   договорів-замовлень,   надання 
Замовнику наочної інформації стосовно:
     виконавців послуг,  з  якими  укладені  договори  про надання 
послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;
     необхідного мінімального  переліку  окремих  видів ритуальних 
послуг  із  зазначенням   вартості,   особливостей   та   термінів 
виконання;
     переліку ритуальних   послуг   із    зазначенням    вартості, 
особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;
     необхідного мінімального   переліку   вимог   щодо    порядку 
організації  поховання та ритуального обслуговування населення або 
витягу з нього;
     порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховання;
     вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
     реєстрації поховань померлих та перепоховань;
     організації поховання  за  рахунок  державного  та  місцевого 
бюджетів;
     пільгового обслуговування  населення   (витяги   з   положень 
Закону України  \”Про  поховання  та похоронну справу\” ( 1102-15 ), 
підзаконних нормативно-правових актів);
     режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
     книги заяв, пропозицій і скарг;
     режиму роботи   та   номерів   телефонів   місцевих   органів 
виконавчої влади та територіального органу у справах захисту  прав 
споживачів.
     Суб\’єкти господарювання,  які  уклали  з  ритуальною  службою 
договори про надання послуг,  забезпечують у доступному для огляду 
місці надання Замовнику наочної інформації про  ритуальну  службу, 
її адресу,  телефон,  режим роботи та інформації,  яка зазначена в 
абзацах 3-11 частини другої цього пункту. 
     7. У приміщеннях моргів,  лікарень,  органів реєстрації актів 
цивільного   стану  на  видному,  доступному  для  громадян  місці 
розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної  служби  в 
населеному пункті, її телефон та режим роботи. 
     8. Замовник   має   право   вибрати  виконавця  послуг  серед 
суб\’єктів  господарювання,  які  уклали   договори   про   надання 
ритуальних послуг.
     Інформація про  виконавців  послуг   доводиться   до   відома 
Замовника до моменту укладання договору-замовлення.
     Пропонувати Замовнику    ритуальні   послуги   або   предмети 
ритуальної належності  неналежної  якості  або  непотрібного  йому 
асортименту забороняється. 
     9. Ритуальна    служба,    сільський     голова*,     суб\’єкт 
господарювання**  (Виконавець  послуг)  несе  відповідальність  за 
відмову в реалізації прав Замовника та ненадання  інформації,  яка 
передбачена чинним законодавством. 
     10. Ритуальною   службою,   сільським   головою*,   суб\’єктом 
господарювання** із Замовником укладається договір-замовлення.
     Зразок примірного договору-замовлення наведено в додатку.
     Договір-замовлення заповнюється  в  двох примірниках,  з яких 
один передається Замовнику, другий – Виконавцю послуг. 
—————
     * Для сільського голови має рекомендаційний характер.
     ** Використовується у випадку,  коли особа, яка зобов\’язалася 
поховати  померлого  і  мала  вільний  доступ  до  інформації щодо 
Виконавців послуг,  скористалася правом вибору  Виконавця  послуги 
серед  суб\’єктів господарської діяльності,  які уклали договори із 
сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг. 
     11. Забороняється     надання     послуг    без    оформлення 
договору-замовлення. 
     12. У  разі  виникнення  потреби  в   додаткових   ритуальних 
послугах,  не  передбачених  укладеним  договором-замовленням,  їх 
виконання  погоджується  із  Замовником  і  оформляється   окремим 
договором-замовленням. 
     13. Замовник  має право у процесі виконання замовлення внести 
до нього часткові зміни,  які повинні бути прийняті Виконавцем  за 
умови,  що  їх  виконання  технічно  і  технологічно можливе та до 
оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни  вартості 
послуг. 
     14. У разі надання неякісних ритуальних послуг з поховання та 
ритуального  обслуговування  Замовник  має  право   вимагати   від 
Виконавця послуги безоплатного надання послуги належної якості або 
відшкодування завданих збитків.
     У разі  придбання  товарів  ритуальної  належності неналежної 
якості  Замовник  має  право  вимагати  від  продавця   (виробника 
предметів ритуальної належності):
     безоплатного усунення недоліків товару;
     відшкодування зазначених збитків;
     заміни на аналогічний товар належної  якості  (якщо  ціна  на 
товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);
     відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;
     заміни на  такий  самий товар іншої марки (моделі,  артикулу, 
модифікації) з відповідним  перерахуванням  купівельної  ціни,  що 
діяла на момент обміну.
     Виконавець послуги,  продавець (виробник предметів ритуальної 
належності)   не  несе  відповідальності  за  недоліки  в  наданих 
послугах (товарах),  якщо доведе,  що вони виникли з  вини  самого 
Замовника чи внаслідок непереборної сили. 
     15. Якщо  Виконавець  послуг  не виконує,  прострочує надання 
послуги  згідно  з  договором-замовленням,  відповідно  до  Закону 
України  \”Про  захист прав споживачів\”  ( 1023-12 ) за кожний день 
(годину,  якщо  тривалість  виконання  визначена  в  годинах)  він 
сплачує Замовникові пеню.
     Сплата Виконавцем  послуг  пені  не  звільняє  від  виконання 
зобов\’язання в натурі. 
     16. У  разі  відсутності  на  ринку  послуг регіону деяких їх 
видів ритуальна служба організовує їх надання власними силами. 
     17. Поховання проводиться не раніше ніж через 24 години після 
настання  смерті.  У разі наявності відповідних підстав поховання, 
як виняток, може бути проведено в день оформлення. 
     18. Суб\’єкти господарювання можуть  самостійно,  на  підставі 
звернення осіб,  які зобов\’язалися поховати померлого, виготовляти 
та  реалізовувати  предмети  ритуальної  належності,   якщо   вони 
відповідають державним стандартам та затвердженій вартості,  де це 
передбачено законодавством. 
     19. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного 
місця  проживання,  осіб,  від  поховання  яких відмовилися рідні, 
знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб 
чи  установ,  які  можуть  взяти  на  себе  організацію поховання, 
покладається на ритуальні служби  згідно  з  замовленням  медичних 
закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
     Поховання зазначених  осіб  проводиться  з   відома   органів 
внутрішніх справ. 
     20. Доставка  в  морг  для  встановлення  причин  смерті цієї 
категорії осіб здійснюється органами внутрішніх справ. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code