ФОНД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

 ФОНД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ 
     Стаття 25. Створення ФОН 
     Відносини щодо  створення та діяльності фінансової установи – 
управителя ФОН регулюються цим  Законом  та  іншими  законодавчими 
актами України в частині, що не суперечить цьому Закону. 
     ФОН  створюється  фінансовою  установою,  яка  має  сплачений 
статутний  капітал  у  розмірі  не  менше  одного  мільйона  євро, 
відповідає  вимогам  цього Закону та є емітентом сертифікатів ФОН. 
Емітент  сертифікатів  ФОН  є  управителем ФОН. ФОН не є юридичною 
особою. 
     Залучені до ФОН кошти управитель ФОН використовує в інтересах 
власників сертифікатів на умовах управління майном для  здійснення 
операцій  з  нерухомістю в порядку,  визначеному Правилами ФОН,  з 
метою отримання прибутку. 
     Під операціями з нерухомістю розуміються дії  управителя  ФОН 
щодо використання майна ФОН шляхом: 
     фінансування будівництва  на  умовах договору із забудовником 
для подальшого набуття управителем ФОН на умовах  цього  Закону  у 
власність   споруджених   об\’єктів   будівництва   або  здійснення 
управителем  ФОН   операцій   з   набутими   правами   вимоги   на 
профінансовані  об\’єкти  будівництва,  або  отримання  коштів  від 
забудовника у розмірі та в порядку, встановлених договором; 
     та/або участі у ФФБ для подальшого набуття управителем ФОН на 
умовах  цього  Закону   у   власність   проінвестованих   об\’єктів 
інвестування  або подальшого набуття прав вимоги на проінвестовані 
об\’єкти інвестування та здійснення з ними операцій  відповідно  до 
цього Закону. 
     З об\’єктами  будівництва   та/або   об\’єктами   інвестування, 
набутими  управителем  ФОН  у  власність  на  умовах цього Закону, 
управитель ФОН має право здійснювати  такі  операції:  передача  в 
платне   користування  третім  особам,  продаж,  здійснення  інших 
операцій, не заборонених законодавством. 
     Якщо  в  Правилах ФОН передбачено використання коштів ФОН для 
фінансування  будівництва, управитель зобов\’язаний укласти договір 
із забудовником з дотриманням вимог статей 9 та 10 цього Закону. В 
цьому випадку ФОН створюється для конкретного об\’єкта будівництва. 
ФОН     може    бути    створений    до    моменту    затвердження 
проектно-кошторисної    документації    на   будівництво   об\’єкта 
будівництва  та  за наявності відповідного документа, що посвідчує 
право  на  земельну  ділянку  згідно із Земельним кодексом України 
(  2768-14 ), в якому зазначено цільове призначення цієї земельної 
ділянки,  яке  відповідає умовам інвестиційної декларації. У цьому 
випадку  власники  сертифікатів  ФОН  приймають  на себе додаткові 
ризики,  про  що  має  бути  зазначено в Правилах ФОН та проспекті 
емісії  сертифікатів  ФОН.  За  рахунок  коштів,  залучених шляхом 
емісії   сертифікатів   ФОН,   може  забезпечуватися  фінансування 
спорудження об\’єкта будівництва у повному обсязі або частково. 
     У разі якщо фінансування спорудження об\’єкта  будівництва  не 
забезпечується  у  повному  обсязі шляхом емісії сертифікатів ФОН, 
забудовник має право для завершення будівництва  використати  інші 
дозволені цим Законом засоби. 
     Якщо в  Правилах  ФОН передбачено використання коштів ФОН для 
здійснення інших операцій, у тому числі спрямування коштів до ФФБ, 
управитель ФОН договір із забудовником не укладає. 
     Для створення   ФОН   фінансова  установа  має  розробити  та 
затвердити:  Правила  ФОН,  інвестиційну  декларацію  та  проспект 
емісії сертифікатів ФОН; укласти договір із забудовником на умовах 
цього Закону,  а також здійснити емісію сертифікатів ФОН на  суму, 
що  не  перевищує  вартості  об\’єкта будівництва (у разі укладання 
договору із забудовником), та організувати розміщення сертифікатів 
ФОН   шляхом  відкритого  продажу  або  безпосередньої  пропозиції 
сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб.
{  Частина  дев\’ята  статті  25  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Обслуговування розміщення сертифікатів ФОН здійснює зберігач, 
обраний  емітентом  шляхом  відкриття  та  ведення  для  власників 
сертифікатів ФОН рахунків у цінних  паперах  за  бездокументарними 
цінними  паперами  під  час  розміщення.  Перелік документів,  які 
вимагаються  від  фінансової  установи  –   управителя   ФОН,   що 
зазначений в цьому Законі, є виключним. 
     Правила ФОН   мають   передбачати  обмеження  права  довірчої 
власності управителя ФОН.  Такі обмеження встановлені установником 
управління  майном  у  договорі  про придбання сертифікатів ФОН та 
обумовлюють зобов\’язання  управителя  ФОН  забезпечити  можливість 
отримання  власниками  сертифікатів  ФОН доходу відповідно до умов 
проспекту емісії сертифікатів. 
     ФОН вважається створеним емітентом після затвердження  Правил 
ФОН,  інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів ФОН, 
реєстрації випуску сертифікатів  ФОН,  відкриття  рахунку  ФОН  та 
укладення  управителем  ФОН  договору  із забудовником у випадках, 
передбачених цим Законом та Правилами ФОН, оформлення забезпечення 
виконання зобов\’язань забудовника за договором відповідно до вимог 
статті 10 цього Закону. 
     Майно ФОН обліковується окремо від власного майна  управителя 
та майна інших ФОН. 
     Для кожного  ФОН  управитель  ФОН  відкриває окремий рахунок, 
який є  рахунком  ФОН.  Управитель  ФОН,  який  не  є  банківською 
установою,  відкриває  рахунок  ФОН  на  своє  ім\’я в обраному ним 
банку. 
     Банк-управитель відкриває рахунок ФОН у своєму балансі. 
     Управитель використовує  рахунок  ФОН  для   обліку   коштів, 
залучених  до  ФОН,  та  проведення  розрахунків  за  операціями з 
управління ФОН. 
     Облік прав  власників  сертифікатів  ФОН,   що   передбачають 
отримання  доходу  від  інвестування  в  операції  з  нерухомістю, 
організовує емітент. 
     Власником сертифікатів ФОН може бути  будь-яка  юридична  або 
фізична особа. 
     Управитель ФОН   інвестує   кошти,   залучені   від   продажу 
сертифікатів ФОН,  в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих 
операцій та розподіляє отриманий дохід між власниками сертифікатів 
ФОН на умовах Правил ФОН. 
     ФОН діє  до  моменту   виконання   усіх   зобов\’язань   перед 
власниками сертифікатів ФОН. 
     ФОН створюється на строк,  встановлений проспектом емісії. До 
закінчення строку обігу сертифікатів ФОН емітент не бере  на  себе 
зобов\’язань  щодо  викупу  таких  сертифікатів.  Після  закінчення 
строку,  на який був створений ФОН, та виконання зобов\’язань перед 
власниками сертифікатів ФОН, ФОН припиняє своє функціонування.
{ Стаття 25 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 26. Підстави функціонування ФОН 
     Проспект емісії    сертифікатів    ФОН   установлює   порядок 
розміщення сертифікатів ФОН з урахуванням особливостей, визначених 
цим Законом. 
     Правила ФОН   визначають  процедури  створення  ФОН,  порядок 
організації  взаємовідносин   забудовника,   управителя   ФОН   та 
власників сертифікатів ФОН, порядок встановлення управління майном 
та визначення обмеження, відомості про мету утворення ФОН, напрями 
використання залучених коштів,  порядок визначення вартості чистих 
активів ФОН та ціни сертифікатів ФОН,  порядок розподілу  прибутку 
ФОН,  порядок  та  строки  викупу  сертифікатів ФОН управителем на 
вимогу власників сертифікатів ФОН,  розмір  винагороди  управителя 
ФОН   за   надання   послуг   з   управління  ФОН  та  інші  умови 
функціонування ФОН. 
     Зміни   до   Правил  ФОН  не  можуть  погіршувати  умови,  що 
забезпечують права власників сертифікатів ФОН.
{  Статтю  26  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Інвестиційна декларація визначає напрями  та  обмеження  щодо 
інвестування   коштів   ФОН.   Емітент   розробляє  та  затверджує 
інвестиційну декларацію самостійно.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code