Порядок укладання договору про участь у ФФБ

Порядок укладання договору про участь у ФФБ 
     Фізична або юридична особа,  або спільний інвестор  ФОН  стає 
довірителем  ФФБ  за умови передачі коштів в управління управителю 
ФФБ  та  укладання  з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ на 
основі  типового  договору ( 227-2013-п ), затвердженого Кабінетом 
Міністрів України.
{  Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 } 
     Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання  особою 
визначених Правилами  ФФБ документів,  які ідентифікують цю особу. 
Якщо довіритель ФФБ –  спільний  інвестор  ФОН,  від  імені  та  в 
інтересах  якого  діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ,  додатково 
мають бути надані належним чином засвідчені копії  Правил  ФОН  та 
інвестиційної декларації ФОН,  які підтверджують правомірність дій 
такого управителя ФОН.  Якщо управитель ФОН та  управитель  ФФБ  в 
системі  ФОН-ФФБ  є одна особа,  то в договорі зазначається тільки 
найменування такого  ФОН.  Укладання  такого  договору  від  імені 
довірителів,  які  складають  спільного  інвестора ФОН,  може бути 
доручено  фізичній  особі,  яка  діє  від  їх  імені  на  підставі 
відповідної довіреності з правом передоручення. 
     Управитель ФФБ відкриває рахунок довірителю у системі  обліку 
прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. Для довірителя ФФБ, який 
є спільним інвестором ФОН,  від імені та  в  інтересах  якого  діє 
управитель  ФОН,  рахунок  відкривається  на ім\’я управителя ФОН з 
відповідною позначкою. 
     Особа може бути довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному 
фонді   мати   кілька   рахунків  у  системі  обліку  прав  вимоги 
довірителів відповідного ФФБ. 
     Договір про участь у ФФБ обов\’язково має містити: 
     предмет договору; 
     найменування особи довірителя; 
     найменування особи управителя ФФБ; 
     вид ФФБ; 
     порядок передачі довірителем коштів в  управління  управителю 
ФФБ; 
     обмеження щодо окремих дій управителя з управління майном; 
     права та обов\’язки управителя ФФБ та довірителя; 
     відомості про  об\’єкт  будівництва  із зазначенням його місця 
розташування  та технічних характеристик; { Абзац дев\’ятий частини 
п\’ятої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     запланована дата  (місяць і рік) введення об\’єкта будівництва 
в експлуатацію; 
     відомості про закріплений за довірителем об\’єкт  інвестування 
із зазначенням його технічних характеристик; 
     строки та  механізм  повернення  довірителю  коштів  на  його 
вимогу,  розмір  платежів,  які   повинен   сплатити   при   цьому 
довіритель; 
     строк дії договору; 
     відповідальність сторін за невиконання умов договору; 
     порядок надання  інформації довірителю про хід виконання умов 
договору, перелік інформації, яка надається довірителю у письмовій 
формі; 
     порядок взаємодії  довірителя  та  управителя  ФФБ  у випадку 
дострокового введення об\’єкта будівництва в експлуатацію; 
     порядок внесення змін до договору про участь у ФФБ; 
     розмір та форму винагороди управителя ФФБ. 
     До договору про участь у ФФБ додаються: 
     правила ФФБ; 
     графічне зображення   схеми   будівельного   плану    об\’єкта 
інвестування   з   назвами   та  площами  всіх  його  приміщень  і 
зазначенням розміщення об\’єкта інвестування на поверсі; 
     стислий перелік    будівельних    робіт,    які    забудовник 
зобов\’язується провести на об\’єкті інвестування; 
     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об\’єкті 
інвестування з наступною його передачею довірителеві; 
     стислий перелік робіт, які забудовник зобов\’язується провести 
на об\’єкті будівництва та прибудинковій території; 
     перелік обладнання,   яке   буде   встановлене   на   об\’єкті 
будівництва з наступною його передачею експлуатуючим  організаціям 
чи об\’єднанню співвласників будинку. 
     За вимогою  довірителя управитель ФФБ зобов\’язаний ознайомити 
довірителя або на вимогу довірителя надати  йому  копії  отриманих 
від забудовника документів з даними про: 
     забудовника та об\’єкт будівництва: 
     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 
     документи, що підтверджують право забудовника на користування 
земельною  ділянкою  або  право  забудовника  на виконання функцій 
замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об\’єкта 
будівництва; 
     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 
     дозвіл   на   виконання   будівельних  робіт  або  реєстрацію 
декларації про початок виконання будівельних робіт; { Абзац шостий 
частини  сьомої  статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     ліцензію підрядної організації. 
 
     {  Абзац  восьмий  частини  сьомої  статті  14  виключено  на 
підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     Управитель не повинен включати  у  договори  із  довірителями 
умови,  які є несправедливими згідно з Законом України \”Про захист 
прав споживачів\” ( 1023-12 ). 
     Після введення об\’єкта будівництва в експлуатацію  управитель 
може   продовжити   укладання   договорів  про  участь  у  ФФБ  із 
закріпленням об\’єктів  інвестування  за  довірителями  до  моменту 
отримання  письмової  вимоги  забудовника  повернути  йому майнові 
права на   об\’єкти  інвестування,  які  не  передані  довірителям. 
Забудовник  зобов\’язаний  прийняти  від  управителя  такі  майнові 
права.
{  Стаття  14  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об\’єкта 
                інвестування та умови передачі коштів 
                в управління управителю ФФБ 
     При укладенні  договору  про  участь  у ФФБ довіритель обирає 
конкретний об\’єкт інвестування з переліку незакріплених за  іншими 
довірителями об\’єктів інвестування,  що є у пропозиції управителя. 
Цей об\’єкт інвестування управитель має закріпити за довірителем на 
умовах Правил ФФБ. 
     При внесенні   коштів   довірителем   до    ФФБ    управитель 
зобов\’язаний   закріпити   за   довірителем  відповідну  кількість 
вимірних одиниць об\’єкта інвестування за поточною  ціною  вимірної 
одиниці  цього об\’єкта інвестування та одночасно внести відповідну 
інформацію до системи обліку прав вимоги  довірителів  ФФБ.  Право 
вимоги   на   відповідну   кількість   вимірних   одиниць  об\’єкта 
інвестування виникає у довірителя  з  моменту  передачі  коштів  в 
управління управителю ФФБ. 
     Розмір вимог  довірителя  на об\’єкт інвестування визначається 
кількістю закріплених  за  довірителем  вимірних  одиниць  об\’єкта 
інвестування.   Довіритель,   якому   належить   право  вимоги  на 
відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним  об\’єкта 
інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах 
договору про участь у ФФБ решти  вимірних  одиниць  цього  об\’єкта 
інвестування;  закріплення  решти  вимірних  одиниць цього об\’єкта 
інвестування за іншими довірителями забороняється. 
     При закріпленні об\’єкта інвестування за довірителем: 
     довіритель бере на себе зобов\’язання щодо подальшого внесення 
коштів до ФФБ; 
     управитель вилучає    цей    об\’єкт   з   переліку   об\’єктів 
інвестування,  що  є  у  пропозиції  управителя,  для   виключення 
можливості  закріплення  цього  об\’єкта  за  іншим  довірителем та 
зобов\’язується,  за умови виконання довірителем своїх  зобов\’язань 
за  договором  про  участь у ФФБ,  включити довірителя до переліку 
довірителів,  яким забудовник у подальшому зобов\’язаний передати у 
власність закріплені за ними об\’єкти інвестування. За недотримання 
управителем цієї вимоги, що призвело до закріплення одного об\’єкта 
інвестування  за  двома  або більше довірителями,  управитель несе 
відповідальність власним майном. 
     Закріплення об\’єкта    інвестування    за    довірителем    є 
підтвердженням    замовлення    на   спорудження   цього   об\’єкта 
інвестування як складової частини об\’єкта будівництва. 
     Поточна ціна   вимірної    одиниці    об\’єкта    інвестування 
визначається   виходячи  з  встановлених  поточної  ціни  вимірної 
одиниці об\’єкта будівництва,  коефіцієнтів поверху та комфортності 
цього  об\’єкта  інвестування.  На  підставі  цих  даних управитель 
розраховує вартість зобов\’язань довірителя щодо внесення коштів до 
ФФБ. 
     У разі  підвищення  поточної  ціни  вимірної  одиниці об\’єкта 
інвестування у довірителя не виникає зобов\’язань щодо внесення  до 
ФФБ додаткових коштів за закріплені за ним вимірні одиниці об\’єкта 
інвестування. 
     Облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель  веде 
у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ. 
     Управитель вносить   зміни  до  системи  обліку  прав  вимоги 
довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій: 
     прийняття майнових   прав   на   об\’єкти   інвестування   від 
забудовника; 
     відкриття рахунку довірителю; 
     закріплення за довірителем об\’єкта інвестування; 
     закріплення за  довірителем  відповідної  кількості  вимірних 
одиниць об\’єкта інвестування; 
     оформлення операції зміни об\’єкта інвестування, уступки права 
вимоги  довірителя  на вимірні одиниці об\’єкта інвестування третім 
особам; 
     оформлення відмови довірителя  від  прав  вимоги  на  частину 
закріплених  за  ним  вимірних одиниць об\’єкта інвестування або на 
всі закріплені за ним вимірні одиниці об\’єкта інвестування; 
     відкріплення від довірителя об\’єкта інвестування; 
     передача довірителю  майнових  прав  на  закріплений  за  ним 
об\’єкт інвестування; 
     закриття фінансування об\’єкта будівництва. 
     Підставою для  внесення  змін  до  системи обліку прав вимоги 
довірителів ФФБ є документи, визначені Правилами ФФБ. 
     Після внесення довірителем коштів  до  ФФБ  управитель  видає 
довірителю  свідоцтво про участь у ФФБ – документ,  що підтверджує 
участь довірителя у ФФБ. 
     У свідоцтві про участь у ФФБ обов\’язково мають бути зазначені 
такі дані: 
     вид ФФБ; 
     дані довірителя: 
     для юридичних осіб: 
     для резидентів    –    найменування,    місцезнаходження   та 
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі  підприємств  та 
організацій України; 
     для нерезидентів – найменування,  місцезнаходження та країна, 
де зареєстровано особу; 
     для фізичних осіб: 
     для громадян України – прізвище,  ім\’я,  по батькові,  адреса 
постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків та  інших  обов\’язкових 
платежів; 
     для іноземців,  осіб  без громадянства – прізвище,  ім\’я,  по 
батькові (за наявності),  адреса постійного  місця  проживання  за 
межами України; 
     дата видачі свідоцтва; 
     закріплений за довірителем об\’єкт інвестування; 
     запланована дата  введення об\’єкта будівництва в експлуатацію 
(місяць і рік); 
     сума  коштів,  переданих  довірителем в управління управителю 
для  зарахування  до  ФФБ; { Абзац тринадцятий частини дванадцятої 
статті  15  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом  N  2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     кількість закріплених за довірителем вимірних одиниць об\’єкта 
інвестування; 
     графік подальшого внесення довірителем коштів до ФФБ; 
     витяг з   договору   про   зобов\’язання   забудовника   перед 
управителем,  який діє в інтересах довірителів,  щодо  спорудження 
об\’єктів  будівництва та передачі у власність довірителям об\’єктів 
інвестування. 
     У разі зміни будь-яких даних,  що зазначені у  свідоцтві  про 
участь у ФФБ, свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні. 
     У разі   відмови  довірителя  від  участі  у  ФФБ  управитель 
виплачує довірителю кошти на умовах цього  Закону,  Правил  ФФБ  і 
договору  про  участь  у ФФБ та вилучає у довірителя свідоцтво про 
участь у  ФФБ  і  укладений  з  довірителем  договір  про  уступку 
майнових прав (за наявності). 
     Довірителі можуть  вносити до ФФБ кошти в національній валюті 
України у готівковій чи безготівковій формі. 
     Управитель приймає  кошти  в  управління  за  договорами  про 
участь у ФФБ безпосередньо від осіб,  які є довірителями,  або від 
їх довірених осіб,  повноваження яких підтверджуються  нотаріально 
оформленою  довіреністю,  в  якій  зазначені  конкретні  права  та 
обов\’язки довіреної особи з обов\’язковим посиланням  на  реквізити 
договору про участь у ФФБ.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code