Управитель фонду

Стаття 7. Управитель фонду 
     Управитель   фонду   на  праві  довірчої  власності  здійснює 
управління  фондом  та  для  досягнення  мети  управління  майном, 
визначеної   установниками   цього   фонду,   перераховує  частину 
отриманих  коштів  у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ – це 
фінансування  будівництва,  для  ФОН  –  це  здійснення операцій з 
нерухомістю.  Решта  коштів  залишається  в  управлінні управителя 
відповідно  до  Правил  фонду.  Вільні  кошти на поточних рахунках 
фонду,  які  тимчасово  не  передані  на фінансування будівництва, 
банк-управитель   має   право   використовувати   при   здійсненні 
банківських    операцій.    При    цьому    банк-управитель   несе 
відповідальність за їх збереження власними коштами.
{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008 } 
     Управителю  фонду забороняється укладати договори  управління 
майном   з   установниками  та  залучати  кошти  установників  для 
фінансування  спорудження   об\’єкта   будівництва   до   отримання 
забудовником  у  встановленому  законодавством  порядку дозволу на 
виконання будівельних робіт для спорудження об\’єкта будівництва. 
{  Статтю  7  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Управитель при реалізації права довірчої власності: 
     має  право  одночасно  здійснювати управління кількома ФФБ та 
ФОН;  {  Абзац другий частини третьої статті 7 в  редакції  Закону 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     не може відповідати за своїми боргами активами фонду; 
     несе відповідальність за дотримання вимог цього Закону Правил 
фонду  та  договору  управління  майном; { Абзац четвертий частини 
третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     несе  відповідальність  за забезпечення інтересів установника 
управління,  повноту  і  своєчасність  виконання своїх зобов\’язань 
перед  ним.  { Частину статті 7 доповнено абзацом п\’ятим згідно із 
Законом N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 8. Обмеження права довірчої власності управителя 
     Правила фонду  мають  передбачати  обмеження  права  довірчої 
власності управителя, встановлені установником управління майном у 
договорі управління майном: 
     управитель не  може  доручити  здійснення  управління  майном 
іншим  особам  та  зобов\’язаний  здійснювати   управління   майном 
особисто; 
     управитель не  може  використовувати  отримане  в  управління 
майно   не   за   цільовим  призначенням,  визначеним  у  договорі 
управління майном; 
     управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном 
або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, 
крім  випадків  невиконання  установниками  управління майна своїх 
зобов\’язань,  передбачених  договором  про участь у ФФБ; { Частину 
першу статті 8 доповнено абзацом п\’ятим згідно із Законом N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     управитель не  може вимагати від установника управління майна 
виконання всіх  своїх  зобов\’язань  у  разі,  якщо  управитель  не 
виконує   свої   зобов\’язання   за  договором  управління  майном; 
{  Частину  першу  статті  8  доповнено  абзацом  п\’ятим згідно із 
Законом N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     управитель не  може встановлювати обов\’язкові для установника 
управління  майна  умови,  з  якими  останній  не  мав  можливості 
ознайомитися  перед  укладенням  договору  управління  майном,  за 
винятком норм, встановлених законодавством; { Частину першу статті 
8  доповнено  абзацом п\’ятим згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     інші обмеження,  встановлені законом або договором управління 
майном. 
     Стаття 9. Укладання договору між управителем 
               та забудовником 
     Управитель укладає   із   забудовником   договір,   за   яким 
забудовник зобов\’язується збудувати  один  або  декілька  об\’єктів 
будівництва,    ввести   їх   в   експлуатацію   в   установленому 
законодавством   порядку   та   передати   об\’єкти    інвестування 
установникам  цього  фонду  у строки та на умовах,  визначених цим 
Законом,  Правилами  фонду  та  договором  управління  майном,   а 
управитель зобов\’язується здійснювати фінансування будівництва цих 
об\’єктів будівництва на умовах договору. 
     Договір між забудовником та управителем ФФБ  має  обов\’язково 
містити  зобов\’язання  забудовника  після  закінчення  будівництва 
передати об\’єкти  інвестування  у  власність  довірителям  ФФБ  на 
умовах цього Закону та Правил ФФБ. 
 
     {  Частину  третю  статті  9  виключено  на  підставі  Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     Договір між забудовником  та  управителем  ФОН  може  містити 
застереження  про  те,  що  фінансування спорудження цього об\’єкта 
будівництва  може  здійснюватися  з  використанням  коштів   інших 
фондів,  управителем  яких  може  бути сам управитель ФОН або інші 
фінансові установи. 
     За одним  об\’єктом  будівництва  забудовник  не   має   права 
укладати договори з різними управителями ФФБ. 
 
     {  Частину  шосту  статті  9  виключено  на  підставі  Закону 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
 
     Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний 
рахунок  забудовника  та   поточні   рахунки   його   підрядників, 
субпідрядників та інших суб\’єктів підприємницької діяльності,  які 
беруть участь у спорудженні об\’єкта будівництва. Ця умова має бути 
внесена   забудовником   у  договори  підряду  та  інші  договори, 
пов\’язані із спорудженням об\’єкта будівництва. 
     Відповідно до договору між забудовником та управителем ФФБ за 
кожним  об\’єктом будівництва забудовник передає управителю перелік 
об\’єктів інвестування в об\’єкті  будівництва,  який  є  попереднім 
обсягом замовлення на будівництво,  та майнові права на ці об\’єкти 
інвестування для подальшої передачі установникам фонду  на  умовах 
Правил  цього  фонду.  Забудовник  не  має  права  відчужувати або 
обтяжувати будь-яким способом об\’єкти інвестування,  майнові права 
на  які передані управителю фонду,  без письмової згоди управителя 
фонду,  а  після  переходу  прав  на  об\’єкти   інвестування   від 
управителя  фонду  до  установників  фонду  –  без письмової згоди 
установників фонду. 
     Забудовник зобов\’язаний   виконати   свої   зобов\’язання   за 
договором  щодо  організації  спорудження  об\’єктів будівництва та 
своєчасного  введення  їх  в  експлуатацію  незалежно  від  обсягу 
замовлення на будівництво, підтвердженого управителем. 
     Протягом періоду  будівництва  управитель  ФФБ  відповідно до 
умов  договору  підтверджує  забудовнику   обсяг   замовлення   на 
будівництво шляхом надання даних про об\’єкти інвестування, майнові 
права на які передані установникам  ФФБ  на  умовах  Правил  цього 
фонду та договорів про участь у ФФБ.
{  Стаття  9  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов\’язань 
                забудовника за договором перед управителем фонду 
     Виконання зобов\’язань забудовника за договором, укладеним між 
ним  та  управителем  фонду, забезпечується встановленням іпотеки. 
Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права 
на  нерухомість,  яка  є  об\’єктом  будівництва,  або,  за  згодою 
управителя,  об\’єкт  незавершеного  будівництва, або інше нерухоме 
майно,  яке  належить  забудовникові на праві власності. Іпотечний 
договір  має  бути  укладений  у  письмовій  формі  та нотаріально 
посвідчений відповідно до закону.
{ Частина перша статті 10 в редакції Законів N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005, N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     В  договорі  має  бути  передбачене  зобов\’язання забудовника 
уступити  управителю майнові права на нерухомість,  яка є об\’єктом 
будівництва,  у  разі виникнення обумовленого цим договором ризику 
невиконання забудовником своїх зобов\’язань перед управителем.
{  Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     За  кожним  об\’єктом  будівництва  забудовник  та  управитель 
укладають:  {  Абзац  перший частини третьої статті 10 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     договір уступки майнових прав на нерухомість,  яка є об\’єктом 
будівництва, з відкладальними умовами; 
     договір доручення   з   відкладальними   умовами,   за   яким 
управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається 
виконувати  функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення 
цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору 
має  право  надавати  безвідкличну довіреність управителю на право 
делегування  третім  особам  функцій  забудовника у разі порушення 
останнім умов договору з управителем. 
     У  разі  виявлення  управителем  визначеного договором ризику 
порушення  забудовником умов договору договір уступки заставленого 
майнового  права  набирає  чинності  і забудовник повинен передати 
управителю фонду майно та майнові  права  на  нерухомість,  яка  є 
об\’єктом будівництва. 
     У  разі невиконання забудовником умов договору управитель має 
право   звернути   стягнення  на  предмет  іпотеки  відповідно  до 
законодавства. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code