ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2010 р. N 258 
ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів 
 
                         Загальна частина 
     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  формування  тарифів   на 
послуги   з   утримання   майданчиків   для   платного  паркування 
транспортних засобів (далі – послуги). 
     2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 
     витрати із  здійснення  капітальних  інвестицій  –   витрати, 
пов\’язані    з    будівництвом,   виготовленням,   реконструкцією, 
модернізацією,  придбанням  основних  засобів,  інших  необоротних 
матеріальних активів, а також з придбанням нематеріальних активів, 
що підлягають амортизації згідно із законодавством; 
     економічно обґрунтовані   плановані   витрати   –    витрати, 
планування  яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів, 
нормативів,  норм технологічних регламентів,  а також  вимог  щодо 
надання   послуг   визначених   обсягу  та  якості  з  урахуванням 
економічних і природно-кліматичних особливостей регіону; 
     обсяг надання  послуг  –  кількість  послуг,  які   надаються 
оператором   на   визначеній   кількості   місць   для  паркування 
транспортних засобів за певний проміжок часу; 
     оператор – суб\’єкт господарювання, який здійснює облаштування 
і  утримання  майданчиків  для  платного  паркування  транспортних 
засобів (далі – майданчик); 
     операційна діяльність – основна  діяльність  оператора,  крім 
інвестиційної та фінансової; 
     планована виробнича    собівартість   послуг   –   економічно 
обґрунтовані  плановані  витрати,   які   складаються   з   прямих 
матеріальних витрат,  прямих витрат на оплату праці,  інших прямих 
витрат та загальновиробничих витрат; 
     повна планована собівартість послуг – економічно обґрунтовані 
плановані  витрати,  які включають плановані витрати з операційної 
діяльності та фінансові витрати, пов\’язані з основною діяльністю; 
     послуги – господарська діяльність,  спрямована на утримання в 
належному   стані   майданчиків   з   метою   використання  їх  за 
призначенням,  а  також  санітарного   очищення,   збереження   та 
облаштування майданчиків відповідно до законодавства,  нормативів, 
норм,  стандартів,  порядків і правил з урахуванням вимог  безпеки 
дорожнього руху; 
     тарифи на  послуги  – вартість надання послуг з розрахунку на 
одне місце для платного паркування за одну годину. 
     3. Тарифи на послуги визначаються  окремо  для  відведених  і 
спеціально  обладнаних  майданчиків  як відношення річної вартості 
послуг до річного обсягу  їх  надання  з  урахуванням  коефіцієнта 
завантаженості майданчика. 
     4. Обсяг  надання послуг визначається з урахуванням наявності 
на майданчику місць для паркування транспортних засобів загального 
призначення,  якими  керують  інваліди,  або  транспортних засобів 
спеціалізованого призначення, що їх перевозять, паркування на яких 
здійснюється   безкоштовно,   а   також  з  урахуванням  фактичної 
завантаженості майданчика. 
     5. Коефіцієнт завантаженості майданчика визначається органами 
місцевого  самоврядування  залежно  від місця його розташування на 
основі моніторингу завантаженості. 
     6. Вартість послуг визначається  виходячи  з  розміру  повної 
планованої  собівартості  послуг,  планованого  прибутку,  розміру 
податків та зборів (обов\’язкових платежів). 
               Повна планована собівартість послуг 
     7. Визначення   повної   планованої    собівартості    послуг 
здійснюється  із  застосуванням  нормативного  методу  на підставі 
державних і  галузевих  нормативів  використання  матеріальних  та 
паливно-енергетичних  ресурсів,  норм  оплати  праці,  відповідних 
розцінок,  нормативів  витрат  з  управління   та   обслуговування 
виробництва   з   урахуванням   планованих  витрат  з  операційної 
діяльності та фінансових витрат. 
     8. До планованих витрат з операційної діяльності включаються: 
     планована виробнича собівартість послуг; 
     адміністративні витрати. 
     9. Витрати,  об\’єктивне  визначення  яких  із   застосуванням 
нормативного  методу  неможливе,  плануються  на  основі фактичних 
витрат за попередній рік з урахуванням  прогнозу  індексу  цін  на 
промислову   продукцію,   індексу   інфляції,   змін   мінімальної 
заробітної плати. 
     10. Перелік і склад  статей  витрат,  пов\’язаних  з  наданням 
послуг з утримання майданчиків згідно з переліком основних послуг, 
визначається  відповідно  до  Закону  України  \”Про  оподаткування 
прибутку підприємств\” ( 334/94-ВР ). 
     11. Калькулювання   повної   планованої  собівартості  послуг 
здійснюється у розрахунку на рік. 
             Планована виробнича собівартість послуг 
     12. До планованої виробничої собівартості послуг  включаються 
прямі  матеріальні  витрати,  прямі  витрати з оплати праці,  інші 
прямі витрати та загальновиробничі витрати. 
     13. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, 
пов\’язані з використанням: 
     електроенергії для  живлення паркувальних автоматів,  в\’їзних 
та виїзних терміналів,  вартість якої визначається на основі  норм 
використання   електроенергії   та   тарифів   на  електроенергію, 
встановлених відповідно до законодавства,  з урахуванням витрат на 
зумовлену   електромагнітною   незбалансованістю  електроустановок 
технологічно  шкідливу  циркуляцію  електроенергії  між  джерелами 
електропостачання  та  приймачами  змінного електричного струму (у 
разі  відсутності   приладів   обліку   величина   її   потужності 
визначається відповідно до нормативів); 
     матеріалів, комплектувальних  виробів  та  інших матеріальних 
ресурсів  для   забезпечення   технологічного   процесу   (витрати 
визначаються  на  основі норм використання таких ресурсів,  діючих 
цін  (тарифів)  на  них  та  зменшуються  на  вартість   зворотних 
відходів, отриманих у процесі надання послуг). 
     14. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: 
     витрати з  основної  заробітної  плати виробничого персоналу, 
діяльність якого безпосередньо пов\’язана  з  наданням  послуг,  що 
визначаються  виходячи  з  чисельності  виробничого  персоналу  за 
штатним розписом та установлених оператором тарифних ставок; 
     витрати з додаткової заробітної плати виробничого  персоналу, 
що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат,  надбавок, 
гарантійних  та  компенсаційних  виплат,  премій,   пов\’язаних   з 
виконанням виробничих завдань і функцій. 
     15. До складу інших прямих витрат включаються: 
     суми відрахувань    на   пенсійне   забезпечення,   соціальне 
страхування,  страхові внески на випадок безробіття,  відрахування 
на індивідуальне страхування персоналу оператора,  відрахування на 
інші соціальні заходи; 
     амортизація основних виробничих  засобів,  інших  необоротних 
матеріальних  і  нематеріальних  активів  виробничого призначення; 
інші  виробничі  витрати,  безпосередньо  пов\’язані  з  конкретним 
об\’єктом  витрат.  Сума  амортизаційних відрахувань для розрахунку 
тарифів  на  послуги  визначається  з  урахуванням  руху  основних 
засобів,  інших  необоротних матеріальних і нематеріальних активів 
виробничого призначення у планованому періоді. 
     16. До складу загальновиробничих витрат включаються: 
     1) витрати, пов\’язані з обслуговуванням виробництва, а саме: 
     управлінням виробництвом,   які   визначаються   виходячи   з 
чисельності  апарату управління виробництвом за штатним розписом і 
встановлених оператором окладів  (основна  і  додаткова  заробітна 
плата,   гарантійні  та  компенсаційні  виплати,  відрахування  на 
соціальні заходи, оплата службових відряджень); 
     утриманням, експлуатацією,  ремонтом,  орендою,  страхуванням 
основних  засобів та інших необоротних активів загальновиробничого 
призначення, які використовуються для надання послуг з паркування; 
     пожежною і   сторожовою   охороною    об\’єктів    виробничого 
призначення, які використовуються для надання послуг з паркування; 
     наданням послуг,  пов\’язаних  із збутом (технічною підтримкою 
та супроводженням програмного забезпечення паркувальних  автоматів 
та   в\’їзних   і  виїзних  терміналів,  проведенням  маркетингових 
заходів,  оплатою інформаційних  послуг,  виготовленням  платіжних 
документів тощо); 
     оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств,  виконанням 
регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією; 
     опаленням, освітленням,   водопостачанням,   водовідведенням, 
дезінфекцією,   дератизацією   виробничих   приміщень,  вивезенням 
твердих  побутових  відходів,  та  інші   витрати,   пов\’язані   з 
експлуатацією виробничих приміщень,  які розраховуються виходячи з 
обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них; 
     придбанням спеціального    одягу    виробничого     персоналу 
майданчиків; 
     забезпеченням охорони   праці,   дотриманням   вимог  техніки 
безпеки; 
     оплатою послуг інших підприємств, послуг зв\’язку; 
     2) амортизація   основних    засобів,    інших    необоротних 
матеріальних    і   нематеріальних   активів   загальновиробничого 
призначення, які використовуються для надання послуг з паркування; 
     3) податки та збори (обов\’язкові платежі), які включаються до 
планованої виробничої собівартості. 
                     Адміністративні витрати 
     17. До  складу  адміністративних  витрат включаються витрати, 
пов\’язані з   обслуговуванням   та   управлінням    підприємством, 
зокрема з: 
     утриманням апарату         управління        та        іншого 
загальногосподарського  персоналу,  що  визначаються  виходячи   з 
чисельності  за штатним розписом і встановлених оператором окладів 
(основна і додаткова заробітна плата,  гарантійні та компенсаційні 
виплати,  внески на соціальні заходи, оплата службових відряджень, 
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів); 
     амортизацією нематеріальних  активів   загальногосподарського 
призначення, які використовуються для надання послуг з паркування; 
     утриманням основних  засобів,  інших матеріальних необоротних 
активів загальногосподарського використання; 
     оплатою професійних послуг  (юридичні,  аудиторські),  послуг 
зв\’язку,  розрахунково-касового  обслуговування  та  інших  послуг 
банків, наданих відповідно до укладених договорів; 
     сплатою податків та зборів (обов\’язкових платежів), крім тих, 
що включаються до планованої виробничої собівартості послуг. 
     18. До  складу адміністративних витрат включаються також інші 
витрати    загальногосподарського    призначення     (використання 
малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів,  канцелярські витрати, 
судові витрати,  передплата періодичних професійних видань тощо) з 
урахуванням   змін,   які  передбачаються  у  планованому  періоді 
(прогнозу індексу цін на промислову продукцію,  індексу  інфляції, 
змін мінімальної заробітної плати). 
     19. Адміністративні  витрати включаються до повної планованої 
собівартості послуг  у  розмірі,  що  не  перевищує  15  відсотків 
планованої   виробничої   собівартості   послуг.  Темпи  зростання 
адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного  рівня 
інфляції. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code