Перегляд прийнятих технічних регламентів

Перегляд прийнятих технічних регламентів

Прийняті технічні регламенти переглядаються робочою групою
протягом п\’ятирічного строку з дня їх опублікування в
інформаційному бюлетені \”Офіційний вісник України\”. Відповідний
центральний орган виконавчої влади публікує в своєму офіційному
виданні та у разі потреби в інших засобах масової інформації
пропозиції про внесення змін чи скасування технічного регламенту
разом із запитом щодо коментарів, адресу та термін надання
коментарів центральному органу виконавчої влади. Строк надання
коментарів не повинен перевищувати 60 днів.

Після закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї
статті, робоча група розглядає коментарі та робить висновок
стосовно потреби у зміні або скасуванні технічного регламенту.

Заінтересовані органи, організації та особи надають
пропозиції щодо перегляду технічного регламенту центральному
органу виконавчої влади з питань технічного регулювання, який
розглядає їх відповідно до статті 19 цього Закону.

У разі якщо Рада приймає рішення про необхідність внесення
змін до технічного регламенту, відповідний центральний орган
виконавчої влади створює або скликає засідання робочої групи.

Зміни до технічного регламенту розробляються та приймаються
відповідно до статей 20, 21 і 22 цього Закону. Після затвердження
остаточного проекту технічного регламенту застосовуються заходи
відповідно до статті 23 цього Закону.

Технічні регламенти, що були переглянуті, але зміни до них не
були внесені або вони не були скасовані, позначаються в реєстрі
відповідною позначкою, встановленою центральним органом виконавчої
влади з питань технічного регулювання.

Технічні регламенти, що не переглядалися протягом п\’яти років
з дня їх опублікування в офіційному виданні центрального органу
виконавчої влади з питань технічного регулювання, вважаються
скасованими з дня завершення п\’ятирічного строку їх дії.

Стаття 26. Порядок прийняття рішення щодо
еквівалентності іноземних та українських
технічних регламентів

Еквівалентність технічних регламентів України та інших держав
оцінюється на основі пропозиції, поданої центральному органу
виконавчої влади з питань технічного регулювання заінтересованою
стороною. Пропозиція має містити копію іноземного технічного
регламенту, переклад якого здійснено на українську мову,
визначення відповідного українського технічного регламенту та
достатню інформацію для доведення еквівалентності технічних
регламентів.

Оцінка еквівалентності іноземного технічного регламенту з
відповідним українським технічним регламентом проводиться робочою
групою, створеною центральним органом виконавчої влади з питань
технічного регулювання, на основі обов\’язкового аналізу
відповідних міжнародних та національних стандартів, аналізу цілей
іноземного та українського технічних регламентів і рівня захисту,
що встановлюється технічними регламентами. Еквівалентність не
заперечується лише на тій підставі, що засоби досягнення цілей та
засоби забезпечення рівня захисту відрізняються.

У разі якщо робоча група вирішує, що іноземний технічний
регламент не є еквівалентним відповідному українському технічному
регламенту, готується відповідний висновок, який центральний орган
виконавчої влади з питань технічного регулювання надсилає
заінтересованій стороні, яка надала пропозицію про розгляд
еквівалентності. Заінтересована сторона може оскаржити висновок,
вимагаючи оцінки пропозиції та висновку експертами Ради. Кабінет
Міністрів України при прийнятті відповідного рішення враховує
пропозиції Ради.

Після встановлення робочою групою еквівалентності іноземного
технічного регламенту українському технічному регламенту
центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання
надає Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції для
прийняття рішення. Рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України,
опубліковується в інформаційному бюлетені \”Офіційний вісник
України\” і вноситься до реєстру технічних регламентів, ведення
якого організовує центральний орган виконавчої влади з питань
технічного регулювання.

Стаття 27. Фінансування робіт з розроблення
технічних регламентів

Роботи з розроблення технічних регламентів фінансуються їх
замовниками.

Джерелами фінансування є:

кошти Державного бюджету України;

кошти, передбачені на виконання бюджетних програм і проектів;

кошти суб\’єктів господарювання;

кредити банків;

інші кошти, передбачені законодавством.

Витрати суб\’єктів господарської діяльності, пов\’язані з
розробленням технічних регламентів, відносяться до витрат на
науково-технічне забезпечення їх господарської діяльності.

Витрати на розроблення технічних регламентів бюджетних
установ, організацій здійснюються за рахунок коштів, передбачених
на їх утримання.

Замовниками робіт з розроблення технічних регламентів за
кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої
влади, до повноважень яких віднесено технічне регулювання у
визначених сферах діяльності.

Розділ IV
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Стаття 28. Оцінка відповідності вимогам
технічних регламентів

Оцінку відповідності вимогам технічних регламентів здійснюють
призначені органи з оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності призначає центральний орган
виконавчої влади з питань оцінки відповідності за пропозиціями
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності.

Претенденти на призначення документально підтверджують
необхідний рівень компетентності, достовірність результатів
проведеної ними оцінки відповідності, а також дотримання таких
критеріїв:
відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо
продукції, процесу, послуги, які вони оцінюють. Призначений орган,
його керівник і персонал, уповноважені здійснювати оцінку
відповідності, не повинні ідентифікуватися як розробники,
виробники, постачальники, монтажники або користувачі відповідної
продукції, процесу, послуги чи як уповноважений представник однієї
з цих осіб;

наявність кваліфікованого персоналу і засобів, необхідних для
виконання процедур оцінки відповідності, та можливості доступу до
устаткування, необхідного для проведення випробувань;

наявність гарантій щодо незалежності персоналу, який виконує
процедури оцінки відповідності;

незалежність оплати праці персоналу від кількості та
результатів виконаних ним процедур оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності, які претендують на
призначення, повинні бути акредитовані національним органом
України з акредитації, а у разі, коли національний орган України з
акредитації не здійснює акредитацію стосовно відповідних видів
діяльності з оцінки відповідності, – національним органом з
акредитації іншої держави.
{ Частина четверта статті 28 в редакції Закону N 4224-VI
( 4224-17 ) від 22.12.2011 }

Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки
відповідності протягом 60 робочих днів після надходження
пропозиції про призначення органу з оцінки відповідності від
центрального органу виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

проводить аналіз поданих претендентом на призначення
документів та перевіряє достовірність і повноту відомостей; у разі
надання інформації не в повному обсязі вимагає подання додаткових
даних стосовно встановлених критеріїв;

проводить у разі потреби разом з центральним органом
виконавчої влади, що вніс відповідну пропозицію, перевірку
претендента на відповідність встановленим до нього вимогам;

видає наказ про призначення претендента, копії якого надсилає
призначеному органу та центральному органу виконавчої влади, що
вніс пропозицію;

у разі відмови у призначенні повертає претендентові на
призначення подані документи разом з відповідним висновком та
інформує про це центральний орган виконавчої влади, що вніс
відповідну пропозицію.

У разі виникнення спірних питань орган з оцінки відповідності
має право звернутися до Ради стандартизації та технічного
регулювання.

Протягом 60 днів після надходження зазначеного звернення Рада
стандартизації та технічного регулювання приймає рішення та надає
рекомендації центральному органу виконавчої влади з питань оцінки
відповідності.

Призначені органи заносяться до реєстру призначених органів з
оцінки відповідності, який веде центральний орган виконавчої влади
з питань оцінки відповідності.

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності має бути
доступний для громадськості в електронній та/або іншій формі та
публікуватися на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

Центральний орган виконавчої влади з питань оцінки
відповідності із залученням центральних органів виконавчої влади,
на які покладаються функції технічного регулювання у визначених
сферах діяльності, здійснює моніторинг відповідності призначених
органів вимогам цього Закону та за їх пропозицією приймає рішення
щодо скасування призначення, якщо встановлено недотримання
призначеним органом з оцінки відповідності встановлених критеріїв
або якщо він не виконує свої обов\’язки згідно з цим Законом.

Національний орган України з акредитації невідкладно
повідомляє про обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення
дії чи скасування атестата про акредитацію призначеного органу з
оцінки відповідності центральному органу виконавчої влади з питань
оцінки відповідності та відповідному центральному органу
виконавчої влади, на який покладаються функції технічного
регулювання у визначеній сфері.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code