ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 травня 2005 р. № 339
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва
1. Це Положення визначає порядок організації і проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва (далі – конкурсний відбір).
2. У конкурсному відборі можуть брати участь проекти (програми) транскордонного співробітництва (далі – проекти співробітництва), які розроблені суб’єктами та/або учасниками транскордонного співробітництва (далі – розробники проектів співробітництва) згідно з порядком підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, затвердженим Мінекономрозвитку, за умови фінансування витрат на їх реалізацію за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел у розмірі не менше ніж 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва.
3. Комісія з конкурсного відбору проектів співробітництва (далі – комісія) утворюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, які затверджують положення про комісію та її персональний склад.
До складу комісії можуть входити відповідно представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.
До роботи комісії можуть залучатися незалежні експерти.
4. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії.
Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Рішення оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.
5. Конкурсний відбір проводиться протягом року у визначені комісією строки і закінчується не пізніше ніж до 1 січня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування проекту співробітництва з державного бюджету.
6. Не пізніше ніж за тиждень до проведення конкурсного відбору комісія визначає кількісні та якісні показники проекту співробітництва та затверджує методику оцінки проекту співробітництва за такими показниками.
Основними критеріями конкурсного відбору є:
економічна ефективність;
інноваційна спрямованість;
поліпшення інвестиційної привабливості регіону;
підвищення рівня зайнятості населення в регіоні, у тому числі шляхом створення нових робочих місць;
сприяння захисту навколишнього середовища;
сприяння розвитку людського потенціалу;
вартість проекту співробітництва;
тривалість реалізації проекту співробітництва.
7. Не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору комісія розміщує у засобах масової інформації та на відповідній інтернет-сторінці інформацію про пріоритети розвитку транскордонного співробітництва у відповідному регіоні, умови проведення конкурсного відбору, участь у ньому проектів співробітництва тощо.
8. До участі у конкурсному відборі не допускаються проекти співробітництва, розробники яких:
перебувають у стадії реорганізації, ліквідації, визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;
мають прострочений податковий борг;
мають прострочену заборгованість за позичкою та фінансовою допомогою, отриманими з бюджету будь-якого рівня;
подали недостовірну інформацію щодо проекту співробітництва або свого фінансово-економічного стану.
9. Для участі в конкурсному відборі розробниками проектів співробітництва подаються такі документи:
заява довільної форми про намір взяти участь у конкурсному відборі із зазначенням відомостей стосовно того, чи не перебувають вони у стадії реорганізації, ліквідації, не визнані банкрутами або стосовно них не порушено справу про банкрутство;
копії установчих документів;
довідка про відсутність прострочених податкового боргу і заборгованості за позичкою та фінансовою допомогою, отриманими з бюджету будь-якого рівня;
рішення представницького органу місцевого самоврядування про часткове фінансування проекту співробітництва з місцевого бюджету та/або підтвердження фінансування з інших джерел;
паспорт проекту співробітництва;
бізнес-план проекту співробітництва.
Паспорт та бізнес-план проекту співробітництва складаються відповідно до порядку підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва.
Паспорт проекту співробітництва погоджується з відповідним органом місцевого самоврядування, на території якого передбачається реалізація проекту співробітництва.
10. Конкурсний відбір проводиться у три етапи.
11. На першому етапі конкурсного відбору протягом робочого дня комісія реєструє проект співробітництва та проводить попередній розгляд поданих документів, зокрема на відповідність їх вимогам пункту 9 цього Положення та відповідність цілей проекту співробітництва пріоритетним напрямам розвитку транскордонного співробітництва у регіоні.
Документи, що не відповідають вимогам попереднього розгляду, повертаються розробнику проекту співробітництва за підписом голови комісії протягом трьох робочих днів.
12. На другому етапі конкурсного відбору комісія проводить протягом трьох днів оцінювання проекту співробітництва за кількісними та якісними показниками.
13. Результати першого та другого етапів конкурсного відбору відображаються відповідно у листку реєстрації висновків попереднього розгляду проекту (програми) транскордонного співробітництва та листку результатів оцінювання проекту (програми) транскордонного співробітництва за зразком, який затверджується Мінекономрозвитку.
14. На третьому етапі конкурсного відбору комісія на своєму засіданні приймає рішення про результати конкурсного відбору та оформлює його відповідно до абзацу третього пункту 4 цього Положення.
15. Не пізніше ніж у місячний строк після реєстрації проекту співробітництва комісія інформує розробника проекту співробітництва про результати конкурсного відбору.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code