Створення цифрових та електронних 
                       топографічних планів 
     11.1. Результати    топографічних    знімань    можуть   бути 
представлені у вигляді цифрового або  електронного  топографічного 
плану.
     Цифровий топографічний план – це цифрова  модель  місцевості, 
що сформована з урахуванням законів картографічної генералізації у 
прийнятих для планів проекціях, розграфлення, системі координат та 
висот і записана на магнітних (оптичних) носіях.
     Цифровий топографічний план,  візуалізований з  використанням 
програмних і технічних засобів у прийнятій системі умовних знаків, 
прийнято називати електронним топографічним планом.
     11.2. Цифрові  топографічні  плани  одержують  шляхом  запису 
просторових координат об\’єктів місцевості і кодів їх характеристик 
у числовому вигляді в процесі польового топографічного знімання, а 
також  фотограмметричним  шляхом  за  аерофотознімками  (цифровими 
знімками) і за графічними оригіналами.
     11.3. Застосування  цифрових  та  електронних   топографічних 
планів дає змогу автоматизувати:
     – складання  топографічних  планів  у  різних  масштабах,  їх 
оновлення і тиражування (видання);
     – розв\’язання прикладних задач  із  використанням  додаткової 
інформації.
     11.4. Цифрові   топографічні   плани    місцевості    повинні 
задовольняти такі вимоги:
     – створюватися  із  занесенням  інформації  на  номенклатурні 
планшети,  що  покривають місцевість у рамках топографічних планів 
масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;
     – створюватися у системі координат 1942 р.  у проекції Гаусса 
і Балтійській 1977 р.  системі висот.  В окремих  випадках  можуть 
створюватися  в місцевій системі координат і висот,  що зв\’язана з 
загальнодержавною;
     – забезпечувати  можливість  машинного  визначення  даних про 
місцеположення об\’єктів та їх характеристик  згідно  з  прийнятими 
умовними знаками;
     – включати   цифрові   значення   кількісних    та    якісних 
характеристик  і  кодів  об\’єктів  у Єдиній системі класифікації і 
кодування картографічної інформації*;
_______________ 
     * Див.  Класифікатор топографічної інформації (інформація, що 
відображається на картах і планах масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:10 000). 
     – мати класифікацію об\’єктів  та  елементів  місцевості,  яка 
відповідає  класифікації,  що  прийнята  для  топографічних планів 
масштабу 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500;
     – мати  середні помилки в плані і по висоті,  що відповідають 
пп.1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16 цієї Інструкції;
     – включати поряд з масивами даних відповідних елементів зміст 
топографічних планів і службово-довідкову інформацію.
     11.5. Технологія   створення  цифрових  топографічних  планів 
передбачає такі основні процеси:
     – збір цифрової інформації;
     – цифрову обробку;
     – накопичення і зберігання;
     – графічне відображення;
     – редагування.
     11.6. Збір  цифрової  інформації   відбувається   у   процесі 
наземного    знімання,    фотограмметричної    обробки    знімків, 
перетворення у цифрову форму графічних оригіналів.
     11.7. Цифрова  обробка  топографічної  інформації  вміщує три 
самостійних етапи робіт.
     Перший етап  –  це  первинна  обробка  зібраної різноманітної 
топографічної інформації і приведення її до єдиного  уніфікованого 
вигляду.   Вона  передбачає  обчислення  плоских  або  просторових 
координат  знімальних  точок   у   заданій   системі,   формування 
знімальної інформації за її належністю до об\’єктів місцевості.
     Другим етапом цифрової обробки є  створення  цифрової  моделі 
місцевості (ЦММ). В основі цифрового моделювання місцевості лежить 
така організація результатів знімання ситуації і рельєфу,  яка дає 
змогу відображати точки області моделювання в дискретне середовище 
топографічної інформації,  тобто для кожної  точки  даної  області 
отримувати заданий набір топографічних даних.
     Третій етап цифрової обробки топографічної інформації полягає 
у  формуванні  на  основі  ЦММ  цифрових  моделей  всіх  елементів 
створюванного плану,  тобто  в  перетворенні  ЦММ  у  цифровий  та 
електронний топографічний план.  На цьому етапі інформація, що є в 
ЦММ,  трансформується в топографічну у відповідності з конкретними 
вимогами   до   змісту,   масштабу,   висоти   перерізу   рельєфу, 
математичної основи,  системи  умовних  знаків  тощо.  Конкретними 
об\’єктами  є окремі структури цифрової моделі місцевості.  До цієї 
обробки   входять   калібрування,    апроксимація    рельєфу    та 
інтерполювання  горизонталей,  формування  моделей умовних знаків, 
розміщення цих знаків, автоматизоване редагування і генералізація, 
зшивання та нарізання інформації, зв\’язки по рамках тощо.
     11.8. Накопичення і зберігання ЦММ,  цифрових та  електронних 
топографічних  планів здійснюється в банку цифрових картографічних 
даних.  Банк  даних  представляє  собою  систему,  в  яку  входять 
накопичуваний  фонд  даних (бази даних) і програмні комплекси,  що 
забезпечують роботу з  цими  даними  на  ЕОМ  (система  управління 
базами   даних).  У  банку  даних  здійснюється  стандартизація  і 
накопичення потрібної інформації,  приведення отриманих  у  різний 
час  і  різних за формою даних до єдиного вигляду,  їх узгодження, 
оновлення та доповнення.  Він  дає  змогу  оперативно  приймати  і 
видавати    потрібну   інформацію,   забезпечує   високий   рівень 
автоматизації   накопичення,    зберігання    і    видачі    даних 
користувачеві.
     11.9. Заключним  процесом  створення  цифрових  топографічних 
планів  є відображення планів за допомогою ЕОМ і систем графічного 
виводу,  тобто отримання видавничого оригіналу для його наступного 
можливого тиражування.
     11.10. На всіх етапах створення цифрових топографічних планів 
здійснюється редагування.
     Редагування –  це  система  керівництва  процесами  створення 
цифрових  топографічних  планів,  які  грунтуються на вимогах,  що 
висуваються до них і до технології їх виготовлення.
     11.11. Редагування передбачає такі процеси:
     – редакційно-підготовчі роботи;
     – редагування  в процесі збору цифрової інформації,  цифрової 
обробки;
     – перевірку  і  приймання  закінчених  етапів робіт і готової 
продукції.
     Метою редагування  створюваних  цифрових топографічних планів 
є:
     – забезпечення   їх   високої   якості  з  тим,  щоб  цифрові 
топографічні плани найповніше  відповідали  своєму  призначенню  і 
вимогам, що до них ставляться;
     – економічність технології.
     11.12. Цифрові  та електронні топографічні плани передають на 
зберігання у банк даних  і  видають  споживачеві  у  форматах,  що 
визначені    нормативними    документами,    які    встановлюються 
Укргеодезкартографією. Основними з них є:
     – система класифікації картографічної інформації;
     – обмінні формати цифрових топографічних даних;
     – вимоги  до  повноти,  точності  та  достовірності  цифрових 
топографічних планів. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code