Методи виконання топографічних знімань

Методи виконання топографічних знімань 
                7.1. Аерофототопографічне знімання 
     7.1.1. Аерофототопографічне    знімання     для     створення 
топографічних  планів у масштабах 1:5000,  1:2000,  1:1000 і 1:500 
виконують стереотопографічним або комбінованим методом.
     Вибір методу   визначається  характером  ситуації  і  рельєфу 
території,  що підлягає зніманню,  масштабом  і  площею  знімання, 
існуючим      фотограмметричним      обладнанням,      а     також 
техніко-економічними   розрахунками.   З   врахуванням   наведених 
факторів   і   умов   виконання   робіт   на  конкретних  об\’єктах 
допускається  поєднання   стереотопографічного   і   комбінованого 
методів.
     7.1.2. Аерофототопографічне  знімання  може  виконуватися  за 
однією з таких основних технологічних схем:
     – контурну частину плану створюють на  основі  фотопланів,  а 
знімання       рельєфу       проводять       на      універсальних 
стереофотограмметричних    приладах;    дешифрування     виконують 
поєднанням      польового      і     камерального     дешифрування 
(стереотопографічний спосіб; 1-й варіант);
     – створюють  контурну  частину  плану  і  знімають  рельєф на 
універсальних   стереофотограмметричних   приладах;   дешифрування 
здійснюють   за   стереомоделлю  камерально  способом  перенесення 
елементів польового  дешифрування  з  фотосхем  і  фотознімків  на 
графічний план (стереотопографічний спосіб; 2-й варіант);
     – контурну частину плану створюють на  основі  фотопланів,  а 
рельєф   знімають   звичайними   наземними  методами  (мензульним, 
тахеометричним і т.ін.)  одночасно  з  дешифруванням  і  зніманням 
контурів   та   об\’єктів,   що   не  відобразились  на  фотопланах 
(комбінований спосіб; 1-й варіант);
     – контурну   частину   плану   створюють   на   універсальних 
стереофотограмметричних приладах у вигляді  графічних  планів  при 
камеральному  дешифруванні  всіх  об\’єктів,  які  відобразились на 
аерофотознімках,  а знімання рельєфу виконують наземними методами; 
при  цьому  уточнюють  дані  камерального дешифрування і проводять 
дознімання відсутніх на графічному  плані  об\’єктів  (комбінований 
спосіб; 2-й варіант).
     7.1.3. На об\’єктах знімання, що мають окремі ділянки, на яких 
не  можна  застосувати  стереотопографічний  спосіб через суцільну 
високу трав\’янисту і густу чагарникову рослинність або відсутність 
матеріалів аерознімання, слід поєднувати стереотопографічний метод 
з наземним.
     Стереоскопічне знімання  рельєфу  при створенні топографічних 
планів з перерізом рельєфу через 1 м і 0,5 м  не  застосовують  на 
територіях з суцільною високою рослинністю (ліс, парки, чагарники, 
поля зі злаковими і овочевими культурами).
     7.1.4. Фотоплани,    як    основу    топографічного    плану, 
виготовляють на території  з  рівнинним,  горбистим  та  інколи  з 
гірським рельєфом при будь-якому характері забудови.
     На незабудовані  території  з  незначною  кількістю  контурів 
створюють   графічні   плани   стереотопографічним   або  наземним 
способами; можна також створювати фотоплани.
     7.1.5. До   комплексу   польових   топографічних   робіт  при 
аерофототопографічному зніманні входять такі процеси:
     – маркірування  контурних  точок  та  геодезичних пунктів або 
розпізнавання (ідентифікація) чітких контурів на аерознімках;
     згущення   знімальної  планової  основи  (планова  підготовка 
аерознімків);
     згущення   знімальної  висотної  основи  (висотна  підготовка 
аерофотознімків) при стереотопографічному зніманні;
     дешифрування контурів при стереотопографічному зніманні;
     знімання  рельєфу  і  дешифрування контурів при комбінованому 
зніманні.
     7.1.6. Перед  початком  польових  робіт  розробляють  робочий 
проект  згущення  знімальної основи,  маркірування розпізнавальних 
знаків.  Для  цього  використовують  існуючі  топографічні  карти, 
плани,  масштаб  яких у два-п\’ять разів менший від масштабу плану, 
що   створюється.   За   наявності   матеріалів   аерофотознімання 
використовують  аерофотознімки  і  репродукції  накидного монтажу. 
Якщо  аерофотознімання  ще  не  виконане,  то  можна   використати 
матеріали аерофотознімання минулих років.
     Проект висотної підготовки  аерофотознімків  при  розрідженій 
основі  розробляють  одночасно  з проектом маркірування і планової 
підготовки  аерофотознімків.  При  повній   (суцільній)   висотній 
підготовці  проект розробляють на аерознімках,  а після цього його 
переносять на репродукцію накидного монтажу.
     7.1.7. Робочий  проект знімальної основи розробляють згідно з 
технічним проектом,  відповідно до вимог нормативних документів  з 
фотограмметричних  робіт при створенні топографічних карт і планів 
та даної Інструкції.
     Під час  розробки  робочого проекту слід враховувати характер 
місцевості (рельєф,  контурність) і забудови,  якість  проведеного 
аерофотознімання,   густоту  і  розташування  пунктів  геодезичної 
мережі  і  знімальної   основи,   оснащеність   фотограмметричними 
приладами   і   методи,   які   буде  застосовано  при  проведенні 
просторової фототріангуляції.
     При проектуванні  намічують  зони розміщення точок планової і 
висотної основи, місця визначення позначок урізів води в річках та 
інших   водоймах,   розробляють   схеми   і  способи  геодезичного 
визначення  координат  точок,   встановлюють   форму   і   розміри 
маркірувальних знаків.
     7.1.8. Як точки планової і висотної  основи,  в  першу  чергу 
використовують  пункти  державної геодезичної мережі і геодезичних 
мереж згущення.
     7.1.9. Залежно  від  програми,  яку  застосовують для обробки 
результатів вимірювань при згущенні фотограмметричних мереж, точки 
планової   і   висотної   знімальної  основи  (планові  і  висотні 
розпізнавальні знаки)  розміщують  рядами  поперек  аерознімальних 
маршрутів  попарно  через 6-8 базисів або рівномірно по всій площі 
ділянки  знімання  без   дотримання   визначеного   положення   на 
стереопарах (малюнки в БД відсутні).
     7.1.10. На  схемі  проекту  згідно  з   прийнятими   умовними 
позначеннями показують:
     межі об\’єкта – чорним кольором;
     номенклатурна розграфка планів – синім;
     пункти геодезичної  планової  і  висотної  основи,  включаючи 
пункти за межами об\’єкту – чорним кольором;
     напрямки осей  запроектованих  маршрутів  аерофотознімання  – 
зеленим кольором;
     передбачені проектом  розпізнавальні  знаки  та  інші   точки 
геодезичної основи, які треба визначити, – червоним кольором.
     Ходи полігонометрії і нівелювання,  які  прокладають  заново, 
показують на схемі лініями червоного кольору.  Лінії, що з\’єднують 
пункти в мережі тріангуляції, на схемі не показують.
     На схемі  показують  також  урізи води та інші точки,  висоти 
яких повинні бути визначені в процесі польових робіт.
     7.1.11. Проект планової і висотної підготовки аерофотознімків 
підписує виконавець і затверджує керівник робіт.
     7.1.12. До комплексу камеральних робіт входять:
     а) при стереотопографічному зніманні:
     – підготовчі  роботи  (вивчення матеріалів аерофотознімання і 
польових   топографо-геодезичних   робіт,   робоче   проектування, 
підготовка вихідних даних);
     – фотограмметричне згущення опорної мережі;
     – виготовлення фотопланів;
     – дешифрування  і  стереотопографічне  знімання  контурів   і 
рельєфу;
     – підготовка планів до видання.
     б) при комбінованому аерофототопографічному зніманні:
     – підготовчі роботи;
     – фотограмметричне згущення планової мережі;
     – виготовлення фотопланів;
     – підготовка планів до видання. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code