ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 4 лютого 2004 р. N 122 
                             ПОРЯДОК 
             організації робіт та методика розподілу 
                 земельних ділянок між власниками 
                     земельних часток (паїв) 
 
     1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу земельних ділянок 
між   власниками   земельних   часток  (паїв)  згідно  з  проектом 
землеустрою щодо організації  території  земельних  часток  (паїв) 
(далі – проект). 
     2. Організація  робіт  з  розподілу земельних ділянок у межах 
одного   сільськогосподарського   підприємства   між    власниками 
земельних  часток (паїв),  які подали заяви про виділення належних 
їм земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості),  здійснюється 
відповідною     сільською,     селищною,    міською    радою    чи 
райдержадміністрацією за  місцем  розташування  земельних  ділянок 
згідно з проектом. 
     3. У  разі виявлення після розробки проекту факту невключення 
одного чи кількох громадян,  які отримали сертифікати на право  на 
земельну  частку  (пай)  у  встановленому  законодавством порядку, 
спадкоємців  права  на   земельну   частку   (пай),   посвідченого 
сертифікатом,  інших  громадян  та  юридичних  осіб  України,  які 
відповідно до законодавства набули право на земельну частку (пай), 
до списку власників земельних часток (паїв), на підставі якого був 
складений   проект,   сільська,   селищна,    міська    рада    чи 
райдержадміністрація може прийняти рішення (розпорядження) про: 
     коригування проекту   землевпорядною   організацією  з  метою 
забезпечення громадян необхідною кількістю земельних  ділянок  (на 
підставі відповідного договору); 
     надання зазначеним  громадянам  земельних  ділянок  із земель 
запасу чи резервного фонду у розмірі відповідної земельної  частки 
(паю). 
     У разі  неприйняття  сільською,  селищною,  міською  радою чи 
райдержадміністрацією  рішення  (розпорядження)  щодо  коригування 
проекту  або  надання таких ділянок із земель запасу чи резервного 
фонду питання вирішується у судовому порядку. 
     4. З метою інформування власників земельних часток (паїв) про 
проведення розподілу земельних ділянок сільська,  селищна,  міська 
рада чи райдержадміністрація розміщує у загальнодоступних місцях у 
населених пунктах, де проживають власники земельних часток (паїв), 
оголошення про проведення зборів власників земельних часток (паїв) 
(далі – збори) не пізніше ніж за 14 днів до їх проведення. 
     В оголошенні повідомляється: 
     дата, місце і час проведення зборів; 
     місце роботи,  прізвище,  номер службового телефону посадової 
особи,  в якої можна отримати інформацію щодо проведення розподілу 
земельних ділянок; 
     місце та  строк  ознайомлення  з проектом,  списком та іншими 
матеріалами,  пов\’язаними  з  організацією   розподілу   земельних 
ділянок; 
     можливі процедури проведення розподілу земельних ділянок. 
     5. Власники земельних часток (паїв), які бажають узяти участь 
у розподілі земельних ділянок,  але не мають можливості  з\’явитися 
на  збори,  можуть уповноважити іншу особу на представництво своїх 
інтересів на зборах за належним чином оформленою довіреністю. 
     Власники земельних часток (паїв)  або  їх  представники,  які 
з\’явилися на збори, реєструються організаторами зборів. 
     6. Розподіл земельних ділянок проводиться за умови реєстрації 
на зборах не  менш  як  двох  третин  власників  земельних  часток 
(паїв),  які  мають  право  на  їх  отримання  у  натурі,  або  їх 
представників згідно із списком, що додається до проекту. 
     7. Збори  веде  сільський,  селищний,  міський  голова   (або 
уповноважена     відповідною     радою     особа)     чи    голова 
райдержадміністрації (або уповноважена ним особа), який вносить на 
розгляд  та  затвердження  кандидатуру секретаря зборів.  У зборах 
беруть участь представники територіального органу Держземагентства 
та  землевпорядної  організації,  яка  розробляла проект. На збори 
можуть  також  запрошуватися  депутати  місцевих рад, представники 
засобів масової інформації та об\’єднань громадян.
{  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 930 
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
     8. Розподіл земельних ділянок може здійснюватися за згодою не 
менш як двох третин  власників  земельних  часток  (паїв)  або  їх 
представників такими методами: 
     за списком  (складається  в  алфавітному  або іншому порядку, 
визначеному рішенням зборів); 
     шляхом жеребкування – у разі відсутності згоди щодо розподілу 
за списком. 
     9. Результати    розподілу    оформляються   протоколом,   що 
підписується   власниками   земельних   часток   (паїв)   або   їх 
представниками,  які  взяли  участь  у  розподілі,  головуючим  та 
секретарем зборів. 
     До протоколу додається: 
     список реєстрації власників земельних часток  (паїв)  або  їх 
представників,  які  взяли  участь  у  розподілі,  із  зазначенням 
номерів  вибраних  ними  земельних  ділянок  згідно  з   проектом, 
засвідчених   їх   підписами.   Кожен   аркуш  зазначеного  списку 
підписується  головуючим  та  секретарем  зборів  і   скріплюється 
печаткою      сільської,     селищної,     міської     ради     чи 
райдержадміністрації; 
     схема розташування земельних ділянок  згідно  з  проектом  із 
зазначенням  номерів земельних ділянок та номерів їх власників (за 
списком). 
     Секретар зборів у дводенний  строк  після  закінчення  зборів 
подає  протокол  зборів  разом  з  додатками сільській,  селищній, 
міській раді чи райдержадміністрації. 
     10. Сільська,  селищна, міська рада чи райдержадміністрація у 
дводенний  строк  розміщує схему розташування земельних ділянок із 
зазначенням номерів земельних ділянок та номерів їх  власників  за 
списком   у  загальнодоступному  місці  у  населеному  пункті  для 
ознайомлення з нею громадськості у 10-денний строк. 
     11. Сільська,  селищна,  міська рада чи  райдержадміністрація 
протягом   п\’яти   днів   після   ознайомлення   громадськості   з 
результатами  розподілу  вживає  заходів   до   остаточного   його 
погодження  згідно з поданими заявами і затверджує протокол зборів 
з урахуванням  внесених  змін,  а  також  доручає  територіальному 
органу   Держземагентства  разом  із  землевпорядною  організацією 
забезпечити організацію робіт з установлення меж земельних ділянок 
у  натурі  (на  місцевості)  та складання державних актів на право 
власності на земельні ділянки (на підставі відповідних договорів). 
{  Пункт  11  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 930 
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
     12. Нерозподілені    (невитребувані)     земельні     ділянки 
передаються  в розпорядження сільських,  селищних,  міських рад чи 
райдержадміністрацій з метою надання їх в оренду. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *