ТИПОВИЙ договір оренди землі

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2004 р. N 220 
ТИПОВИЙ договір оренди землі 
 
________________________________________ \”___\” ___________ 20__ р. 
         (місце укладення) 
Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________ 
                                           (прізвище, ім\’я та
__________________________________________________________________ 
                   по батькові фізичної особи, 
_______________________________________________, з одного боку, та 
       найменування юридичної особи) 
орендар __________________________________________________________ 
              (прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи, 
__________________________________________________________________ 
                  найменування юридичної особи) 
___________________________________________, з другого, уклали цей 
договір про нижченаведене: 
                         Предмет договору 
     1. Орендодавець надає,  а орендар приймає в  строкове  платне 
користування земельну ділянку ___________________________________, 
                                    (цільове призначення) 
яка знаходиться __________________________________________________ 
                              (місцезнаходження) 
                          Об\’єкт оренди 
     2. В оренду передається земельна ділянка загальною  площею __
_________________, у тому числі __________________________________ 
  (гектарів)                     (площа та якісні характеристики
__________________________________________________________________ 
                  земель, зокрема меліорованих,
__________________________________________________________________ 
              за їх складом та видами угідь – рілля,
__________________________________________________________________ 
         сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
__________________________________________________________________ 
     3. На земельній ділянці розміщені  об\’єкти  нерухомого  майна
__________________________________________________________________ 
            (перелік, характеристика і стан будинків, 
               будівель, споруд та інших об\’єктів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________, а також інші об\’єкти інфраструктури
__________________________________________________________________ 
 (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об\’єктів 
               інфраструктури, у тому числі доріг,
__________________________________________________________________ 
   майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________ 
                                                        (перелік,
__________________________________________________________________ 
    характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших 
__________________________________________________________________ 
                            об\’єктів) 
     5. Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  становить
________ гривень. 
     6. Земельна  ділянка,  яка  передається  в  оренду,  має такі 
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     7. Інші особливості об\’єкта оренди,  які можуть  вплинути  на 
орендні відносини ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                        Строк дії договору 
     8. Договір  укладено  на  ____________________ років (у  разі 
укладення   договору   оренди   землі   для   ведення    товарного 
сільськогосподарського виробництва – з урахуванням ротації культур 
згідно з проектом землеустрою). 
     Після закінчення строку дії договору  орендар  має  переважне 
право  поновити його на новий строк.  У цьому разі орендар повинен 
не пізніше ніж за  ____________  днів  до  закінчення  строку  дії 
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його 
дію. 
                          Орендна плата 
     9. Орендна  плата  вноситься  орендарем  у  формі  та розмірі
__________________________________________________________________ 
   (розмір орендної плати: грошової – у гривнях із зазначенням 
__________________________________________________________________ 
 способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за 
__________________________________________________________________ 
  земельні ділянки державної або комунальної власності також із 
__________________________________________________________________ 
   зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної 
__________________________________________________________________ 
  ділянки або розміру земельного податку; натуральної – перелік, 
__________________________________________________________________ 
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, 
__________________________________________________________________ 
    якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки 
__________________________________________________________________ 
  поставки; відробіткової – види, обсяги, строки і місце надання 
__________________________________________________________________ 
      послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
     10.  Обчислення  розміру  орендної  плати за земельні ділянки 
приватної власності здійснюється з  урахуванням  (без  урахування) 
індексації.                         ——————————
                                        (непотрібне закреслити) 
     Обчислення розміру  орендної  плати   за   земельні   ділянки 
державної  або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх 
цільового  призначення  та  коефіцієнтів  індексації,   визначених 
законодавством,   за  затвердженими  Кабінетом  Міністрів  України 
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору 
оренди чи продовження його дії. 
     11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________ 
     12. Передача  продукції  та надання послуг в рахунок орендної 
плати оформляється відповідними актами. 
     13. Розмір орендної плати переглядається  ___________________ 
                                                 (періодичність) 
у разі: 
     зміни умов господарювання, передбачених договором; 
     зміни  розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, 
зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством; 
     погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини 
орендаря, що підтверджено документами; 
     в інших випадках, передбачених законом. 
     14. У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим 
договором,  справляється  пеня  у  розмірі ___________ несплаченої 
                                           (відсотків)
суми за кожний день прострочення. 
               Умови використання земельної ділянки 
     15. Земельна     ділянка    передається    в    оренду    для
__________________________________________________________________ 
                       (мета використання)
__________________________________________________________________ 
     16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________
__________________________________________________________________ 
     17. Умови збереження стану об\’єкта оренди ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
        Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 
     18. Передача  земельної   ділянки   в   оренду   здійснюється 
без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.
——————————–
    (непотрібне закреслити) 
     Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:
__________________________________________________________________ 
     Організація розроблення проекту відведення земельної  ділянки 
і витрати,      пов\’язані      з      цим,     покладаються     на 
орендодавця (орендаря).
———————–
(непотрібне закреслити) 
     19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     20. Передача  земельної  ділянки  орендарю   здійснюється   у
_______ після  державної  реєстрації  цього  договору  за актом її 
(строк) 
приймання-передачі. 
                Умови повернення земельної ділянки 
     21. Після    припинення   дії   договору   орендар   повертає 
орендодавцеві земельну ділянку у стані,  не  гіршому  порівняно  з 
тим, у якому він одержав її в оренду. 
     Орендодавець у    разі   погіршення   корисних   властивостей 
орендованої земельної ділянки,  пов\’язаних із зміною її стану, має 
право  на відшкодування збитків у розмірі,  визначеному сторонами. 
Якщо  сторонами  не  досягнуто  згоди  про  розмір   відшкодування 
збитків, спір розв\’язується у судовому порядку. 
     22. Здійснені  орендарем  без  згоди  орендодавця  витрати на 
поліпшення   орендованої   земельної   ділянки,   які    неможливо 
відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій  ділянці,  не  підлягають 
відшкодуванню. 
     23. Поліпшення стану земельної ділянки,  проведені  орендарем 
за письмовою        згодою        з       орендодавцем      землі, 
підлягають (не підлягають) відшкодуванню.  Умови,  обсяги і строки
————————–
 (непотрібне закреслити)
відшкодування орендарю витрат за проведені  ним  поліпшення  стану 
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін. 
     24. Орендар має право на  відшкодування  збитків,  заподіяних 
унаслідок  невиконання орендодавцем зобов\’язань,  передбачених цим 
договором. 
     Збитками вважаються: 
     фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв\’язку з невиконанням 
або  неналежним  виконанням  умов  договору орендодавцем,  а також 
витрати,  які  орендар  здійснив   або   повинен   здійснити   для 
відновлення свого порушеного права; 
     доходи, які  орендар міг би реально отримати в разі належного 
виконання орендодавцем умов договору. 
     25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі 
документально підтверджених даних. 
             Обмеження (обтяження) щодо використання 
                        земельної ділянки 
     26. На          орендовану          земельну          ділянку 
встановлено (не встановлено) обмеження  (обтяження)  та інші права
—————————-
  (непотрібне закреслити)
третіх осіб
__________________________________________________________________ 
            (підстави встановлення обмежень (обтяжень)
__________________________________________________________________ 
     27. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для 
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб 
на цю ділянку. 
                 Інші права та обов\’язки сторін* 
     28. Права орендодавця: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     29. Обов\’язки орендодавця: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________ 
     * Визначаються  відповідно  до  Закону  України  \”Про  оренду 
землі\” ( 161-14 ). 
     30. Права орендаря: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     31. Обов\’язки орендаря: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
            Ризик випадкового знищення або пошкодження 
                  об\’єкта оренди чи його частини 
     32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об\’єкта оренди 
чи його частини несе орендар (орендодавець).
                     ———————–
                     (непотрібне закреслити) 
                    Страхування об\’єкта оренди 
     33. Згідно     з     цим     договором     об\’єкт      оренди 
підлягає (не підлягає)  страхуванню  на  весь  період  дії   цього
———————–
(непотрібне закреслити) 
договору. 
     34. Страхування        об\’єкта        оренди         здійснює 
орендар (орендодавець).
———————–
(непотрібне закреслити) 
     35. Сторони  домовилися  про те,  що у разі невиконання свого 
обов\’язку  стороною,  яка   повинна   згідно   з   цим   договором 
застрахувати об\’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і 
вимагати відшкодування витрат на страхування. 
            Зміна умов договору і припинення його дії 
     36. Зміна умов договору здійснюється  у  письмовій  формі  за 
взаємною згодою сторін. 
     У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору спір 
розв\’язується у судовому порядку. 
     37. Дія договору припиняється у разі: 
     закінчення строку, на який його було укладено; 
     придбання орендарем земельної ділянки у власність; 
     викупу земельної   ділянки   для   суспільних   потреб    або 
примусового  відчуження  земельної  ділянки  з  мотивів суспільної 
необхідності в порядку, встановленому законом; 
     ліквідації юридичної особи-орендаря. 
     Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених 
законом. 
     38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 
     взаємною згодою сторін; 
     рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок 
невиконання другою стороною обов\’язків, передбачених договором, та 
внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної 
ділянки,  яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших 
підстав, визначених законом. 
     39. Розірвання   договору   оренди  землі  в  односторонньому 
порядку допускається (не допускається).
        ——————————
            (непотрібне закреслити) 
     Умовами розірвання  договору  в  односторонньому  порядку   є
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до 
другої особи,  а  також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря 
є         (не        є)   підставою  для зміни умов або розірвання
———————–
(непотрібне закреслити) 
договору. 
     Право на орендовану земельну ділянку у разі  смерті  фізичної 
особи  –  орендаря,  засудження  або  обмеження її дієздатності за 
рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або  інших
              ————————–
               (непотрібне закреслити)
осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем. 
            Відповідальність сторін за невиконання або 
                   неналежне виконання договору 
     41. За невиконання або неналежне виконання  договору  сторони 
несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору. 
     42. Сторона,  яка  порушила  зобов\’язання,  звільняється  від 
відповідальності,  якщо вона доведе,  що це порушення сталося не з 
її вини. 
                       Прикінцеві положення 
     43. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами 
та його державної реєстрації. 
     Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову 
юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий – в 
орендаря,  третій – в органі, який провів його державну реєстрацію
__________________________________________________________________ 
    (назва органу державної реєстрації за місцем розташування 
__________________________________________________________________ 
                        земельної ділянки) 
     Невід\’ємними частинами договору є: 
     план або схема земельної ділянки; 
     кадастровий план  земельної  ділянки з відображенням обмежень 
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; 
     акт визначення   меж   земельної   ділянки   в   натурі   (на 
місцевості); 
     акт приймання-передачі об\’єкта оренди; 
     проект відведення земельної ділянки у випадках,  передбачених 
законом.
__________________________________________________________________ 
            (інші документи, що додаються до договору)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                         Реквізити сторін 
Орендодавець                      Орендар 
________________________________  ________________________________ 
 (прізвище, ім\’я та по батькові    (прізвище, ім\’я та по батькові
________________________________  ________________________________ 
 фізичної особи, паспортні дані    фізичної особи, паспортні дані
________________________________  ________________________________ 
   (серія, номер, ким і коли         (серія, номер, ким і коли
________________________________  ________________________________ 
виданий), найменування юридичної  виданий), найменування юридичної
________________________________  ________________________________ 
   особи, що діє на підставі         особи, що діє на підставі
________________________________  ________________________________ 
 установчого документа (назва,     установчого документа (назва,
________________________________  ________________________________ 
   ким і коли затверджений),         ким і коли затверджений),
________________________________  ________________________________ 
     відомості про державну            відомості про державну
________________________________  ________________________________ 
    реєстрацію та банківські          реєстрацію та банківські
________________________________  ________________________________ 
           реквізити)                        реквізити) 
Місце проживання фізичної особи,  Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи  місцезнаходження юридичної особи
________________________________  ________________________________ 
       (індекс, область,                 (індекс, область,
________________________________  ________________________________ 
  район, місто, село, вулиця,       район, місто, село, вулиця,
________________________________  ________________________________ 
   номер будинку та квартири)        номер будинку та квартири) 
Ідентифікаційний номер _________  Ідентифікаційний номер _________
________________________________  ________________________________ 
        (фізичної особи)                  (фізичної особи) 
Ідентифікаційний код ___________  Ідентифікаційний код ___________
________________________________  ________________________________ 
       (юридичної особи)                 (юридичної особи) 
                          Підписи сторін 
Орендодавець                      Орендар 
________________________________  ________________________________ 
МП (за наявності печатки)         МП (за наявності печатки) 
Договір зареєстрований у _________________________________________ 
                          (назва органу державної реєстрації за
_________________________________________________________________, 
              місцем розташування земельної ділянки) 
про що   у   Державному   реєстрі   земель   вчинено   запис   від 
\”___\” _______________ 20__ р. за N ____ 
МП  (за наявності печатки)
           ________    ___________________________________________ 
           (підпис)     (ініціали та прізвище посадової особи, яка
                       ___________________________________________ 
                              провела державну реєстрацію) 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code