Права та обов’язки Водоканалу і Абонентів, які користуються послугами водовідведення
2.1.Водоканал зобов’язаний: у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Абонента Умовам на скид (при відсутності боргу Абонента за надані послуги водопостачання і водовідведення) забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод (крім абзаців 3-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил) та здійснити очищення прийнятих у договірному порядку наднормативно забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил);
забезпечити систематичний лабораторний контроль за роботою міських каналізаційних очисних споруд (далі -МКОС), якістю води водного об’єкта в контрольних пунктах, визначених чинною Картою аналітичного контролю хі-міко-бактеріологічної лабораторії каналізаційних очисних споруд м. Києва, погодженою Державною екологічною інспекцією в м. Києві (далі – ДЕІ в м. Києві) та Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією (далі – СЕС);
при погіршенні показників якості водного об’єкта в контрольному пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомити ДЕІ в м. Києві та СЕС з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення;
здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають Абоненти, а також режимом та обсягом скидання;
виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги во-довідведення.
2.2. Водоканал має право:
надавати Абонентам Умови на скид згідно з цими Правилами;
нараховувати плату із застосуванням коефіцієнта кратності (розділ 7 цих Правил) у випадку виявлення порушень Абонентами вимог цих Правил та умов Договору або невиконання вимог Акта;
проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Абонента та складати Акти за результатами цих обстежень. Акт підписується уповноваженими представниками Водоканалу і Абонента. У разі відмови Абонента від підписання Акта представники Водоканалу роблять відповідний запис в Акті. В цьому випадку Акт, підписаний представниками Водоканалу, діє в односторонньому порядку і один примірник Акта надсилається Абоненту;
при виявленні порушень встановлювати терміни їх усунення (при цьому вимоги Водоканалу є обов’язковими для виконання у встановлені терміни, при недотриманні термінів їх виконання Абонент розраховується за обсяг стічних вод, обчислений згідно з абзацами 3-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил);
у будь-який час за участю представника Абонента відбирати проби стічних вод; проводити хімічний аналіз проб стічних вод Абонентів; надавати висновки про фактичні концентрації забруднюючих речовин стічних вод та їх відповідність ДК;
вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Водоканалом заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК;
встановлювати в контрольному колодязі (далі – КК) Абонентів пристрої для контролю за показниками стічних вод;
здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (таке приймання здійснюється Водоканалом на підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил);
обстежити об’єкт та відібрати на аналіз проби, вимагати надання необхідного допоміжного матеріалу стосовно скиду стічних вод (при розгляді матеріалів для видачі Умов на скид);
відмовити у видачі Умов на скид, якщо в наданих матеріалах не враховані вимоги Правил та Водоканалу;
вимагати від Абонентів, що розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного та/або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод від об’єкта Абонента окремо облаштованим випуском, а також оформлення Умов на скид.
2.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством:
за технічний стан міської каналізації, яка знаходиться на його балансі;
за якість очищених на МКОС зворотніх вод, що скидаються у водні об’єкти відповідно до встановлених нормативів.
2.4. Абоненти зобов’язані:
отримати Умови на скид та укласти Договір з Водоканалом відповідно до статей 19, 20 Закону України \”Про питну воду та питне водопостачання”;
здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні до міської каналізації (визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних вод Абонента є виключною компетенцією Водоканалу);
щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод – негайно), подавати Водоканалу та ДЕІ в м. Києві інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються Абонентом до міської каналізації;
забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питання роботи локальних очисних споруд (далі – ЛОС) та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, визначених цими Правилами та Правилами користування;
здійснювати відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами громадського харчування – не рідше двох разів на рік, а при засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі – негайно;
своєчасно сплачувати виставлені Водоканалом рахунки за послуги водопостачання і водовідведення та скид наднормативних забруднень;
відшкодовувати в повному обсязі збитки та ліквідовувати руйнування міської каналізації, якщо руйнування стались з вини Абонента;
письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в терміни, встановлені в Актах Водоканалу;
утримувати КК Абонента в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо);
встановити перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру відповідно до СНиП 2.04.01-85 \”Внутренний во-допровод и канализация зданий” (для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами громадського харчування);
повідомити Водоканал у 7-денний строк про виникнення змін у водовідведенні Абонента (зміни власника Абонента, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або змін на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта тощо) та в установленому порядку переоформити в Водоканалі паспорт водного господарства, отримати Умови на скид.
2.5. Абоненти мають право:
користуватись міською каналізацією відповідно до Правил користування, цих Правил, Умов на скид та укладеного Договору;
звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно, на їх погляд, виставлених рахунків;
вимагати проведення контрольного (арбітражного) аналізу стічних вод Абонента протягом строку зберігання контрольної проби (підпункт 6.2.7 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил);
перед відбором проб оглядати обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.
2.6. Абоненти несуть адміністративну, кримінальну, цивільно-правову відповідальність, передбачену законами України,
за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення;
за нещасні випадки, аварійні ситуації, що виникають на міській каналізації та МКОС внаслідок скиду Абонентом в міську каналізацію речовин, що не відповідають вимогам Правил, та заподіяння збитків Водоканалу, які сталися внаслідок порушення Абонентом вимог Правил.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *