ОХОРОННИЙ ДОГОВІР на пам\’ятку культурної спадщини

  Додаток 
                                   до Порядку укладення охоронних 
                                  договорів на пам\’ятки культурної 
                                              спадщини 
                        ОХОРОННИЙ ДОГОВІР 
                 на пам\’ятку культурної спадщини 
від \”__\”________ 200_ р. N ___  місто (село, селище) _____________ 
 
__________________________________________________________________ 
        (найменування органу охорони культурної спадщини) 
в особі __________________________________________________________ 
         (посада, прізвище, ім\’я, по батькові керівника) 
(далі – орган охорони), з одного боку, та ________________________ 
                                                 (прізвище,
__________________________________________________________________ 
     ім\’я, по батькові, паспортні дані – для фізичної особи;
__________________________________________________________________ 
        найменування підприємства, установи, організації,
__________________________________________________________________ 
            прізвище, ім\’я, по батькові уповноваженого
________________________________________________ , з другого боку, 
     представника – для юридичної особи) 
який діє на підставі _____________________________________________ 
                                  (назва документа,
_________________________________________________________________, 
                 номер, ким виданий, дата видачі) 
далі – користувач (власник), уклали цей договір про таке: 
     1. Користувач (власник) бере на себе зобов\’язання щодо
охорони __________________________________________________________ 
                (назва, вид та категорія обліку пам\’ятки,
__________________________________________________________________ 
               дата і номер рішення про її державну
__________________________________________________________________ 
        реєстрацію, охоронний номер та номер у комплексі,
__________________________________________________________________ 
                        місцезнаходження) 
     2. Термін дії цього договору з ____________ по_______________ 
     3. У  разі  зміни   в   установленому   порядку   користувача 
(власника)  новий  користувач  (власник)  зобов\’язаний  укласти  з 
органом охорони новий охоронний договір. 
     4. Розпорядження органу охорони в межах  його  повноважень  є 
обов\’язковим для користувача (власника). 
     5. Користувач  (власник)  несе  відповідальність за рухоме та 
нерухоме майно, що належить до пам\’ятки. 
     Користувач (власник) зобов\’язується: 
     Використовувати пам\’ятку (частину пам\’ятки) _________________ 
                                                        (назва)
виключно під ____________________________________________________. 
                 (точно вказати вид використання) 
     Здійснювати продаж,  передачу  у  володіння,  користування чи 
управління пам\’ятки (її  частини)  тільки  після  письмової  згоди 
органу охорони. 
     Утримувати пам\’ятку  (її  частину)  в  належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.  Мати  у  приміщеннях  пам\’ятки 
належне   обладнання  згідно  з  вимогами  органів  протипожежної, 
санітарної, екологічної охорони та інших уповноважених органів. 
     Утримувати територію  пам\’ятки  упорядженою,   не   допускати 
використання  цієї території для нового будівництва та задоволення 
інших господарських  потреб,  що  можуть  зашкодити  пам\’ятці.  Не 
робити  будь-яких  прибудов  до  пам\’ятки,  не  переробляти  її як 
ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких земляних робіт 
на  території  пам\’ятки без спеціального письмового дозволу органу 
охорони. 
     6. Не використовувати пам\’ятку (її частину) як  постійне  або 
тимчасове   житло,  якщо  таке  використання  не  передбачено  цим 
Договором. 
     7. Погоджувати в  установленому  порядку  з  органом  охорони 
розміщення  реклами,  інших  написів  та позначок на пам\’ятці,  її 
частинах та елементах, на її території та в її охоронній зоні. 
     8. Забезпечувати доступ до пам\’ятки з метою її  екскурсійного 
відвідування у:
__________________________________________________________________ 
     (дні тижня та години відвідування; максимально допустима
__________________________________________________________________ 
      кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебувати
__________________________________________________________________ 
            в приміщенні пам\’ятки та на її території) 
     9. Безперешкодно  допускати  представників  органу охорони чи 
уповноважених ним  осіб  для  здійснення  контролю  за  виконанням 
правил утримання зазначеної пам\’ятки (її частини), її території та 
зон охорони або для її наукового обстеження. 
     10. Негайно   повідомляти   орган   охорони   про    будь-яке 
руйнування,  пошкодження,  аварію чи іншу обставину,  що заподіяла 
шкоду пам\’ятці (її  частині),  і  своєчасно  вживати  заходів  для 
приведення пам\’ятки (її частини) в належний стан. 
     11. Своєчасно   проводити   поточний  та  капітальний  ремонт 
пам\’ятки (її частини) і роботи з упорядження  території  пам\’ятки. 
Виконувати  реставраційні,  ремонтні  та  інші  роботи  в терміни, 
передбачені пунктом 13 цього  договору,  а  у  разі  потреби  –  в 
терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони. 
     12. Проводити   реставраційні,   ремонтні   та   інші  роботи 
відповідно  до  науково-проектної  документації,  затвердженої   в 
установленому порядку, за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам\’ятки,  а також 
науково-проектну документацію безоплатно передавати органу охорони 
в 10-денний термін після її затвердження. 
     13. З метою збереження пам\’ятки та  створення  належних  умов 
для  її  використання  користувач  (власник) зобов\’язаний виконати 
такі роботи: 
——————————————————————
 N |             Вид роботи          | Термін виконання | Примітка
п/п|                                 |                  |
—————————————————————— 
     14. У  разі  самовільного проведення користувачем (власником) 
робіт,  пов\’язаних з перебудовою чи переробленням, які призвели до 
спотворення пам\’ятки,  її території чи охоронних зон,  їх наслідки 
повинні бути усунуті за рахунок користувача (власника) в  терміни, 
визначені письмовим розпорядженням органу охорони. 
     15. У   разі   невиконання   користувачем  (власником)  вимог 
законодавства та умов цього  договору  орган  охорони  накладає  в 
установленому порядку    на    користувача    (власника)   штрафні 
санкції: _________________________________,  а  також   зобов\’язує 
користувача    (власника)   відшкодувати   завдані   ним   збитки. 
_______________ 
Примітка. Охоронний  договір  може  містити  й  інші  заходи  щодо 
          забезпечення     збереження     пам\’ятки    згідно    із 
          законодавством. 
                            Інші умови
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
     Контроль за виконанням цього договору здійснює ______________ 
                                                      (прізвище,
__________________________________________________________________ 
             ім\’я, по батькові, посада відповідальної
__________________________________________________________________ 
                      особи органу охорони) 
     Додатки: 1. Акт технічного стану від ______________ N _______ 
              2. Опис культурних цінностей і предметів. 
              3. Плани приміщень пам\’ятки. 
              4. Плани інженерних комунікацій і зовнішніх мереж. 
              5. Генеральний план земельної ділянки, що є 
                 територією пам\’ятки. 
              6. Паспорт пам\’ятки. 
     Орган охорони _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
        (юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,
__________________________________________________________________ 
              інші реквізити, розрахунковий рахунок) 
     Користувач (власник) ________________________________________ 
                           (юридична адреса, ідентифікаційний код,
__________________________________________________________________ 
              інші реквізити, розрахунковий рахунок) 
     Для пам\’яток національного значення 
\”Погоджено\” 
керівник центрального 
органу виконавчої влади у 
сфері охорони культурної 
спадщини                         М. П.       _____________________ 
                                                   (підпис)
\”___\” ____________ 200_ р. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code