Над основним написом розміщують відо мість розробок креслення:

Над основним написом розміщують відо мість розробок креслення: для креслення роз планування. планів організації рельєфу, зем ляних мас і благоустрою території за формою 1, для зведеного плану інженерних мереж – за формою 2.

Приклади оформлення відомостей розро бок наведені у додатках А і Б.

3.12 Зображення на кресленнях генераль ного плану виконують лініями за ГОСТ 2.303:

–   суцільними товстими основними – кон тури проектованих будівель та споруд (крім будівель та споруд на плані зем ляних мас), «червону» лінію, проектні горизонталі з відмітками, кратними 0,50 та 1,00м;

 

–   штриховою тонкою – лінії «нульових» робіт та перелому проектного рельєфу;

–   штрихпунктирною дуже товстою з двома крапками – умовну межу території проектованого підприємства, будівлі, споруди;

–   суцільною тонкою – проектовані буді влі, споруди на плані земляних мас та всі інші елементи генерального плану.

3.13 Плани робочих креслень виконують в масштабі 1:500 або 1:1000, фрагменти планів -в масштабі 1:200, вузли – в масштабі 1:20.

Допускається плани виконувати в масш табі 1:2000, вузли – в масштабі 1:10.

Масштаб зображення вказують в основ ному написі після найменування зображення.

Якщо на аркуші розміщено декілька зоб ражень, що виконані у різних масштабах, тоді масштаби вказують на полі креслення під на йменуванням кожного зображення.

3.14 Система висотних відміток, що прий мається у робочих кресленнях генеральних планів, повинна відповідати системі висотних відміток, прийнятій на інженерно-топогра­фічному плані.

3.15 Розміри, координати та висотні від мітки вказують у метрах з точністю до двох знаків після коми.

3.16 Величину кутів вказують у градусах з точністю до однієї хвилини, а при необхідно сті – до однієї секунди.

3.17 Величину уклонів вказують в проміле без позначення одиниці виміру.

Крутизну укосів вказують у вигляді спів відношення одиниці висоти укосу до горизон тального положення.

Над основной надписью помещают ведо мость разработок чертежа: для разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории по форме 1, для сводного плана инженерных сетей – по форме 2.

Примеры оформления ведомостей разра боток приведены в приложениях А и Б.

3.12 Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303:

–  сплошными толстыми основными – кон туры проектируемых здании и сооруже ний (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), «красную» линию, про ектные горизонтали с отметками, крат ными 0,50 и 1,00м;

–  штриховой тонкой линии – «нулевых» работ и перелома проектного рельефа;

–  штрихпунктирной очень толстой с дву мя точками – условную границу терри тории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

–  сплошной тонкой – проектируемые зда ния, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты пла нов – в масштабе 1:200, узлы – в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы – в масштабе 1:10.

Масштаб изображения указывают в основ ной надписи после наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изоб ражений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

3.14 Система высотных отметок, принима емая в рабочих чертежах генеральных планов. должна соответствовать системе высотных от меток, принятой на инженерно-топографи­ческом плане.

3.15 Размеры, координаты и высотные от метки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

3.16 Величину углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необ ходимости – до одной секунды.

3.17 Величину уклонов указывают в про милле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде соот ношения единицы высоты откоса к горизон тальному положению.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code