ЕМІСІЯ СЕРТИФІКАТІВ ФОН

ЕМІСІЯ СЕРТИФІКАТІВ ФОН 
     Стаття 37. Визначення сертифікатів ФОН 
     Власник  сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління 
ФОН   управителем   на  умовах  Правил  ФОН  та  проспекту  емісії 
сертифікатів ФОН.  Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від 
управителя   дотримання   обмежень  прав  довірчої  власності  від 
здійснення управління ФОН.  Після закінчення строку,  на який  був 
створений  відповідний  ФОН,  власник  сертифікатів  при їх викупі 
емітентом  має  право  на  дохід  у  грошовій  формі  у  сумі,  що 
відповідає  вартості  частки  чистих активів ФОН,  яка припадає на 
належну йому кількість сертифікатів ФОН.
{ Частина перша статті 37 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     Чисті активи  ФОН  – кошти,  розмір яких дорівнює різниці між 
вартістю майна ФОН та вартістю зобов\’язань,  що виникли  внаслідок 
управління ФОН. Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець 
робочого дня, що передує дню, коли буде проводитися розміщення або 
викуп сертифікатів ФОН,  але не рідше ніж раз на квартал. Вартість 
чистих активів ФОН визначається управителем відповідно  до  Правил 
ФОН. 
     Емісія  та  обіг  сертифікатів ФОН регулюються цим Законом та 
іншими  актами  законодавства  про  цінні  папери.
{  Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Сертифікат ФОН надає кожному його власникові однакові права. 
     Правила ФОН    можуть    передбачати    сплату   доходів   за 
сертифікатами ФОН. 
     Стаття 38. Етапи емісії сертифікатів ФОН 
     Процедура емісії сертифікатів ФОН включає такі етапи: 
     одержання дозволу на  право  здійснення  емісії  сертифікатів 
ФОН; 
     прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів ФОН; 
     підготовка проспекту емісії сертифікатів ФОН; 
     державна  реєстрація  проспекту  емісії  сертифікатів  ФОН та 
випуску сертифікатів ФОН; 
     оформлення глобального сертифіката,  який повинен відповідати 
загальному  обсягу  випуску,  і  передача  його  на  зберігання до 
обраного  емітентом  депозитарію   (для   бездокументарної   форми 
випуску); 
     оприлюднення проспекту емісії сертифікатів ФОН; 
     замовлення   для   виготовлення   бланків  сертифікатів  (для 
документарної  форми  випуску);  {  Абзац  восьмий  частини першої 
статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     розміщення сертифікатів ФОН; 
     реєстрація звіту про підсумки випуску сертифікатів ФОН; 
     оприлюднення звіту про підсумки випуску сертифікатів ФОН. 
     Емітент може прийняти рішення  про  випуск  сертифікатів  ФОН 
після  отримання  дозволу  на право здійснення емісії сертифікатів 
ФОН. 
     Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН 
     Рішення про  випуск сертифікатів ФОН приймає виконавчий орган 
емітента та оформлює це рішення протоколом. 
     Проспект емісії  сертифікатів  ФОН  підлягає   реєстрації   у 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
     Випуск сертифікатів  ФОН  може  бути здійснений при виконанні 
таких вимог: 
     загальна номінальна  вартість  сертифікатів  ФОН,   випущених 
емітентом,  не  може  перевищувати десятикратного розміру власного 
капіталу емітента; 
     обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів  ФОН 
повинен  бути в сумі,  еквівалентній не менше ніж 100 тисячам євро 
за курсом Національного банку України на  день  прийняття  рішення 
про емісію сертифікатів ФОН. 
     Обслуговування операцій    та   проведення   розрахунків   за 
операціями з сертифікатами ФОН здійснюються  емітентом  відповідно 
до  розпоряджень власника цих сертифікатів або внаслідок виконання 
безумовної операції із сертифікатами ФОН та  на  підставі  наданих 
документів,  які  є  підтвердженням  правомірності  здійснення цих 
операцій. 
     Сертифікати ФОН є неподільними. 
     Умови зберігання,  обліку та викупу сертифікатів ФОН визначає 
емітент при їх випуску в проспекті емісії сертифікатів ФОН. 
     Кількість випусків   сертифікатів  ФОН  одного  емітента,  що 
одночасно знаходяться в обігу, не обмежується.
{  Стаття  39  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 40. Операції із сертифікатами ФОН 
     Розміщення  сертифікатів  здійснюється  шляхом відкритого або 
закритого продажу.
{  Частина перша статті 40 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
 
     {  Частину  другу  статті  40  виключено  на  підставі Закону 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
 
     Оплата сертифікатів ФОН при їх розміщенні здійснюється тільки 
грошовими коштами.  Розміщення сертифікатів  ФОН  здійснюються  за 
цінами, встановленими на певну дату, виходячи з правил ФОН. 
     Юридичні та  фізичні  особи  мають право купувати і продавати 
сертифікати ФОН за ринковою  ціною  та  здійснювати  з  ними  інші 
операції, що не суперечать умовам випуску. 
     Сертифікати ФОН,  випущені одним емітентом,  можуть підлягати 
конвертації,  якщо  це  передбачено проспектом емісії сертифікатів 
ФОН.  Конвертація  сертифікатів  ФОН здійснюється емітентом шляхом 
вилучення  з  обігу сертифікатів ФОН одного випуску, їх анулювання 
та обміну на сертифікати ФОН іншого випуску. 
     Договори  щодо  операцій  з  сертифікатами  ФОН не підлягають 
нотаріальному посвідченню. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code