Про холдингові компанії в Україні

Про холдингові компанії в Україні
 Цей Закон визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації.
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
    1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
     державна холдингова компанія – холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі;
 
     Державна керуюча холдингова компанія – державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі; 
 
     корпоративне підприємство – господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія;
 
     холдингова компанія – акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств; { Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 
     холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) – пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, холдингової компанії, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства, холдингової компанії. { Абзац шостий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
 
     Стаття 2. Законодавство України про холдингові компанії
 
     1. Законодавство України про холдингові компанії складається з цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України \”Про акціонерні товариства\” ( 514-17 ), інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та їх корпоративних підприємств.
 
     2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України \”Про акціонерні товариства\” в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
     3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
     Стаття 3. Утворення холдингових компаній
 
     1. Холдингові компанії можуть утворюватися:
 
     а) органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об\’єднання у статутному капіталі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);
 
     б) іншими суб\’єктами на договірних засадах.
 
     2. У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб\’єктів господарювання. Проекти установчих документів холдингових компаній, які утворюються за умови отримання зазначеного дозволу, підлягають погодженню з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
     3. Найменування \”холдингова компанія\” (\”державна холдингова компанія\”) та утворені на його основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб\’єктами господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам цього Закону. Інші суб\’єкти господарювання не мають права використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за таким найменуванням.
 
     4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід\’ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 
     Державна реєстрація холдингових компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” ( 755-15 ) та інших нормативно-правових актів.
 
     Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення Державного реєстру холдингових компаній України.
 
     Стаття 4. Прийняття рішення про утворення холдингової компанії
 
     1. Рішення про утворення холдингової компанії приймається власниками холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та оформлюється відповідним договором.
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code