Разработка ландшафтного дизайна в Киеве и области

Разработка ландшафтного дизайна в Киеве и области
Розміри житлових будинків, господарських будівель (площа забудови, кількість поверхів, висота) та їх розміщення на ділянці визначаються згідно з проектом забудови території індивідуального будівництва, виходячи з умов дотримання необхідних протипожежних, санітарногігієничних та містобудівельнх вимог.
Відстань між деревами у рядових посадках залежить від діаметра крони дерев, від швидкості їх росту та необхідності створити умови для провітрювання бульвару. Діаметр крони дорослих ширококронних дерев у рядових посадках складає від 50 % до 60 % їх висоти. Виходячи з цього можна визначити, що для дерев висотою до 15 м відстань має дорівнювати від 7,5 м до 10 м. 
Відстань між рослинами у залежності від розрахункової величини крони і швидкості росту дерев, наведено у таблиці 6. 
Породи дерев Рекомендована відстань, м з прорідженням без прорідження 
Деревинні породи з широкою кроною: 
а) високорослі (більше ніж 15 м);
дерева, що швидко зростають 4,5-5,5 6-8;
б) середньорослі (від 10 м до 16 м) дерева, що повільно зростають 3,5-4,5 5-6;
в) низькорослі дерева (до 10 м) 2,5-5,5 4-5 Деревинні породи з вузькою кроною – 3-4 м.
У випадках розбіжності вимог архітектурно-містобудівельних, протипожежних та санітарно-захисних розривів приймаються найбільші з них.
Відстань від будинків та споруд до дерев та кущів:
______________________________________________________________________
     |    Відстань до осі, м                |
|   Перелік об\’єктів      |————————————–|
|                         | стовбура дерева     |     куща       |
|—————————————————————-|
|Від зовнішніх стін буді- |                     |                |
|вель та споруд           |          5          |       1,5      |
|Від межі сусідньої       |                     |                |
|ділянки                  |          3          |        1       |
|Від краю тротуарів та    |                     |                |
|садових доріг            |         0,7         |       0,5      |
|Від мачт та опор освітлю-|                     |                |
|вальної мережі           |          4          |        –       |
|Від підошви або внутріш- |                     |                |
|ньої грані підпорних     |                     |                |
|стінок                   |          3          |        1       |
|Від підземних мереж:     |                     |                |
|  газопроводів,          |                     |                |
|  каналізації            |         1,5         |        –       |
|  теплопроводів          |                     |                |
|/від стінок каналів/     |                     |                  |
|та трубопроводів при     |                     |                  |
|безканальній прокладці   |          2          |        1         |
|  водопроводів,          |                     |                  |
|  дренажів               |          2          |        –         |
|  силових кабелів та     |                     |                  |
|  кабелів зв\’язку        |          2          |       0,7        |
|——————————————————————|
| Примітки: 1. Наведені нормативи стосуються дерев з діаметром     |
|крон до 5 м та мають бути відповідно збільшені для дерев з кро-   |
|ною більшого діаметру. Гілки дерев та кущів не повинні перетина-  |
|ти меж сусідніх ділянок.                                          |
| 2. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід прийма-    |
|ти згідно з правилами влаштування електроустроїв.                 |
| 3. Вздовж будинків висотою три поверхи на відстані 5-8 м від     |
|стін необхідно передбачати проїзд завширшки 3,5 м, що забезпечує  |
|доступ пожежних автодрабин або автопідйомників у будь-яку кварти- |
|ру. В цій зоні не допускається розміщувати огорожі, повітряні     |
|електромережі та рядову посадку дерев.                            |
| Вздовж фасадів будинків, що не мають входів, допускається пе-    |
|редбачати смуги завширшки 6 м, що придатні для проїзду пожежних   |
|машин з урахуванням допустимого навантаження на покриття або      |
|грунт.                                                            |
——————————————————————–
ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕКТИВНОГО САДА
1.1. По границе территории коллективного сада должно предусматриваться ограждение.
1.2. На территорию коллективного сада следует предусматривать въезд шириной на менее 4.5 метра и калитки. При количестве садовых участков более 50 следует предусматривать не менее двух въездов.
1.3. Проезды на территорию коллективного сада, а также подъездная дорога, соединяющая территорию коллективного сада с дорогами общего пользования, должны иметь покрытие согласно требованиям.
1.4. Между перекрестками проездов следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 14 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезда. Расстояние между разъездными площадками должно быть не более 200 метров.
1.5. Согласно зонированию, предусмотренному нормативными требованиями по организации территории коллективного сада, в пределах зоны общего пользования размещаются здания и сооружения, перечень которых и примерная занимаемая территория приведены в таблице.
1.6. На территории зоны общего пользования следует предусматривать сооружение сторожки с земельным участком установленных размеров.
1.7. Здания и сооружения в зоне общего пользования должны размещаться не ближе 4 метров от границы садовых участков.
1.8. Для обеспечения наружного пожаротушения следует предусматривать подъезды пожарных автомобилей к открытым или закрытым водоемам с устройствами для забора воды насосами.
1.9. Для строительства общественных зданий и сооружений на территории коллективного сада должны применяться проекты, разработанные и утвержденные в установленном порядке.
1.10. Перечень документов, необходимых для разработки, согласования и утверждения проектной документации по организации и застройке территорий коллективных садов приведен в обязательном приложении.
2. ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ
2.1. Строительство садовых участков и других строений на садовых участках должно осуществляться в соответствии с проектом организации и застройки территории коллективного сада.
2.2. На садовом участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика.
2.3. Минимальные расстояния между сооружениями на садовом участке должны быть:
от помещения для содержания домашней птицы и кроликов до садового домика – 7 метров;
от уборной до садового домика – 12 метров;
от погреба до компостной ямы или ящика, а также до помещения для содержания домашней птицы и кроликов – 7 метров;
от границы соседнего садового участка до садового домика
– 3 метра, до других строений – 1 метр, до помещений для содержания домашней птицы и кроликов – 4 метра.
2.4. Расстояния между соседними строениями в пределах двух в одном ряду или четырех при двухрядном расположении садовых участков не нормируются. Расстояния между крайними строениями этих групп должны быть не менее 15 метров для зданий и сооружений IV, IVа и V степеней огнестойкости и не менее 10 метров – для I, II, III, IIIа и IIIб степеней огнестойкости.
3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
3.1. В подвале, устраиваемом под садовым домом, не допускается размещение помещений для содержания домашней птицы и животных.
3.2. Несущие и ограждающие конструкции и фундаменты садовых домов и хозяйственных строений проектируются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4.1.   Для отопления садовых домов следует предусматривать, как правило, печи и камины на твердом топливе.
4.2. Территория коллективного сада должна быть оборудована системой водоснабжения.
4.3. При выборе источника водоснабжения следует использовать, как правило, подземные воды питьевого качества. При использовании в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев следует руководствоваться санитарными правилами по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
При отсутствии источника водоснабжения питьевого качества допускается по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора принимать решения по снабжению привозной водой.
Допускается для целей пожаротушения использование естественных источников, расположенных на расстоянии не более 200 метров от территорий коллективных садов.
Расход воды для целей пожаротушения следует принимать 5 л/с.
4.4. Для учета воды, расходуемой членами садоводческих товариществ, на водоразборных сооружениях следует предусматривать установку счетчиков.
4.5. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения и полива садовых участков следует предусматривать водопроводную сеть сезонного действия. Там, где это возможно, для полива следует использовать открытые водоемы, грунтовые воды и копани.
4.6. На неканализованных территориях коллективных садов ввод водопровода в садовые дома и бани не допускается.
4.7. Свободный напор в сети водопровода на территории коллективного сада должен быть не менее 0.1 МПа.
4.8. Подводка воды предусматривается только к водоразборному крану на садовом участке и душу. Обработку стоков душа или бани следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях.
4.9. Подключение территорий коллективных садов и садовых участков к газопроводам без разрешения местных органов пожарного надзора не допускается.
4.10. Установку отопительных печей и плит для приготовления пищи следует производить согласно требованиям.
4.11. Хранение баллонов со сжиженным газом следует предусматривать на промежуточном складе баллонов, расположенном на территории зоны общего пользования. Предусматривать хранение указанных баллонов на садовых участках не допускается.
4.12. Проектирование промежуточного склада баллонов, установок газовых плит и баллонов следует осуществлять в соответствии с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве.
4.13. Сети электроснабжения на территории коллективного сада следует предусматривать воздушными линиями.
4.14. В помещениях садового дома следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
4.15. На проездах территории коллективных садов следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки. Сторожка должна быть обеспечена телефонной связью с ближайшим населенным пунктом.
4.16. Электрооборудование и молниезащиту садовых домов следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code