КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ

КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 
    50, 51, 52, ст.349 ) 
  { Вводиться в дію Постановою ВР N 277/94-ВР від 09.12.94 } 
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
    N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5 
    N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
    N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 } 
      { Щодо визнання конституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
        N 21-рп/2004 ( v021p710-04 ) від 15.12.2004 } 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427 
  N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
  N  997-V  (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 
  N  885-VI (  885-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.299 
  N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 
  N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.394 
  N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539 
  N 2753-VI ( 2753-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.128 
  N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 
  N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N  7, ст.65 
  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 
  N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 
  N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 
  N 406-VII (  406-18 ) від 04.07.2013 } 
 
        { У тексті Кодексу слова \”арбітражний суд\” в  усіх 
          відмінках замінено словами  \”господарський  суд\” 
          у   відповідному   відмінку  згідно  із  Законом 
          N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 } 
 { У тексті Кодексу слова  \”Міністерство транспорту  України\”, 
   \”Міністерство рибного господарства України\”,  \”Міністерство 
   економіки  України\”   та  \”Міністерство   охорони  здоров\’я 
   України\”  у  всіх  відмінках  замінено  відповідно  словами 
   \”центральний орган  виконавчої  влади в галузі транспорту\”, 
   \”центральний  орган   виконавчої  влади  в  галузі  рибного 
   господарства\”, \”центральний орган виконавчої влади з питань 
   економічної   політики\”  та  \”центральний орган  виконавчої 
   влади  в галузі  охорони  здоров\’я\” у відповідному відмінку 
   згідно із Законом N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 } 
   { У тексті  Кодексу  слово \”упаковка\”  в усіх  відмінках 
     замінено словом  \”пакування\”  у відповідному  відмінку 
     згідно із Законом N 2189-VI ( 2189-17 ) від 13.05.2010 } 
 { У тексті  Кодексу слова  \”державний морський лоцман\”  в  усіх 
   відмінках і числах – словами \”морський лоцман\” у відповідному 
   відмінку і числі згідно із  Законом N 4709-VI ( 4709-17 ) від 
   17.05.2012; 
   щодо заміни слів \”центральний орган виконавчої влади у галузі 
   транспорту\”  в  усіх  відмінках  на  слова \”центральний орган 
   виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування   та  реалізує 
   державну політику у  сферах морського і річкового транспорту\” 
   у відповідному відмінку див. Закон N 4709-VI ( 4709-17 )  від 
   17.05.2012 } 
  { У тексті Кодексу слова \”центральний орган виконавчої влади в 
    галузі  транспорту\”,  \”центральний орган  виконавчої влади з 
    питань економічної політики\”,  \”центральний орган виконавчої 
    влади  в  галузі  рибного  господарства\”  в  усіх  відмінках 
    замінено відповідно  словами  \”центральний  орган виконавчої 
    влади, що забезпечує формування  державної політики  у сфері 
    транспорту\”,  \”центральний   орган   виконавчої   влади,  що 
    забезпечує   формування   державної   політики  економічного 
    розвитку\”, \”центральний орган виконавчої влади,  що реалізує 
    державну політику  у сфері безпеки  мореплавства суден флоту 
    рибного  господарства\”  у  відповідному  відмінку  згідно із 
    Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
                          Р О З Д І Л  I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
                    ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
     Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України 
     Кодекс торговельного мореплавства України регулює  відносини, 
що виникають з торговельного мореплавства.
     Під торговельним мореплавством у  цьому  Кодексі  розуміється 
діяльність,  пов\’язана  з  використанням  суден  для   перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу та пошти,  рибних  та  інших  морських 
промислів, розвідки та  видобування  корисних  копалин,  виконання 
буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, 
також для інших господарських, наукових і культурних цілей. 
     Стаття 2. Право на торговельне мореплавство 
     Діяльність, що  входить у поняття \”торговельне мореплавство\”, 
відповідно до статті 1 цього  Кодексу  можуть  провадити  суб\’єкти 
господарювання  за  наявності в них відповідної ліцензії,  якщо її 
отримання передбачено законом.
(   Стаття  2  в  редакції  Закону  N  3370-IV  (  3370-15  )  від 
19.01.2006 ) 
     Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства 
     Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує   державну   політику  у  сферах  морського  і  річкового 
транспорту, інші центральні органи виконавчої влади та національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
{  Частина  перша статті 3 в редакції Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) 
від 20.11.2012 } 
     Згідно   з  цим  Кодексом,  іншими  актами  законодавства  та 
міжнародними   договорами  України  центральний  орган  виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
транспорту,  в  межах  своїх повноважень за участю заінтересованих 
центральних  органів  виконавчої  влади  розробляє  та  затверджує 
нормативні   документи   з   питань   торговельного  мореплавства, 
інструкції,   правила  перевезень  вантажів,  пасажирів,  пошти  і 
багажу,  правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному 
сполученні,  які  є  обов\’язковими  для всіх юридичних та фізичних 
осіб.
{  Зміни  до  частини  другої  статті  3  див.  в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Правила    експлуатації   риболовних   суден   затверджуються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  безпеки  мореплавства  суден  флоту 
рибного господарства.
{  Стаття  3 в редакції Закону N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009; 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства 
               України 
     До  цивільних,  адміністративних,  господарських  та    інших 
правовідносин, що виникають із  торговельного  мореплавства  і  не 
врегульовані  цим  Кодексом,  відповідно  застосовуються   правила 
цивільного,   адміністративного,    господарського    та    іншого 
законодавства України. 
     Стаття 5. Застосування права у зв\’язку з заподіянням 
               судном шкоди 
     У разі заподіяння судном шкоди, що  не  передбачена  статтями 
296  і  314  цього  Кодексу,  відшкодування    завданих    збитків 
регулюється законодавством держави, де мала  місце  дія  або  інша 
обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування  шкоди, 
а  якщо  шкода  заподіяна  у  відкритому  морі,  –  законодавством 
держави, під прапором якої плаває судно. 
     Стаття 6. Застосування іноземного законодавства 
     Включення в договори,  передбачені  цим  Кодексом,  умов  про 
застосування  іноземного  законодавства  і  звичаїв  торговельного 
мореплавства дозволяється у разі, коли сторони  можуть  відповідно 
до цього Кодексу відступати від його правил. 
      Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного 
                мореплавства 
     Міжнародні  договори  України    з    питань    торговельного 
мореплавства застосовуються в  Україні  в  порядку,  передбаченому 
Законом України \”Про міжнародні договори України\” ( 3767-12 ). 
     Стаття 8. Вибір суду або арбітражу 
     Майнові спори, що виникають у зв\’язку з договором або  іншими 
цивільно-правовими  відносинами,  пов\’язаними    з    торговельним 
мореплавством і віднесеними до  компетенції  Морської  арбітражної 
комісії при Торгово-промисловій палаті України (Морська арбітражна 
комісія), розглядаються цією комісією за наявності згоди сторін.
     Майновий спір, пов\’язаний  з  торговельним  мореплавством,  в 
якому бере участь іноземна юридична або фізична особа,  може  бути 
за  згодою  сторін  передано  на  розгляд  іноземного  суду   або 
арбітражу. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code