Про рекламу

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                           Про рекламу
    Цей Закон визначає засади  рекламної  діяльності  в  Україні, регулює   відносини,   що   виникають   у   процесі   виробництва, розповсюдження та споживання реклами. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому значенні: 
     виробник реклами – особа,  яка повністю або частково здійснює виробництво реклами; 
     внутрішня   реклама  –  реклама,  що  розміщується  всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань,  що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі  буфетів,  кіосків,  яток),  де  може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються;  
     заходи   рекламного   характеру  –  заходи  з  розповсюдження 
реклами,   які   передбачають  безоплатне  розповсюдження  зразків 
товарів,  що  рекламуються,  та/або  їх  обмін  споживачам  однієї 
кількості  чи  одного  виду  товарів,  що  рекламуються, на інший; 
     знижка –  тимчасове  зменшення  ціни  товару,  яке  надається 
покупцям  (споживачам);  
     зовнішня реклама – реклама,  що розміщується  на  спеціальних 
тимчасових і стаціонарних конструкціях,  розташованих на відкритій 
місцевості,  а також на зовнішніх поверхнях будинків,  споруд,  на 
елементах  вуличного  обладнання,  над проїжджою частиною вулиць і 
доріг; 
     недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести 
в  оману  споживачів  реклами,  завдати  шкоди особам,  державі чи 
суспільству внаслідок неточності,  недостовірності,  двозначності, 
перебільшення,  замовчування,  порушення вимог щодо часу,  місця і 
способу розповсюдження; 
     особа – фізична особа,  в тому числі суб\’єкт  підприємницької 
діяльності,    юридична    особа    будь-якої   форми   власності, 
представництво нерезидента в Україні; 
     порівняльна реклама  –  реклама,  яка  містить  порівняння  з 
іншими особами та/або товарами іншої особи; 
     прихована реклама – інформація про особу чи товар у програмі, 
передачі,  публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям 
і  може  вводити  в  оману  осіб  щодо дійсної мети таких програм, 
передач, публікацій; 
     реклама – інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в 
будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких 
особи чи товару; 
     реклама на транспорті – реклама, що розміщується на території 
підприємств  транспорту  загального  користування,  метрополітену, 
зовнішній  та  внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд 
підприємств транспорту загального користування і метрополітену; 
     рекламні засоби – засоби,  що використовуються для  доведення 
реклами до її споживача; 
     рекламодавець –  особа,  яка  є  замовником  реклами  для  її 
виробництва та/або розповсюдження; 
     розповсюджувач реклами – особа,  яка здійснює  розповсюдження 
реклами; 
     соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена 
в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних 
цілей,  популяризацію  загальнолюдських цінностей і розповсюдження 
якої не має на меті отримання прибутку; 
     спеціальні  виставкові  заходи  –  заходи, які здійснюються з 
метою   просування   відповідного  товару  на  ринок,  проводяться 
організовано  у  певному приміщенні або на огородженому майданчику 
(у  тому  числі  в  місцях  реалізації товару) у визначені строки, 
розраховані   на  зацікавлених  та/або  професійних  відвідувачів, 
організатор  яких  обмежив  відвідування заходу тими особами, яким 
відповідно  до  законодавства  дозволяється  продавати  товар,  що 
демонструється; 
     споживачі реклами  –   невизначене   коло   осіб,   на   яких 
спрямовується реклама; 
     спонсорство –     добровільна     матеріальна,     фінансова, 
організаційна та інша підтримка фізичними  та  юридичними  особами 
будь-якої діяльності  з  метою популяризації виключно свого імені, 
найменування, свого знака для товарів і послуг; 
     товар – будь-який предмет господарського обігу,  в тому числі 
продукція,   роботи,   послуги,   цінні   папери,   об\’єкти  права 
інтелектуальної власності. 
     Стаття 2. Сфера застосування Закону 
     1. Цей Закон регулює  відносини,  пов\’язані  з  виробництвом, 
розповсюдженням та споживанням реклами на території України. 
     2. Дія цього Закону не поширюється на відносини,  пов\’язані з 
розповсюдженням   інформації,   обов\’язковість    розміщення    та 
оприлюднення якої визначено іншими законами України. 
     3. Дія  цього  Закону  не  поширюється на оголошення фізичних 
осіб, не пов\’язані з підприємницькою діяльністю. 
     Стаття 3. Законодавство про рекламу 
     1. Законодавство України  про  рекламу  складається  з  цього 
Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері 
реклами. 
     2. Якщо   міжнародним    договором    України,    згода    на 
обов\’язковість  якого надана Верховною Радою України,  встановлено 
інші правила,  ніж ті,  що передбачені законодавством України  про 
рекламу, застосовуються правила міжнародного договору. 
     Стаття 4. Використання об\’єктів авторського права 
               і (або) суміжних прав у рекламі 
     Використання у  рекламі  об\’єктів  авторського  права і (або) 
суміжних  прав  здійснюється  відповідно  до  вимог  законодавства 
України про авторське право і суміжні права.
     Стаття 5. Спонсорство
     1. У   теле-,  радіопередачах,  матеріалах  в  інших  засобах 
масової інформації,  видовищних та інших заходах,  які створені  і 
проводяться  за участю спонсорів,  забороняється наводити будь-яку 
інформацію рекламного характеру про спонсора та/або  його  товари, 
крім імені   або  найменування  та  знака  для  товарів  і  послуг 
спонсорів. 
     У  телепередачах  забороняється  наводити будь-яку інформацію 
рекламного характеру,  яка подається у вигляді дикторського тексту 
та/або  звукового супроводу,  про спонсора – виробника алкогольних 
напоїв, його ім\’я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, 
що  належить  спонсору. 
     2. Не  можуть  бути  спонсорами  особи,  що   виробляють   чи 
розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом. 
     3. Не   можуть   бути  спонсорами  особи,  що  виробляють  чи 
розповсюджують товари,  виробництво та/або  обіг  яких  заборонено 
законом. 
     4. Програма,  передача,  підготовлена  за підтримки спонсора, 
повинна бути означена за допомогою титрів чи  дикторського  тексту 
на початку та/або наприкінці програми, передачі. 
     5. Спонсор  не  має  права  впливати на зміст та час виходу в 
ефір програми,  передачі або зміст матеріалів друкованого видання, 
які він спонсорує. 
     6. Спонсорство програм і передач новин забороняється. 
     Стаття 6. Мова реклами 
     Мова  реклами  визначається  статтею  26  Закону України \”Про 
засади державної мовної політики\”.
                            Розділ II 
                    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ 
     Стаття 7. Принципи реклами 
     1. Основними  принципами  реклами  є:  законність,  точність, 
достовірність,  використання форм  та  засобів,  які  не  завдають 
споживачеві реклами шкоди. 
     2. Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами 
та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. 
     3. Реклама не повинна містити інформації або  зображень,  які 
порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами 
пристойності. 
     4. Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не 
завдавати їм шкоди. 
     Стаття 8. Загальні вимоги до реклами 
     1. У рекламі забороняється: 
     поширювати інформацію  щодо  товарів,  виробництво,  обіг  чи 
ввезення на митну територію України яких заборонено законом; 
     вміщувати твердження,  які є  дискримінаційними  за  ознаками 
походження  людини,  її соціального і майнового стану,  расової та 
національної  належності,  статі,  освіти,  політичних   поглядів, 
ставлення  до  релігії,  за  мовними ознаками,  родом і характером 
занять,  місцем проживання,  а також такі, що дискредитують товари 
інших осіб; 
     подавати відомості   або   закликати   до   дій,  які  можуть 
спричинити порушення законодавства,  завдають  чи  можуть  завдати 
шкоди здоров\’ю або життю людей та/чи довкіллю,  а також спонукають 
до нехтування засобами безпеки; 
     використовувати засоби   і   технології,   які    діють    на 
підсвідомість споживачів реклами; 
     наводити твердження,   дискримінаційні   щодо  осіб,  які  не 
користуються рекламованим товаром; 
     використовувати  або  імітувати  зображення  Державного Герба 
України,  Державного  Прапора  України,  звучання Державного Гімну 
України, зображення державних символів інших держав та міжнародних 
організацій,  а  також  офіційні  назви державних органів, органів 
місцевого  самоврядування,  крім  випадків,  передбачених законами 
України  у сфері інтелектуальної власності;
     рекламувати товари,  які підлягають обов\’язковій сертифікації 
або  виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального 
дозволу,  ліцензії,  у  разі відсутності відповідного сертифіката, 
дозволу,  ліцензії; 
     вміщувати зображення  фізичної  особи  або використовувати її 
ім\’я  без  письмової  згоди  цієї  особи; 
     імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові 
ефекти,  що  застосовуються в рекламі інших товарів,  якщо інше не 
передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності; 
     рекламувати послуги,  пов\’язані  з  концертною,  гастрольною, 
гастрольно-концертною,  конкурсною,  фестивальною діяльністю,  без 
інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями 
музичних  творів.  Ця інформація повинна займати на афішах,  інших 
рекламних засобах щодо конкретної послуги  не  менше  5  відсотків 
загальної площі, обсягу всієї реклами; 
     розповсюджувати рекламу    (включаючи    анонси    кіно-    і 
телефільмів),  яка  містить  елементи   жорстокості,   насильства, 
порнографії,  цинізму,  приниження  людської  честі  та  гідності. 
Анонси фільмів,  які мають обмеження  щодо  глядацької  аудиторії, 
розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів; 
     розповсюджувати рекламу про спорудження житлового  будинку  з 
використанням   недержавних  коштів,  залучених  від  фізичних  та 
юридичних осіб,  у тому числі в управління,  без набуття/отримання 
суб\’єктами    господарської   діяльності,   що   здійснюють   його 
будівництво чи інвестування та/або фінансування,  відповідно права 
власності   або   користування  земельною  ділянкою,  ліцензії  на 
здійснення   будівельної   діяльності,   дозволу   на    виконання 
будівельних  робіт  чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з 
надання фінансових послуг або  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску 
цільових облігацій,  виконання зобов\’язань за якими забезпечується 
одиницею  нерухомості,  що споруджується. 
     розповсюджувати   рекламу  послуг  з  ворожіння  та  гадання. 
     2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо 
відповідно   до  законодавства  види  діяльності  або  товари,  що 
рекламуються,   підлягають   обов\’язковій   сертифікації   або  їх 
виробництво  чи  реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, 
ліцензії,  а  рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії 
таких  сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому 
порядку.
     3. Реклама  про  проведення  конкурсів,  лотерей,  розіграшів 
призів,   заходів   рекламного   характеру  тощо  повинна  містити 
інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати 
інформаційне  джерело,  з якого можна дізнатися про умови та місце 
проведення цих заходів. 
     Інформація про  будь-які  зміни  умов,   місця   та   строків 
проведення   конкурсів,   лотерей,   розіграшів   призів,  заходів 
рекламного характеру тощо має подаватися у тому самому порядку,  в 
якому вона була розповсюджена.
     5. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна 
містити  відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін 
на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки 
до попередньої ціни реалізації товару.
     6. Гучність  звуку реклами,  що транслюється по телебаченню і 
радіо,  не повинна перевищувати гучність звуку поточної  програми, 
передачі. 
     7. Розміщення  інформації про виробника товару та/або товар у 
місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому 
числі  на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а 
також  безпосередньо  на  самому  товарі  та/або його упаковці, не 
вважається рекламою.
     8. Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені 
у  рекламі,  яка  розміщується  чи  розповсюджується  на території 
України, зазначається виключно у гривні.
     Стаття 9. Ідентифікація реклами 
     1. Реклама  має бути чітко відокремлена від іншої інформації, 
незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її 
можна було ідентифікувати як рекламу. 
     2. Реклама  у теле- і радіопередачах,  програмах повинна бути 
чітко відокремлена від інших програм,  передач  на  їх  початку  і 
наприкінці  за  допомогою  аудіо-,  відео-,  комбінованих засобів, 
титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням 
слова \”реклама\”. 
     3. Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому 
привертається увага до конкретної особи чи товару та  який  формує 
або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів,  читачів) 
щодо цих особи чи товару,  є рекламою  і  має  бути  вміщений  під 
рубрикою \”Реклама\” чи \”На правах реклами\”. 
     4. Логотип   телерадіоорганізації,  яка  здійснює  трансляцію 
програм, передач, не вважається рекламою. 
     5. Прихована реклама забороняється. 
     6.  Вивіска  чи  табличка  з  інформацією  про  зареєстроване 
найменування  особи,  знаки  для товарів і послуг, що належать цій 
особі,  вид  її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого 
найменування  особи),  час  роботи,  що  розміщена  на  внутрішній 
поверхні  власного чи наданого у користування особі приміщення, на 
зовнішній  поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або 
на  поверсі,  де знаходиться власне чи надане у користування особі 
приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code