Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
  Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у  сфері 
забезпечення санітарного та  епідемічного  благополуччя,  визначає 
відповідні  права  і  обов\’язки  державних  органів,  підприємств, 
установ, організацій та громадян, встановлює  порядок  організації 
державної  санітарно-епідеміологічної    служби    і    здійснення 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні. 
 
                          Р о з д і л I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення основних термінів і понять 
     У цьому   Законі   терміни  і  поняття  вживаються  у  такому 
значенні: 
     санітарне та епідемічне  благополуччя  населення  –  це  стан 
здоров\’я населення та середовища життєдіяльності людини, при якому 
показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної 
території,  умови проживання сприятливі для населення, а параметри 
факторів   середовища   життєдіяльності   знаходяться   в   межах, 
визначених санітарними нормами; 
     середовище життєдіяльності    людини   (далі   –   середовище 
життєдіяльності)  –   сукупність   об\’єктів,   явищ   і   факторів 
навколишнього  середовища  (природного  і  штучно створеного),  що 
безпосередньо оточують людину і визначають  умови  її  проживання, 
харчування, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо; 
     фактори середовища   життєдіяльності  –  будь-які  біологічні 
(вірусні,   пріонні,    бактеріальні,    паразитарні,    генетично 
модифіковані  організми,  продукти  біотехнології  тощо),  хімічні 
(органічні і неорганічні,  природні та синтетичні),  фізичні (шум, 
вібрація,  ультразвук,  інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче 
та   інші    види    випромінювання),    соціальні    (харчування, 
водопостачання,   умови   побуту,   праці,  відпочинку,  навчання, 
виховання тощо) та інші фактори,  що впливають або можуть впливати 
на здоров\’я людини чи на здоров\’я майбутніх поколінь; 
     шкідливий вплив   на   здоров\’я   людини   –  вплив  факторів 
середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров\’ю, життю або 
працездатності людини чи здоров\’ю майбутніх поколінь; 
     безпечні умови  для людини – стан середовища життєдіяльності, 
при якому відсутня небезпека шкідливого впливу  його  факторів  на 
людину; 
     сприятливі умови  життєдіяльності  людини  –  стан середовища 
життєдіяльності,  при якому відсутній  будь-який  шкідливий  вплив 
його  факторів  на здоров\’я людини і є можливості для забезпечення 
нормальних і відновлення порушених функцій організму; 
     санітарно-епідемічна     ситуація     –    стан    середовища 
життєдіяльності  та  обумовлений  ним  стан  здоров\’я населення на 
певній території в конкретно визначений час; 
     санітарно-епідеміологічний норматив  (гігієнічний   норматив, 
епідеміологічний    показник,    протиепідемічний    норматив)   – 
встановлене дослідженнями припустиме  максимальне  або  мінімальне 
кількісне  та  (або)  якісне  значення показника,  що характеризує 
фактор  середовища   життєдіяльності   за   медичними   критеріями 
(параметрами)  його  безпечності  для  здоров\’я людини та здоров\’я 
майбутніх поколінь,  а також стан здоров\’я населення за критеріями 
захворюваності,  розповсюджуваності  хвороб,  фізичного  розвитку, 
імунітету тощо; 
     державні  санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та 
санітарно-протиепідемічні         правила         і         норми, 
санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила 
і  норми,  гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні 
санітарно-епідеміологічні  нормативи, санітарні регламенти (далі – 
санітарні  норми)  –  обов\’язкові для виконання нормативно-правові 
акти   центрального   органу   виконавчої   влади,  що  забезпечує 
формування   державної  політики  у  сфері  охорони  здоров\’я,  що 
встановлюють    медичні    вимоги    безпеки    щодо    середовища 
життєдіяльності   та  окремих  його  факторів,  недотримання  яких 
створює  загрозу  здоров\’ю і життю людини та майбутніх поколінь, а 
також  загрозу  виникнення  і розповсюдження інфекційних хвороб та 
масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення; 
     вимоги безпеки  для  здоров\’я  і життя людини – розроблені на 
основі медичної  науки  критерії,  показники,  гранично  допустимі 
межі,   санітарно-епідеміологічні   нормативи,   правила,   норми, 
регламенти тощо (медичні вимоги щодо безпеки для здоров\’я і  життя 
людини),  розроблення,  обгрунтування,  контроль і нагляд за якими 
відноситься виключно до медичної професійної компетенції; 
     небезпечний фактор   –    будь-який    хімічний,    фізичний, 
біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або 
за певних умов може негативно впливати на здоров\’я людини; 
     санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи  (далі  – 
санітарні  заходи)  –  комплекс організаційних,  адміністративних, 
інженерно-технічних,    медичних,    нормативних,     екологічних, 
ветеринарних   та  інших  заходів,  спрямованих  на  усунення  або 
зменшення  шкідливого  впливу  на   людину   факторів   середовища 
життєдіяльності,  запобігання  виникненню  і поширенню інфекційних 
хвороб  і  масових  неінфекційних  захворювань  (отруєнь)  та   їх 
ліквідацію; 
     державна   санітарно-епідеміологічна   експертиза  –  це  вид 
професійної          діяльності          органів         державної 
санітарно-епідеміологічної   служби,  що  полягає  у  комплексному 
вивченні   об\’єктів   експертизи   з   метою   виявлення  можливих 
небезпечних  факторів  у  цих об\’єктах, встановленні відповідності 
об\’єктів  експертизи  вимогам  санітарного законодавства, а у разі 
відсутності відповідних санітарних норм – в обгрунтуванні медичних 
вимог щодо безпеки об\’єкта для здоров\’я та життя людини; 
     висновок державної  санітарно-епідеміологічної  експертизи  – 
документ    установленої   форми,   що   засвідчує   відповідність 
(невідповідність)  об\’єкта  державної   санітарно-епідеміологічної 
експертизи  медичним  вимогам безпеки для здоров\’я і життя людини, 
затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і 
є обов\’язковим для виконання власником об\’єкта експертизи; 
     об\’єкт державної   санітарно-епідеміологічної   експертизи  – 
будь-яка  діяльність,  технологія,  продукція та сировина, проекти 
нормативних  документів, реалізація (функціонування, використання) 
яких  може  шкідливо  вплинути  на  здоров\’я людини, а також діючі 
об\’єкти   та  чинні  нормативні  документи  у  випадках,  коли  їх 
шкідливий    вплив    встановлено    в    процесі   функціонування 
(використання),  а  також  у разі закінчення встановленого терміну 
дії   висновку  державної  санітарно-епідеміологічної  експертизи; 
{  Абзац  шістнадцятий  статті  1  із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     санітарно-епідеміологічний  сертифікат  (далі  –  гігієнічний 
сертифікат)   –   разовий  документ,  виданий  органами  державної 
санітарно-епідеміологічної  служби,  що  підтверджує  безпеку  для 
здоров\’я  та  життя  людини  окремих видів товарів широкого вжитку 
(харчових  продуктів  і  напоїв,  парфумерно-косметичних  виробів, 
товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) 
на    підставі    результатів    проведених    санітарно-хімічних, 
токсикологічних,  фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних 
та  інших  досліджень;  {  Абзац  сімнадцятий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 } 
     масові неінфекційні   захворювання   (отруєння)   –    масові 
захворювання,   виникнення  яких  зумовлено  впливом  біологічних, 
фізичних,   хімічних    чи    соціальних    факторів    середовища 
життєдіяльності,  у  тому  числі  об\’єктів  господарської та інших 
видів діяльності, продукції, робіт, послуг; 
     державна     санітарно-епідеміологічна     експертиза    щодо 
безпечності   харчових  продуктів  –  професійна  діяльність,  яку 
провадять  органи  державної  санітарно-епідеміологічної  служби з 
метою  попередження,  зменшення  та  усунення можливого шкідливого 
впливу  на  здоров\’я  людини  харчового  продукту  і яка полягає в 
оцінці  ризику,  визначенні  відповідних санітарних заходів та/або 
технічних  регламентів  щодо  виробництва  та/або  введення в обіг 
харчових  продуктів  і проведенні перевірки (розширеного контролю) 
на  відповідність  цим  заходам та регламентам наданого виробником 
або  постачальником  зразка харчового продукту, допоміжних засобів 
та матеріалів для виробництва та обігу харчових продуктів, а також 
нових технологій і технологічного обладнання; ( Статтю 1 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо 
безпечності  харчових  продуктів – документ установленої форми,  в 
якому  на  підставі  результатів  аналізу  ризику   та   перевірки 
(розширеного  контролю)  наданого  виробником  або  постачальником 
зразка харчового продукту,  допоміжних засобів та  матеріалів  для 
виробництва   та   обігу   харчових   продуктів,  його  виробничої 
технології і технологічного обладнання,  що  використовується  при 
його  виробництві,  визначається  перелік  санітарних  заходів  та 
технічних регламентів,  яких  повинні  дотримуватися  виробник  та 
постачальник  для  забезпечення  безпечності  харчового  продукту; 
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     об\’єкти санітарних  заходів – харчові продукти,  в тому числі 
для  спеціального  дієтичного  споживання,  функціональні  харчові 
продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки 
та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів, допоміжні 
засоби  та  матеріали для виробництва та обігу харчових продуктів; 
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     ризик – можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків 
від  негативного  впливу  об\’єктів  санітарних  заходів   протягом 
певного  періоду  часу;  (  Статтю  1  доповнено абзацом згідно із 
Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     аналіз ризику    –    процес,    що   складається   з   трьох 
взаємозв\’язаних компонентів:  оцінка ризику, управління ризиком та 
повідомлення  про  ризик;  (  Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     оцінка ризику    –   науково   обґрунтований   процес,   який 
складається з ідентифікації та  характеристики  небезпеки,  оцінки 
впливу, характеристики ризику; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно 
із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     управління ризиком  –  процес вибору альтернативних рішень на 
підставі результатів оцінки ризику та, у разі необхідності, вибору 
і   впровадження   відповідних   засобів   управління  (контролю), 
включаючи  регуляторні заходи; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно 
із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     повідомлення про ризик – взаємний обмін інформацією про ризик 
між   спеціалістами   з  оцінки  ризику,  особами,  що  здійснюють 
управління  ризиком,  заінтересованими  торговими  партнерами   та 
іншими  заінтересованими  сторонами;  ( Статтю 1 доповнено абзацом 
згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     санітарний захід   безпечності  харчових  продуктів  (далі  – 
санітарний захід) – застосування будь-яких  законів,  постанов  та 
інших  нормативно-правових  актів,  вимог  та процедур для захисту 
життя і здоров\’я людей  від  ризику,  що  виникає  від  споживання 
харчових    добавок,    забруднюючих    речовин,    токсинів   або 
хвороботворних організмів  у  харчових  продуктах,  підконтрольних 
санітарній   службі,   та   харчових   продуктів,   підконтрольних 
ветеринарній службі,  виконання  яких  є  обов\’язковим.  Санітарні 
заходи   включають,  зокрема,  обов\’язкові  параметри  безпечності 
кінцевого продукту;  методи переробки  та  виробництва;  процедури 
експертизи,  інспектування,  сертифікації та ухвалення;  положення 
щодо відповідних статистичних методів;  процедури відбору  зразків 
та  методів оцінки ризику;  вимоги щодо пакування та етикетування, 
які   безпосередньо  стосуються  безпечності  харчових  продуктів; 
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     технічний регламент – нормативно-правовий  акт,  затверджений 
центральним   органом   виконавчої   влади   з  питань  технічного 
регулювання  та   споживчої   політики,   в   якому   зазначаються 
характеристики  продукту  чи  пов\’язані  з  ним  процеси  і методи 
виробництва,  включаючи  відповідні   адміністративні   положення, 
виконання  яких  є  обов\’язковим.  Технічний  регламент не містить 
вимог щодо безпечності харчових продуктів,  встановлених згідно із 
санітарними  заходами,  та  може  включати або визначати вимоги до 
термінології,  позначень,  пакування,  маркування або етикетування 
стосовно  продукту,  процесу  чи  методу  виробництва;  ( Статтю 1 
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3078-IV ( 3078-15 ) від 
15.11.2005 ) 
     прикордонні інспекційні  пости  –  потужності  (об\’єкти),  що 
розташовані у пункті пропуску через  державний  кордон,  включаючи 
пункти на автомобільних шляхах,  залізничних станціях, аеропортах, 
морських і річкових портах,  де здійснюється відповідний  контроль 
(інспектування) імпортованих та експортованих вантажів з об\’єктами 
санітарних  заходів,  що  переміщуються  через  державний   кордон 
України;  ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     харчовий продукт   (їжа)  –  будь-яка  речовина  або  продукт 
(сирий,  включаючи  сільськогосподарську  сировину,  необроблений, 
напівоброблений   або   оброблений),   призначені  для  споживання 
людиною. Харчовий  продукт  включає  напій,  жувальну   гумку   та 
будь-яку  іншу  речовину,  зокрема  воду,  що навмисно включені до 
харчового  продукту  під  час виробництва, підготовки або обробки; 
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     харчова добавка  –  будь-яка  речовина,  яка  не   вважається 
харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового 
продукту з технологічною метою в  процесі  виробництва  та  яка  у 
результаті  стає  невід\’ємною частиною продукту (термін не включає 
забруднюючі речовини,  пестициди або речовини,  додані до харчових 
продуктів  для  поліпшення  їх  поживних властивостей); ( Статтю 1 
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3078-IV ( 3078-15 ) від 
15.11.2005 ) 
     ароматизатори –  ароматичні  речовини,  ароматичні препарати, 
технологічні  ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші; 
(   Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     дієтична добавка  –   вітамінні,   вітамінно-мінеральні   або 
трав\’яні  добавки  окремо  та/або  в  поєднанні  у  формі пігулок, 
таблеток,  порошків,  що приймаються перорально разом з  їжею  або 
додаються  до  їжі  в  межах  фізіологічних  норм для додаткового, 
порівняно із звичайним харчуванням, вживання цих речовин; дієтичні 
добавки  також  містять  або  включають  різні речовини або суміші 
речовин,  у тому числі протеїн,  вуглеводи,  амінокислоти, їстівні 
масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються 
необхідними або корисними для харчування  та  загального  здоров\’я 
людини;  (  Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3078-IV 
( 3078-15 ) від 15.11.2005 ) 
     допоміжні матеріали   для   переробки  харчових  продуктів  – 
будь-який матеріал, за винятком матеріалів харчового обладнання та 
інвентарю,   які  не  споживаються,  а  використовуються  під  час 
виробництва або переробки харчового продукту чи його складових для 
досягнення  певної виробничої мети,  в результаті чого утворюються 
залишки  або  похідні  речовини  у  кінцевому продукті; ( Статтю 1 
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 3078-IV ( 3078-15 ) від 
15.11.2005 ) 
     допоміжні засоби  і  матеріали  для  виробництва   та   обігу 
харчових продуктів – матеріали або речовини,  включаючи обладнання 
та інвентар,  одиниці упаковки  (контейнери),  які  контактують  з 
харчовими   продуктами   і  таким  чином  можуть  впливати  на  їх 
безпечність.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code