ПОЛОЖЕННЯ про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      будівництва, архітектури 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства України 
                                      16.01.2007  N 7 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      13 березня 2007 р. 
                                      за N 220/13487 
 
ПОЛОЖЕННЯ про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті  41  Закону 
України \”Про благоустрій населених пунктів\” ( 2807-15 ). 
     1.2. Громадський   контроль  у  сфері  благоустрою  населених 
пунктів здійснюють  громадські  інспектори  благоустрою  населених 
пунктів (далі – громадські інспектори). 
        2. Організація діяльності громадських інспекторів 
     2.1. Діяльність  громадських  інспекторів  організовують   та 
координують місцеві державні адміністрації. 
     2.2. Громадські   інспектори  у  своїй  діяльності  керуються 
Конституцією України  ( 254к/96-ВР ),   законами  України,  актами 
Президента   України   і   Кабінету   Міністрів   України,  іншими 
нормативно-правовими актами і стандартами щодо вимог з благоустрою 
населених пунктів, наказами центрального органу виконавчої влади з 
питань    житлово-комунального    господарства,    наказами     та 
розпорядженнями   Ради   міністрів   Автономної  Республіки  Крим, 
місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад 
та   їх   виконавчих  органів,  Правилами  благоустрою  територій, 
затвердженими в установленому порядку,  у відповідному  населеному 
пункті та цим Положенням. 
          3. Порядок призначення громадських інспекторів 
     3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, 
що досягли 18 років,  мають досвід роботи у сфері  благоустрою  та 
пройшли співбесіду в відповідній місцевій державній адміністрації. 
     3.2. Громадянин,  який  бажає  бути  громадським інспектором, 
подає до відповідної  місцевої  державної  адміністрації  письмову 
заяву   довільної   форми.   До   заяви  може  додаватись  подання 
організації,  що  його   рекомендує,   або   письмове   клопотання 
відповідного    структурного    підрозділу    місцевої   державної 
адміністрації  з  питань  житлово-комунального  господарства,   до 
відання якого належать питання з благоустрою населеного пункту. 
     3.3. Громадські    інспектори    призначаються   відповідними 
місцевими державними адміністраціями після проходження  співбесіди 
та  виявлення  претендентом  знань  з основ законодавства з питань 
благоустрою населених пунктів. 
     3.4. Громадські     інспектори     отримують      посвідчення 
встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток). 
     3.5. Посвідчення    громадського    інспектора    благоустрою 
населених   пунктів   видають    відповідні    місцеві    державні 
адміністрації  терміном  на  один  рік із щорічним продовженням за 
результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського 
інспектора про виконану роботу. 
     3.6. У   посвідченні   громадського  інспектора  визначається 
територія, у межах якої він може здійснювати свої повноваження. 
     3.7. Громадські інспектори виконують  роботу  на  громадських 
засадах,  без  звільнення  від  основної  роботи  і без додаткової 
оплати праці. 
     3.8. Громадський  інспектор  повинен  пройти   інструктаж   у 
відповідній   місцевій   державній   адміністрації,   якою  видано 
посвідчення, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання 
за  їх  результатами протоколів про правопорушення законодавства у 
сфері  благоустрою  населених  пунктів  та  інструктаж  з  техніки 
безпеки. 
        4. Координація діяльності громадських інспекторів 
     4.1. Громадські  інспектори  працюють  у  тісній  взаємодії з 
відповідними місцевими державними адміністраціями,  які призначили 
їх   і  видали  посвідчення  громадського  інспектора  благоустрою 
населених пунктів,  іншими  державними  органами,  які  здійснюють 
контроль  за  станом  та утриманням об\’єктів благоустрою населених 
пунктів. 
     4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється  за  відділом 
або   сектором   відповідного   структурного  підрозділу  місцевої 
державної    адміністрації    з    питань     житлово-комунального 
господарства,  до  відання  якого  належать  питання з благоустрою 
населеного пункту,  сфера діяльності яких збігається  з  галузевим 
напрямком діяльності громадського інспектора. 
     4.3. Керівник  структурного  підрозділу  відповідної місцевої 
державної   адміністрації,   за   яким   закріплений   громадський 
інспектор:
     надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення 
громадського   контролю   за  додержанням  законодавства  у  сфері 
благоустрою та Правил благоустрою території населеного пункту;
     координує його діяльність;
     проводить з  ним   навчання,   ознайомлює   його   з   новими 
законодавчими   та   нормативними   документами,   які   регулюють 
здійснення громадського контролю;
     залучає його   до  участі  в  перевірках,  які  збігаються  з 
напрямком діяльності громадського інспектора;
     оформляє в  установленому  законодавством порядку направлення 
для громадського інспектора на проведення перевірок;
     приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських 
інспекторів благоустрою населеного пункту;
     уносить подання  про  продовження  терміну  виконання функції 
громадського інспектора благоустрою населених пунктів. 
                 5. Права громадських інспекторів 
     Громадські інспектори мають право:
     брати участь  у  проведенні  спільно  з  працівниками органів 
державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, 
установами,  організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері 
благоустрою населених пунктів;
     проводити перевірки,   складати   протоколи   про   порушення 
законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подавати  їх 
органам  державного контролю у цій сфері для притягнення винних до 
відповідальності;
     надавати допомогу   органам   державного   контролю  у  сфері 
благоустрою  населених  пунктів  у  діяльності  щодо   запобігання 
порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;
     здійснювати інші повноваження відповідно до закону. 
               6. Обов\’язки громадських інспекторів 
     Громадські інспектори зобов\’язані:
     дотримуватись вимог  чинного  законодавства  та  вимог  цього 
Положення при проведенні рейдів та перевірок;
     сумлінно виконувати  покладені на них завдання та інформувати 
відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, 
за  якими закріплені громадські інспектори,  про результати рейдів 
та перевірок безпосередньо після їх закінчення;
     щокварталу до  5  числа наступного за звітним кварталом та не 
пізніше  15  січня  наступного  за  звітним   року   подавати   до 
відповідної  місцевої  державної  адміністрації,  якою  призначено 
громадського    інспектора    благоустрою    населених    пунктів, 
щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу. 
                    7. Позбавлення повноважень 
                     громадського інспектора 
     7.1. Місцева   державна   адміністрація,    яка    призначила 
громадського інспектора, має право позбавити його права виконувати 
обов\’язки громадського інспектора благоустрою населених пунктів  з 
анулюванням відповідного посвідчення у разі:
     ненадання у встановлені терміни  щоквартальних  та  щорічного 
звітів або негативної їх оцінки;
     неналежного виконання ним обов\’язків громадського інспектора;
     учинення громадським  інспектором  порушень  законодавства  з 
питань благоустрою населених пунктів,  перевищення повноважень,  а 
також  учинення  інших  протиправних  дій при виконанні обов\’язків 
громадського інспектора благоустрою населених пунктів. 
     7.2. Рішення  про  позбавлення  права  виконувати   обов\’язки 
громадського    інспектора   благоустрою   населених   пунктів   з 
анулюванням  відповідного  посвідчення   приймається   відповідною 
місцевою державною адміністрацією. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code