ПОЛОЖЕННЯ про порядок розпорядження картографічною інформацією

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                          постановою Кабінету Міністрів України 
                             від 25 березня 1997 р. N 269 
 ПОЛОЖЕННЯ про порядок розпорядження картографічною інформацією 
     { У тексті Положення слово \”Укргеодезкартографія\” в усіх 
       відмінках   замінено   словом  \”Держкомприродресурсів\” 
       згідно  з  Постановою  КМ  N  792  (  792-2004-п ) від 
       21.06.2004 } 
          { У тексті Положення та додатку до нього слово 
            \”Держкомприродресурсів\”   замінено    словом 
            \”Мінприроди\”  згідно з  Постановою КМ  N 754 
            ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 } 
   { У тексті Положення та додатку до нього слово \”Мінприроди\” 
     замінено  словом  \”Держкомзем\”  у  відповідному  відмінку 
     згідно  з  Постановою  КМ  N 1413  (  1413-2009-п  )  від 
     23.12.2009 } 
     { У тексті Положення слово \”Держкомзем\” у всіх відмінках 
       замінено  словом  \”Держземагентство\”  у   відповідному 
       відмінку згідно з Постановою КМ  N 200 (  200-2012-п ) 
       від 22.02.2012 } 
 
     1. Це  Положення  визначає  порядок  розпорядження (надання у 
користування і продаж) відкритою картографічною інформацією,  що є 
державною власністю.
     Порядок розпорядження картографічною інформацією з  обмеженим 
доступом визначається законодавством України.
     Порядок розпорядження  картографічною   інформацією,   що   є 
власністю   юридичних  і  фізичних  осіб,  визначається  власником 
зазначеної інформації відповідно до законодавства. 
     2. Картографічна  інформація  –   це   зафіксоване   значення 
астрономо-геодезичних,  висотних  та гравіметричних вимірів,  дані 
топографічного та картографічного характеру, аерокосмічних зйомок.
     Картографічна інформація    може   бути   об\’єктом   товарних 
відносин, що регулюються цивільним та іншим законодавством. 
     3. Картографічна  інформація  незалежно  від  форм  власності 
підлягає   обов\’язковій   реєстрації   та   обліку   в  Державному 
картографо-геодезичному фонді (далі – Держкартгеофонд).
     Склад і обсяг інформації,  яка підлягає обов\’язковій передачі 
до  Держкартгеофонду,  порядок  її  обліку  та  доступу   до   неї 
визначаються Держземагентством.
     У  разі  оновлення  картографічної інформації,  розміщеної на 
різних видах  носіїв,  відповідно  до  вимог  нормативно-технічних 
актів  Держземагентства  картографічна інформація минулих років не 
може використовуватись юридичними та фізичними особами як офіційні 
матеріали.  (  Пункт  3  доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ 
N 2020 ( 2020-98-п ) від 18.12.98 ) 
     4. Картографічна  інформація,  що  є  державною  власністю  і 
передана  до  Держкартгеофонду,  надається   у   користування   на 
договірних засадах,  причому,  органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування – безоплатно.
     Юридичні та фізичні особи,  що бажають отримати картографічну 
інформацію у користування, надсилають до Держземагентства запит, в 
якому зазначається:
     мета отримання інформації;
     територія (регіон), на яку запитується інформація;
     перелік замовлених  відомостей  та  ступінь  їх   детальності 
(масштаб карти);
     вид носія інформації;
     форма надання інформації.
     Держземагентство  розглядає  запит про надання картографічної 
інформації у користування і протягом 10 днів інформує заявника про 
наявність  або  відсутність зазначеної інформації та умови надання 
її у користування.
     За наявності  інформації   запит   задовольняється   протягом 
місяця. 
     5. Держкартогеофонд     може    надавати    у    користування 
картографічну інформацію,  передану йому на зберігання, на умовах, 
визначених власником цієї інформації. 
     6.  Юридична  або   фізична   особа,   яка   бажає   придбати 
картографічну інформацію, передану на зберігання Держземагентству, 
надсилає запит Держземагентству.
     У запиті зазначаються:
     відомості про юридичну особу (найменування, місцезнаходження, 
прізвище,  ім\’я,  по батькові,  посада особи, що надіслала запит); 
для фізичних осіб – прізвище, ім\’я, по батькові, місце проживання;
     вид діяльності підприємця;
     прізвища та   посади  осіб,  уповноважених  діяти  від  імені 
юридичної чи фізичної особи;
     склад і обсяг картографічної інформації;
     обсяг прав на  картографічну інформацію, що придбавається.
{  Пункт  6  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1413 
(  1413-2009-п  )  від  23.12.2009,  N  200  (  200-2012-п  )  від 
22.02.2012 } 
     7.    Держземагентство    розглядає    запит   на   придбання 
картографічної  інформації  та  протягом 10 днів інформує заявника 
про прийняте рішення.
     У разі  відсутності  встановлених  законодавством обмежень на 
отримання інформації, запит задовольняється протягом місяця. 
     8. Розміри плати за картографічну інформацію,  що є державною 
власністю, визначаються з урахуванням:
     значення об\’єкта, щодо якого запитується інформація;
     рівня повноти та детальності наданої інформації;
     попиту на конкретну інформацію;
     витрат на її підготовку;
     мети, з якою вона використовується. 
     9. Кошти,  отримані за надання у користування та від  продажу 
картографічної   інформації,   після   сплати  податків  та  інших 
обов\’язкових   платежів   використовуються   Держземагентством  на 
фінансування витрат, передбачених кошторисом для Держземагентства, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України. 
     10. Експорт картографічної інформації здійснюється відповідно 
до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність. 
     11. Митне оформлення картографічної інформації провадиться за 
наявності     позитивного     висновку     експертної      комісії 
Держземагентства    щодо    можливості   експорту   картографічної 
інформації, складеного за формою згідно з додатком. 
                                              Додаток 
                                      до Положення про порядок 
                                    розпорядження картографічною 
                                            інформацією 
                             ВИСНОВОК 
               експертної комісії Держземагентства 
        щодо можливості експорту картографічної інформації 
 
Експертна комісія у складі _______________________________________ 
                           (посада, прізвище, ім\’я та по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
розглянувши_______________________________________________________ 
                      (вид, назва матеріалу)
підтверджує, що в них_____________________________________________ 
                         (наявність чи відсутність інформації з 
                                     обмеженим доступом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Висновок__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Голова комісії 
(керівник-експерт)                  ___________________________ 
                                    (повне найменування посади) 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code