ПОРЯДОК розроблення містобудівної документації

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      регіонального розвитку, 
                                      будівництва 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства України 
                                      16.11.2011  N 290 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      20 грудня 2011 р. 
                                      за N 1468/20206 
 
ПОРЯДОК розроблення містобудівної документації 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Цей  Порядок  визначає механізм розроблення або внесення 
змін до  містобудівної  документації  з  планування  території  на 
державному   рівні   в  частині  схем  планування  окремих  частин 
території  України  та  містобудівної  документації  з  планування 
території на регіональному і місцевому рівнях (далі – містобудівна 
документація). 
     1.2. У  цьому  Порядку   терміни   вживаються   у   значенні, 
наведеному   в   Законі  України  \”Про  регулювання  містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ). 
     1.3. Відносини між замовником  та  розробником  містобудівної 
документації  в процесі розроблення,  затвердження або внесення до 
неї змін регулюються  договором,  складеним  відповідно  до  вимог 
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та інших нормативно-правових 
актів. 
     1.4. Організація розроблення містобудівної  документації  або 
внесення змін до неї здійснюється шляхом забезпечення:
     оприлюднення рішення    про     розроблення     містобудівної 
документації або внесення змін до неї;
     визначення розробника містобудівної документації або внесення 
змін до   неї   та  укладання  договору  з  урахуванням  положень, 
встановлених Законом України \”Про здійснення державних закупівель\” 
( 2289-17 );
     складання разом  із  розробником  та   затвердження   проекту 
завдання  на  розроблення  містобудівної документації або внесення 
змін до неї;
     надання розробнику   вихідних   даних,  а  також  вимог  щодо 
розміщення  об\’єктів  державного  й  регіонального  значення   або 
доручення щодо їх збирання;
     фінансування розроблення   містобудівної   документації   або 
внесення змін до неї відповідно до укладеного договору;
     надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної 
відповідно до вимог законодавства;
     здійснення контролю за розробленням  або  внесенням  змін  до 
містобудівної документації;
     узгодження проекту  містобудівної  документації  з   органами 
місцевого   самоврядування,  що  представляють  інтереси  суміжних 
територіальних  громад,  в  частині   врегулювання   питань   щодо 
територій спільних інтересів;
     розгляду проекту          містобудівної          документації 
архітектурно-містобудівною  радою  згідно  зі  статтею  20  Закону 
України \”Про регулювання містобудівної діяльності\” ( 3038-17 );
     подання проекту   містобудівної   документації  з  планування 
території на державному рівні в частині  схем  планування  окремих 
частин території України,  містобудівної документації з планування 
територій  на  регіональному  рівні,   генерального   плану   міст 
експертній організації   для   проведення  експертизи  в  порядку, 
визначеному постановою Кабінету Міністрів України  від  25.05.2011 
N 548   (   548-2011-п  )  \”Про  затвердження  Порядку  проведення 
експертизи містобудівної документації\”;
     подання на  затвердження  завершеного  проекту  містобудівної 
документації. 
     1.5. Розробник містобудівної документації:
     готує проект  договору  на  розроблення  або внесення змін до 
містобудівної документації;
     бере участь  у  складанні проекту завдання на розроблення або 
внесення змін до містобудівної документації;
     збирає вихідні дані за дорученням замовника;
     розробляє містобудівну документацію або вносить до неї  зміни 
відповідно   до   вимог   державних  будівельних  норм,  державних 
стандартів;
     бере участь   у   розгляді  архітектурно-містобудівною  радою 
відповідного рівня та  сесією  відповідної  ради  розробленої  ним 
містобудівної документації;
     пропонує замовнику  у   разі   необхідності   залучити   інші 
науково-дослідні та  проектні організації до проведення додаткових 
досліджень,    розроблення    окремих    розділів    містобудівної 
документації. 
     1.6. Інженерно-технічні  заходи цивільного захисту (цивільної 
оборони)   у   містобудівній    документації    розробляються    і 
затверджуються  як  окремий  документ  згідно  з  ДБН Б.1.1-5:2007 
\”Склад,  зміст,  порядок розроблення,  погодження та  затвердження 
розділу  інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) у містобудівній документації\”. 
     1.7. Оригінал розробленої містобудівної  документації,  зміни 
до неї зберігаються в архіві розробника на паперових і електронних 
носіях  в  порядку,  встановленому  наказом  Головного   архівного 
управління при  Кабінеті  Міністрів  України  від  20.07.98  N  41 
( z0576-98  )  \”Про  затвердження  Переліку  типових  документів\”, 
зареєстрованим у   Міністерстві   юстиції   України   17.09.98  за 
N 576/3016.  При зберіганні містобудівної документації, що містить 
службову інформацію,    необхідно   також   дотримуватись   вимог, 
визначених постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27.11.98 
N 1893  (  1893-98-п  )  \”Про  затвердження Інструкції про порядок 
обліку,  зберігання і використання документів,  справ,  видань  та 
інших   матеріальних   носіїв  інформації,  які  містять  службову 
інформацію\”. 
     1.8. Примірники    текстових    і    графічних     матеріалів 
містобудівної   документації  або  змін  до  неї  на  паперових  і 
електронних носіях передаються розробником замовнику у  кількості, 
зазначеній у договорі на її розроблення. 
     1.9. При   розробленні,   затвердженні,   внесенні   змін  до 
містобудівної документації,  проведенні громадських  слухань  щодо 
врахування  громадських  інтересів  замовник  і розробник вживають 
заходів  з  нерозголошення  спеціальної  інформації,  передбаченої 
Зводом відомостей,  що становлять державну таємницю,  затвердженим 
наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440 ( z0902-05  ), 
зареєстрованим у   Міністерстві   юстиції  України  17.08.2005  за 
N 902/11182. 
     1.10. Під   час   розроблення   містобудівної    документації 
пропозиції  замовника щодо використання територій вносяться ним на 
розгляд розробника  для  визначення  можливості  їх  врахування  в 
проекті містобудівної документації. 
            II. Розроблення містобудівної документації 
       з планування території на державному рівні в частині 
         схем планування окремих частин території України 
     2.1. Замовником  розроблення  схем  планування окремих частин 
території України є  Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим, 
відповідні обласні ради. 
     2.2. Замовник  розроблення  схеми  планування  окремих частин 
території України організовує її розроблення або внесення змін  до 
неї згідно з пунктом 1.4 розділу I цього Порядку. 
     2.3. Схеми   планування   окремих  частин  території  України 
розробляються суб\’єктами господарювання,  які  мають  ліцензію  на 
розроблення схем планування території. 
     2.4. Схеми   планування   окремих  частин  території  України 
затверджуються рішенням замовників за умови отримання  позитивного 
висновку державної експертизи. 
           III. Розроблення містобудівної документації 
          з планування території на регіональному рівні 
     3.1. Рішення про  розроблення  містобудівної  документації  з 
планування  території  на регіональному рівні або внесення змін до 
неї та  джерела  фінансування  приймає  Верховна  Рада  Автономної 
Республіки Крим, відповідні обласні та районні ради. 
     3.2. Замовником   розроблення  містобудівної  документації  з 
планування території на регіональному рівні або внесення  змін  до 
неї є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні 
та районні ради. 
     3.3. Організація  розроблення,   коригування   показників   і 
затвердження  містобудівної документації з планування території на 
регіональному рівні або внесення змін до  неї  здійснюється  Радою 
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласними  та  районними 
державними адміністраціями згідно з пунктом 1.4  розділу  I  цього 
Порядку. 
     3.4. Містобудівна   документація   на   регіональному   рівні 
розробляється суб\’єктами господарювання,  які  мають  ліцензію  на 
розроблення схем планування території. 
     3.5. Містобудівна  документація  з  планування  території  на 
регіональному  рівні  або  внесення  змін  до  неї  затверджується 
рішенням  відповідних  рад за умови отримання позитивного висновку 
державної експертизи. 
            IV. Розроблення містобудівної документації 
            з планування території на місцевому рівні 
     4.1. Рішення   про   розроблення  генерального  плану,  плану 
зонування території, детального плану території, яка розташована в 
межах   населеного   пункту,   а   також  внесення  змін  до  цієї 
містобудівної документації приймає відповідна  сільська,  селищна, 
міська рада. 
     4.2. Рішення про розроблення детального плану території,  яка 
розташована за межами населеного  пункту,  або  внесення  змін  до 
нього  приймає  відповідна  районна  рада,  а  в  разі відсутності 
адміністративного району –  відповідно  Верховна  Рада  Автономної 
Республіки Крим,  обласна рада, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації. 
     4.3. Замовником  розроблення  містобудівної  документації   з 
планування  території  на місцевому рівні або внесення змін до неї 
є:
     при розробленні  генерального плану населеного пункту,  плану 
зонування території,  а  також  детального  плану  території,  яка 
розташована   в   межах  населеного  пункту,  –  виконавчий  орган 
сільської,  селищної,  міської ради,  Київська та  Севастопольська 
міські державні адміністрації;
     при розробленні детального плану території,  яка  розташована 
за межами населеного пункту, – районна державна адміністрація, а в 
разі  відсутності  адміністративного  району  –  відповідно   Рада 
міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  обласна,  Київська  та 
Севастопольська міські державні адміністрації. 
     4.4. Замовник  розроблення   містобудівної   документації   з 
планування  території  на  місцевому рівні та внесення змін до неї 
визначає   джерела    фінансування    розроблення    містобудівної 
документації та організовує її розроблення. 
     4.5. Генеральний  план  населеного  пункту  та план зонування 
території  розробляється  суб\’єктами  господарювання,  які   мають 
ліцензію на розроблення генеральних планів населених пунктів. 
     4.6. Детальний   план   території   розробляється  суб\’єктами 
господарювання, які мають ліцензію на розроблення детальних планів 
території. 
     4.7. План   зонування   території   розробляється  для  всієї 
території  населеного  пункту  або  для  її   частини   (кварталу, 
мікрорайону, іншого  планувального утворення),  першочергово – для 
історичних   ареалів;    інвестиційно    привабливих    територій; 
сформованих    сельбищних    територій   існуючої   забудови,   де 
передбачаються окремі локальні перетворення, можлива реконструкція 
або   розміщення   окремих   будівель   і   споруд.  Послідовність 
розроблення  та  площі  територій  населеного  пункту,  для   яких 
розробляються  плани  зонування,  визначає  відповідний спеціально 
уповноважений орган з питань містобудування та архітектури  згідно 
з генеральним планом населеного пункту. 
     4.8. Детальний  план  території  розробляється  для територій 
житлових районів,   мікрорайонів,   кварталів   нової    забудови, 
комплексної   реконструкції  кварталів,  мікрорайонів  застарілого 
житлового  фонду,  територій  виробничої,  рекреаційної  та  іншої 
забудови.  Послідовність розроблення та площі територій,  для яких 
розробляються  детальні  плани,  визначає  відповідний  спеціально 
уповноважений   орган   з  питань  містобудування  та  архітектури 
відповідно  до  генерального  плану  населеного  пункту,  а   якщо 
територія  розташована за межами населеного пункту,  відповідно до 
схеми   планування   території   району   (в   разі    відсутності 
адміністративного   району   –   відповідно  до  схеми  планування 
території Автономної Республіки Крим, області). 
     4.9. Крім функцій,  визначених у пункті 1.4 розділу  I  цього 
Порядку,   замовник   розроблення   містобудівної  документації  з 
планування території на місцевому рівні:
     звертається до  Кабінету  Міністрів  України  щодо визначення 
державних інтересів для їх  урахування  під  час  розроблення  або 
внесення змін до генеральних планів для міст Києва та Севастополя, 
до обласних державних  адміністрацій,  Ради  міністрів  Автономної 
Республіки  Крим  –  щодо  визначення  державних  інтересів для їх 
урахування під час розроблення або внесення  змін  до  генеральних 
планів для міст обласного, республіканського Автономної Республіки 
Крим значення;
     забезпечує проведення  громадських  слухань  щодо  врахування 
громадських інтересів  у  проекті  містобудівної  документації  на 
місцевому  рівні  в  порядку,  затвердженому  постановою  Кабінету 
Міністрів України  від  25.05.2011  N  555  (  555-2011-п  )  \”Про 
затвердження   Порядку   проведення   громадських   слухань   щодо 
врахування громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні\”. 
     4.10. Крім функцій, передбачених у пункті 1.5 розділу I цього 
Порядку, розробник містобудівної документації на місцевому рівні:
     бере участь  у  розгляді  пропозицій громадськості до проекту 
генерального плану,  плану зонування території,  детального  плану 
території в процесі проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів;
     доопрацьовує в   разі   необхідності   проект   містобудівної 
документації за         результатами          розгляду          на 
архітектурно-містобудівній   раді   та  громадських  слухань  щодо 
врахування громадських інтересів. 
     4.11. Генеральні плани  населених  пунктів,  плани  зонування 
території та  зміни до них затверджуються відповідними сільськими, 
селищними, міськими радами. 
     4.12. Детальний  план  території,  яка  розташована  в  межах 
населеного пункту,  затверджується  виконавчим  органом сільської, 
селищної,  міської  ради,  а  за   відсутності   затвердженого   в 
установленому  порядку  плану  зонування  території  – відповідною 
сільською, селищною, міською радою.
     Детальний план  території,  розташованої за межами населеного 
пункту, затверджується районною державною адміністрацією, а в разі 
відсутності  адміністративного району – відповідно Радою міністрів 
Автономної    Республіки    Крим,    обласною,    Київською     та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями. 
     4.13. Експертизі   містобудівної  документації  на  місцевому 
рівні підлягають генеральні плани міст. 
                  V. Підстави для внесення змін 
                   у містобудівну документацію 
     5.1. Рішення  щодо  внесення змін у містобудівну документацію 
приймається на підставі:
     результатів моніторингу   її   реалізації,  який  проводиться 
відповідно  до  Порядку  проведення  містобудівного   моніторингу, 
затвердженого   наказом   Міністерства   регіонального   розвитку, 
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України   від 
01.09.2011  N  170  (  z1268-11 ),  зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 07.11.2005 за N 1268/20006;
     виникнення умов  для  зміни  масштабів  та характеру розвитку 
населеного пункту;
     змін у видах функціонального використання окремих територій;
     необхідності вирішення екологічних та інженерних питань;
     виникнення потреби    у   розміщенні   об\’єктів   державного, 
регіонального значення,  а також таких, що забезпечують громадські 
інтереси;
     необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів. 
     5.2. Необхідність внесення змін до містобудівної документації 
обґрунтовується  відповідним  органом  з  питань містобудування та 
архітектури. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code