Про регулювання містобудівної діяльності

   З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про регулювання містобудівної діяльності 
 Цей Закон   встановлює   правові   та   організаційні  основи 
містобудівної діяльності і  спрямований  на  забезпечення  сталого 
розвитку   територій   з  урахуванням  державних,  громадських  та 
приватних інтересів. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в  такому 
значенні: 
     1)  Генеральна схема планування території України ( 3059-14 ) 
–  містобудівна  документація, що визначає концептуальні вирішення 
планування та використання території України; 
     2) генеральний   план   населеного   пункту   –  містобудівна 
документація,   що   визначає   принципові   вирішення   розвитку, 
планування,  забудови  та іншого використання території населеного 
пункту; 
     3) детальний план території – містобудівна  документація,  що 
визначає планувальну організацію та розвиток території; 
     4) замовник – фізична або юридична особа,  яка має намір щодо 
забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву; 
     5) інженерно-транспортна     інфраструктура     –    комплекс 
інженерних, транспортних споруд і комунікацій; 
     6) лінії регулювання забудови  –  визначені  в  містобудівній 
документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних 
ліній,  меж окремих земельних  ділянок,  природних  меж  та  інших 
територій; 
     7) містобудівна   документація   –  затверджені  текстові  та 
графічні матеріали з питань регулювання  планування,  забудови  та 
іншого використання територій; 
     8) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 
(далі – містобудівні умови та обмеження) –  документ,  що  містить 
комплекс  планувальних  та  архітектурних  вимог до проектування і 
будівництва щодо  поверховості  та  щільності  забудови  земельної 
ділянки,  відступів  будинків  і  споруд  від червоних ліній,  меж 
земельної ділянки,  її благоустрою та озеленення,  інші вимоги  до 
об\’єктів будівництва,  встановлені законодавством та містобудівною 
документацією; 
     9) план   зонування   території   (зонінг)   –   містобудівна 
документація,   що   визначає   умови  та  обмеження  використання 
території для містобудівних потреб у межах визначених зон; 
     10) приміська зона – територія,  що забезпечує просторовий та 
соціально-економічний розвиток міста; 
     11) проектна  документація – затверджені текстові та графічні 
матеріали,  якими визначаються містобудівні,  об\’ємно-планувальні, 
архітектурні,  конструктивні,  технічні, технологічні вирішення, а 
також кошториси об\’єктів будівництва; 
     12)  схеми  планування  території  на  регіональному  рівні – 
планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної 
схеми  планування  території  України  (  3059-14  )  та  визначає 
принципові  вирішення розвитку, планування, забудови, використання 
територій  адміністративно-територіальних  одиниць  та  їх окремих 
частин; 
     13) територія  –  частина  земної   поверхні   з   повітряним 
простором  та  розташованими  під  нею  надрами у визначених межах 
(кордонах),  що  має  певне  географічне  положення,  природні  та 
створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; 
     14) червоні  лінії  –  визначені в містобудівній документації 
щодо пунктів геодезичної мережі межі  існуючих  та  запроектованих 
вулиць,  доріг,  майданів,  які  розділяють  території забудови та 
території іншого призначення. 
     Стаття 2. Планування і забудова територій 
     1. Планування і забудова  територій  –  діяльність  державних 
органів,  органів місцевого самоврядування,  юридичних та фізичних 
осіб, яка передбачає: 
     1) прогнозування розвитку територій; 
     2) забезпечення   раціонального   розселення   і   визначення 
напрямів сталого розвитку територій; 
     3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; 
     4) взаємоузгодження   державних,   громадських  та  приватних 
інтересів під час планування і забудови територій; 
     5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової 
та громадської       забудови,      виробничих,      рекреаційних, 
природоохоронних,  оздоровчих,  історико-культурних та інших зон і 
об\’єктів; 
     6) встановлення    режиму   забудови   територій,   на   яких 
передбачено провадження містобудівної діяльності; 
     7) розроблення  містобудівної  та   проектної   документації, 
будівництво об\’єктів; 
     8) реконструкцію існуючої забудови та територій; 
     9) збереження,   створення   та   відновлення   рекреаційних, 
природоохоронних,  оздоровчих територій та  об\’єктів,  ландшафтів, 
лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень; 
     10) створення      та     розвиток     інженерно-транспортної 
інфраструктури; 
     10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб 
з  обмеженими  фізичними  можливостями та інших маломобільних груп 
населення;
{  Частину першу статті 2 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     11) проведення моніторингу забудови; 
     12) ведення містобудівного кадастру; 
     13) здійснення контролю у сфері містобудування. 
     2. Інструментом державного регулювання планування територій є 
містобудівна   документація,   яка   поділяється  на  документацію 
державного, регіонального та місцевого рівнів. 
     3. Містобудівна документація  розробляється  на  паперових  і 
електронних  носіях  на оновленій картографічній основі в цифровій 
формі  як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  державній 
геодезичній   системі   координат   УСК-2000   і   єдиній  системі 
класифікації та кодування об\’єктів будівництва для формування  баз 
даних містобудівного кадастру. 
     Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності 
     1. Відносини  у  сфері  містобудівної  діяльності регулюються 
Конституцією України  (  254к/96-ВР  ),  Цивільним  (  435-15   ), 
Господарським (  436-15  )  і  Земельним  (  2768-14  )  кодексами 
України,  цим Законом,  законами  України  \”Про  Генеральну  схему 
планування території   України\”   (   3059-14   ),   \”Про   основи 
містобудування\” (  2780-12  ),   \”Про   архітектурну   діяльність\” 
( 687-14 ), \”Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового  фонду\”  (  525-16  ),   \”Про   землеустрій\” 
( 858-15 ), іншими нормативно-правовими актами. 
     2. Якщо    міжнародним    договором    України,    згода   на 
обов\’язковість якого надана Верховною Радою  України,  встановлено 
інші   правила,   ніж   ті,   що   передбачені   цим  Законом,  то 
застосовуються правила міжнародного договору України. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code