ПРАВИЛА приєднання електроустановок до електричних мереж

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики 
17.01.2013  № 32
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
8 лютого 2013 р. 
за № 236/22768
ПРАВИЛА приєднання електроустановок до електричних мереж
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.
Для реалізації вимог цих Правил в електропередавальній організації видається відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов\’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників та забезпечує реалізацію принципу \”єдиного вікна\” для замовника.
1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;
договір про приєднання до електричних мереж – письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання);
електрифікація – виконання електропередавальною організацією комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;
електроустановки зовнішнього забезпечення – електричні мережі (об\’єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до об\’єкта замовника на виконання технічних умов;
замовник – фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальній організації про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;
зміна технічних параметрів – збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об\’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну;
місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;
місце приєднання (точка приєднання) електроустановки – існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника;
оперативно-технічне обслуговування – цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного постачання електричної енергії споживачам з дотриманням вимог енергетичної безпеки;
підключення – виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;
потужність, замовлена до приєднання, – максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об\’єкта замовника;
приєднання електроустановки (далі – приєднання) – надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;
резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) – різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити діючі електричні мережі на певній межі балансової належності у відповідний період доби, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей час доби, з урахуванням дозволеної потужності іншим споживачам та потужності, замовленої до приєднання;
стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об\’єкта замовника: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно;
схема електрозабезпечення – однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об\’єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;
технічні умови на приєднання до мереж (об\’єктів) електроенергетики – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об\’єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід\’ємним додатком до договору про приєднання (далі – технічні умови);
транзитна електроустановка – електроустановка, якою електрична енергія, окрім як власнику цієї електроустановки, передається іншим споживачам електричної енергії та/або електропередавальній організації.
1.3. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил.
Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.
До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії.
Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1).
Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (додаток 2) та пред\’являє паспортний документ.
До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:
ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;
копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об\’єктом або, за відсутності об\’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;
копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
1.4. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник обирає електропередавальну організацію, яка буде надавати послугу з приєднання.
1.5. Суб\’єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб\’єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб\’єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.
У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб\’єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб\’єкта господарювання, які погоджуються цим суб\’єктом господарювання.
Технічні умови на приєднання до мереж суб\’єкта господарювання, що видаються електропередавальною організацією у межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб\’єкта господарювання у відповідний період доби, містять вимоги щодо автоматичного обмеження потужності у цей період доби та автоматичного відключення протягом іншого часу.
У разі розташування об\’єкта замовника не на межі балансової належності електричних мереж суб\’єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, послуга з приєднання надається електропередавальною організацією відповідно до цих Правил.
Плата за приєднання до електричних мереж суб\’єкта господарювання визначається електропередавальною організацією відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.
Споживач має право без погодження з електропередавальною організацією та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб\’єкту господарювання, за договором на його території.
Електроустановки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж суб\’єкта господарювання стають транзитними, мають бути забезпечені оперативно-технічним обслуговуванням персоналом власника транзитних установок або за відповідним договором зі спеціалізованою організацією, яка має право на виконання таких робіт.
1.6. Приєднання електроустановок замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цих Правил після виконання електропередавальною організацією, яка здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.
Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб\’єкт, уповноважений згідно із Законом України \”Про регулювання містобудівної діяльності\”.
Після здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташована територія комплексної забудови.
Точки приєднання на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах земельних ділянок та/або на електроустановках об\’єктів замовників, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові.
Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії або, за згодою суб\’єкта, який виконує функції замовника електрифікації, за рахунок поворотної фінансової допомоги.
1.7. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.
1.7.1. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану протягом двох робочих днів електропередавальна організація визначає точки забезпечення потужності з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.
Для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.
У разі незгоди із запропонованими електропередавальною організацією точками забезпечення потужності замовник на підставі техніко-економічного обґрунтування може запропонувати інші варіанти можливого приєднання. При цьому вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування надаються протягом 5 робочих днів електропередавальною організацією безоплатно.
Електропередавальна організація приймає пропозиції замовника щодо точок забезпечення потужності відповідно до техніко-економічного обґрунтування або, у разі наявності відхилень техніко-економічного обґрунтування від вихідних даних, надає замовнику протягом 10 робочих днів обґрунтовану письмову відмову та офіційно повідомляє про таку відмову відокремлений підрозділ Держенергонагляду у відповідному регіоні.
1.7.2. Будь-яка особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об\’єкта відповідно до додатка 3 до цих Правил (без укладення договору про приєднання) отримати безоплатно вихідні дані для розробки техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання електроустановок зовнішнього електрозабезпечення з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки техніко-економічного обґрунтування документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об\’єктами, не надаються.
1.7.3. Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об\’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, бурові, земснаряди, базові станції стільникового зв\’язку тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об\’єктах) власника мереж (електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об\’єктів здійснюється в установленому цими Правилами порядку без справляння плати за приєднання.
Приєднання до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів підрядної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов\’язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується відповідно до вимог цих Правил без справляння плати за приєднання. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об\’єктах) електропередавальної організації та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.
Підключення будівельних струмоприймачів та тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об\’єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення.
У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.
З метою тимчасового електропостачання будівельних струмоприймачів та забезпечення потреб замовника в електропостачанні на об\’єкті між замовником та відповідним постачальником електричної енергії укладається договір про постачання електричної енергії у встановленому законодавством України порядку, який діє до завершення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об\’єкті замовника.
1.8. Проектування розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередач, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується замовником.
Проектування розвитку електричних мереж з метою стандартного приєднання електроустановок замовника, у тому числі попереднє узгодження трас ліній електропередачі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника, забезпечується електропередавальною організацією.
1.9. Якщо в схемі інженерного забезпечення електричною енергією електроустановок замовника від точки забезпечення потужності, замовленої до приєднання, до струмоприймачів замовника передбачається використання мереж декількох власників електричних мереж, підготовка технічних умов та виконання необхідних погоджень покладаються на електропередавальну організацію, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.
Електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід\’ємною частиною якого є технічні умови.
1.10. У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання цієї електроустановки, нові технічні умови не видаються.
1.11. Для населення з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об\’єкта архітектури, зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання або зміни точки приєднання технічні умови не видаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція здійснюється електропередавальною організацією згідно з укладеним договором.
1.12. Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code