ПРАВИЛА організації системи зовнішнього контролю якості

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 
майна України 
10.06.2013 № 797
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 червня 2013 р. 
за № 938/23470
ПРАВИЛА організації системи зовнішнього контролю якості
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила поширюються на:
суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та/або напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», які мають намір отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (далі – спеціалізація 1.8) та/або за спеціалізацією 2.3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» у межах напряму 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (далі – спеціалізація 2.3);
суб’єктів господарювання, які мають намір отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі – напрям 3);
суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або за напрямом 3.
1.2. Ці Правила визначають вимоги до суб’єктів оціночної діяльності у частині забезпечення якості послуг, порядок організації та здійснення системи зовнішнього контролю якості послуг.
1.3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
вимоги до якості послуг – сукупність вимог, які висуваються до суб’єктів оціночної діяльності, організації їх діяльності, ресурсів, що використовуються під час надання послуг, звітності;
зовнішній контроль якості послуг – діяльність Фонду державного майна України та атестаційно-рецензійної комісії за дорученням Фонду державного майна України з виявлення та запобігання порушенням суб’єктами оціночної діяльності вимог до якості послуг, установлених цими Правилами;
клієнт – замовник послуги;
послуга – професійна оціночна діяльність, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3;
програма організації та дотримання вимог до якості послуг (далі – Програма) – документ, що містить перелік організаційних заходів, дій та ресурсів, що виконує (використовує) суб’єкт оціночної діяльності з метою виконання ним цих Правил;
система управління якістю – сукупність взаємопов’язаних та скоординованих дій, елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують надання суб’єктом оціночної діяльності якісних послуг;
якісна послуга – послуга, яка відповідає цим Правилам та задовольняє потреби клієнта;
якість послуги – сукупність властивостей послуги, що визначає ступінь її відповідності цим Правилам та задоволеності потреби клієнта.
II. Вимоги до якості послуг
2.1. Суб’єкти оціночної діяльності забезпечують високу якість послуг шляхом дотримання вимог законодавства та вимог:
до керівників суб’єктів оціночної діяльності;
до оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;
щодо подання інформації (звітності);
до системи управління якістю;
щодо ведення реєстру звітів про оцінку.
2.2. Керівник суб’єкта оціночної діяльності складає іспит на відповідність знань у сфері оцінки майна, майнових прав за програмою, що за своїм обсягом не може бути меншою, ніж програма базової підготовки оцінювачів, та містить інші питання відповідно до переліку питань для проведення іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності, встановлених Фондом державного майна України.
2.3. Оцінювачі, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності, повинні відповідати таким вимогам:
мати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової підготовки за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або за напрямом 3, а також посвідчення про підвищення кваліфікації за напрямами та спеціалізаціями, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача;
не мати не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину або не бути особою, на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
2.4. Суб’єкти оціночної діяльності подають інформацію (звітність) за допомогою єдиної бази даних звітів про оцінку відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого Фондом державного майна України (далі – Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку).
2.5. Суб’єкти оціночної діяльності запроваджують  систему управління якістю.
Зовнішній контроль системи управління якістю здійснюється Фондом державного майна України та атестаційно-рецензійною комісією за дорученням Фонду державного майна України.
2.6. Система управління якістю (в цілому або її складова частина) повинна бути розроблена, документально оформлена, запроваджена у діяльність та постійно підтримуватися та удосконалюватися у строки, визначені Програмою, але не рідше ніж один раз на три роки. Документальне оформлення системи управління якістю (в цілому або її складової(их) частини (частин)) здійснюється шляхом розробки та затвердження відповідного(их) документа(ів). У разі коли система управління якістю (в цілому або її складова частина) є об’єктом інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність усіх прав, визначених законодавством, для її використання.
2.7. Суб’єкт оціночної діяльності вживає таких заходів:
визначає процедури – дії, які здійснює суб’єкт оціночної діяльності для забезпечення якості надання послуг;
визначає послідовність та взаємодію таких процедур;
визначає критерії результативності таких процедур;
забезпечує моніторинг та аналіз процедур.
2.8. Суб’єкт оціночної діяльності документує дотримання системи управління якістю (в цілому або її складової(их) частини (частин)). Документування може здійснюватися на паперових (шляхом складання анкет, заяв, контрольних аркушів тощо) або цифрових носіях. Задокументована інформація системи управління якістю зберігається протягом часу, достатнього для того, щоб особа (особи), відповідальна(і) за систему управління якістю, мала(и) змогу оцінити дотримання вимог системи управління якістю.
2.9. Система управління якістю складається з:
відповідальності керівника суб’єкта оціночної діяльності за організацію контролю якості;
етичних вимог;
організації документообігу, в тому числі автоматизованого;
автоматизованої оцінки;
автоматизованої обробки даних під час підготовки звіту про оцінку;
забезпечення конфіденційності та належного зберігання печаток, штампів та бланків;
забезпечення захисту персональних даних;
забезпечення функціонування власного веб-сайту в Інтернеті;
процедури надання послуги;
процедури співпраці з клієнтом;
процедури забезпечення персоналом;
процедури організації розгляду скарг;
можливостей та способів відшкодування завданої шкоди (збитків);
актуалізації нормативної бази з питань оцінки;
звітності суб’єкта оціночної діяльності.
2.10. Керівник суб’єкта оціночної діяльності забезпечує:
всі необхідні процедури та заходи, а також ресурси для функціонування системи управління якістю;
визначення особи (осіб), відповідальної(их) за систему управління якістю в цілому та/або окремих процедур (складових процедур) та заходів.
2.11. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє етичні вимоги для співробітників. Етичні вимоги ґрунтуються на таких принципах: якість послуг, що надаються, повинна переважати над іншими факторами, у тому числі комерційними; професійна компетентність; чесність; об’єктивність; конфіденційність.
2.12. Організація документообігу у суб’єкта оціночної діяльності повинна:
бути чітко формалізована та закріплена у відповідних документах. Кожен вид документів повинен мати закріплену схему руху (регламент) від  створення до кінцевої готовності.  Схема руху документа повинна забезпечувати такі вимоги, як якість документа, швидкість його створення, об’єктивність, надійність, достовірність. Якщо документом є звіт про оцінку майна, майнових прав, його титульний аркуш повинен обов’язково містити відомості про замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна, назву об’єкта оцінки та його коротку характеристику, величину вартості, отриману в результаті оцінки, підписи виконавця звіту про оцінку майна та керівника суб’єкта оціночної діяльності, скріплені печаткою суб’єкта оціночної діяльності, реєстраційний номер звіту про оцінку, присвоєний такому звіту відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку;
забезпечувати автоматизований документообіг відповідно до розділу ІІІ цих Правил.
2.13. Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує автоматизовану оцінку та обробку даних під час підготовки звіту про оцінку майна, майнових прав відповідно до розділу ІІІ цих Правил.
2.14. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечувати конфіденційність та належне зберігання печаток, штампів та бланків у вогнестійкому сейфі.
2.15. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечувати захист персональних даних під час їх обробки шляхом дотримання вимог законодавства про захист персональних даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних».
2.16. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет. На веб-сайті розміщується інформація про суб’єкта оціночної діяльності (прізвище, ім’я, по батькові / найменування, дата видачі та номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, напрями та спеціалізації суб’єкта оціночної діяльності, зазначені у його сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності); оцінювачів, що працюють у його складі, документи оцінювачів та суб’єкта оціночної діяльності, що надають право на здійснення оцінки майна, майнових прав, перелік реєстраційних номерів звітів про оцінку майна, майнових прав, виконаних суб’єктом оціночної діяльності, присвоєних таким звітам про оцінку відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку; інша інформація, яку суб’єкт оціночної діяльності вважає за необхідне розмістити. Крім того, на веб-сайті розміщується посилання для доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку, яка забезпечує можливість здійснення перевірки достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав у режимі он-лайн. Перевірка достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав здійснюється за реєстраційним номером звіту про оцінку майна, майнових прав. Поряд з можливістю перевірки достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав у режимі он-лайн така перевірка може здійснюватися шляхом письмового запиту.
2.17. Суб’єкт оціночної діяльності повинен розробити та впровадити процедури надання послуг. Процедури надання послуг передбачають такі етапи: визначення вимог клієнта до послуги, яку він замовляє; визначення вимог законодавства до послуги, що замовлена клієнтом; визначення можливості надання такої послуги; отримання інформації, яка необхідна для надання послуги; узагальнення отриманої інформації про замовлену послугу; визначення особи, яка є відповідальною за надання послуги (виконавця); виконання необхідних дій для надання послуги; контроль за наданням послуги. Результати виконання процедури надання послуги оформлюються документально.
2.18. Суб’єкт оціночної діяльності повинен встановлювати процедури співпраці з клієнтом, які забезпечують:
можливість клієнта різними способами (не менше ніж двома) замовити послугу;
можливість клієнта отримати кваліфіковану консультацію щодо послуги, яку він має намір замовити;
інформування клієнта про його обов’язок надавати достовірну інформацію;
можливість зворотного зв’язку з клієнтом;
можливість клієнта отримати достовірну інформацію про суб’єкта оціночної діяльності, а саме про документи, які надають право суб’єкту оціночної діяльності та оцінювачам, що працюють у його складі, надавати послуги з оцінки майна, майнових прав;
можливість клієнта зв’язатися (не менше ніж двома способами) з особою (особами), відповідальною(ими) за систему управління якістю, для оскарження дій працівників суб’єкта оціночної діяльності.
2.19. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити достатню кількість працівників з відповідною кваліфікацією та дотримання персоналом етичних вимог. Досягнення вказаної мети здійснюється шляхом встановлення процедур оцінки рівня та якості послуг, що надаються персоналом, перевірки  та підвищення кваліфікації персоналу.
2.20. Суб’єкт оціночної діяльності повинен розробити та впровадити процедуру розгляду скарг, у тому числі у разі незгоди клієнта з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, яка забезпечуватиме:
можливість клієнта направити скаргу;
наявність особи (осіб), відповідальної(их) за розгляд скарг (у разі незгоди клієнта з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, – забезпечення колегіального розгляду скарг);
обов’язковість розгляду скарги;
вжиття заходів для усунення порушень у разі, якщо обставини, викладені у скарзі, дійсно мають місце;
вжиття заходів за результатами розгляду скарг, у тому числі до конкретного працівника суб’єкта оціночної діяльності, на дії якого надійшла скарга;
доведення до відома всіх працівників суб’єкта оціночної діяльності інформації про скарги, які надійшли, та про заходи, які були вжиті.
У разі якщо клієнт не згоден з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, він разом з правом на звернення щодо проведення рецензування також має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності для забезпечення колегіального розгляду такої скарги. У разі такого звернення суб’єкт оціночної діяльності забезпечує проведення рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав. Для рецензування такого звіту суб’єкт оціночної діяльності на договірних засадах залучає не менше двох рецензентів, які відповідно до законодавства мають право проводити рецензування та не мають інших взаємовідносин із суб’єктом оціночної діяльності, крім взаємовідносин з питань рецензування звітів про оцінку. Метою такого рецензування є вивчення зауважень до звіту про оцінку майна, майнових прав та можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна, майнових прав. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав буде встановлено, що такі зауваження вплинули на достовірність оцінки майна, майнових прав, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує безоплатне проведення повторної оцінки майна, майнових прав.
2.21. У разі завдання шкоди (збитків) суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити їх відшкодування відповідно до законодавства.
2.22. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити актуалізацію нормативної бази з питань оцінки шляхом формування переліку нормативно-правових актів з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, доведення інформації про зміни стану нормативно-правових актів з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності до відома працівників суб’єкта оціночної діяльності для використання під час провадження оціночної діяльності.
2.23. Суб’єкт оціночної діяльності надає до Фонду державного майна України звітність про виконання робіт з оцінки майна та майнових прав щодо об’єктів оцінки, визначених у пункті 2 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231. Процедура та форми надання звітності встановлюються відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.
Суб’єкт оціночної діяльності надає до Фонду інформацію щодо впровадження системи управління якістю.
IІІ. Автоматизований документообіг, автоматизована оцінка та автоматизована обробка даних
3.1. Забезпечення автоматизованого документообігу, автоматизованої оцінки та автоматизованої обробки даних під час підготовки звіту про оцінку суб’єктом оціночної діяльності здійснюється в такому порядку:
документи в електронній формі створюються, передаються відповідним працівникам суб’єктів оціночної діяльності на кожному етапі технологічного процесу, пов’язаного  з автоматизованим документообігом, автоматизованою оцінкою та автоматизованою обробкою даних під час підготовки звіту про оцінку майна та майнових прав;
документи в електронній формі зберігаються в архіві документів в електронній формі суб’єкта оціночної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства;
документи в електронній формі підлягають знищенню після закінчення строку їх зберігання відповідно до пункту 14 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року №  231.
3.2. У разі коли автоматизований документообіг, автоматизована оцінка та автоматизована обробка даних під час підготовки звіту про оцінку є об’єктом (об’єктами) інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність усіх прав, визначених законодавством, для її використання.
3.3. Суб’єкт оціночної діяльності веде реєстр звітів про оцінку майна та майнових прав. У реєстрі звітів про оцінку майна та майнових прав зазначається така інформація:
реєстраційний номер звіту про оцінку майна, майнових прав, присвоєний такому звіту про оцінку відповідно до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку;
прізвище, ім’я та по батькові оцінювача(ів), що здійснювали оцінку;
дата видачі та номер свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
напрями та спеціалізації оцінювача(ів), зазначені у його (їх) свідоцтві(ах) про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
відомості про підвищення кваліфікації оцінювача(ів) за зазначеними напрямами та спеціалізаціями;
назва об’єкта оцінки та його коротка характеристика;
прізвище, ім’я, по батькові / найменування замовника оцінки;
дата і номер договору на проведення оцінки;
мета і дата оцінки;
строк дії оцінки;
вид вартості, що визначався;
використані методичні підходи;
величина вартості, отримана в результаті оцінки, у тому числі в розрахунку на одиничний показник;
відомості щодо рецензування (у разі проведення такого рецензування та у разі наявності відповідної інформації), висновки за результатами рецензування;
документ, що підтверджує приймання звіту про оцінку майна замовником;
строк та адреса зберігання звіту.
ІV. Зовнішній контроль якості послуг
4.1. Зовнішній контроль якості послуг здійснюється Фондом державного майна України та атестаційно-рецензійною комісією за дорученням Фонду державного майна України.
4.2. Зовнішній контроль якості послуг проводиться у таких випадках:
під час отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600;
у разі надходження скарги (скарг) на дії (бездіяльність) суб’єкта оціночної діяльності, у тому числі на якість його послуг;
у разі надходження до Фонду державного майна України інформації відповідно до порядку взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна України, Міністерства доходів і зборів України, Державного агентства земельних ресурсів України під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
4.3. Під час здійснення зовнішнього контролю якості можуть застосовуватися такі заходи:
вивчення документів, поданих суб’єктом оціночної діяльності, для підтвердження дотримання вимог цих Правил;
аналіз інформації про суб’єкта оціночної діяльності, у тому числі скарг на такого суб’єкта оціночної діяльності та результатів розгляду таких скарг;
організація проведення рецензування звіту (звітів) про оцінку майна, майнових прав, складеного(их) оцінювачами, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;
аналіз звітної інформації, поданої суб’єктами оціночної діяльності до Фонду державного майна України;
запит звіту (звітів) про оцінку майна, майнових прав та інших пов’язаних з ним (ними) документів;
у разі коли система управління якістю (в цілому або її складова частина) є об’єктом інтелектуальної власності, Фонд державного майна України у межах своїх повноважень вживає заходів щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності.
4.4. Метою зовнішнього контролю якості послуг є перевірка дотримання вимог до якості послуг, визначених цими Правилами, на підставі документів, поданих суб’єктом оціночної діяльності для підтвердження дотримання вимог до якості послуг відповідно до цих Правил, а також отриманих в установленому порядку Фондом державного майна України документів та інформації, у тому числі від органів державної влади тощо.
Атестаційно-рецензійна комісія здійснює аналіз та контроль процедур та заходів зовнішнього контролю якості послуг, встановлених Програмою.
Фонд державного майна України доручає атестаційно-рецензійній комісії здійснювати такі заходи зовнішнього контролю якості послуг:
підтвердити правильність складання Програми та її відповідність цим Правилам;
розглядати та надавати до Фонду державного майна України висновки та пропозиції щодо впровадження та роботи Програми;
розкривати стан організації системи зовнішнього контролю якості в частині роботи Програми;
надавати повний перелік встановлених фактів порушень чинного законодавства.
4.5. Для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності претендент подає до Фонду державного майна України повний пакет документів, що підтверджують проведення та втілення зовнішнього контролю якості послуг, відповідно до пункту 8 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року № 231, та документи, передбачені пунктом 1 розділу ІІ Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600.
Програму, надану суб’єктом оціночної діяльності, та інші документи, що підтверджують її впровадження, Фонд державного майна України направляє до атестаційно-рецензійної комісії на розгляд. У відповідному листі зазначається строк, протягом якого атестаційно-рецензійна комісія має надати свої висновки та пропозиції.
За результатами роботи атестаційно-рецензійної комісії складається протокол, який має розкривати стан організації системи зовнішнього контролю якості, її відповідність законодавству, у разі встановлення порушень – їх повний перелік, висновки та пропозиції. Протокол має містити висновок щодо впровадження системи зовнішнього контролю якості у суб’єкта оціночної діяльності.
Протокол підписується всіма присутніми членами атестаційно-рецензійної комісії та передається до Фонду державного майна України на розгляд та прийняття відповідного рішення.
Інші документи, що подав суб’єкт оціночної діяльності для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, розглядаються Фондом державного майна України.
4.6. Під час розгляду скарг на дії (бездіяльність) суб’єкта оціночної діяльності або у разі надходження до Фонду державного майна України інформації відповідно до порядку взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна України, Міністерства доходів і зборів України, Державного агентства земельних ресурсів України рішення про проведення зовнішнього контролю якості послуг приймається шляхом направлення наданих заявником матеріалів до атестаційно-рецензійної комісії. У відповідному листі зазначається строк, протягом якого атестаційно-рецензійна комісія має надати свої висновки та пропозиції.
За результатами роботи атестаційно-рецензійної комісії складається протокол, який має розкривати стан організації системи зовнішнього контролю якості, повний перелік встановлених фактів порушень чинного законодавства, висновки та пропозиції. Протокол має містити висновки щодо обґрунтованості звернення.
Протокол підписується всіма присутніми членами атестаційно-рецензійної комісії та передається до Фонду державного майна України на розгляд та прийняття відповідного рішення.
За результатами розгляду скарг Фонд державного майна України вживає відповідних заходів, передбачених чинним законодавством, про що повідомляє заявника.
4.7. Зовнішній контроль якості послуг проводиться у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання необхідних документів для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності або від дати надходження скарги або відповідної інформації щодо якості послуг.
V. Порядок подання документів для підтвердження дотримання вимог до якості послуг
5.1. Для підтвердження дотримання вимог до якості послуг суб’єкт оціночної діяльності розробляє та впроваджує Програму. У разі коли система управління якістю (в цілому або її складова частина) є об’єктом інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність усіх прав, визначених законодавством, для її використання та повідомляє про це Фонд державного майна України в довільній формі. Фонд державного майна України у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання порушенню прав інтелектуальної власності.
5.2. Програма разом з документами, що підтверджують дотримання вимог до якості послуг, а також документів, що підтверджують втілення заходів, дій та ресурсів, визначених Програмою, у діяльність суб’єкта оціночної діяльності, надсилається до Фонду державного майна України для їх розгляду на відповідність цим Правилам.
5.3. Фонд державного майна України протягом тридцяти днів з дати надходження Програми зобов’язаний її розглянути та надати висновок щодо його відповідності (невідповідності) цим Правилам. При цьому в разі залучення до проведення зовнішнього контролю якості послуг атестаційно-рецензійної комісії враховуються її висновки та пропозиції. Якщо Програма не відповідає цим Правилам або вона не впроваджена, Фонд державного майна України у своєму висновку зазначає відповідні зауваження.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code