ПОЛОЖЕННЯ про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Фонду державного 
                                      майна України 
                                      30.10.2001  N 1996 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 листопада 2001 р. 
                                      за N 956/6147 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
        про порядок стажування фізичних осіб для отримання 
               кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
{ Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
 
                      I. Загальні положення 
     1.  Це  Положення  розроблено з метою реалізації вимог Закону 
України  \”Про  Фонд  державного майна України\” ( 4107-17 ), Закону 
України  \”Про  оцінку  майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність  в  Україні\”  ( 2658-14 ), постанови Кабінету Міністрів 
України  від  04  березня  2013  року  N 231 ( 231-2013-п ) \”Деякі 
питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і 
сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до 
законодавства  та  відповідно  до  Положення про порядок укладання 
угоди  про  співробітництво  з  професійної підготовки оцінювачів, 
затвердженого   наказом   Фонду   державного   майна  Україна  від 
29.10.2001  N  1977 ( z0955-01 ), для встановлення єдиного порядку 
стажування  фізичних  осіб,  які  пройшли  навчання  за  програмою 
базової  підготовки оцінювачів за будь-яким з її напрямів. { Абзац 
перший  пункту  1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Фонду  державного  майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     Терміни,   що   вживаються  в  цьому  Положенні,  мають  таке 
значення:  {  Пункт 1 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом 
Фонду державного майна N 214 ( z0294-10 ) від 16.02.2010 } 
     звіт  про оцінку майна – це документ, який відповідає вимогам 
Закону  України  \”Про  оцінку  майна,  майнових прав та професійну 
оціночну   діяльність   в  Україні\”  (  2658-14  )  та  положенням 
(національним  стандартам)  з  оцінки  майна;  { Пункт 1 розділу I 
доповнено  абзацом  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 214 
(  z0294-10  )  від  16.02.2010;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – 
зміни  втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна 
N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012; із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     навчальний звіт про оцінку майна – це документ,  який не  має 
юридичної  сили  для  прийняття  управлінських  рішень;  { Пункт 1 
розділу  I  доповнено  абзацом  згідно  з Наказом Фонду державного 
майна N 214 ( z0294-10 ) від 16.02.2010 } 
     стажування   оцінювача   за  напрямом  3  \”Оцінка  для  цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, 
які  справляються відповідно до законодавства\” (далі – напрям 3) – 
складення  фізичною  особою  під час навчання за програмою базової 
підготовки  за  напрямом 3 не менше чотирьох навчальних звітів про 
оцінку  з отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки 
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових 
платежів,    які   справляються   відповідно   до   законодавства, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 
2013 року № 231, позитивних рецензій про повну відповідність таких 
звітів  вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових 
прав  та  професійної  оціночної  діяльності;  { Пункт 1 доповнено 
новим  абзацом  згідно  з  Наказом  Фонду  державного  майна N 799 
( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     стажування  оцінювача за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, 
які    справляються   відповідно   до   законодавства\”   (далі   – 
спеціалізація  1.8)  та/або  спеціалізацією  2.3 \”Оцінка для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, 
які    справляються   відповідно   до   законодавства\”   (далі   – 
спеціалізація 2.3) – складення фізичною особою під час навчання за 
програмою   базової   підготовки   за  спеціалізацією  1.8  та/або 
спеціалізацією  2.3  не  менше двох навчальних звітів про оцінку з 
отриманням відповідно до вимог Порядку проведення оцінки для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, 
які   справляються   відповідно  до  законодавства,  затвердженого 
постановою  Кабінету  Міністрів України від 04 березня 2013 року № 
231,  позитивних  рецензій  про  повну  відповідність таких звітів 
вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та 
професійної  оціночної діяльності та позитивних рецензій про повну 
відповідність  вимогам  нормативно-правових  актів з оцінки майна, 
майнових  прав  та  професійної оціночної діяльності не менше двох 
звітів   про  оцінку,  складених  таким  оцінювачем  за  попередні 
періоди,  незалежно  від напряму (спеціалізації) оцінки. { Пункт 1 
доповнено  новим  абзацом  згідно з Наказом Фонду державного майна 
N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     Порядок  проходження  стажування за спеціалізацією 1.8 та/або 
спеціалізацією  2.3  або  напрямом  3  визначено  розділом V цього 
Положення.  {  Пункт  1  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом 
Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     2.  Стажування  фізичної особи, яка отримала документ про те, 
що навчалася за відповідним курсом, організовує навчальний заклад, 
в  якому  вона  проходила навчання за програмою базової підготовки 
оцінювачів  (далі  –  навчальний  заклад). Стажування відбувається 
протягом одного року.
{ Зміни до пункту 2 розділу I див. в Наказі Фонду державного майна 
N  554  (  z0657-12  ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на 
підставі  Наказу  Фонду  державного  майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012 } 
     3.  Стажування оцінювача-стажиста проходить у складі суб\’єкта 
оціночної  діяльності  (далі  –  база стажування). База стажування 
повинна  відповідати  напряму  оцінки  майна,  відповідно  до якої 
проводилось   навчання  оцінювача-стажиста  за  програмою  базової 
підготовки оцінювачів.
{  Зміни  до абзацу першого пункту 3 розділу I див. в Наказі Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     У   період   стажування  оцінювачу-стажисту  надається  право 
брати участь у підготовці звітів про оцінку майна під керівництвом 
керівника стажування або готувати навчальні звіти про оцінку майна 
під  керівництвом  керівника стажування. Звіт про оцінку майна або 
навчальний  звіт про оцінку майна оформлюється відповідно до вимог 
чинного  законодавства.  {  Пункт  3  розділу  I доповнено абзацом 
згідно  з  Наказом  Фонду  державного майна N 214 ( z0294-10 ) від 
16.02.2010 } 
          II. Організація стажування та контроль за його 
                           проходженням 
     4. Стажування оцінювача-стажиста  організовується  навчальним 
закладом  у  місячний  термін  від  дати  видачі  йому посвідчення 
оцінювача-стажиста. 
     5. Оцінювач-стажист  має  право  самостійно  визначати   базу 
стажування,   про   що  в  20-денний  термін  письмово  повідомляє 
навчальний заклад. До письмового повідомлення додається відповідна 
письмова  згода  суб\’єкта  оціночної діяльності.  В інших випадках 
навчальний заклад самостійно визначає базу стажування. 
     У   разі   необхідності   оцінювач-стажист   може   проходити 
стажування  у складі декількох баз стажування залежно від напрямів 
оцінки майна, відповідно до яких проводилася базова підготовка.
{  Зміни до абзацу другого пункту 5 розділу II див. в Наказі Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     6. З   метою   забезпечення   стажування   навчальний  заклад 
зобов\’язаний укладати відповідні договори із суб\’єктами  оціночної 
діяльності, на базі яких здійснюватиметься стажування. 
     7.  Керівником  стажування повинен бути оцінювач, який має не 
менш  ніж  дворічний  досвід  практичної діяльності з оцінки майна 
відповідно   до   напряму   та  спеціалізацій  базової  підготовки 
оцінювача-стажиста   і   працює   у   складі   суб\’єкта  оціночної 
діяльності.
{  Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     8. Оцінювач може бути керівником стажування не більше  ніж  у 
десяти оцінювачів-стажистів одночасно. 
     9. Керівник   стажування   та   оцінювач-стажист   самостійно 
визначають  програму  та  календарний  план  стажування.  Програма 
стажування повинна передбачати: 
     участь  оцінювача-стажиста  у  складанні  не  менше  ніж двох 
звітів  про оцінку майна або навчальних звітів про оцінку майна за 
кожною  спеціалізацією  в  межах  напряму  оцінки  майна,  за якою 
проводилась  базова  підготовка оцінювача-стажиста; { Абзац другий 
пункту 9 розділу II в редакції Наказу Фонду державного майна N 214 
( z0294-10 ) від 16.02.2010 }
{  Зміни до абзацу другого пункту 9 розділу II див. в Наказі Фонду 
державного  майнаіз  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     закріплення знань положень (національних  стандартів)  оцінки 
майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна; 
     напрацювання практичних навичок із  застосуванням  методичних 
підходів з оцінки майна тощо. 
     10. Контроль  за проходженням оцінювачем-стажистом стажування 
здійснює  навчальний  заклад.  Форми  контролю   за   проходженням 
стажування визначаються навчальним закладом самостійно. 
     11.  Для  складання  кваліфікаційного іспиту оцінювач-стажист 
надає  на розгляд Екзаменаційної комісії:
{ Зміни до абзацу першого пункту 11 розділу II див. в Наказі Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     перелік звітів про оцінку майна,  у підготовці яких він  брав 
участь (завірений керівником стажування); 
     звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за 
кожною  спеціалізацією  в  межах  напряму  оцінки  майна,  за якою 
проводилось   навчання  оцінювача-стажиста  за  програмою  базової 
підготовки оцінювачів.
{ Розділ II доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Фонду державного 
майна  N 1374 ( z0654-02 ) від 31.07.2002; в редакції Наказу Фонду 
державного майна N 214 ( z0294-10 ) від 16.02.2010 } 
      III. Вимоги до стажування та наслідки його проходження 
     12. Оцінювач-стажист   складає   звіт  з  виконання  програми 
стажування,  у  якому  фіксуються  виконання  календарного   плану 
стажування,  а  також оцінка керівником стажування рівня засвоєння 
знань та практичних навичок оцінювачем-стажистом. 
     13. Самостійне проведення оцінки майна та  підписання  звітів 
про   оцінку   майна   оцінювачем-стажистом   до   одержання   ним 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача забороняється. 
     Звіти з   оцінки   майна,   у   складанні  яких  брав  участь 
оцінювач-стажист  під  час  стажування,  підписуються   керівником 
стажування,   іншими   оцінювачами,  що  проводили  оцінку  майна, 
оцінювачем-стажистом   та   оформлюються   відповідно   до   вимог 
законодавства. 
 
     {  Абзац  третій  пункту 13 розділу III виключено на підставі 
Наказу Фонду державного майна N 214 ( z0294-10 ) від 16.02.2010 } 
 
     14. Керівник стажування після завершення  терміну  стажування 
дає   оцінювачу-стажисту   рекомендацію.  Рекомендація  може  бути 
позитивною або негативною. 
     Позитивною рекомендацією    є    рекомендація,   що   містить 
позитивний   висновок   керівника   стажування   щодо   можливості 
самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності 
з оцінки майна. 
     Негативною рекомендацією є рекомендація,  що містить висновок 
про неможливість самостійного здійснення практичної  діяльності  з 
оцінки майна оцінювачем-стажистом.  Негативна рекомендація повинна 
відображати конкретні зауваження до  рівня  теоретичних  знань  та 
практичних  навичок оцінювача-стажиста,  виконання ним програми та 
календарного плану стажування. 
     15. Рекомендація повинна містити таку інформацію: 
     – прізвище, ім\’я та по батькові оцінювача-стажиста; 
     – назву й адресу бази стажування; 
     – коротку характеристику рівня засвоєння теоретичних знань та 
практичних навичок оцінювачем-стажистом,  а також зауваження,  які 
виникли під час стажування; 
     – висновок щодо можливості  (або  неможливості)  самостійного 
здійснення  оцінювачем-стажистом  практичної  діяльності  з оцінки 
майна. 
     16.   Рекомендація   підписується  керівником  стажування  та 
скріплюється  печаткою  суб\’єкта  оціночної діяльності і подається 
разом   з  програмою  стажування,  календарним  планом,  звітом  з 
виконання  календарного  плану  та копіями звітів про оцінку майна 
або  копіями  навчальних  звітів  про  оцінку майна до навчального 
закладу.
{  Пункт  16  розділу III в редакції Наказу Фонду державного майна 
N 214 ( z0294-10 ) від 16.02.2010 } 
     17. У   разі   отримання  негативної  рекомендації  керівника 
стажування оцінювач-стажист до складання  кваліфікаційного  іспиту 
не допускається. За письмовою заявою оцінювача-стажиста навчальний 
заклад  має  право  продовжити  стажування  за  умови  незмінності 
керівника стажування. 
                  IV. Зміни в порядку стажування 
     18. Зміна  бази  стажування  та  (або)  керівника  стажування 
відбувається за таких підстав: 
     ліквідації або реорганізації суб\’єкта оціночної діяльності; 
     письмової відмови суб\’єкта оціночної діяльності; 
     письмової відмови керівника стажування; 
     виникнення обставин непереборної сили  на  строк  понад  один 
місяць, що унеможливлюють виконання всіх вимог, що висуваються для 
організації стажування; 
     звільнення керівника стажування. 
     19. Про  наявність підстав для зміни бази стажування та (або) 
керівника   стажування   оцінювач-стажист   письмово    повідомляє 
навчальний заклад та надає належним чином оформлений документ,  що 
є підставою для  зміни  бази  стажування  (керівника  стажування). 
Навчальний заклад зобов\’язаний протягом двадцяти днів організувати 
стажування оцінювача-стажиста на іншій базі стажування  (в  іншого 
керівника  стажування),  у  тому  числі  з  урахуванням пропозицій 
оцінювача-стажиста. 
     20. Термін стажування автоматично подовжується на термін його 
затримки від дати виникнення підстав зміни бази стажування до дати 
початку стажування на новій базі. 
     У разі  зміни  керівника стажування без зміни бази стажування 
подовження терміну стажування не відбувається. 
     21. Зміна бази стажування та (або)  керівника  стажування  за 
інших підстав не допускається. 
     22. Навчальний  заклад  надає  екзаменаційній комісії довідку 
про будь-які із зазначених змін,  що відбувалися протягом  терміну 
стажування оцінювача-стажиста. 
        V. Організація стажування оцінювачів-стажистів для 
        отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за 
       спеціалізацією 1.8, спеціалізацією 2.3 та напрямом 3 
     23.     Стажування     оцінювача-стажиста    для    отримання 
кваліфікаційного  свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або 
спеціалізацією      2.3      відбувається     шляхом     складення 
оцінювачем-стажистом   під   час  навчання  за  програмою  базової 
підготовки  за  спеціалізацією  1.8  та/або  спеціалізацією 2.3 не 
менше  двох навчальних звітів про оцінку з отриманням рецензій, що 
містять   висновки   відповідно   до   абзацу  другого  пункту  67 
Національного   стандарту  №  1  \”Загальні  засади  оцінки  майна, 
майнових   прав\”,   затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів 
України  від  10  вересня  2003  року  № 1440 (далі – Національний 
стандарт  №  1),  та отриманням не менше двох рецензій, що містять 
висновки  відповідно  до  абзацу  другого  пункту 67 Національного 
стандарту  №  1  на звіти про оцінку, складені таким оцінювачем за 
попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) оцінки. 
     24.  Стажування оцінювача-стажиста за напрямом 3 відбувається 
шляхом   складення   оцінювачем-стажистом   під  час  навчання  за 
програмою  базової  підготовки  за  напрямом  3  не менше чотирьох 
навчальних  звітів  про  оцінку  з отриманням рецензій, що містять 
висновки  відповідно  до  абзацу  другого  пункту 67 Національного 
стандарту № 1. 
     25.  Рецензування  навчальних звітів про оцінку та звітів про 
оцінку  за  попередні періоди здійснюють рецензенти-оцінювачі, які 
мають не менш як дворічний досвід провадження практичної оціночної 
діяльності   з  проведення  оцінки  майна  незалежно  від  напряму 
(спеціалізації)  та  працюють у Фонді державного майна України або 
залучені Фондом державного майна України зі складу інших суб’єктів 
оціночної  діяльності  за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 
2.3 та/або напрямом 3 для здійснення рецензування. 
     26.  З  метою отримання рецензії оцінювач-стажист надсилає до 
Фонду  державного  майна  України  необхідну  кількість навчальних 
звітів  та  звітів про оцінку майна за попередні періоди незалежно 
від  напряму  (спеціалізації)  оцінки  разом із супровідним листом 
довільної форми. 
     27. Звіти про оцінку майна за попередні періоди незалежно від 
напряму  (спеціалізації)  оцінки  Фонд  державного  майна  України 
передає  до  Екзаменаційної  комісії  для забезпечення організації 
рецензування. 
     28. Строк рецензування навчальних звітів та звітів про оцінку 
майна  за  попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізації) 
оцінки  не  може перевищувати 30 днів з дати отримання відповідних 
матеріалів. 
     29.  Перелік суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 
1.8  та/або  спеціалізацією  2.3 та/або напрямом 3, зі складу яких 
Фонд  державного  майна  України залучає оцінювачів для проведення 
рецензування,   затверджується   наказом  Фонду  державного  майна 
України  та  підлягає  оприлюдненню  на офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна України.
{  Положення  доповнено  новим  розділом  V згідно з Наказом Фонду 
державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
                     VI. Прикінцеві положення 
     30.  Навчальний заклад протягом десяти днів з дати визначення 
бази  стажування  та  керівників  стажування  оцінювачів-стажистів 
надає  довідку  про  організацію їх стажування до Фонду державного 
майна  України.  У  довідці  зазначаються  прізвища,  ім\’я  та  по 
батькові  оцінювачів-стажистів; напрями оцінки майна, що зазначені 
в  посвідченні  оцінювача-стажиста;  прізвища, ім\’я та по батькові 
керівників  стажування  з  указівкою  їх  кваліфікаційних свідоцтв 
(номер,  дата видачі, ким видане, напрями оцінки майна); реквізити 
бази стажування.
{  Пункт  розділу  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від  14.06.2012;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 799 ( z0940-13 ) від 10.06.2013 } 
     31. Утручання   будь-яких   сторонніх   осіб   в  організацію 
стажування та його проходження не допускається. 
     Фонд державного  майна  України та навчальні заклади сприяють 
вирішенню    спірних    питань    з     організації     стажування 
оцінювачів-стажистів. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code