Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ 
                   ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
                        П О Л О Ж Е Н Н Я 
 N 32/288 від 27.11.97                Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України 
                                      6 липня 1998 р. 
                                      за N 425/2865 
 
                                               Затверджено 
                                       наказом Державного комітету 
                                       будівництва, архітектури та 
                                       житлової політики України і 
                                       Держнаглядохоронпраці 
                                       України 27.11.97 
                                       N 32/288 ( z0423-98 ) 
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації  існуючих  будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації 
         ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду 
           N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 ) 
 
     1. Загальні положення
     1.1. Це Положення визначає  права,  обов\’язки  та  вимоги  до 
спеціалізованих    організацій    з    проведення   обстежень   та 
паспортизації будівель та споруд  (далі  –  СО),  які  створюються 
згідно     з   постановою   Кабінету   Міністрів   України     від 
5  травня  1997 р. N 409 ( 409-97-п ) \”Про забезпечення надійності 
й  безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж\” та 
наказом від 8 липня 1997 р.  N 108/177/49 \”Про заходи з  виконання 
постанови   КМ   України   від   5   травня  1997  р.  N  409\”  по 
Держкоммістобудуванню,  Держнаглядохоронпраці, Держжитлокомунгоспу 
України.
     1.2. СО  створюється  для  проведення  обстежень,  визначення 
технічного  стану  і  виявлення  аварійно  небезпечних  будівель і 
споруд  з  метою   забезпечення   їх   надійності   та   безпечної 
експлуатації з подальшою паспортизацією.
     1.3. СО  створюється  наказом   по   Держбуду   України,   за 
погодженням    з    Держнаглядохоронпраці    України,    на   базі 
науково-дослідних,  проектних,  будівельних та  інших  організацій 
будь-яких  форм  власності  і  які  мають  ліцензії  на  виконання 
спеціальних видів робіт з проектування та будівництва,  зокрема на 
обстеження будівельних конструкцій,  за поданням відомства,  якому 
ця   організація   підпорядковується,   і   погодженням   головної 
організації з координації дій, підготовки нормативних документів і 
з питань обстеження та паспортизації будівель та  споруд  (далі  – 
ГКНО). СО призначається на строк дії ліцензії.
     1.4. СО  здійснює  свою  діяльність  відповідно  до   чинного 
законодавства  України і нормативно-методичних документів з питань 
обстеження та паспортизації будівель та споруд Держбуду  та  інших 
міністерств і відомств України.
     1.5. СО здійснює свою діяльність тільки  з  видів  робіт,  що 
вказані  в затвердженому Переліку спеціальних видів робіт,  який є 
невід\’ємним додатком до ліцензії.
     1.6. Звільнення   від  обов\’язків СО здійснюється за рішенням 
Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України в  установленому 
пунктом  4.1.  цього  Положення  порядку.  (  Пункт 1.6 в редакції 
Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
     1.7. Діяльність СО проводиться за рахунок:
     коштів,  що отримані за прямими договорами із замовниками  на 
виконання робіт з обстеження і паспортизації будівель  та  споруд;
     коштів  позабюджетного  фонду   міністерств   (відомств)   на 
проведення робіт,  які  включені до плану проведення обстежень  та 
паспортизації будівель  та  споруд;
     пайових коштів зацікавлених підприємств для проведення робіт, 
пов\’язаних з обстеженням та паспортизацією будівель та споруд, які 
включені  до  плану  робіт  СО;
     коштів бюджету України, які виділяються на проведення робіт з 
обстеження   і   паспортизації  будівель  та   споруд   у   складі 
соціально-економічних і науково-технічних програм і проектів,  які 
передаються  до  СО  за договорами субпідряду з ГКНО.
     1.8. Кошти,  отримані СО за виконані роботи, використовуються 
на  утримання  підрозділів  та  спеціалістів  СО  та  на  розвиток 
діяльності СО. 
     2. Право СО
     СО у відповідності з ліцензією на виконання спеціальних видів 
робіт має право:
     2.1. Проводити обстеження і паспортизацію будівель та споруд, 
а також надавати експертні висновки.
     2.2. Проводити контроль та вимагати виконання  приписів,  які 
наведені  в  експертному  висновку щодо підсилення, відновлення чи 
заміни  будівельних  конструкцій,  реконструкції   чи   припинення 
експлуатації будівель та споруд.
     2.3. У разі невиконання приписів щодо закриття  не  придатних 
до  нормальної експлуатації або аварійних будівель та споруд,  які 
були надані СО,  звертатися у відповідні інстанції з  пропозиціями 
про  скасування  ліцензій  на виробничу діяльність та застосування 
санкцій відповідно до чинного законодавства України.
     2.4. Для   здійснення   контролю   за  аварійно  небезпечними 
будівлями та спорудами  звертатися  з  пропозиціями  до  державних 
наглядових органів.
     2.5. Взаємодіяти  з  державними   органами   щодо   виявлення 
будівель  та споруд,  які підлягають обов\’язковому обстеженню,   з 
точки  зору  надійності  конструкцій   та   можливості   подальшої 
безпечної експлуатації.
     2.6. Залучати за субпідрядом до виконання робіт, пов\’язаних з 
обстеженням і паспортизацією будівель та споруд, інші організації, 
які мають ліцензії на виконання цих робіт,  а  також  акредитовані 
спеціалізовані лабораторії та висококваліфікованих спеціалістів.
     2.7. Проводити науково-дослідні та проектні (у  відповідності 
з   ліцензією)   роботи   з   обстеження,  підсилення,  заміни  та 
реконструкції будівель та споруд.
     2.8. Надавати пропозиції до планування, підготовки і внесення 
змін та відміни інструктивних та нормативно-методичних  документів 
з  питань  обстежень будівель та споруд.  Згідно із завданням ГКНО 
брати участь у розробці нормативних документів  та  посібників  до 
них.
     2.9. Безперешкодно відвідувати  на  правах  наглядових  служб 
об\’єкти,  на  яких цією СО були проведені обстеження і які внесені 
до реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд. 
     3. Обов\’язки СО
     СО зобов\’язана:
     3.1. Разом з  власником  будівлі  (споруди)  за  результатами 
обстежень  оформляти,  доповнювати  чи  вносити  зміни до Паспорта 
технічного стану будівлі (споруди).
     3.2. В   експертному  висновку  про  технічний  стан  будівлі 
(споруди) встановлювати строки виконання  приписів  з  підсилення, 
відновлення  чи  заміни  будівельних конструкцій або реконструкції 
будівлі (споруди) в цілому.
     3.3. Контролювати виконання приписів, що надані в експертному 
висновку  для  будівель  (споруд),  які  не придатні до нормальної 
експлуатації або аварійні.
     3.4. Вести  облік будівель та споруд,  на яких були проведені 
обстеження та паспортизація.
     3.5. Сповіщати територіальні управління Держнаглядохоронпраці 
та органи виконавчої влади, на території яких розташовані об\’єкти, 
що  паспортизуються,  про  аварійно  небезпечні будівлі та споруди 
(третьої  та  четвертої  категорій  технічного  стану),  які  були 
виявлені  під  час  обстежень  та  паспортизації.  (  Пункт  3.5 в 
редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 )
     3.6. Надавати   ГКНО   для   внесення   до  реєстру  аварійно 
небезпечних  будівель  та  споруд  паспорти  технічного  стану  на 
об\’єкти, які не придатні до нормальної експлуатації чи перебувають 
в аварійному стані.
     3.7. Надавати  ГКНО  у відповідній формі інформацію про зміни 
чи доповнення до Паспорта технічного стану будівлі (споруди),  яка 
була  в  не  придатному  до нормальної експлуатації або аварійному 
стані,  після виконання приписів з підсилення,  відбудови,  заміни 
окремих конструкцій чи реконструкції будівлі (споруди) в цілому.
     3.8. Надавати ГКНО  у  відповідній  формі  коротку  сигнальну 
інформацію  про  всі  будівлі  та споруди,  на яких були проведені 
обстеження і паспортизація.
     3.9. За  вимогою  ГКНО  надавати  інформацію про будівлі   та 
споруди, які були обстежені, методи та засоби проведення обстежень 
та іншу технічну інформацію.
     3.10. Звертатися до ГКНО для  вирішення  суперечок  з  питань 
обстежень  та  паспортизації,  якщо СО не знайшла спільної думки з 
власником будівлі чи споруди. 
     4. Відповідальність СО
     4.1. Якщо   СО  неякісно  виконує  роботи  з   обстеження   і 
паспортизації   будівель   та   споруд  з  метою  забезпечення  їх 
надійності  і  безпечної  експлуатації,   а   також   не   виконує 
обов\’язків,  які  зазначені  в цьому Положенні,  то вона може бути 
ліквідована відповідно до  пункту  1.6  цього  Положення  спільним 
наказом   Держбуду  та  Держнаглядохоронпраці  за  поданням  ГКНО. 
(  Пункт 4.1 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 
28.07.99 ) 
     5. Вимоги до СО та спеціалістів, які працюють у ній
     5.1. СО  повинна  мати державну ліцензію України на виконання 
спеціальних видів робіт з проектування та будівництва;  зокрема на 
обстеження будівельних конструкцій (коди 5.02.01 та 5.02.02).
     5.2. У    складі   СО   для   виконання  робіт,  передбачених 
ліцензією,  мають   бути   акредитовані   Держстандартом   України 
лабораторії  для  визначення  параметрів,  потрібних характеристик 
матеріалів  і  конструкцій  як  у  межах  лабораторії,  так  і  на 
об\’єктах.  За  відсутності  таких  лабораторій  СО  може  залучати 
акредитовані лабораторії інших організацій. ( Пункт 5.2 в редакції 
Наказу Держбуду N 184/140 ( z0590-99 ) від 28.07.99 ) 
     5.3. Для  безпосереднього  виконання  робіт  з  обстеження  і 
паспортизації    будівель    та    споруд    повинні    залучатися 
висококваліфіковані дипломовані спеціалісти з цих питань. 
     6. Перелік обов\’язкових підрозділів, які входять до складу СО
     6.1. Акредитовані   лабораторії   для   проведення   оглядів, 
обстежень та  оцінки  технічного  стану  будівельних  конструкцій, 
будівель  та  споруд  у  відповідності  із  затвердженим Переліком 
спеціальних видів робіт,  який є невід\’ємним додатком до ліцензії, 
а   також   для  визначення  параметрів,  потрібних  характеристик 
матеріалів і конструкцій.
     6.2. Підрозділ  метрології та стандартизації для забезпечення 
проведення  обстежень  засобами   вимірювання,   випробування   та 
контролю,  які  атестовані  та  перевірені в органах Держстандарту 
України,  а також нормативними документами з питань обстежень, які 
проводяться.
     6.3. Підрозділ для ведення обліку та збереження  документації 
щодо об\’єктів, на яких були проведені обстеження та паспортизація. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code