ПОРЯДОК надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 червня 2011 р. № 703 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2012 р. № 1156)
ПОРЯДОК надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.
Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.
2. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі – державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
3. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.
4. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.
5. Документи, що подаються для отримання інформації з Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
6. Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється у день прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав (далі – заява (запит).
Надання інформації з Державного реєстру прав
7. Для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – заявник), подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.
8. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації.
Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.
9. Під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.
Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.
Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.
10. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою (запитом) документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав та копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).
У разі коли заявник відповідно до Закону України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” звільнений від плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав не подається.
Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
11. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.
12. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.
Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:
із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;
у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).
Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:
у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
13. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту оформляються державним реєстратором у двох примірниках, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.
Один примірник витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту державний реєстратор долучає до облікової справи.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності у Реєстрі відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав в одному примірнику, який долучає до облікової справи.
14. Орган державної реєстрації прав у день прийняття заяви (запиту) видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту в один із способів, що зазначений у заяві (запиті).
У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви (запиту) з відміткою про їх отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання.
15. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).
Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек
16. Під час розгляду заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи інформаційної довідки державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав використовує реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек.
17. Під час розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.
У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.
18. Під час розгляду запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.
У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор оформляє інформаційні довідки з таких реєстрів у двох примірниках з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.
Один примірник інформаційної довідки державний реєстратор долучає до облікової справи, а другий примірник до рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code