ПОРЯДОК державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 червня 2011 р. № 703
ПОРЯДОК державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов\’язки суб\’єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
Державна реєстрація прав на об\’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
органи державної реєстрації прав – структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
реконструкція – реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкта містобудування.
{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\” та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.
Державна реєстрація прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться державною мовою.
2. Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі – нотаріус).
Орган державної реєстрації прав проводить:
державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;
державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;
облік безхазяйного нерухомого майна.
Якщо нерухоме майно розміщене в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, державна реєстрація права власності та інших речових прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться одним з таких органів, обраним заінтересованою особою або уповноваженою нею особою (далі – заявник).
Нотаріус проводить державну реєстрацію прав:
реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчиняється така дія);
у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчинено таку дію).
{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
3. Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст, приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі – державний реєстратор).
Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.
{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
4. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об\’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру, житлове та нежитлове приміщення.
У разі коли законодавством встановлено вимогу щодо прийняття в експлуатацію об\’єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об\’єкта в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, в яких вони розташовані.
{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.
Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим без їх знецінення та зміни призначення.
5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
6. Державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі – заява про державну реєстрацію), крім випадків, передбачених цим Порядком.
Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії та державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії, надання відмови в ній проводяться одночасно з вчиненням такої дії.
Державна реєстрація іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у день прийняття заяви про державну реєстрацію.
У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно.
Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовуються у разі, коли державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, визначений в абзаці другому цього пункту.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку здійснюється у день прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
Загальні засади проведення державної реєстрації прав
7. Для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяву про державну реєстрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін\’юст.
{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об\’єкта нерухомого майна окремо.
У разі коли виникнення, перехід або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду відбувається одночасно з виникненням, переходом або припиненням у відповідної заінтересованої особи речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію щодо таких об’єктів.
{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
8. Орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації.
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Моментом прийняття заяви про державну реєстрацію вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін\’юст.
{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
9. Заявник під час подання заяви про державну реєстрацію пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документ, що посвідчує його особу.
{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.
Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, крім документа, що зазначений в абзаці другому або третьому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.
{Абзац п’ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
10. Заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові необхідні для такої реєстрації документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.
{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного мита, плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються.
{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Документи, необхідні для проведення державної реєстрації, що подані з порушенням вимог, установлених законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус не приймає заяву про державну реєстрацію у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
11. У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав, нотаріусом заяви про державну реєстрацію до органу державної реєстрації прав, нотаріуса подано інші заяви про державну реєстрацію на те саме майно, орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає такі заяви. При цьому заява про державну реєстрацію розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо попередньо розглянутої заяви про державну реєстрацію на те саме майно.
Державний реєстратор у день прийняття заяви про державну реєстрацію на те саме майно приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав, нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.
У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.
{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
12. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:
1) обов\’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);
2) повноважень заявника;
{Підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
3) відомостей про нерухоме майно, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;
4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;
{Підпункт 4 пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов\’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.
13. У разі подання не в повному обсязі документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яке містить рекомендації щодо усунення обставин, що були підставою для його прийняття.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення заявникові таке рішення.
{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію він пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.
{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державний реєстратор зупиняє розгляд заяви про державну реєстрацію на строк, що не перевищує п\’яти робочих днів з моменту отримання заявником рішення про зупинення розгляду такої заяви.
Державний реєстратор з моменту усунення обставин, що були підставою для прийняття ним рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, приймає рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію. Перебіг строку державної реєстрації продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
{Абзац п’ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.
{Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, він пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.
{Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Якщо заявник не усунув протягом п\’яти робочих днів після отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію обставини, що були підставою для його прийняття, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.
14. У разі подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд якої зупинено, заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняті документи.
{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
15. Заява про державну реєстрацію може бути відкликана заявником до прийняття рішення щодо державної реєстрації прав шляхом подання органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін\’юст.
{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Під час подання заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку.
{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус видає заявникові картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін\’юст.
Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію в день її прийняття.
{Абзац п’ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв\’язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.
Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію виключно за наявності таких підстав:
1) із заявою про відкликання заяви про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;
2) за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором вже прийнято рішення про державну реєстрацію або рішення про відмову в державній реєстрації;
3) заяву про державну реєстрацію з відповідним реєстраційним номером заявник не подавав до відповідного органу державної реєстрації прав, нотаріуса.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус в день прийняття рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв\’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.
{Абзац одинадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі прийняття рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв\’язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав, нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, подані ним для проведення державної реєстрації прав.
{Абзац дванадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв\’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію, заявник пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові картку прийому заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
{Абзац тринадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв\’язку з її відкликанням, він повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові також картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання документів, поданих заявником для проведення державної реєстрації прав, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.
Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.
{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
15-1. Проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
На підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав.
Державний реєстратор приймає рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства.
Державна реєстрація прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
На підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав.
Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав або відновлення державної реєстрації прав надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.
{Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
16. За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, необхідних для її проведення, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або рішення про відмову в такій реєстрації.
17. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо об\’єкта нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор відкриває розділ у Державному реєстрі прав, реєстраційну справу та присвоює реєстраційний номер такому об\’єкту.
Державний реєстратор оформляє рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в одному примірнику.
18. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить записи до Державного реєстру прав.
Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, заявленого вперше, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, обтяження таких прав, державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на такий об’єкт нерухомого майна.
{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав надсилає повідомлення про перенесення записів органові державної реєстрації прав, нотаріусові, яким проведено відповідну державну реєстрацію прав у спеціальному розділі.
{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
19. Датою та часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата та час реєстрації заяви про державну реєстрацію у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
20. Після внесення записів до Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.
У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.
{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державний реєстратор використовує бланк витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.
{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
21. Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг з Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, одним із способів, зазначених у заяві про державну реєстрацію.
{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
{Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.
{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
22. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.
У разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.
{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Реєстраційна справа, у тому числі закрита, підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.
23. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень виключно за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав, що визначені у Законі України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\”.
24. Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав.
{Абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред\’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання документів заявник повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусові картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
{Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Орган державної реєстрації прав, нотаріус не повертає заяву про державну реєстрацію, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.
{Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав.
У разі прийняття нотаріусом рішення про відмову в державній реєстрації заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи.
{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Особливості державної реєстрації прав за заявами про державну реєстрацію в електронній формі
24-1. У випадках, передбачених Законом України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, органові державної реєстрації прав можуть подаватися заяви про державну реєстрацію в електронній формі (далі – заяви в електронній формі).
Заявником під час подання заяви в електронній формі є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор (далі – кадастровий реєстратор).
Орган державної реєстрації прав приймає заяви в електронній формі в порядку черговості їх надходження, у тому числі відповідних заяв у паперовій формі, у порядку, передбаченому для заяв у паперовій формі.
На підтвердження прийняття заяви в електронній формі орган державної реєстрації прав надає заявникові картку прийому заяви в електронній формі.
24-2. Під час подання заяви в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.
24-3. Заявник разом із заявою в електронній формі подає органові державної реєстрації прав визначені цим Порядком наявні оригінали електронних документів або наявні електронні копії оригіналів документів, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.
У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених цим Порядком, орган державної реєстрації прав повертає заяву в електронній формі без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
24-4. Рішення за результатом розгляду заяви в електронній формі, а також інші документи, що видані, оформлені державним реєстратором під час її розгляду відповідно до цього Порядку, державний реєстратор у день прийняття рішення надає заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
У разі коли за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію, поданої кадастровим реєстратором, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, орган державної реєстрації прав у день прийняття такого рішення надсилає рекомендованим листом з описом вкладення свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру прав кадастровому реєстраторові для подальшої їх видачі правонабувачеві земельної ділянки.
24-5. Заява в електронній формі та інші документи, подані заявником для проведення державної реєстрації прав в електронній формі, заявникові не повертаються.
Із заяви та документів в електронній формі державний реєстратор виготовляє копії в паперовій формі, які засвідчує своїм підписом, скріплює печаткою та долучає до реєстраційної або облікової справи.
Інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, долучаються державним реєстратором до реєстраційної або облікової справи відповідно до цього Порядку.
{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Особливості державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно
25. У разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі), сторона (сторони) правочину, відповідно до якого виникло право власності та інше речове право.
У випадку, передбаченому Законом України \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви кадастрового реєстратора, який є уповноваженою особою правонабувача земельної ділянки.
{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
Для уповноваження кадастрового реєстратора на подання органові державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію правонабувач земельної ділянки подає кадастровому реєстраторові, який здійснив державну реєстрацію відповідної земельної ділянки, заяву про державну реєстрацію в паперовій формі та інші документи, визначені цим Порядком.
{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
26. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно та інші документи, визначені цим Порядком.
27. Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, є:
1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно, чи його дублікат;
2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
4) свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані нотаріусом, чи їх дублікати;
5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором відповідно до цього Порядку;
6) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;
7) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією до набрання чинності цим Порядком;
8) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
9) державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою;
10) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
12) заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
13) закон, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
14) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об\’єкта нерухомого майна релігійній організації;
15) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об\’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
16) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.
28. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, подає копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).
У разі подання документів заінтересованою особою особисто така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.
У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.
{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 1156 від 21.11.2012}
29. Для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об\’єкт нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об\’єкт.
{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 824 від 05.09.2012}
30. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі договору, відповідно до якого право власності або інше речове право на нерухоме майно набувається у зв\’язку з настанням або ненастанням певної події, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 цього Порядку, подає  документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події.
{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1156 від 21.11.2012}
31. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-30 цього Порядку, подає документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code