Порядок визначення та введення поправок до вартості відтворення 1 куб.м будівельного об\’єму

Порядок визначення та введення поправок до вартості відтворення 1 куб.м будівельного об\’єму 
       будинків і споруд на відхилення величин будівельних 
           об\’ємів оцінюваного об\’єкта та відповідного 
              об\’єкта-типорозміру вибраного аналога 
     25. Уведення таких поправок необхідне у  зв\’язку  зі  значною 
залежністю  вартості відтворення 1 куб.м   будівельного об\’єму від 
абсолютних величин будівельного об\’єму об\’єктів,  а також з  метою 
розширення області використання даного Збірника  (  v2929224-04  ) 
для    оцінки    об\’єктів    при    досить   обмеженій   кількості 
об\’єктів-аналогів, на базі яких розроблені матеріали Збірника. 
     26. До визначення та введення зазначених поправок приступають 
після  вибору   для   оцінюваного   об\’єкта   найбільш   подібного 
об\’єкта-аналога у відповідності до встановлених правил, зазначених 
у пунктах 22-24 цього Порядку. 
     27. При  правильно  визначеному  об\’єкті-аналогу  різниця   у 
величинах  будівельного об\’єму оцінюваного об\’єкта та відповідного 
об\’єкта-типорозміру аналога може бути обумовлена тим, що:
     – підвал  та  (або)  мансарда  в оцінюваному об\’єкті займають 
більшу або меншу частину в порівнянні з об\’єктом-аналогом;
     – площа  другого  та  вищих  поверхів можуть відрізнятися від 
площі нижчерозташованих поверхів  унаслідок  улаштування  еркерів, 
засклених балконів тощо;
     – другий та інші поверхи будівель можуть бути влаштовані  над 
частиною нижчерозташованих поверхів;
     – підвальні та цокольні поверхи будівель можуть  виходити  за 
межі контуру першого поверху (площі основи);
     – площі основ будівель,  що порівнюються, можуть відрізнятися 
за своєю конфігурацією.
     У зв\’язку    з    означеними    та    іншими    особливостями 
об\’ємно-планувальних рішень об\’єктів,  що розглядаються, різниця у 
величинах їх будівельних об\’ємів,  як правило, пов\’язана з певними 
відмінностями значень параметричних характеристик n та k. 
     28. Оскільки   віднесення   оцінюваного  об\’єкта  до  множини 
будівель-типорозмірів того чи іншого об\’єкта-аналога  здійснюється 
на    основі   близькості   значень   величин   їх   параметричних 
характеристик n та k,  то величина відхилення будівельного  об\’єму 
оцінюваного    об\’єкта    та    відповідного   об\’єкта-типорозміру 
визначається вибором об\’єкта-аналога. 
     29. При   користуванні   даним   Збірником  (  v2929224-04  ) 
пропонується застосовувати спрощений спосіб визначення та введення 
означених поправок, заснований на пошуку та порівнянні відповідних 
табличних даних.  Цей спосіб полягає в  послідовному  використанні 
зведеної  таблиці  параметричних  характеристик  об\’єктів-аналогів 
(табл.  3 цього  Порядку),  таблиці  величин  будівельних  об\’ємів 
будівель-типорозмірів  вибраного  об\’єкта-аналога в залежності від 
параметрів P/S та  H  і  відповідної  таблиці  вартостей  1  куб.м 
будівельного об\’єму будівель-типорозмірів об\’єкта-аналога. 
     30. Табл.  3 цього Порядку є ключем до користування  таблицею 
величин будівельних об\’ємів будівель-типорозмірів об\’єкта-аналога.
     У залежності  від  величини  відхилень  параметрів  n  та   k 
оцінюваного  об\’єкта та об\’єкта-аналога припускаються три варіанти 
користуванням таблицею величин будівельних об\’ємів,  крім випадку, 
коли   не   потрібно   вводити  поправки  до  вартості   1   куб.м 
будівельного об\’єму  на  відхилення  величин  будівельних  об\’ємів 
(відповідно до третього абзацу п. 24 цього Порядку).
     Метою щоразового користування цією таблицею є пошук координат 
P/S   та   H,   при  яких  величина  будівельного  об\’єму  певного 
об\’єкта-типорозміру буде дорівнювати величині будівельного  об\’єму 
оцінюваного об\’єкта. 
     Варіант 1.  Якщо  на  основі  даних табл.  3 встановлено,  що 
значення  параметрів  k  оцінюваного  об\’єкта  і   об\’єкта-аналога 
відрізняються  не більше ніж на 5%,  а величини параметрів n мають 
значно більшу різницю,  то вказана  величина  будівельного  об\’єму 
відшукується   в  таблиці  будівельних  об\’ємів  за  стовпчиком  з 
координатою P/S, яка дорівнює параметру P/S оцінюваного об\’єкта. 
     Варіант 2.  Якщо  встановлено,  що  величини   параметрів   n 
відрізняються  не  більш ніж на 5%,  а величини параметрів k мають 
значно більшу різницю,  то вказана  величина  будівельного  об\’єму 
відшукується  в  таблиці  3  в рядку з координатою H,  що дорівнює 
параметру H оцінюваного об\’єкта. 
     Варіант 3.  Якщо величини параметрів  n  та  k  відрізняються 
більше   ніж  на  5%,  то  вказана  величина  будівельного  об\’єму 
відшукується в табл.  3  в  зоні,  яка  оточує  точку  (об\’єкт)  з 
координатами P/S та H, що дорівнює параметрам P/S та H оцінюваного 
об\’єкта.
     Відшукані такими    способами    координати    P/S    та    H 
об\’єкта-типорозміру   аналога  з  величиною  будівельного  об\’єму, 
рівного   значенню   будівельного   об\’єму   оцінюваного  об\’єкта, 
використовуються для визначення  за  таблицею  вартості  уточненої 
вартості  відтворення  чи заміщення 1 куб.м   будівельного об\’єму, 
яка буде вихідною для  уведення  наступних  поправок  до  неї,  що 
пов\’язані    з   різницею   елементів   оцінюваного   об\’єкта   та 
об\’єкта-аналога за їх конструктивними  рішеннями  і  застосованими 
будівельними матеріалами. 
     31.  У  разі  якщо  не  потрібно вводити поправки до вартості 
відтворення  1  куб.м  будівельного  об\’єму на відхилення величини 
будівельних   об\’ємів   оцінюваного   об\’єкта   від   відповідного 
об\’єкта-типорозміру вибраного аналога, за шукані координати P/S та 
H приймають параметри P/S та H оцінюваного об\’єкта. 
     32. У  всіх  указаних  випадках  знайдені координати P/S та H 
використовуються  також  для  визначення  уточнених  питомих   ваг 
вартостей     окремих     елементів     у    загальній    вартості 
об\’єкта-типорозміру аналога,  який за своїми об\’ємно-планувальними 
характеристиками найбільш близький до оцінюваного об\’єкта.
     Уточнена       питома       вага      вартості      елементів 
об\’єктів-типорозмірів   визначається  за  таблицями  питомої  ваги 
(відносної      вартості)      елементів     будинків-типорозмірів 
об\’єкта-аналога, усереднених   за   секторами   таблиць   вартості 
1 куб.м  їх  будівельного  об\’єму,  що  наведені  в цьому Збірнику 
( v2929224-04 ) при об\’єктах-аналогах.  У залежності від  того,  у 
якому  із  секторів  таблиці  вартості 1 куб.м будівельного об\’єму 
міститься   даний   об\’єкт-типорозмір   аналога   з    визначеними 
координатами  P/S  та H,  використовуються величини питомої ваги з 
відповідних граф указаних таблиць.
     У Збірнику ( v2929224-04 ) подано два види таблиць вартості 1 
куб.м будівельного об\’єму:
     – з єдиним полем, що повністю відноситься до об\’єкта-аналога;
     – з  полем,  що  розділене  на  4  рівних  сектори,  на якому 
додатково  виділений  сектор  об\’єкта-аналога.  Для   кожного   із 
секторів  таких  таблиць наведені усереднені значення питомої ваги 
окремих   елементів   у   загальній   вартості    будівель,    які 
використовуються  надалі  в  системі  поправок  під час визначення 
вартості об\’єктів оцінки. 
     33. Порядок визначення та  врахування  поправок  до  вартості 
відтворення  1  куб.м    будівельного  об\’єму будинків і споруд на 
відхилення величин  будівельних  об\’ємів  оцінюваного  об\’єкта  та 
відповідного об\’єкта-типорозміру вибраного аналога розглядається в 
наведеному далі прикладі (див. табл. 4).
     Приймаємо, що  об\’єкт  у верхньому рядку кожної з наведених у 
таблиці чотирьох пар розглядається як об\’єкт-аналог,  а в нижньому 
рядку  –  як об\’єкт оцінки,  для якого потрібно визначити уточнену 
вартість відтворення (заміщення) 1 куб.м   будівельного  об\’єму  з 
урахуванням,  у  разі потреби,  поправки до вартості на відхилення 
об\’ємів оцінюваного  об\’єкта  і  відповідного  об\’єкта-типорозміру 
аналога.
     У графах  8-10   таблиці   наведені   відповідно   будівельні 
об\’єми V,  величини  відношення  периметра  до  площі основи P/S і 
розрахункові висоти  поверхів  H  об\’єктів  оцінки,  а   в   графі 
11 –   величини   будівельних   об\’ємів   V  об\’єктів-типорозмірів 
                                           т
аналогів, визначені   за  відповідними  таблицями  і  координатами 
P/S і H,  які дорівнюють P/S і H оцінюваних  об\’єктів.  При  цьому 
величини об\’ємів визначені методом інтерполяції.
     За відхиленням величин у графах 11  та  8  (Дельта  V)  можна 
визначитись,  чи  потрібно  вводити поправки до вартості 1   куб.м 
будівельного об\’єму відповідних об\’єктів-типорозмірів аналогів.
     Виходячи з даних графи 12, у якій приведені відносні величини 
відхилень  об\’ємів  дельта  V/V  ,  поправку  до вартості можна не 
                               т
вводити тільки для четвертої пари об\’єктів, оскільки відхилення їх 
об\’ємів  становить менше 3%. Тому для оцінюваного об\’єкта в даному 
випадку  вартість  1  куб.м  будівельного  об\’єму  приймається  за 
таблицею   вартості   будинків-типорозмірів   об\’єкта-аналога   за 
координатами P/S = 0,39, H = 3,5, яка становить 274,6 грн/куб.м.
     Вартість відтворення  чи  заміщення   (кошторисна   вартість) 
1 куб.м    будівельного  об\’єму  для даного оцінюваного об\’єкта С 
                                                                 c 
дорівнює  232,5  грн/куб.м    за  таблицею  вартості     1   куб.м 
будівельного   об\’єму   будинків-типорозмірів   об\’єкта-аналога  в 
залежності від параметрів P/S та H (далі –  таблиця  вартості)  до 
аналога (типу) 1-28 (45) Збірника ( v2929224-04 ) за  координатами 
P/S = 0,39,  H = 3,5 (табл. 1-28.3). Уведення відповідних поправок 
до  вартості  274,6  грн/куб.м   на   відмінність   конструктивних 
елементів   і  інженерного  обладнання  відповідних  об\’єктів,  що 
розглядаються в наступному  розділі  цього  Порядку,  дасть  змогу 
значно наблизитись до вартості 232,5 грн/куб.м.
     Порівнюючи величини відхилень параметрів n  і  k  об\’єктів  у 
кожній парі,  легко встановити, що 1-шу, 2-гу і 3-тю пари об\’єктів 
потрібно  віднести  до  різних  прикладів  користування  таблицями 
величин  будівельних  об\’ємів  об\’єктів-типорозмірів  аналогів при 
пошуку  в  них  (таблицях)  величин  будівельних  об\’ємів,  рівних 
об\’ємам   об\’єктів  оцінки.  Ці  приклади  користування  таблицями 
описані відповідно варіантами 1, 2 і 3 в п.30 цього Порядку:
     а) для  першої  пари  об\’єктів  згідно  з варіантом 1 заданий 
об\’єм оцінюваного об\’єкта V  =  2091  куб.м    потрібно  шукати  в 
стовпчику   таблиці   об\’ємів   об\’єктів-типорозмірів   аналога  з 
координатою P/S = 0,26,  тобто координата P/S приймається в даному 
випадку   відомою.   Інша   координата   H   визначається   шляхом 
інтерполяції  і  приймається  відповідно  до заданого будівельного 
об\’єму. У даному випадку H = 4,47.
     Уточнена вартість    відтворення    (заміщення)    1    куб.м 
будівельного  об\’єму  оцінюваного  об\’єкта  визначається  згідно з 
таблицею   вартості   об\’єктів-типорозмірів   аналога   1-43    за 
координатами P/S = 0,26, H = 4,47 і дорівнює 244,0 грн/куб.м.
     Вартість відтворення   (кошторисна   вартість)      1   куб.м 
будівельного  об\’єму  для  даного  оцінюваного  об\’єкта  згідно  з 
таблицею вартості до аналога за координатами P/S = 0,26,  H =  4,1 
(табл. 1-31.3  Збірника  (  v2929224-04 ) складає 194,6 грн/куб.м. 
Уточнена  вартість  відтворення  відрізняється   від   кошторисної 
вартості на 25,4%. Ця різниця у вартості обумовлена головним чином 
різницею в конструктивних рішеннях і матеріалах окремих  елементів 
об\’єкта   оцінки   і  об\’єкта-аналога,  а  також  відмінностями  в 
інженерному обладнанні цих об\’єктів;
     б)  для  другої  пари  об\’єктів  згідно з варіантом 2 заданий 
об\’єм оцінюваного об\’єкта V = 928 куб.м   потрібно шукати в  рядку 
таблиці   об\’ємів   об\’єктів-типорозмірів  аналога  (табл.  1-42.2 
Збірника ( v2929224-04 ) з координатою H =  2,9.  Інша  координата 
P/S  приймається  відповідною  до заданого будівельного об\’єму.  У 
даному  випадку  P/S  =  0,30.   Уточнена   вартість   відтворення 
(заміщення)  1  куб.м  будівельного  об\’єму  оцінюваного  об\’єкта, 
визначена за відповідною таблицею і при координатах  P/S  =  0,30, 
H =   2,9,  становить   254,6   грн/куб.м.   Вартість  відтворення 
(кошторисна вартість)  1  куб.м  будівельного  об\’єму  для  даного 
оцінюваного об\’єкта дорівнює 291,5 грн/куб.м відповідно до таблиці 
вартості для аналога 1-43 за координатами P/S  =  0,31,  H  =  2,9 
(табл. 1-43.3 Збірника). Уточнена вартість відтворення (заміщення) 
відрізняється від кошторисної вартості на 12,7%;
     в) Об\’єкти  третьої  пари  являють  собою  найбільш поширений 
випадок,  коли відповідні параметри n і k  суттєво  відрізняються. 
Згідно  з  варіантом  3  об\’єм оцінюваного об\’єкта V =   520 куб.м 
наведений в таблиці об\’ємів об\’єктів-типорозмірів аналога в  зоні, 
яка  оточує  точку  (об\’єкт)  з координатами P/S = 0,43 і H = 4,1. 
Шляхом інтерполяції встановлено,  що об\’єму 520 куб.м,    зокрема, 
відповідають  координати P/S = 0,45 і H = 4,37.  Уточнена вартість 
відтворення (заміщення) 1 куб.м   будівельного об\’єму  оцінюваного 
об\’єкта, прийнята   за   відповідною   таблицею  і  для  координат 
P/S = 0,45,  H  =  4,37,  становить  296,9  грн/куб.м.    Вартість 
відтворення (кошторисна вартість) 1 куб.м  будівельного об\’єму для 
даного оцінюваного  об\’єкта  відповідно  до  таблиці  вартості  до 
аналога  1-37  для  координат  P/S  =  0,43, H = 4,1 (табл. 1-37.3 
Збірника (  v2929224-04  )  дорівнює  205,1  грн/куб.м.   Уточнена 
вартість  відтворення  (заміщення)  відрізняється  від кошторисної 
вартості на 44,8%.
     Отримані в даному прикладі розходження між уточненою вартістю 
відтворення  чи  заміщення  і  вартістю  відтворення  (кошторисною 
вартістю) 1 куб.м   будівельного об\’єму  об\’єктів-аналогів  будуть 
суттєво   зменшені   (знівельовані)   після  уведення  відповідних 
поправок до вартості на відмінність окремих елементів,  матеріалів 
об\’єктів оцінки й об\’єктів-аналогів. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code