Положення про порядок видачі сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності

 ПОГОДЖЕНО                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наглядова рада з питань             Наказ Фонду державного 
 оціночної діяльності                майна України 
 (протокол N 1 від 05.03.2002)       14.03.2002 N 479 
                                     Зареєстровано в Міністерстві 
                                     юстиції України 
                                     28 березня 2002 р. 
                                     за N 312/6600 
 
Положення про порядок видачі сертифікатів суб\’єктів оціночної діяльності 
 
                      I. Загальні положення 
     1.   Положення  про  порядок  видачі  сертифікатів  суб\’єктів 
оціночної   діяльності  (далі  –  Положення)  розроблено  з  метою 
реалізації   вимог  Закону  України  \”Про  Фонд  державного  майна 
України\”  (  4107-17  ),  Закону  України від 13 січня  2012  року 
N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про внесення змін до деяких законів України 
з  питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми 
приватизації  на  2012-2014  роки\”  та  Закону України \”Про оцінку 
майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” 
(  2658-14  ),  установлення  форми сертифіката суб\’єкта оціночної 
діяльності, а також порядку справляння плати за видачу сертифіката 
суб\’єкта оціночної діяльності.
{  Пункт  1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     2. Сертифікатом   суб\’єкта   оціночної   діяльності  (далі  – 
сертифікат)  є  документ,  що  засвідчує  право суб\’єкта оціночної 
діяльності  на  внесення  його до Державного реєстру оцінювачів та 
суб\’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність 
у  формі  практичної  діяльності  з  оцінки  майна  та які визнані 
суб\’єктами  оціночної  діяльності  за  напрямами  оцінки  майна та 
спеціалізаціями  у  межах  таких напрямів, що в  ньому  зазначені. 
{  Абзац  перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Фонду державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – 
зміни  втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна 
N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012 }
     Форма сертифіката наведена в додатку 1 до Положення. 
     3.  Сертифікат  видається  Фондом  державного  майна  України 
суб\’єктам    господарювання,    зареєстрованим   в   установленому 
законодавством  порядку,  фізичним  особам  – підприємцям, а також 
юридичним  особам незалежно від їх організаційно-правової форми та 
форми   власності,   які   здійснюють   господарську   діяльність, 
відповідають  вимогам  Закону  України \”Про оцінку майна, майнових 
прав  та  професійну  оціночну  діяльність в Україні\” ( 2658-14 ), 
Закону  України  \”Про  Фонд державного майна України\” ( 4107-17 ), 
Закону  України  від 13 січня 2012 року N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про 
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо 
реалізації  положень  Державної програми приватизації на 2012-2014 
роки\”,  іншим  вимогам,  що  встановлені законодавством про оцінку 
майна,  майнових  прав  та  професійну оціночну діяльність, у тому 
числі  за  окремими  напрямами  оцінки  та спеціалізаціями у межах 
таких напрямів, та у складі яких працює хоча б один оцінювач.
{  Пункт  3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     4. Сертифікат видається строком  на  три  роки  і  може  бути 
анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством.
     Сертифікат видається   за   напрямами   оцінки    майна    та 
спеціалізаціями  в  межах  цих  напрямів  відповідно до напрямів і 
спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів,  які заявлені 
суб\’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката. 
     5.  Сертифікат  видається  за  напрямами та спеціалізаціями у 
межах таких напрямів напряму, а саме: 
     5.1. Напрям 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\”:
     спеціалізація 1.1 \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого  майна, 
нерухомості),  у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 
них\”;
     спеціалізація 1.2 \”Оцінка машин і обладнання\”;
     спеціалізація 1.3 \”Оцінка колісних транспортних засобів\”;
     спеціалізація 1.4 \”Оцінка літальних апаратів\”;
     спеціалізація 1.5 \”Оцінка судноплавних засобів\”;
     спеціалізація 1.6   \”Оцінка   рухомих  речей,  що  становлять 
культурну цінність\”;
     спеціалізація 1.7  \”Оцінка  рухомих  речей,  крім  таких,  що 
віднесені до машин,  обладнання,  колісних  транспортних  засобів, 
літальних  апаратів,  судноплавних  засобів та тих,  що становлять 
культурну цінність\”. 
     5.2. Напрям 2 \”Оцінка  цілісних  майнових  комплексів,  паїв, 
цінних  паперів,  майнових прав та нематеріальних активів,  у тому 
числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”:
     спеціалізація 2.1 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав 
на об\’єкти інтелектуальної власності)\”;
     спеціалізація 2.2 \”Оцінка  прав  на  об\’єкти  інтелектуальної 
власності\”. 
     5.3. Напрям  3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування 
і сплати інших обов\’язкових платежів,  які справляються відповідно 
до законодавства\”:
     спеціалізація 3.1 \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого  майна, 
нерухомості)  фізичних  осіб,  у тому числі земельних ділянок,  та 
майнових  прав  на  них,  включаючи   об\’єкти   нерухомого   майна 
(нерухомості)  фізичних осіб у значеннях,  наведених в Податковому 
кодексі  України  (  2755-17  ),  для   цілей   оподаткування   та 
нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються 
відповідно до законодавства\”;
     спеціалізація 3.2  \”Оцінка  літальних  апаратів фізичних осіб 
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових 
платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
     спеціалізація 3.3 \”Оцінка судноплавних засобів фізичних  осіб 
для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових 
платежів, які справляються відповідно до законодавства\”.
{  Розділ  I  доповнено  новим  пунктом  5  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     6. Сертифікат за напрямом 1 \”Оцінка об\’єктів  у  матеріальній 
формі\”  та напрямом 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів,  паїв, 
цінних паперів,  майнових прав та нематеріальних активів,  у  тому 
числі    прав    на    об\’єкти   інтелектуальної   власності\”   та 
спеціалізаціями в межах цих напрямів  видається  у  разі,  якщо  у 
кваліфікаційних  документах  оцінювачів,  які  заявлені  суб\’єктом 
господарювання,  що  ініціює  отримання   сертифіката,   зазначені 
відповідні напрями та спеціалізації у межах цих напрямів.
{  Розділ  I  доповнено  новим  пунктом  6  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     7. Сертифікат  за  напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування 
та  нарахування  і  сплати  інших   обов\’язкових   платежів,   які 
справляються  відповідно  до  законодавства\”  та спеціалізаціями в 
межах цього напряму видається з урахуванням вимог  Закону  України 
\”Про  Фонд  державного майна України\” ( 4107-17 ),  Закону України 
від 13 січня 2012 року N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про внесення змін до 
деяких  законів  України  з  питань  приватизації  щодо реалізації 
положень  Державної  програми  приватизації  на  2012-2014   роки\” 
суб\’єкту  оціночної діяльності – суб\’єкту господарювання приватної 
форми власності,  виключним видом діяльності якого є оцінка майна, 
майнових  прав  для  цілей  оподаткування  та нарахування і сплати 
інших  обов\’язкових  платежів,  які  справляються  відповідно   до 
законодавства    (у   тому   числі   правочинів,   що   підлягають 
нотаріальному посвідченню та/або державній  реєстрації),  у  разі, 
якщо  у кваліфікаційних документах оцінювачів,  які заявлені таким 
суб\’єктом  господарювання,  що  ініціює   отримання   сертифіката, 
зазначені  відповідний  напрям  та  спеціалізації  у  межах  цього 
напряму.
{  Розділ  I  доповнено  новим  пунктом  7  згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
            II. Розгляд питання про видачу сертифіката 
     1. Розгляд  питання  про  видачу  сертифіката здійснюється за 
ініціативою  суб\’єкта  господарювання.  З   цією   метою   суб\’єкт 
господарювання  подає  до  Фонду  державного  майна  України  такі 
документи:
     заяву про   видачу  сертифіката  за  формою,  установленою  в 
додатку 2 до Положення; 
     {  Абзац  третій  пункту  1  розділу II виключено на підставі 
Наказу Фонду державного майна N 84 ( z0224-13 ) від 24.01.2013 } 
     довідку про оцінювачів,  які працюють у його штатному складі, 
за формою, установленою в додатку 3 до Положення;
     копії   кваліфікаційних  свідоцтв  оцінювачів,  зазначених  у 
довідці,  засвідчені  печаткою  суб‘єкта  господарювання;  { Абзац 
п\’ятий  пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Фонду  державного  майна N 554 ( z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
(  z0976-12  )  від 14.06.2012; в редакції Наказу Фонду державного 
майна N 3436 ( z1599-12 ) від 04.09.2012 }
     копію платіжного документа,  що підтверджує внесення плати за 
видачу сертифіката до Державного бюджету України. 
     {  Пункт  2  розділу  II  виключено  на підставі Наказу Фонду 
державного майна N 805 ( z0463-10 ) від 14.06.2010 } 
     2. У  заяві  про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки 
майна   та   спеціалізації  в  межах  напрямів,  які  зазначені  в 
документі,  що  підтверджує  включення інформації про оцінювача до 
Державного  реєстру  оцінювачів та суб\’єктів оціночної діяльності, 
виданому  Фондом  державного майна України оцінювачам, заявленим у 
довідці  про  оцінювачів.  У  разі,  якщо  суб\’єкт  господарювання 
приватної   форми   власності  ініціює  отримання  сертифіката  за 
напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати 
інших   обов\’язкових  платежів,  які  справляються  відповідно  до 
законодавства\”  та  спеціалізаціями в межах цього напряму, у заяві 
про   видачу   сертифіката  вказується  виключний  вид  діяльності 
суб\’єкта  господарювання  приватної  форми власності, який повинен 
відповідати  вимогам  Закону  України  від  13  січня   2012  року 
N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про внесення змін до деяких законів України 
з  питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми 
приватизації на 2012-2014 роки\”.
{  Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     3. У  довідці  про оцінювачів зазначаються фізичні особи,  що 
працюють у штатному складі суб\’єкта господарювання. 
     {  Пункт  4  розділу  II  виключено  на підставі Наказу Фонду 
державного майна N 84 ( z0224-13 ) від 24.01.2013 } 
     4. У  платіжному  документі  про  справляння  плати в розмірі 
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на  відповідний 
рахунок Державного бюджету України повинна бути зазначена підстава 
– за видачу сертифіката суб\’єкта оціночної діяльності. 
     5. Розгляд  та  перевірку   документів,   поданих   суб\’єктом 
господарювання,  Фонд  державного майна України здійснює у термін, 
що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та 
перелік  поданих  документів  фіксуються  у  відповідному  журналі 
реєстрації  видачі  сертифікатів   в   день   їх   безпосереднього 
надходження до Фонду державного майна України.
     Документи, що  подаються  суб\’єктом  господарювання,  повинні 
бути написані державною мовою. 
     7.   Під   час  розгляду  та  перевірки  документів,  поданих 
суб\’єктом  господарювання,  Фонд державного майна України здійснює 
перевірку  на відповідність вимогам до якості послуг, що надаються 
суб\’єктами  оціночної  діяльності, та правилам організації системи 
зовнішнього  контролю якості, встановленим Фондом державного майна 
України.  Для  здійснення  такої  перевірки  Фонд державного майна 
України   має  право  вимагати  надання  суб\’єктом  господарювання 
відповідних документів.
{  Розділ  II  доповнено  новим  пунктом  7 згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
          III. Прийняття рішення про видачу сертифіката 
     1.  За результатами розгляду та перевірки поданих документів, 
в тому числі документів на відповідність вимогам до якості послуг, 
що   надаються   суб\’єктами   оціночної  діяльності,  та  правилам 
організації  системи  зовнішнього  контролю  якості,  встановленим 
Фондом  державного  майна  України,  Фонд державного майна України 
приймає  відповідне  рішення  про видачу сертифіката або відмову в 
його  видачі.  {  Абзац  перший  пункту  1 розділу III із змінами, 
внесеними   згідно  з  Наказом   Фонду   державного  майна  N  554 
(  z0657-12 ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на підставі 
Наказу Фонду державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012 }
     Сертифікат видається     уповноваженій     особі     суб\’єкта 
господарювання   в   двотижневий   термін,   про  що  здійснюється 
відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.
     Інформація про  суб\’єкта  оціночної діяльності,  якому видано 
сертифікат,  підлягає внесенню до Державного реєстру оцінювачів та 
суб\’єктів  оціночної  діяльності.  { Абзац третій пункту 1 розділу 
III  із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна 
N  554  (  z0657-12  ) від 23.04.2012 – зміни втратили чинність на 
підставі  Наказу  Фонду  державного  майна N 2952 ( z0976-12 ) від 
14.06.2012 } 
     2.   Фонд   державного   майна  України  відмовляє  у  видачі 
сертифіката  у  випадках,  визначених у Законі України \”Про оцінку 
майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” 
(   2658-14   ),   в   тому   числі  у  разі  неподання  суб\’єктом 
господарювання  документів з дотриманням вимог Закону України \”Про 
Фонд  державного майна України\” ( 4107-17 ), Закону України від 13 
січня 2012 року N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про внесення змін до деяких 
законів  України  з  питань  приватизації щодо реалізації положень 
Державної   програми   приватизації   на  2012-2014  роки\”,  цього 
Положення,  інших  нормативно-правових  актів з питань оцінки. Про 
відмову  у видачі сертифіката та підстави прийняття такого рішення 
Фонд   державного   майна  України  письмово  повідомляє  суб\’єкта 
господарювання у двотижневий термін.
{ Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду 
державного  майна  N  554  (  z0657-12  )  від  23.04.2012 – зміни 
втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 2952 
( z0976-12 ) від 14.06.2012 } 
     3. Спірні   питання,   пов\’язані   з   видачею   сертифіката, 
вирішуються у порядку, установленому законодавством. 
                        IV. Інші положення 
     1. Суб\’єкти господарювання,  що подають відповідні  документи 
для    видачі   сертифіката,   несуть   відповідальність   за   їх 
достовірність у порядку, установленому законодавством. 
     2. Фонд  державного  майна  України  здійснює   контроль   за 
виконанням    суб\’єктами   оціночної   діяльності   –   суб\’єктами 
господарювання,  яким видано сертифікат, умов здійснення оціночної 
діяльності в порядку, установленому законодавством.
     Суб\’єкти оціночної  діяльності  –   суб\’єкти   господарювання 
зобов\’язані  в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного 
майна України про зміни у штатному складі  оцінювачів  суб\’єкта  з 
часу  дії  сертифіката,  його  юридичному  статусі,  іншу  суттєву 
інформацію,  відповідно до якої приймається рішення про видачу або 
анулювання  сертифіката  відповідно  до  Закону  України \”Про Фонд 
державного  майна України\” ( 4107-17 ), Закону України \”Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”, 
Закону  України  від 13 січня 2012 року N 4336-VI ( 4336-17 ) \”Про 
внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо 
реалізації  положень  Державної програми приватизації на 2012-2014 
роки\”.  {  Абзац  другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Фонду  державного майна N 554 ( z0657-12 ) від 
23.04.2012  –  зміни  втратили  чинність  на підставі Наказу Фонду 
державного майна N 2952 ( z0976-12 ) від 14.06.2012 }
     Анулювання сертифіката    суб\’єкта    оціночної    діяльності 
здійснюється Фондом державного майна України відповідно до чинного 
законодавства України. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code